2009.02.26

2009.02.26. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                 2009. február 26-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         Muszela Szabolcs                 képviselő

                         Tácsik Attila                         képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Wencz Péter                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

                         Molnár Róbertné                 gazdálkodási főea.

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

5.) Községi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos állásfoglalás

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

      Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése II. forduló

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) A Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a 2008. évi hatósági munkáról.

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

4.) Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Községi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos állásfoglalás

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

- Önkormányzati konferencián vett részt Gödöllőn, röviden ismerteti az ott elhangzottakat az önkormányzatok jövőjéről.

- Jótékonysági bál volt az iskola javára február hónapban.

- Az elmúlt Időszak hóesései nem okoztak túl nagy gondot a településen, Bula Péter vállalkozó végezte rendszeresen a helyi utak tisztítását.

- Árajánlatot kért az Őrhegy utca kövezésére, 300 E Ft + Áfa áron lehetne az utcát lekövezni, természetesen be kell vonni a lakosságot is.

- Az orvosi rendelő építésére benyújtott pályázatunk elbírálásáról még mindig nincs hír.

- A Dorogi Nevelési Tanácsadó finanszírozásából a megye kivonult, most Dorog finanszírozza a működést. Az igénybevétel után majd fizetni kell minden településnek.

- Megjelent a parlagfő mentesítéshez kapcsolódóan egy pályázat amelyen főkasza  és védőfelszerelések beszerzésére lehet pályázni. Az igényelhető támogatás 300 E Ft. Az önkormányzat pályázatot nyújt be 2 főkasza és a hozzá tartozó védőfelszerelések vásárlására.

- Feljelentést tett a rendőrségen a tanya területén történő jogtalan területhasználat miatt. Beköltözött oda egy állattartó a szarvasmarhákkal. Az önkormányzattól engedélye nincs az ott tartózkodásra.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a polgármester beszámolóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése II. forduló

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként részletesen ismerteti a 2009. évi költségvetési tervet.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        1/2009.(II.27.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

3.) Napirend: A Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a 2008. évi hatósági

                         munkáról.

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        6/2009.(II.26.) Ökt.határozat

                        A Polgármesteri Hivatal 2008. évi hatósági munkájáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

            Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 2008. évi

hatósági munkáról.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület

 

 

4.) Napirend: Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat évente 1 közmeghallgatást köteles tartani. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezt tavasszal szokta az önkormányzat megtartani, amikor már ismeri az előző évi költségvetés teljesülését és az aktuális évi költségvetését is. Javasolja a közmeghallgatást március 30-án hétfőn 18 órakor megtartani. Ismerteti a határozati javaslatot és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        7/2009.(II.26.) Ökt. határozat

                        A 2009. évi közmeghallgatásról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2009. március  30- án 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

                        Helye: Községháza tanácsterme

                        Napirend:

                        1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2008. évi tevékenységéről

                        2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2009. évi terveiről

                        3.) Lakossági észrevételek, javaslatok

 

                        A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás

Időpontját és a napirendeket az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően

                        hirdetményben tegye közzé.

 

HatárIdő: a hirdetmény közzétételére: 2009. március 15.

                        Felelős: képviselő-testület és jegyző

 

 

5.) Napirend: Községi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának

                         jóváhagyása

 

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2008. évben az önkormányzat csatlakozott a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz. Tekintettel arra, hogy a csatlakozás néhány változást hozott magával a községi könyvtár működésében, így újra kellett szabályozni a községi könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, melynek melléklete a könyvtárhasználati szabályzat is. Javasolja az előterjesztésnek megfelelően elfogadni az előterjesztett szabályzatot.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        8/2009.(II.26.) Ökt. határozat

                        A községi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának

                        jóváhagyásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a

                        Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát

                        és a könyvtárhasználati szabályzatot.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és könyvtárvezet?

 

 

6.) Napirend: 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos állásfoglalás

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy már a korábbi üléseken is felvetődött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 0222/3.hrsz-ú - un. tanya területének egy része - ingatlant értékesíteni, hasznosítani kellene. A korábbi években már meghirdettük eladásra is, de sajnos vevő nem érkezett a hirdetésre. Időközben a terület bekerült a Natura 2000. hálózatba. Megkerestük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot arra vonatkozóan, hogy a területet értékesíteni szeretnénk, tájékoztassanak a hasznosítási lehetőségekről. Válaszukban közölték, hogy javasolni fogják a terület kivételét a Natura 2000. hálózatból. Tekintettel arra, hogy a terület jelenleg az önkormányzat vagyonnyilvántartásában 13 M Ft-os értéken szerepel, javasolja új vagyonértékelést készíttetni, hogy megállapítsuk az ingatlan jelenlegi értékét. Az utóbbi években sokat romlott az ingatlan állapota, tolvajok széthordták az épületeken a mozdítható részeket, közművek sincsenek az ingatlanon. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy értékesítené ezt az ingatlant, mindenképpen vagyonértékelést kell végeztetni. Tájékoztatja a képviselőket a vagyonrendelet idevonatkozó rendelkezéseiről is.

 

H o z z á s z ó l á s


Csenki Mihály képviselő: Javasolja a vagyonértékelés elkészíttetését.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        9/2009.(II.26.) Ökt. határozat

                        0222/3.hrsz-ú ingatlan vagyonértékeléséről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát

                        képező 0222/3.hrsz-ú ingatlanról készíttessen vagyonértékelést.

 

                        HatárIdő: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                        jegyző

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla