2009.05.27

2009.05.27. Jegyzőkönyv

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. május 27-én

               tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         ifj. Csenki Mihály                képviselő

                         Muszela Szabolcs                 képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Wencz Péter                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

                         Némethy Józsefné               Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                                                                       Szolgálat vezetője

                         Erősné Meszes Mónika      Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                                                                           Szolg.

                         Wiezner Nikoletta                családgondozó

                         Juhász Katalin                      családgondozó

 

Távol lévő képviselő: Csenki Mihály

                                    Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

8.) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának

     jóváhagyása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Tájékoztató a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi

     munkájáról.

     Előadó: Dr. Némethy Józsefné intézményvezet?

3.) A Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2008. évi gyámhatósági tevékenységéről.

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

4.) A Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2008. évi helyi adózásról.

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Alapító Okiratok módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) Pályázatok benyújtása a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEKI

     előirányzatára:

     - Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (utcanév táblák, információs

        táblák)

     - Petőfi tér, Dózsa Gy.u., Arany J.u. járdafelújítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító

     Okiratának jóváhagyása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- A parlagfő írtására kiírt pályázaton az önkormányzat 2 db főkaszát nyert tartozékokkal és

biztonsági felszereléssel együtt. Ezeket már meg is vásároltuk.

- Április 30-án megrendezésre került az ilyenkor szokásos tábortűz.

- A Dr. Erdős Mátyás Emlékpark pályázatát a Magyar Államkincstár a mai napon a helyszínen ellenőrizte, mindent rendben talált a pályázati elszámolással kapcsolatban.

- Lipótról megkeresést kaptunk a polgármestertől, hogy szeretnének ők is valami emléket elhelyezni Epölön a Matyi bácsi tiszteletére. A parkban szeretnének emléktáblát elhelyezni, de ez ügyben még további egyeztetésre lesz szükség. Javasolná inkább, hogy a templomban a Lurdi-barlanghoz tegyenek emléktáblát.

- A szőlőhegyi földutak gépi tereprendezése megtörtént, 160 E Ft-ba került.

- Az Őrhegy utca portalanítása ügyében kitűzette az utcát és javasolja a képviselő-testületnek, hogy majd közműfejlesztési hozzájárulás megállapításával végezze el ezt a munkát.

- Az Állami Közútkezelő Kht KEM Igazgatósága válaszolt a belterületi utcák megosztása költségviselésére. Az önkormányzat által bevállalandó költséghányad 50 %. Ez kb. 120 E Ft lesz majd. A Szabadság utca rendezése (egy hrsz. alá vonása) is kb. 120 E Ft-os költség lesz, ezt is elvégezteti.

- Az Orvosi rendelő közbeszerzési pályázati felhívása megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2009. 06.22. 10 óra

- A napokban hiánypótlási felhívást kaptunk a játszótér építésére és a Falufejlesztési Közalapítvány által a tájház felújítására benyújtott pályázatainkra. A hiánypótlást teljesítettük. A tájház vonatkozásában a belső munkákra nem adnak támogatást.

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Tájékoztató a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

                         2008. évi munkájáról.

 

Dr. Némethy Józsefné intézményvezet?: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s


Muszela Imre polgármester: A beszámoló részletes, jó kapcsolat van a jelzőrendszer tagjai között, az ügyfelek rendszeresen látogatják az ügyfélszolgálatot. Javasolja elfogadni a beszámolót.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        29/2009.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi

                        beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi Családsegítő és

                        Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatóját a szolgálat 2008. évi munkájáról.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: A Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2008. évi gyámhatósági 

                        tevékenységéről.

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        30/2009.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Polgármesteri Hivatal 2008. évi gyámhatósági tevékenységéről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Polgármesteri Hivatal

                        tájékoztatóját a 2008. évi gyámhatósági tevékenységről.

.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: A Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2008. évi helyi adózásról.

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        31/2009.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Polgármesteri Hivatal 2008. évi helyi adózásról szóló

                        beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Polgármesteri Hivatal

                        tájékoztatóját a 2008. évi helyi adózásról.

.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

5.) Napirend: Alapító Okiratok módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.törvény rendelkezései szerint 2009. június 1. napjáig új alapító okiratot kell készíteni azon önkormányzati intézmények részére amelyeket a képviselő-testület a jövőben fenntartani kíván. Az előző ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalt és a fenntartása alá tartozó Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás alapító okiratát kell újra elkészíteni és jóváhagyni. Ismerteti az alapító okiratok tartalmát.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

32/2009.(V.27.) Ökt. határozat

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

 

Epöl község önkormányzatának képviselő-testülete

elfogadja a Polgármesteri Hivatal alábbi Alapító Okiratát.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

1.         A költségvetési szerv neve:             Epöl Község Polgármesteri Hivatala

 

2.         A költségvetési szerv székhelye:    2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

3.         Létrehozásáról rendelkező határozat: 92/2004.(X.25.) Ökt. határozat

 

4./A.    Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében

            meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek

            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

            Alaptevékenysége:

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

            751153            Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

            751175            Országgyűlési képviselő választás

            751186            Önkormányzati képviselő választás

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            452025            Helyi közutak létesítése, felújítása

            454018            Épületfenntartás és korszerősítés

            631211            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

            751845            Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

            751867            Köztemető fenntartási feladatok

            751878            Közvilágítási feladatok

            751922            Önkormányzat és többcélú kistérségi társ.elszámolásai

            751966            Önk. és többcélú kistérségi tár.fel.nem terv.elszámolás

            853224            házi segítségnyújtás

            853244            családsegítés

            853246            szociális étkeztetés

            853311            Rendszeres pénzbeli ellátás.áp.díj.gyerm.

            853322            Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

            853333            Munkanélküli ellátások (rendszeres szociális segély)

            853344            Eseti pénzbeli szociális ellátások

            853355            Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

            921815            Művelődési központok, házak tevékenysége

            923127            Közművelődési könyvtári tevékenység

 

            Kisegítő tevékenysége: 221214      Lapkiadás

 

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem haladhatja

            meg.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet

                                                           nem folytathat.

                                

4/B.     Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében

            meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek

            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

            Alaptevékenysége:

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

            841114            Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

            841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

            841116            Országos települési és területi kisebbs. önk. választásokhoz

                                      kapcs.tev.

            841117            Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó

                                      tevékenységek

            841118            Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

            841126            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

                                     tevékenys.

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            421100            Út építése

            422100            Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

            522110            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

            650000            Biztosítás, viszontbiztosítás

            681000            Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

            682001            Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            841401            Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.összefügg.szolg.

            841402            Közvilágítási feladatok

            841403            Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

            841133            Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

            841901            Önkormányzatok valamint többcélú. kistérségi társulások

                                      elszámolása

            841902            Központi költségvetési befizetések

            882111            Rendszeres szociális segély

            882112            Időkorúak járadéka

            882113            Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

            882114            Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

            882115            Ápolási díj alanyi jogon

            882116            Ápolási díj méltányossági alapon

            882117            Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

            882118            Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

            882119            Óvodáztatási támogatás

            882121            Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

            882122            Átmeneti segély

            882123            Temetési segély

            882124            Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

            882125            Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai

            882129            Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

            882201            Adósságkezelési szolgáltatás

            882202            Közgyógyellátás

            882203            Köztemetés

            889921            szociális étkeztetés

            889922            házi segítségnyújtás

            889924            családsegítés

            890441            Közcélú foglalkoztatás

            890442            Közhasznú foglalkoztatás

            910123            Könyvtári szolgáltatások

            910502            Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

            960302            Köztemető fenntartás és működtetés

           

            Kisegítő tevékenysége:

 

            581400            Folyóirat, Időszaki kiadvány kiadása

           

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem

            haladhatja meg.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet

                                                           nem folytathat.

 

5.         Illetékessége:           Epöl község közigazgatási területe

 

 

6.         Irányító szerv neve, székhelye:       Epöl Község Önkormányzatának

képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

7.         Típus szerinti besorolása:               

 

            A tevékenység jellege alapján:        közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és

                                                                                       gazdálkodó költségvetési szerv

 

8.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            A Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt Epöl Község Önkormányzatának

            képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján nevezi ki határozatlan Időre.

            A jegyző feletti munkáltatói jogokat Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

            testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

            Köztisztviselői jogviszony, Munka Törvénykönyve, megbízási jogviszony

 

10.       Alapító illetve a fenntartó neve és címe:    Epöl Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

11.       A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor

            meglévő ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési

            szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az

           alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési

            jogosultságra az önkormányzat vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak.

 

 

Az Alapító Okirat hatályba lépése:

Az Alapító Okirat 2009. június 1. napján lép hatályba

Az Alapító Okirat 4/a pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Az Alapító Okirat 4/b pontja 2010. január 1. napján lép hatályba.

 

 

HatárIdő: Az Alapító Okiratnak a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés

                kezdeményezésére: 2009. június 9.

Felelős:   polgármester és jegyző

 

33/2009.(V.27.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratáról

 

Epöl község önkormányzatának képviselő-testülete

elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás alábbi Alapító Okiratát.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

1.         A költségvetési szerv neve:           Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

                                                                           Társulás

 

2.         Rövid neve:                                       B-E-N Intézményfenntartó Társulás

 

3.         A költségvetési szerv székhelye:    2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

4.         Létrehozásáról rendelkező határozat:

 

            Bajna Község Önkormányzatának képviselő-testülete: 17/2006.(V.16.) Ökt. hat.

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 22/2006.(V.15.) Ökt. hat.

            Nagysáp Község Önkormányzatának képviselő-testülete 34/2006.(V.16.) Ökt. hat.

 

5/a.      Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

            CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása.

 

            Alaptevékenysége:

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

            751153            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

                                      igazg.tevékenysége

           

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            552312            Óvodai intézményi étkeztetés

            552323            Iskolai intézményi étkeztetés

            552411            Munkahelyi vendéglátás

            751922            Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            801115            Óvodai nevelés

            801214            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése

            801225            Sajátos nevelést igényő ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt.

            801236            Általános iskolai felnőttoktatás

            805113            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            923127            Közművelődési könyvtári tevékenység

            924036            Diáksport

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő tevékenysége

                                                   nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem

                                                           folytathat.

5/b.      Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

            CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása.

 

Alaptevékenysége:

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

            841126            Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási tevékenysége

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            562912            Óvodai intézményi étkeztetés

            562913            Iskolai intézményi étkeztetés

            562917            Munkahelyi étkeztetés

            682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            841901            Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            851011            Óvodai nevelés, ellátás

            852011            Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (1-4 évfolyam)

            852012            Sajátos nevelési ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev. (1-4 évfolyam)

            852013            Nemzeti és etnikai kisebbs.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

                                     (1-4 évfolyam)

            852021            Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            852022            Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése,okt.

                                     (5-8 évfolyam)

            852023            Nemzeti és etnikai kisebbs.tan.napp.rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            855911            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            855914            Általános iskolai tanulószobai nevelés

            855912            Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

            855913            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

            855915            Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai

                                      nevelése

            855916            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése

            910121            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

            910123            Könyvtári szolgáltatások

            931204            Iskolai, diáksport tevékenység támogatása

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő tevékenysége

                                                   nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem

                                                           folytathat.

 

6.         Illetékessége:            Bajna, Epöl és Nagysáp községek közigazgatási területe

                                                              

 

7.         Irányító szerv neve, székhelye:       Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

                                                                       Társulás Társulási Tanácsa

                                                                       2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

8.         Típus szerinti besorolása:

 

            A tevékenység jellege alapján:        Közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: Önállóan működő és gazdálkodó

                                                                                           költségvetési szerv

 

9.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            A Társulási Tanács Elnökét és Elnökhelyetteseit a Társulási Tanács saját tagjai közül

            nyílt, többségi szavazással választja.

            Megbízatásuk Időtartama: Legfeljebb a polgármesteri vagy helyi önkormányzati

                                                      képviselői mandátum megszűnéséig tart.

 

10.       Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

            Közalkalmazotti jogviszony

 

11.       Alapító és fenntartó neve és címe:  1.         Bajna Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2525. Bajna, Kossuth L.u.1.

 

2.                  Epöl Község Önkormányzatának

képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

                                                                       3.         Nagysáp Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

12.       A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő

            ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési

            szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót

            illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési

            jogosultságra az önkormányzatok vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak.

 

Az Alapító Okirat 2009. június 1. napján lép hatályba

Az Alapító Okirat 5/a pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Az Alapító Okirat 5/b pontja 2010. január 1. napján lép hatályba.

 

HatárIdő: Az Alapító Okiratnak a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés

                kezdeményezésére: 2009. június 9.

Felelős:   polgármester és jegyző

 

6.) Napirend: Pályázatok benyújtása a Közép-Dunántúli Regionális

                          Fejlesztési Tanács TEKI előirányzatára.

 

A: Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (utcanév táblák,

      információs táblák)

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a pályázati kiírást és a pályázati anyagot. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a községben egyáltalán nincs utcanévtábla és semmiféle olyan információs tábla mely az utcákról adna tájékoztatást. Sok gondot okozott ez az elmúlt években, hiszen a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság tájékozódása is igen nehézkes volt, nem is beszélve a csomagküldő szolgálatokról. Nagyon fontos a pontos tájékoztatás ezért mindenképpen javasolja a pályázat benyújtását a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács HÖF-TEKI pályázatára, melyen 25 %-os önerőt kell biztosítani.

 

A képviselő-testület 6 "igen" szavazattal meghozta következő határozatot:

 

            34/2009.(V.27.) Ökt. határozat

            Utcanév táblák, információs táblák kihelyezésére vonatkozó

            pályázat benyújtásáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

            által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati

            Fejlesztési feladatok  (TEKI) pályázati felhívásra.

 

            A pályázat célja: Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése

                                        (utcanév táblák, információs táblák)

 

            A fejlesztés megvalósulási helye: Epöl község belterülete

 

            A fejlesztés forrásösszetétele:

                                                                                              adatok Ft-ban

Megnevezés

2009. év

Saját forrás

320.153

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

960.459

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

1.280.611

                                                                                                                     

 

           

 

A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét e határozat alapján a

2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.26.) Ökt. rendeletében biztosítja.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

            HatárIdő: a pályázat benyújtására: 2009. június 2.

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

B: Petőfi tér, Dózsa Gy.u., Arany J.u. járdafelújítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben is folytatni lehet a járda felújítási programot. Javasolja a Petőfi tér, a Dózsa Gy. utca és az Arany J. utca járdaburkolatának felújítását benyújtani a TEKI pályázatra. Az önerő mértéke 25 %. Ismerteti a pályázat tartalmát.

 

A képviselő-testület 6 "igen" szavazattal meghozta következő határozatot:

 

            35/2009.(V.27.) Ökt. határozat

            Petőfi tér, Dózsa Gy.u., Arany J.u. járdafelújítására vonatkozó pályázat

            benyújtásáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

            által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati

            Fejlesztési feladatok (TEKI) pályázati felhívásra.

 

            A pályázat célja: Közbiztonságot szolgáló fejlesztés megvalósítása a

                                     közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén -

                                         járdafelújítás

 

            A fejlesztés megvalósulási helye: Epöl, Petőfi tér, Dózsa Gy.u., Arany J.u.

                                                                                                                                

            A fejlesztés forrásösszetétele:

 

                                                                                                                      adatok Ft-ban

Megnevezés

2009. év

Saját forrás

1.529.891

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

4.589.672

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

6.119.563

 

            A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét e határozat alapján a

2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.26.) Ökt. rendeletében biztosítja.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

            HatárIdő: a pályázat benyújtására: 2009. június 2.

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

A képviselő-testület 6 "igen" szavazattal meghozta következő rendeletet:

 

 

            5/2009.(V.28.) Ökt. rendelet

            Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.26.) Ökt.

            rendelet módosításáról.

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

8.) Napirend: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító

                       Okiratának jóváhagyása.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezései alapján az alapítóknak jóvá kell hagyniuk a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát is. Ismerteti az alapító okiratot és javasolja annak elfogadását.

 

36/2009.(V.27.) Ökt. határozat

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító  Okiratának jóváhagyásáról.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

     (hatályos 2009. 06. 01 –től)

 

1.) Költségvetési szerv neve:          

Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.) Költségvetési szerv székhelye: 

2800 Tatabánya, fő tér. 6.

 

3.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való utalás

A Társulás tagjai a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. § -a, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feladataik ellátása érdekében együttműködnek egymással.

 

4.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/ 2004 (VII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében több önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatást társulás keretében közösen is megszervezheti.

 

5.) A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok

TEÁOR 84.13 Üzleti élet szabályozása

 

6.) A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok

 

TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése                    

TEÁOR 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

 

7.) A költségvetési szerv működési köre

 

Komárom-Esztergom megyében

 

 

Település

Település címe

1.

Almásfüzit?

2931 Petőfi tér 1.

2.

Annavölgy

2529 Községháza köz 2.

3.

Baj

2836 Petőfi u. 50.

4.

Bajna

2525 Kossuth u. 1.

5.

Bajót

2533 Kossuth u. 69.

6.

Csolnok

2521 Rákóczi tér 1.

7.

Dág

2522 Deák F. u. 28.

8.

Dorog

2510 Bécsi út 71.

9.

Dunaalmás

2545 Almási u.32.

10.

Dunaszentmiklós

2897 Petőfi u. 52.

11.

Epöl

2526 Kossuth u. 8.

12.

Gyermely

2821 Petőfi tér 1.

13.

Héreg

2832 fő u. 84.

14.

Kesztölc

2517 Szabadság tér 11.

15.

Kisbér

2870 Széchenyi u. 2..

16.

Kocs

2898 Komáromi út 5..

17.

Komárom

2900 Szabadság tér 1.

18.

Lábatlan

2541 József A. u. 52.

19.

Leányvár

2518 Erzsébet u. 88.

20.

Máriahalom

2527 Széchenyi u. 38.

21.

Mocsa

2911 Hősök tere 1.

22.

Mogyorósbánya

2535 Szűlősor u. 1.

23.

Nagysáp

2524 Köztársaság tér 1.

24.

Naszály

2899 Rákóczi u. 142.

25.

Neszmély

2544 fő u. 129.

26.

Nyergesújfalu

2536 Kossuth L. u. 104.

27.

Piliscsév

2519 Hősök tere 9.

28.

Pilismarót

2028 Rákóczi u. 15.

29.

Sárisáp

2523 fő utca 123.

30.

Sütt?

2543 Templom tér 9.

31.

Szárliget

2067 István u. 46.

32.

Szomor

2822 Vörösmarty u. 3.

33.

Tardos

2834 Rákóczi u. 196.

34.

Tarján

2831 Rákóczi u. 39.

35.

Tatabánya

2800 fő tér 6.

36.

Tát

2534 Kossuth L. u. 15.

37.

Tokod

2531 Kossuth u. 53.

38.

Tokodaltáró

2532 József A. u. 31.

39.

Úny

2528 Kossuth u. 2.

40.

Várgesztes

2824 Arany János u. 69.

41.

Vértessomló

2823 Rákóczi u. 63.

42.

Vértestolna

2833 Petőfi u. 67.

43.

Vértesszőlős

2837 Tanács út 59.


                        Pest Megyében

 

44.

Biatorbágy

2051 Baross G. u. 2.

45.

Budajen?

2093 Kossuth u. 25.

46.

Budakalász

2011 Petőfi tér 1.

47.

Csobánka

2014 fő u. 1.

48.

Dunabogdány

2023 Kossuth Lajos u. 76.

49.

Halásztelek

2314 Postaköz 1.

50.

Herceghalom

2053 Gesztenyés u. 13.

51.

Leányfalu

2016 Móricz Zsigmond u. 126.

52.

Nagykovácsi

2094 Kossuth u. 61.

53.

Páty

2071 Kossuth u. 83.

54.

Perbál

2074 fő u. 6.

55.

Pilisborosjen?

2097 fő út 16..

56.

Piliscsaba

2081 Kinizsi Pál u. 1-3.

57.

Pilisjászfalu

2080 Kápolna u. 2.

58.

Pilisvörösvár

2085 Bajcsy Zs. tér 1.

59.

Pilisszántó

2095 Kossuth u. 92.

60.

Pilisszentiván

2084 Szabadság u. 85.

61.

Pilisszentkereszt

2098 fő u. 12.

62.

Pilisszentlászló

2009 Szabadság tér 1.

63.

Pomáz

2013 Kossuth u. 23.

64.

Remeteszőlős

2094 Nagykovácsi u. 3.

65.

Solymár

2083 József A. u. 1.

66.

Szentendre

2000 Városház tér 1.

67.

Szigethalom

2315 Kossuth u. 10.

68.

Szigetszentmiklós

2310 Kossuth u. 2.

69.

Tahitótfalu

2021 Kossuth u. 4.

70.

Telki

2089 Petőfi u. 1.

71.

Tinnye

2086 Bajcsy Zs. u. 9.

72.

Tök

2073 fő u. 1.

73.

Törökbálint

2045 Munkácsy M. u. 79.

74.

Üröm

2096 Iskola u. 10.

75.

Visegrád

2025 fő út 81.

76.

Zsámbék

2072 Magyar u. 15.

 

                       

                        Fejér Megyében

 

77.

Bicske

2060 Kossuth tér 14.

78.

Bodmér

8085 Varvári P. u. 58.

79.

Csabdi

2064 Szabadság u. 44.

80.

Csákvár

8083 Széchenyi u. 8.

81.

Mány

2065 Rákóczi u. 67.

82.

Óbarok

2063 Iskola u. 3.

83.

Pusztavám

8066 Kossuth u. 64.

84.

Szár

2066 Rákóczi u. 68.

85.

Újbarok

2066 fő u. 33.

86.

Vértesboglár

8085 Alkotmány u. 3.

 

8.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése

2800 Tatabánya, fő tér 6.

 

9.) Költségvetési szerv típusa az általa ellátott tevékenység alapján:    

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. (1) § (1) bekezdés szerinti közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül is a hivatkozott törvényhely b) pontjában meghatározott közintézet, amely környezetvédelmi feladatokat lát el.

 

10.) Költségvetési szerv típusa a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

11.) Költségvetési szerv jogállása:             

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. § -ában meghatározott önálló jogi személy.

 

12.) Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.                                                                        

Önálló bankszámlával rendelkezik.

 

13.) Gazdálkodási feladatait ellátja:           

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

14.) Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Duna-Vértes Köze Regionális          Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. május 7. napján aláírt Társulási Megállapodás VIII/1 fejezet 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács választja a Társulás Elnökét.

 

15.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók.

 

16.) Vállalkozásként végezhető tevékenységek:---

 

17.)A feladat ellátását szolgáló vagyon:    

Az alapítók által településenként lakosságarányos befizetés, melynek mértékét az alapításkor a Társulási Megállapodás             II/9 fejezete, az alapítás évét követően a Társulási Tanács  - a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan megállapított állandó lakosságszám figyelembevételével – éves költségvetésben állapítja meg.

 

18.) A vagyon felett rendelkez?:                

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa

 

 

Jelen Alapító Okirat módosítás megfelel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek, és az az utolsó önkormányzati határozat elfogadásának napján lép hatályba.

 

A Duna –Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítását a Társulási Tanács a …. sz. határozatával Tatabányán 2009. ......... –án fogadta el.

 

Tagok a jelen Alapító Okirat módosítását aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették.

 

A fentiek szerint ezen megállapodást a Tagok annak átolvasása és értelmezése után a szükséges testületi (közgyűlési) felhatalmazás birtokában 6 eredeti példányban, mint akaratuknak és gazdasági céljaiknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírták.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

          Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

          polgármester                                                                    jegyző

 

 

 

 

cash advance

Joomla templates by a4joomla