2009.04.29

2009.04.29. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                2009. április 29-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         ifj. Csenki Mihály                képviselő

                         Muszela Szabolcs                 képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Tácsik Attila

                                     Wencz Péter

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

9.) Ajánlattételi felhívás orvosi rendelő építésére

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a javasolt napirendet.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármeter

2.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2008. évi

     fenntartásáról.

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

3.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzésének éves jelentése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Tájékoztató a községi könyvtár 2008. évi működéséről

     Előadó: Muszela Szabolcs könyvtáros

6.) Helyi szociális rendelet módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

7.) Alapító Okiratok felülvizsgálata

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

8.) 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) Ajánlattételi felhívás orvosi rendelő építésére

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- március 30-án közmeghallgatás volt kevés lakossági érdeklődés mellett.

- Az Állami Közútkezelő Kht-nál egyeztető tárgyalást folytatott a tulajdonukban lévő belterületi utcák leválasztása ügyében. A közútkezelő a kb. 3-400 E Ft-os munkarészre fedezetet kért a felettes szervétől. Ennek elbírálásától függ majd, hogy szükséges lesz-e önkormányzati önrész biztosítása. Ha a felettes szerv nem finanszírozza a teljes bekerülési költséget, akkor nekünk is vállalni kell a költségek 1/3 részét.

- Több ingatlan területét is rendezni kell a jövőben:

            - Szabadság utca több hrsz-ból áll, melyet egy hrsz. alá kell vonni

            - Arany J. utcában is van olyan terület mely az önkormányzaté, de

               magánszemélyek használják.

- Pályázaton támogatást nyert az önkormányzat 2 db főkasza és védőfelszerelések beszerzésére kb. 300 E Ft értékben.

- Vasárnap bejárás volt a Móricz Zs.u. felső végén és az Őrhegy utcában az út kövezése miatt. A munka kb. 360 E Ft-ba kerülne, de szükség volna lakossági önerőre is.

Még további egyeztetés szükséges.

- április 30-ára bejárást tervez a Szabadság utcában a járda állapotának vizsgálata miatt.

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető

                         2008. évi fenntartásáról.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s


Muszela Imre polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat valóban a szerződésben bevállalta a hulladékszállítás díjának rendezését mert a szerződés megkötésének Időpontjában ezért nem kellett fizetni a hulladékszállító cég felé. Azóta új szerződést kötöttünk a települési hulladékszállításra és már fizetőssé vált a temetői hulladék elszállítása is. Véleménye szerint a szerződés alapján az önkormányzatnak vállalnia kell a hulladékszállítás költségeit, negyedéves fizetési határIdőkkel. A vállalkozó többi kérelmét - sírhelydíjak érvényesítése, ravatalozó használati díj, hűtési díj emelése - nem javasolja támogatni az amúgy is magas temetkezési költségek miatt.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        23/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt 2008. évi beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolóját

                        a köztemető 2008.évi fenntartásáról.

                        Az önkormányzat 2009-től negyedévente vállalja a temetőre vonatkozó

                        hulladékszállítási költségek megfizetését.

                        A ravatalozó használati díj és a hűtési díj emeléséhez nem járul hozzá.

                        A sírhelydíjak vonatkozásában a helyi rendeletet nem kívánja

                        megváltoztatni.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület

 

 

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója


Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        3/2009.(IV.30.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

 

                        (Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzésének éves jelentése

 

Muszela Imre polgármester: Röviden ismerteti az önkormányzat és a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 2008. évi belső ellenőrzési jelentését. A jelentés különösebb nagyobb problémákat nem tárt el, az önkormányzat vonatkozásában a feltárt hiányosságok a zárszámadás elkészítéséig pótlásra kerültek. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        24/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, tudomásul veszi  az Epöl

                        Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, valamint

                        a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        2008. évi belső ellenőrzéséről készült éves jelentést.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

 

5.) Napirend: Tájékoztató a községi könyvtár 2008. évi működéséről

 

Muszela Szabolcs könyvtáros: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s:


Muszela Imre polgármester: A mozgókönyvtári feladatokra ez évben is kb. 1 millió Ft normatívát kapunk melyből ez évben már jelentős fejlesztést végezhetünk e könyvtárban. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5"igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Sz.) meghozta a következő határozatot:

 

                        25/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A Községi könyvtár 2008. évi működéséről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        községi könyvtár beszámolóját a 2008. évi

                        tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Helyi szociális rendelet módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        4/2009.(IV.30.) Ökt. rendelet

                        A szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 4/2008.(V.6.) Ökt.

                        rendelettel, a 7/2008.(VI.6.) Ökt. rendelettel és a 15/2008.(XII.19.)

                       Ökt. rendelettel módosított 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelet

                       módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

7.) Napirend: Alapító Okiratok felülvizsgálata

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

26/2009. (IV.29.) Ökt. határozat

Az Alapító Okiratok felülvizsgálatáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben előírtaknak megfelelően felülvizsgálta az általa alapított költségvetési szerveket és az alábbiakat állapítja meg:

A képviselő-testület továbbra is fenn kívánja tartani a két költségvetési intézményét; a Polgármesteri hivatalt és a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulást.

A költségvetési szerveket az alábbiak szerint sorolja be:

 

Tevékenységének jellege alapján:

- Epöl Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala       közhatalmi költségvetési szerv

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás           közhatalmi költségvetési szerv

                                              

 

A feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján:

- Epöl Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  önállóan működő és gazdálkodó

                                                                                              költségvetési szerv

 

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás            önállóan működő és

                                                                                     gazdálkodó költségvetési szerv

 

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az alapító okiratokat 2009. június 1-ig készítse el, és terjessze a képviselő-testület elé.

 

HatárIdő: Az alapító okiratok átdolgozására 2009. június 1.

Felelős:    polgármester és jegyző

 

8.) Napirend: 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen a képviselő-testület meghatározta a 0222/3.hrsz-ú ingatlan vételárát és kérte, hogy a nyilatkoztassuk a vevőt, hogy a felajánlott vételárat elfogadja-e. Szentirmai Éva vevő az önkormányzat által megjelölt vételárat nyilatkozatában elfogadta. Tekintettel arra, hogy az ingatlan értékesítése a vagyonértékelés által megállapított áron felül történik, így javasolja az értékesítés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

27/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának

                        szabályairól szóló, a 4/2007.(VIII.7.) Ökt. rendelettel módosított

                        4/2002.(II.15.) Ökt. rendelet 12.§. (4) bek. ab.) pontja alapján

                        az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 0222/3.hrsz-ú

                        3 ha 6393 m2 területű gazdasági épület és udvar művelési ágú

                        ingatlanát 5.500.000,- Ft azaz ötmillió-ötszázezer forint (Áfa mentes)

                        vételáron eladja Szentirmai Éva Tatabánya, Bánhidai ltp. 313. 3/7.sz.

                        alatti lakosnak.

                        Az adásvételi szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Ajánlattételi felhívás orvosi rendelő építésére

 

Muszela Imre polgármester: Részletesen ismerteti a képviselő-testületnek az orvosi rendelő építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges hirdetményt és javasolja annak elfogadását. A hirdetmény alapján június hónap második felében elkezdődhetne a munka.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        28/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Orvosi rendelő építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás

                        megindításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az orvosi rendelő

                        építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

                        szóló hirdetményt.

                        Megbízza a polgármestert a hirdetmény közzétételével.

 

                        HatárIdő: A közzététel kezdeményezésére: 15 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                         jegyző

 

 

Joomla templates by a4joomla