2009.01.29

2009.01.29. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

                2009. január 29-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre            polgármester

                         Kovács Gábor          alpolgármester

                         ifj. Csenki Mihály    képviselő

                         Muszela Szabolcs     képviselő

                         Villányi Imre képviselő

                         Wencz Péter             képviselő

                         Mike Hajnalka         jegyző

                         Molnár Róbertné     gazdálkodási ea.

 

Távol lévő képviselő: Csenki Mihály

                                     Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

6.) Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen szavazattal a javasolt kiegészítéssel együtt elfogadta a napirendet.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése I. forduló

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.)  A képviselő-testület 2009. évi munkaterve

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a

      2008. II. félévi  szociális tevékenységéről.

     Előadó: Villányi Imre Bizottság Elnöke és Muszela Imre polgármester

6.) Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

  

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

- 2008. decemberében a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 4 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, így minden pályázatunk önrészét ki tudtuk fizetni.

- A Dr. Erdős Mátyás park és emléktáblára összegyűjtött pénzből 160 E Ft-ot a Plébános Úr átutalt az önkormányzatnak, melyből kültéri padokat és hulladéktárolókat vásároltunk. A felállításuk tavasszal történik majd a parkba.

- Az EMVA pályázatok január 10-ig benyújtásra kerültek, az önkormányzat részéről játszótér kialakítására, a Falufejlesztési Közalapítvány részéről pedig a tájház felújítására.

- Az orvosi rendelő építésére benyújtott pályázatról még nincs döntés.

- Az elmúlt Időszak hideg Időjárása miatt néhány rászoruló családnak fát adott az önkormányzat.

- A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás felkért egy közoktatási szakértőt, hogy vizsgáljuk meg közösen a Társulás további fenntartásának lehetőségét. Ez évben lejár a társulás megállapodásban megkötött 3 éves Időtartam. A szakértő tájékoztatása szerint a következő évben még fenntartható a Társulás ha változatlanok a feltételek és nem végzünk átszervezést. A jövőre nézve javasolja határozatlan Időre megkötni a társulási megállapodást, de ezt majd a határIdő lejárta előtt újra tárgyalja a testület.

- A 613/2.hrsz-ú területre az adásvételi szerződést az önkormányzat megkötötte a vevőkkel, a vételár január hónapban kifizetésre került.

- A 614/1.hrsz-ú terület is az önkormányzaté és magánszemélyek használják, így ezt a területet is majd a jövőben rendezi kell.

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése I. forduló

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés első fordulójában a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulásról kell dönteni. A képviselők részére a településünkön működő iskola és óvoda költségvetésének tervezete valamint a gazdasági ellátó szervezet működéséhez szükséges települési hozzájárulás tervezete megküldésre került. A tervezet az intézményvezetőkkel egyeztetésre került. Ez évben az oktatási intézmények működéséhez 13,9 M Ft, a munkaszervezet működéséhez 16 %-os önkormányzati hozzájárulással kell számolnunk. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 " igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        1/2009.(I.29.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. fordulója:

                        - Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása -

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            1.)        Az előterjesztésnek megfelelően 33.444 E Ft bevétellel,  47.362 E Ft

                        kiadási főösszeggel és 13.918 E Ft önkormányzati támogatási összeggel

                        elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás epöli

                        intézményeire vonatkozó 2009. évi költségvetési javaslatot.

 

            2.)        Az előterjesztésnek megfelelően 7.422 E Ft bevétellel és 7.422 E Ft

                        kiadási főösszeggel 16 %-os önkormányzati költségvállalással elfogadja

                        a Társulási Tanács Munkaszervezetének 2009. évi költségvetésére

                        vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az Intézményfenntartó

                        Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen határozat (1)-(2) pontjának

                        megfelelően szavazzanak.

 

                        HatárIdő: Társulási Tanács ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 

 

3.) Napirend: A képviselő-testület 2009. évi munkaterve

 

Muszela Imre polgármester: Előterjeszti a képviselő-testület 2009. évi munkatervét és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        2/2009.(I.29.) Ökt. határozat

                        A képviselő-testület 2009. évi munkatervéről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2009. évi

                        munkatervét.

                        Felkéri a jegyzőt, hogy a munkatervet küldje meg a

                        Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

 

                        HatárIdő: a munkaterv továbbítására: 15 nap

                        Felelős:    jegyző

 

 

4.) Napirend: Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők

                          teljesítményértékeléséhez.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

3/2009.(I.29.) Ökt. határozat

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez szükséges kiemelt célokról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2009. évre vonatkozóan.

 

I. Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az

   önkormányzati  feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:


1./ A képviselők, a bizottságok munkájának  segítése, az intézmények zavartalan 

     működésének támogatása.

 

2./ Az év során tervezett beruházások, felújítások, fejlesztések folyamatos figyelemmel

     kísérése, előkészítése, bonyolítása , pénzügyi hátterének megteremtéséhez pályázati

     lehetőségek feltárása és kihasználása.

 

3./ Az Európai Uniós Parlamenti választás jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi

    lebonyolítása.

 

II. Az államigazgatási  ügyek döntésre való előkészítésével és

    végrehajtásával, valamint a hivatali ügyintézés ellátásához

    kapcsolódó kiemelt célok:


1./ A hivatali  ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok

     végrehajtása.

     (gyors, szakszerű és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyintézés és  

     ügyfélkiszolgálás, ügyintézési határIdők betartása, a hivatali szervezeten

     belül a munka egyszerűsítése a számítástechnika adta lehetőségekkel)

 

HatárIdő: 2009. december 31.

Felelős: polgármester és jegyző

 

 

 

5.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                          beszámolója a 2008. II. félévi  szociális tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

Villányi Imre bizottság elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6  "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        4/2009. (I.29.) Ökt. határozat

                        Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                        2008. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi és

                        Szociális Bizottság és a polgármester 2008. II. félévi szociális

                        tevékenységéről készített beszámolót.

           

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    polgármester és bizottsági elnök

 

 

5.) Napirend: Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindenki előtt ismert az a tény, hogy az önkormányzatnak szándékában áll Szomor községgel körjegyzőséget alakítani. Javasolja a jövőre nézve újra megerősíteni a társulási szándékot és a társulás megalakításának előkészítését ez évben elkezdeni. Kéri ehhez a képviselő-testület hozzájárulását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6  "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        5/2009.(I.29.) Ökt. határozat

                        Szándéknyilatkozat körjegyzőség megalakításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        kifejezi társulási szándékát Szomor községgel történ?

                        körjegyzőség megalakítására.

                        Felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse el?

                        a társulás megalakítását.

 

                        HatárIdő: folyamatos

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.


 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                      jegyző


 

Joomla templates by a4joomla