2009.03.30

2009.03.30. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                2009. március 30-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         ifj. Csenki Mihály                képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Wencz Péter                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Muszela Szabolcs

                                    Tácsik Attila

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívása a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának IV. fejezet 7.§-ának a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 10.) pontja szerint telefonon történt. Az ülés összehívását az indokolta, hogy a 2009. március 26-ára összehívott ülés határozatképtelen volt.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyben az alábbi módosításokat javasolja elvégezni:

A 10.) napirendi pontként javasolja törölni a 2008. évi belső ellenőrzési jelentést, (ez majd a zárszámadással együtt tárgyalandó) és helyette javasolja napirendként felvenni a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtását.

13.) napirendi pontként javasolja felvenni a 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítését.

13.) napirendi pontként javasolja felvenni az új orvosi rendelő építésére benyújtott és elnyert pályázati támogatás önrészének biztosítását.

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt módosítással együtt egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d:


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az állategészségügy 2008. évi helyzetéről beszámoló.

     Előadó: Dr. Torpai Tibor hatósági állatorvos

3.) Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2008. évi működéséről.

     Előadó: Dr. Lassu Imre háziorvos

4.) Védőnő beszámolója az anya és csecsemővédelem 2008. évi tapasztalatairól.

     Előadó: Máthé Andrea védőn?

5.) Fogorvos beszámolója a 2008. évi tevékenységéről.

     Előadó: Jobbágyné dr. Major Ildikó forszakorvos

6.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

     módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) Az Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

10.) Pályázat benyújtása a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

11.) Lakásépítési támogatási kérelmek elbírálása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

12.) Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve

     Előadó: Muszela Imre polgármester

13.) 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

14.) Orvosi rendelő építésére vonatkozó önrész biztosításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

 

- Március második felében pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal 2 db főkasza és tartozékai, valamint védőfelszerelések vásárlására.

- Március 12-én ülést tartott a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, melyen döntés született a dorogi nevelési tanácsadó közös működtetéséről. A jövőben az igénybevételért fizetni kell, de ez alól mentesülnek az 1000 lakos alatti kistelepülések.

- Márciusban ülésezett a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás is, melyen szabályozásra került a fejlesztések finanszírozása.

- Az Epöl története c. könyv folytatásának megírásához a szükséges dokumentumokat eljuttatta az írónak. A könyv várhatóan karácsonyra jelenhet meg.

- A március 15-ig ünnepség szép és színvonalas volt a településen, megköszöni a szervezők munkáját.

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy sikeres volt az önkormányzatnak az orvosi rendelő építésére benyújtott pályázata, a kapott támogatás 19,8 M Ft. Jelenleg folyamatban van a támogatási szerződés megkötése. Ennek megtörténte után kerülhet sor a közbeszerzési eljárásra, majd a kivitelezés várhatóan június hónaptól indulhat meg.

- március 28-án  Szeifried Zoltán fest?-grafikus Szent Pál életéről szóló kiállítása nyílt meg a Közösségi Házban.

- Március 29-én került megrendezésre a községi borverseny.

- A "tanya" területét elfoglaló szürkemarhák ügyében feljelentést tett a rendőrségen jogtalan területhasználat miatt, de a nyomozást megszüntették.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Az állategészségügy 2008. évi helyzetéről beszámoló.

 

Dr. Torpai Tibor hatósági állatorvos: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        10/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        Az állategészségügy 2008. évi helyzetéről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja dr. Torpai Tibor

hatósági állatorvos tájékoztatóját az állategészségügy 2008. évi

helyzetéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és hatósági állatorvos

 

 

3.) Napirend: Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2008. évi

                          működéséről.


Dr. Lassu Imre háziorvos: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        11/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        A háziorvosi szolgálat 2008. évi működéséről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja dr. Lassu Imre

háziorvos tájékoztatóját a háziorvosi szolgálat 2008. évi

tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és háziorvos

 

 

4.) Napirend: Védőnő beszámolója az anya és csecsemővédelem 2008. évi

                        tapasztalatairól.

 

Máthé Andrea védőn?: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        12/2009. (III.30.) Ökt. határozat

                        Az anya és csecsemővédelem 2008. évi tapasztalatairól

                       szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Máthé Andrea

                        védőnő beszámolóját a 2008. évi tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és védőn?

 

5.) Napirend: Fogorvos beszámolója a 2008. évi tevékenységéről.

 

Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        13/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        A fogorvos 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

                        Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos beszámolóját

                        a 2008. évi tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és fogszakorvos

 

 

6.) Napirend: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        2/2009.(III.31.) Ökt. rendelet

                        Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

                       6/2008.(VI.6.) Ökt. rendelettel, a 9/2008.(VI.27.) Ökt. rendelettel és

                       a 10/2008.(XI.18.) Ökt. rendelettel módosított 2/2008.(III.4.) Ökt.

                       rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

7.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

                        Megállapodás módosítása.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben lejár a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása. A jövőre nézve javasolja a társulási megállapodás határidejét határozatlan Időben megjelölni azzal, hogy évente felülvizsgáljuk az adott évi költségvetési törvény tükrében a fenntarthatóságot.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

14/2009. (III.30.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 3.sz. módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

 

1.) A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések 2.) pontja az alábbiak

     szerint kerül módosításra:

    

     A társulás tagjai:

 

     Bajna Község Önkormányzata (2525. Bajna, Kossuth L.u.1.)

     Epöl Község Önkormányzata   (2526. Epöl, Kossuth L.u.8.)

     Nagysáp Község Önkormányzata (2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.)

 

2.) A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések 3.) pontja az alábbiak

     szerint módosul:

 

    A Társulási Megállapodás hatálya: 2009. szeptember 1. napjától határozatlan

                                                            Időre meghosszabbításra  kerül.

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

8.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása


Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

15/2009.(III.30.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

 

Epöl község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

 

a III. fejezet „A társulás részletes feladatai – Közoktatási feladatok 2.) pontja: Biztosítja a térségi település lakossága számára a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét az alábbi területeken:” kiegészül az alábbiakkal:

- nevelési tanácsadás

- logopédiai ellátás

 

Ugyanezen bekezdés 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:

A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorog Városi Pedagógiai Szakszolgálat és egyéb szolgáltatók útján látja el.

 

A III. fejezet „A társulás részletes feladatai –

Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések, a

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 4.) a.) pontja: A költségek viselése és megoszlása:

A jelen társulásban résztevő önkormányzatok a feladatellátás költségeit a települések lakosság számának arányában viselik.” kikerül a társulási megállapodásból és ennek megfelelően az ezt követő b.) pont a.) pontra, a c.) pont b.) pontra és a d.) pont c.) pontra módosul.

 

Felelős: képviselő-testület és Polgármester

HatárIdő: 2009. március 31.

 

 

9.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének

                         elfogadása.


Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évtől a szociális törvény előírja, hogy az önkormányzatnak közfoglalkoztatási tervet kell készítenie, melyet minden év február 15-ig, 2009. évben április 15-ig kell elfogadnia. Előterjeszti a közfoglalkoztatási tervet, melyet előzetes véleményezés keretében a Munkaügyi Hivatal már támogatott. Javasolja a terv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        16/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        A 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

                        önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

10.) Napirend: Pályázat benyújtása a közoktatási intézmények infrastruktúra

                          fejlesztésére.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a  bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatásáról szóló 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújthatunk be a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Röviden ismerteti a pályázat anyagát. Tekintettel arra, hogy az Intézményfenntartó Társulásnak Epöl a gesztor települése ezért a pályázatot Epölnek kell benyújtania, de a szükséges önerőt a Társulás biztosítja a pályázathoz.


A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

17/2009.(III.30.) Ökt. határozat

A közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázat

benyújtásáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának (GESZTOR) képviselő-testülete a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa  10/2009.( III.12.) TT határozata alapján

pályázatot nyújt be  a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatásáról szóló 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságához a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére.

 

A pályázat célja: a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

 

A fejlesztés megvalósulási helye:

1.) Kistérségi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Epöl, Hősök tere 1.

2.) Kistérségi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye:

     Napközi Otthonos Óvoda  Bajna, Óvoda u. 16.

3.) Kistérségi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye:

     Napsugár Óvoda Nagysáp, Köztársaság tér 35.

4.) Gróf Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola Epöl,

     Hősök tere 5.

 

A fejlesztés forrásösszetétele:

                                                                                                              adatok Ft-ban

Intézmény                                               Megnevezés                           Összeg

Kistérségi Közös Fenntartású

Napközi Otthonos Óvoda, Epöl            

                                                                Saját forrás(öner?)                        178.000 Ft

                                                                Támogatási igény                           712.000 Ft

                                                                Összesen                                     890.000 Ft

Kistérségi Közös Fenntartású

Napközi Otthonos Óvoda

Tagintézménye: Napközi Otthonos

Óvoda, Bajna

                                                                Saját forrás(öner?)                     2.518.500 Ft

                                                                Támogatási igény                      10.074.000 Ft

                                                                Összesen                                12.592.500 Ft

 

Kistérségi Közös Fenntartású

Napközi Otthonos Óvoda

Tagintézménye: Napsugár Óvoda,

Nagysáp

                                                                Saját forrás(öner?)                     1.807.200 Ft

                                                                Támogatási igény                        7.228.800 Ft

                                                                Összesen                                  9.036.000 Ft

 

 

Gróf Széchenyi István Kistérségi

Közös Fenntartású Általános Iskola

Epöl

 

                                                                Saját forrás(öner?)                       667.860 Ft

                                                                Támogatási igény                      2.671.440 Ft

                                                                Összesesen                               3.339.300 Ft

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét e határozat alapján a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

HatárIdő: a pályázat benyújtására: 2009. április 3.

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

11.) Napirend: Lakásépítési támogatási kérelmek elbírálása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy két helyi lakásépítési támogatási kérelem - Tácsikné Kemenczei Kinga, Bíró László - érkezett be az önkormányzathoz. Ismerteti mindkét kérelmet, tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindkét kérelem a helyi rendelet előírásainak megfelel és javasolja támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        18/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        Lakásépítési támogatás megállapításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról szóló módosított

                        9/2001.(VIII.29.) Ökt. rendelet alapján Tácsik Attila  Epöl,

Petőfi tér 2. sz. alatti lakos és neje Tácsikné Kemenczei Kinga

                        Epöl, Szabadság u. 6.sz. alatti lakosok részére 100.000,- Ft azaz

                        egyszázezer forint öszegű vissza nem térítendő lakásépítési

                        támogatást nyújt az epöli Móricz Zs.u. 394/1.hrsz-ú ingatlanon felépül?

                        lakóépület építésének támogatására.

                        Megbízza a jegyzőt a támogatás kifizetésével.

 

                        HatárIdő: a támogatás kifizetésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

                        19/2009. (III.30.) Ökt. határozat

                        Lakásépítési támogatás megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról szóló módosított

                        9/2001.(VIII.29.) Ökt. rendelet alapján Bíró László  Epöl,

Hunyadi J.u.5. sz. alatti lakos és neje Bíróné Albert Dóra

                        Epöl, Hunyadi J.u.5.sz. alatti lakosok részére 100.000,- Ft azaz

                        egyszázezer forint öszegű vissza nem térítendő lakásépítési

                        támogatást nyújt az epöli Szabadság u. 484.hrsz-ú ingatlanon felépül?

                        lakóépület építésének támogatására.

                        Megbízza a jegyzőt a támogatás kifizetésével.

HatárIdő: a támogatás kifizetésére: 30 nap

Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

12.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden év április 15-ig köteles az önkormányzat elkészíteni az éves közbeszerzési tervét és azt a honlapján vagy ennek hiányában a helyben szokásos módon közzétenni. Ez évben az orvosi rendelő építésére van egy nyertes pályázatunk, mely az értékénél fogva közbeszerzés köteles eljárás lesz. Egyenlőre ez szerepel az előterjesztett közbeszerzési tervben, és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        20/2009. (III.30.) Ökt. határozat

                        Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervéről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az

                        önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét mely

                        e határozat melléklétét képezi.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

13.) Napirend: 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen hozott döntés alapján elkészült a 0222/3.hrsz-ú ingatlan vagyonértékelés, mely szerint az ingatlan értéke 5.080 E Ft. Időközben beérkezett egy vételi szándék is. Szentirmai Éva mangalica tenyésztés céljára megvásárolná a területet. Ismerteti a helyi vagyonrendelet idevonatkozó részét. A szabályok szerint ha legalább a vagyonértékelés során meghatározott áron történik az értékesítés akkor nem kell pályázatot kiírni az értékesítésre. Az utóbbi években rohamosan romlott az ingatlan állapota, és érdeklődő sem volt aki megvásárolná. Megkérdezi a képviselő-testület szándékát. A maga részéről támogatja az ingatlan eladását, javasolja a vételárat 5.500 E Ft-ban meghatározni.

 

H o z z á s z ó l á s:


Wencz Péter képviselő: Véleménye szerint az ingatlan csak telekárban adható el, és ez a vevő talán csinálna rajta valamit ami helyi iparűzési adót hozhatna a településnek, ill. a vevő talán ide is költözik. A maga részéről támogatja az adásvételt.

 

Kovács Gábor alpolgármester: Támogatja az adásvételt, a terület ezzel talán rendezettebbé válna.

 

Villányi Imre képviselő: Véleménye szerint ha lesz ott új tulajdonos aki rendszeresen ott tartózkodik a telepen akkor talán a tolvajok sem jönnek majd.

 

Csenki Mihály képviselő: Az árat elfogadhatónak tartja, meg kell kérdezni a vevőt, hogy elfogadja-e.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        21/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        A 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a 0222/3.hrsz-ú ingatlan vételárát - figyelembe véve az

                        ingatlanvagyon értékelést - 5.500.000,- Ft-ban azaz

                        ötmillió-ötszázezer forintban határozza meg.

                        Felkéri a polgármestert, hogy nyilatkoztassa Szentirmai Éva

                        vevőt, hogy elfogadja-e a vételárat.

                        A nyilatkozattétel határideje: 2009. április 15.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

14.) Napirend: Orvosi rendelő építésére vonatkozó önrész biztosításáról

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új orvosi rendelő építésére benyújtott pályázatunk támogatásban részesült. A megítélt támogatás 19.780.200,- Ft. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az önrész biztosításáról nyilatkozni ezért módosítani kell a pályázat benyújtásakor hozott 23/2008.(V.5.) Ökt. határozatot. Ismerteti a módosító javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        22/2009.(III.30.) Ökt. határozat

                        Új orvosi rendelő építésére vonatkozó önrész megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a 23/2008.(V.5.) Ökt. határozatát az új orvosi rendelő építésére

                        vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:

 

                        A fejlesztés forrásösszetétele:

 

                                                                                                      adatok Ft-ban

Megnevezés

2009. év

Saját forrás

2.197.800

Hitel

0

Támogatásból megítélt összeg

19.780.200

Egyéb támogatás

0

Egyéb forrás

0

Összesen

21 978 000

 

                        A képviselő-testület a saját forrás összegét e határozat alapján a 2009. évi

                        költségvetéséről szóló 1/2009.(II.26.) Ökt. rendeletében biztosítja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

 

                        Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                   jegyző

 

 

Joomla templates by a4joomla