2009.06.25

2009.06.25. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                 2009. június 25-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         Tácsik Attila                         képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

                         Málnás Zsolt r.őrnagy          Dorogi Rendőrkapitányság

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

                                    Muszela Szabolcs

                                    Wencz Péter

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyből javasolja kivenni a 6. napirendi pontként megjelölt orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, mert a pályázatok bontása után hiánypótlási felhívást kellett az ajánlattevők felé kibocsátani melynek határideje június 28. Fentiek miatt a napirendet nem tudja a testület jelen ülésen tárgyalni.

Ezek kívül javasolja a 6.) napirend helyébe új napirendi pontként a közterület elnevezése napirendet kitűzni.

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú "5" igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

      Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő 2008. évi

     közbiztonsági helyzetről.

     Előadó: Mielec Péter r.százados

3.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

      módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Helyi szociális rendelet módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Polgármester beszámolója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

      2009. I. félévi tevékenységéről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

6.) Közterület elnevezése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Pályázat benyújtása az orvosi rendelő építéséhez önerő biztosítására

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. 05.27.) óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást nyújtja a képviselő-testületnek:

 

- Az óvodákra benyújtott infrastruktúra fejlesztési pályázaton 10.750 E Ft támogatást kapott az epöli és a bajnai óvoda. Ebből az epöli óvoda része 700 E Ft, melyből a belső meszelés, nyílászárók festése, homlokzati kőporozási munkák, foglalkoztató termek lambériázása és a radiátorok burkolása fog megtörténni a nyár folyamán.

- Az orvosi rendelő közbeszerzési pályázatának kiírását 4-en vitték el és 3 ajánlat érkezett be a megadott határIdőre. Az ajánlatokra hiánypótlási felhívást kellett kibocsátani és ennek teljesítési határideje június 28. A hiánypótlás teljesítése után fogja a bizottság kialakítani a javaslatát a képviselő-testület felé. A végleges döntés meghozatalára rendkívüli ülés keretében fog sor kerülni a közeljövőben.

A kiviteli tervek is elkészültek, megbízást kapott a műszaki ellenőr is.

- Megbeszélés volt a környékbeli önkormányzatokkal a mezőgazdasági melléktermékek feldolgozása , pellet gyártás ügyében. Az ajánlat szerint egy Kft-t kellene létrehozni a befektetők és az önkormányzatok között és pályázatot nyújtanának be a megvalósítás támogatására. Ez a pellet alkalmas lenne a közintézmények alternatív főtésére. A problémát ott látja, hogy a Kft-be önrészt kellene befizetni és ez a mai viszonyokban nagyon kényes dolog mert ha nem nyer a pályázat akkor esetleg elveszíthetjük a befizetett pénzünket. A kazánok ára is nagyon magas, így a megtérülés csak hosszú Idő múlva lenne mérhet?. A további információkról majd tájékoztatja a testületet.

- a Kossuth L.u.1.sz. alatti raktár ajtaja elromlott, néhány lamella tönkrement. A javítása kb. 400 E Ft + Áfa. Javasolja megjavíttatni, a bérleti díjak fedezik ennek a költségét.

- A "tanya" területével kapcsolatban kikértük a bíróságtól a Pongrácz Imre perében született ítéletet, mely szerint a "tanya" területet a bíróság elkobozta. A tulajdoni lap szerint a tulajdonos kérdésében intézkedés nem történt. Ezért újra megkerestük a bíróságot, hogy tájékoztassa az önkormányzatot arról, hogy kivel kell ez ügyben felvennünk a kapcsolatot és miért nem történt meg a földhivatali tulajdonjog átjegyzés.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

                         2008. évi közbiztonsági helyzetről.

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy valamennyi településen feltöltötték a KMB-s létszámot. 3 új járőr is van, így a KMB-sek többet tartózkodhatnak majd a saját településükön.

 

H o z z á  z ó l á s


Csenki Mihály képviselő: Megkérdezi, hogy mit tehetnénk a terepmotorosok ellen, akik a tanyával szemben lévő dombon és a község környékén motoroznak és sokszor környezetkárosítást is végeznek ezzel ?

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Megfelelő eszköze nincs a rendőrségnek a terepmotorosok ellen. A szolgálati gépjárművekkel nem tudnak utánuk menni a terepen. Ezt a gondot jelezték a felettes szerveiknek is. Módosításra kerül az 1988. évi I. tv. amely szerint a terepmotorokra és quadokra rendszámot kell majd tenni, így talán majd azonosíthatóak lesznek. A Pilist és a Gerecsét nagyon szeretik ezek a terepmotorosok, tömegesen jelennek meg. Csak azt tudja mondani, ha látják őket, jelenteni kell a rendőrségnek.

 

Muszela Imre polgármester: Jó az együttműködés a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat között. Az Epöli Hírmondóba rendszeresen ír a rendőrség is tájékoztatókat. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Véleménye szerint Epölön jól működik a polgárőrség is, ennek köszönhet?, hogy nem történt trükkös lopás.

 

A képviselő-testület egyhangú "5" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        37/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        A Dorog Városi Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

                        Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2008. évi

                        közbiztonsági helyzetről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

                        módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A módosítás egyik része a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényhez kapcsolódik, a másik része pedig a Térségi Családsegítő Szolgálathoz, mely 2009. július 1-től átveszi a rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködési kötelezettség feladatait.

 

A képviselő-testület egyhangú "5" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

38/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

A:

 

Epöl község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását - és így egységes szerkezetben -  az alábbiak szerint elfogadja:

 

 

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

 

A Dorogi Kistérség Önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. sz. törvény 41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján – a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében – a képviselő-testületek döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.)      A megállapodás 4.) pontjában  felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre határozatlan Időre. A társuló önkormányzatok vállalják, hogy a megállapodáson alapuló együttműködést 2005. május 11.-től napjától kezdődően legalább 3 évre szólóan fenntartják.

 

2.)      A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Társulásnak tagja a dorogi statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat.

 

3.)      A Társulás székhelye:  2510 Dorog, Bécsi út 71.

 

4.)      A Társulás tagjai, azok székhelye:

-          Annavölgy Község  Önkormányzata      2529 Annavölgy, Községháza köz 2.

-           Bajna Község Önkormányzata              2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.

- Csolnok Község Önkormányzata               2521  Csolnok, Rákóczi tér 1.

- Dág Község Önkormányzata                     2522 Dág, Deák F. u. 28.

     - Dorog Város Önkormányzata                    2510 Dorog, Bécsi u. 71.

     - Epöl Község Önkormányzata                     2526 Epöl, Kossuth L. u. 26.

     - Kesztölc Község Önkormányzata              2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

     - Leányvár Község Önkormányzata             2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

     - Máriahalom Község Önkormányzata          2527 Máriahalom, Béke u. 15.

     - Nagysáp Község Önkormányzata              2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

- Piliscsév Község Önkormányzata               2519 Piliscsév, Hősök tere 9.    

- Sárisáp Község Önkormányzata                 2523 Sárisáp, fő u. 123.           

- Tokod Nagyközség Önkormányzata           2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.  

- Tokodaltáró Község Önkormányzata          2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.

- Úny Község Önkormányzata                     2528 Úny, Kossuth L. u. 2.      

 

5.)      A Társulás működési területe: a 4.) pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

 

6.)      A társulás, valamint tagönkormányzatai lakosságszámát   az 1. sz. függelék tartalmazza.

 

7.)      A Társulás bélyegzője: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegz?, középen a Magyar Köztársaság címerével.

 

8.)      A Társulás nem minősül költségvetési szervnek, de gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Dorog Város Polgármesteri Hivatala látja el.

 

9.)      A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén  a Társulás Tanácsa által  megbízott tag  látja el.

 

10.)    A Társulás induló vagyonát az  1. számú melléklet tartalmazza.

 

11.)    A társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.

 

12.)    A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

13.) a)     A Társulás egyes tagjai – a Társuláson belül – a Társulás feladatai célzott ellátása érdekében mikro-társulást hozhatnak létre.

 

b)    A mikro-társulás létrehozására vonatkozó megállapodást véleményezésre a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

 

c)     A mikro-társulás elsődlegesen az  egymással szomszédos települések lakosságának alapellátását biztosítja.

 

d)    A mikro-társulás működésének szabályait, az ellátandó feladatokat a társulásban résztvevők külön megállapodásban szabályozzák, azonban a mikro-társulás része a többcélú társulási rendszernek.

 

II.

 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

 

1.) A Társulás az alábbi térségi feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik:

 

a.)    közoktatási feladatok;

b.)    egészségügyi feladatok;

c.)    szociális feladatok;

d.)    gyermekjóléti feladatok;

e.)    belső ellenőrzési feladatok;

f.)     területfejlesztési feladatok.

g.)    gyermekvédelmi szakellátási feladatok

h.)    mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok

i.) adósságkezelési szolgáltatás feladat

 

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

Megnevezés: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladat száma, megnevezése:

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

751922, 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801115 Óvodai nevelés, ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

851011 Óvodai nevelés, ellátás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

      -     Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

            ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

               ellátása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

801214 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

852022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

805212 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

805212 Korai fejlesztés, gondozás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

856012 Korai fejlesztés, gondozás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853158 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853266 Idősek nappali ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

881011 Idősek nappali ellátása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853288 Adósságkezelési szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853244 Gyermekjóléti szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853255 Szociális étkeztetés

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889921 Szociális étkeztetés

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853233 Házi segítségnyújtás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889922 Házi segítségnyújtás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853233 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853244 Családsegítés

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889924 Családsegítés

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

853288 Támogató szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

889925 Támogató szolgáltatás

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

923127 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

923127 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

 

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

923127 Könyvtári szolgáltatások

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

910123 Könyvtári szolgáltatások

 

 

 

2.)      A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi.

 

3.)      A térségi feladat- és hatásköröket részben a székhely település önkormányzatának hivatala, mint munkaszervezet útján, részben a kistérség települései által fenntartott intézmények útján, illetve intézményfenntartó társulások útján biztosítja a társulás.

 

4.)    A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében intézményt alapíthat, fenntarthat és kinevezi annak vezetőjét.

 

5.)    A mozgókönyvtári szolgáltatási feladatokat a nyilvános könyvtárral nem rendelkező – de könyvtári szolgáltatóhely kialakítását biztosító – településeken a nyilvános Dorogi Arany János Városi Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el.

A feladatellátás érdekében gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltatóhely közötti információ cseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.

 

 

________________________

1 2009. december 31-én a törvény erejénél fogva hatályát veszti.

2 A 2010 január 1-től hatályos szakfeladat-rend alapján 2010 január 1-én lép hatályba

 

 

 

III.

 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

 

Közoktatási feladatok

 

1.)           Gondoskodik a közoktatási feladatellátásban részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő óvodák és általános iskolák hatékonyabb működésének megszervezéséről, a fenti intézményekben folyó nevelés, oktatás színvonalának javításáról.

 

2.)           Biztosítja a térségi település lakossága számára a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét az alábbi területeken:

 

-          gyógytestnevelés,

-          pályaválasztási szaktanácsadás

-          nevelési tanácsadás

-          logopédiai ellátás

 

3.)      A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorog Városi Pedagógiai Szakszolgálat  és egyéb szolgáltatók útján látja el.

 

4.) Valamennyi önkormányzatára kiterjedően a közoktatási feladatellátásra kistérségi intézkedési tervet készít.

 

Egészségügyi feladatok

 

1.)                A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaIdőn kívüli, munkanapokon 15 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

 

2.)                A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

 

3.)                A felvett háziorvosi ügyelet Dorog, Mária utca 14. szám alatt, míg a gyermekorvosi ügyelet Dorog, Rákóczi út 9. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

 

4.)                A térséget érintő egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezését és bonyolítását esetenként közösen végzi.

 

5.)                Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a térségre kiterjedő együttes pályázatokat nyújt be.

 

 

Szociális feladatok

 

1.)      A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

·         családsegítés,

·         jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

·         szociális étkeztetés

·         házi segítségnyújtás

·         nappali ellátás

 

 

2.)      A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján ellátja a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.           

 

3.)     A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

 

4.)  A rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködés intézményi és szervezeti feltételeinek biztosításáról vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.

 

Gyermekjóléti feladatok

 

1.)    A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

 

 

Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések

 

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

1.)     A társult önkormányzatok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatokat az általuk alapított, közösen fenntartott és működtetett intézmény útján látják el.

2.)     Az intézmény neve: Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

3.)     Az intézmény székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 91.

4.)     Az intézmény alaptevékenysége:

családsegítés

gyermekjóléti szolgáltatás

helyettes szülői hálózat

adósságkezelési szolgáltatás

Az intézmény tevékenységi köre,  alapvető szakágazati besorolása és megnevezése:

Szakágazati besorolás: 889900

mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az intézmény a feladatellátásra vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja az önkormányzati alapellátási feladatok ellátását.

 

5.)

      A költségek viselése és megoszlása:

a.)  Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra.

b.)  A megállapított önkormányzati hozzájárulás Időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.

c.)  A befizetési határIdő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.

 

6.)      A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, ezért a felújítással és beruházással kapcsolatos feladatok a Ptk. szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.

 

7.)      A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják.

 

8.)      A társulás által fenntartott intézmény jogállása:

Az intézmény teljes jogkörrel rendelkez?, önállóan működő költségvetési szerv.

9.)      Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves Időtartamra.

Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.

10.)     

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó, egyéb munkaviszony tekintetében az 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről.

 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

 

1.) Intézmény neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

 

2.)  Székhely: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

 

3.) Irányító szerv neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

4.) Irányító szerv címe: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

5.) Intézmény alaptevékenysége: többcélú kistérségi társulás keretében működ?               

                                   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

                                   - támogató szolgálat

                                   - szociális étkeztetés

                                   - nappali ellátás

                                   - házi segítségnyújtás

6.)Az intézmény működési körzete:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.

 

 

Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területe, alapvető szakágazati besorolása és megnevezése:

Szakágazati besorolás: 889900                         mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

7.)      

a)     Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra.

b)   A megállapított önkormányzati hozzájárulás Időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.

c)   A befizetési határIdő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.

 

8.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, míg a társult településeken lévő telephelyek az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő települési önkormányzatok tulajdonában maradnak. A felújítással és az esetleges beruházással járó feladatok költségei a polgári jog szabályai szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek esetenként eltérhetnek.

9.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják.

 

10.) A társulás által fenntartott intézmény jogállása:

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.

11.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves Időtartamra.

Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.

 

12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó, egyéb munkaviszony tekintetében az 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről.

Belső ellenőrzési feladatok

 

1.)      A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról.

 

2.)      A Társulás a belső ellenőrzési feladatot saját feladatellátásban látja el.

 

3.)      A Társuláshoz tartozó valamennyi költségvetési szervnél két évente komplex ellenőrzést végez, amely kiterjed a következőkre:

 

-       szabályszerőségi ellenőrzésre,

-       pénzügyi ellenőrzésre,

-       az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszerek működésének átfogó ellenőrzésére.

-       informatikai rendszerellenőrzésre.

 

Területfejlesztés

 

A Társulás összefogja, koordinálja a kistérség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait.  Ennek keretében:

 

1.)           A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 

2.)           A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.

 

3.)           A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

a)      vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;

b)      kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;

c)      pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

d)      a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;

e)      megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

f)        véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;

g)      közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;

h)      forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;

i)        képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;

j)        koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;

k)      pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

l)        megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;

m)   véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;

n)      a h) és k) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

 

4.)                A Társulási Tanács egyhangúlag dönt az alábbi ügyekben:

-          a kistérségi területfejlesztési koncepció, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési program kidolgozása és elfogadása, ezek megvalósításának ellenőrzése;

-          pénzügyi terv készítése a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

-         megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

 

5.)      Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.

 

IV.

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

 

A tagsági jogviszony létrejötte és megszűnése

 

1.)           A Társulás a kistérségi önkormányzatok önkéntes akarat elhatározásán alapuló

          megállapodás szerint működik.

 

2.)           A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testülete határozattal mondja ki a Társulásban való részvételüket.

 

3.)           A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel meghozott határozata szükséges a társulási megállapodás:

 

-           jóváhagyásához,

-          módosításához,

-          a megszüntetéséhez,

-          évközbeni felmondásához, valamint

-     a társuláshoz történő csatlakozáshoz.

 

4.)           A társulási megállapodást felmondani, illetve a társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. Az erre vonatkozó döntést az érintett tagönkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

 

5.)           A társulási megállapodás módosítását és megszűntetését bármelyik tag kezdeményezheti, a kezdeményezésről a társulás tagjainak 60 napon belül kell dönteni.

 

6.)           A társulás megszűnik, ha:

 

-          ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a megszűnését,

-          a bíróság jogerős döntése alapján,

-          tagjainak száma a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt.

 

7.)           Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő

          támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

 

8.)           Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

 

A Társulás tagnyilvántartása

 

1.)           A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség megállapításának is alapja. 

 

2.)           A megállapodás 2. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket

tartalmazza;

 

-          az önkormányzat megnevezését, székhelyét,

-          belépési Időpontját,

-          a befizetendő évi összeget,

-          a tagság megszűnésének Időpontját,

-          szavazati jogosultságot és mértékét.

 

3.)           A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.

 

A tagok részvétele a Társulás munkájában

 

1.)           A tagok a Társulásban tagsági jogaikat – a belépés-kilépés, módosítás kivételével – képviselőjükön keresztül gyakorolják.

 

2.)           A tagok képviselői a települési tagönkormányzatok polgármesterei.

 

3.)           Szavazni a polgármester, az őt általános jogkörrel helyettesítő alpolgármester, illetve akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület meghatalmazott tagja jogosult.

 

4.)           A polgármester évente legalább két alkalommal beszámol a képviselő-testületének a Társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A Társulás szervei

 

1.)           A Társulás szervei:

-          Társulási Tanács 

-          Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

-          Eseti Munkabizottság

 

A Társulás tisztségviselői:

-          Elnök

-          Általános elnökhelyettes

-          Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság Elnöke

-          Közoktatási feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Mozgókönyvtári feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Szociális alapellátási feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Belső ellenőrzési feladatok Szakmai Elnökhelyettese

 

Társulási Tanács

 

1.)           A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni.

          A társulási tanács intézmény alapítása, fenntartása esetén gyakorolja az alapító, valamint a fenntartói jogokat, kinevezi az intézmény vezetőjét.

 

2.)           A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester akadályoztatva van, a Tanácsban külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelezettségeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egyIdőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. A meghatalmazás teljes kör?, és részleges körű lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.

 

3.)           Tanácskozási joggal a tagönkormányzat delegáltjaként más, az adott ügyben szakértelemmel  rendelkező személy is részt vehet az ülésen.

 

Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság

 

1.)      A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve, amely ellenőrzi a gazdálkodás jogszerűségét, valamint véleményezi a társulás tanács elé kerülő pénzügyi témájú előterjesztéseket. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

 

Eseti Munkabizottság

 

1.)           A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a társulási tanács eseti munkabizottságot hozhat létre.

 

2.)           A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani.

 

Társulás Elnöke

 

1.)           Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg titkos szavazással.  Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

 

2.)           A Társulás elnökének megválasztásához a Társulási Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

3.)           Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás Általános Elnökhelyettese látja el.

 

4.)           Az elnök részletes feladatait és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.

 

Társulás Általános Elnökhelyettese

 

1.)      A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából általános elnökhelyettest, és a közoktatási, mozgókönyvtári, szociális, valamint a belső ellenőrzési feladatok koordináló szakmai elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás elnökhelyetteseinek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

Munkaszervezet Vezetője

 

1.)      A Munkaszervezet vezetője Dorog Város jegyzője.

 

A Társulás munkaszervezete

 

1.)           A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ellátandó feladatként meghatározott közszolgáltatások és a területfejlesztési feladatok ellátására egy közös szakmai munkaszervezetet működtetnek.

 

2.)           A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a kistérségi székhely település önkormányzata képviselő-testületének hivatala látja el.

 

3.)           A hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:

 

-          a Társulási Tanács üléseinek előkészítése,

-          folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási  szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,

-          a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtása.

 

4.)           A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet Vezetője gyakorolja.

 

5.)           A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

V.

 

A Társulási Szervek működése

 

A Társulási Tanács ülései

 

1.)           A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. A Társulási Tanács alakuló ülését a Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze.

 

2.)           A Társulási Tanács rendes ülést szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart, a Társulási Tanács által elfogadott éves munkaterve alapján.

 

3.)           Rendkívüli ülést kell összehívni a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó - indítványára.

 

4.)           Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére is.

 

5.)           A Társulási Tanács összehívására, az ülés előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeinek meghatározására vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

6.)           A Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Általános elnökhelyettes vezeti le.

          A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

 

7.)           A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező tag jelen van és a jelen levő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

          A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

 

8.)           Társulási Tanács üléseiről Jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt társulási tanácstag ír alá. A Jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének és a társulás tagjainak. A Jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

9.)           A társulási tanács ülése nyilvános.

A társulási tanács

a)         zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b)         zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

10.) A Társulási Tanács, mint kistérségi fejlesztési tanács a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit és hozza döntéseit.

 

A Társulási Tanács döntései

 

1.)           A Társulási Tanács döntése: határozat. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, kivéve, ha a megállapodás minősített többséget, vagy egyhangú döntést ír el?.

 

2.)           A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igényl?, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.

 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

 

1.)           Minősített többségű döntés szükséges

-          a Társulás Tanácsa hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízáshoz illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához,

-          500.000 Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi döntéshez,

-          a Társulás éves költségvetésének meghatározásához,

-          a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

-          a megállapodás V. A Társulási Szervek működése cím, A Társulási Tanács ülései alcím 9. b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,

-          a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

 

2.)      Egyéb kérdésekben a Tanács egyszerű többséggel dönt.

 

3.)           A többcélú kistérségi társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács a megalakulást követő 3 hónapon belül fogadja el, mely tartalmazza a Társulás működésének részletes szabályait.

 

A Társulás más szerveinek ülései

 

1.)           A Tanács eseti munkabizottsága határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hoznak meg.

 

2.)           Az 1.) pontban meghatározott szerv üléseit elnökük hívja össze, valamint összehívását bármely tag is kezdeményezheti a napirend megjelölésével.

 

VI.

 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A Társulás tagjának jogai

 

1.)           képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

 

2.)           képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

 

3.)           Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

 

4.)           Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait, és információit.

 

5.)           Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

 

6.)           Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

 

7.)           Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

 

8.)           Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.

 

9.)           A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.

 

A társulás tagjainak kötelességei

 

1.)           A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

 

2.)           képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

 

3.)           Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

 

4.)           A Társulás határozatainak végrehajtása.

 

5.)           Befizetési kötelezettségek teljesítése.

 

6.)           A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.

 

VII.

 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK

PÉNZÜGYI FEDEZETE, VAGYONA

 

1.)           A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi fedezet létrehozását határozzák el.

 

2.)           A közös pénzeszköz a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett  vagyon.

 

3.)           A Társulás vagyona felett a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendelkezik.

 

4.)           A közös pénzügyi fedezet elősegíti:

 

a.       az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását,

b.       egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését,

c.       a települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását.

 

5.)           A közös pénzügyi fedezetet biztosító összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.

 

6.) A társulás a tagönkormányzatainak és az ott működő civil szervezetek, alapítványok, illetve költségvetési szervek számára anyagi támogatást nyújthat.

 

 

A pénzügyi fedezet, vagyon forrásai

 

A működés költségeihez a résztvevő önkormányzatok lakosságuk számának arányában az alábbiak szerint járulnak hozzá:

 

1.)           kötelező befizetés

 

-    Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő népességszám után számított  100 Ft/fő/év, összeg?  hozzájárulást fizet, amely évente az infláció mértékével emelkedik. Ezt  minden évben két részletben – az első részletet március  31-ig, a második részletet szeptember 30-ig kell befizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára. A számla elnevezése Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás számlája.

 

-    A feladatellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.

 

2.)           Saját elhatározáson alapuló befizetés

 

-          a tagönkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott Időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatainak  teljesítése  érdekében.

 

3.)           Egyéb

-          állami támogatás, hozzájárulás,

-          állami pályázati forrás,

-          gazdálkodó, vagy más szerv által biztosított támogatás, vagy forrás,

-          a Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,

-          a közös vagyonból kihelyezett összeg hozadéka.

 

Az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami, vagy garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.

 

A kötelező befizetés után kamat nem jár.

4.) A társult önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a társulás a nem fizető önkormányzat részére fizetési felszólítást küld, és annak 90 napos eredménytelen elteltét követően az elmaradt befizetést azonnali beszedési megbízás – inkasszó – útján érvényesíti.

 

A társulás gazdálkodása

 

1.)      A Társulás költségvetését a Társulási Tanács az államháztartási törvény előírásai alapján önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

 

2.)      A Társulás önálló könyvvezetést folytat és elkülönült költségvetési beszámolót készít.

 

3.)      A közös pénzeszköz felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala a Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:

 

-          meghatározza a befizetések összegét, idejét,

-          gondoskodik a pénzeszközök kezeléséről,

-          fel nem osztható tőkét évenként %-osan meghatározza,

-          meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat, 

-          elbírálja a konkrét támogatási igényeket,

-          odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,

-          dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszatérítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételeit  és szabályait,

-          pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.

 

4.)           A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a közös pénzeszközök felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, a teljesített közös célú kiadásokról, illetve a teljes működésről.

 

5.)           A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök vagy az elnökhelyettes és az aláírás-bejelentésen megjelölt további személyek közül 1 fő együttesen gyakorolja.

 

6.)           A Társulás nevében az elnök egy személyben, önállóan jogosult aláírni, olymódon, hogy a Társulás kézzel, vagy géppel írt, illetve előnyomott, vagy nyomtatott alábbi megnevezés fölé:

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

 a saját nevét írja, a hiteles aláírási címpéldánnyal egyezűen.

 

 

VIII.

 

A VAGYON FELOSZTÁSA A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSEKOR

 

1.)           A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.

 

2.)           A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási  szerződésben osztják fel.

 

3.)           A felosztás elvei a következők:

 

-          Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

-          Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

 

4.)           A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

 

5.)           A közös tulajdon megszüntetése és az Ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere, stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

 

6.)           A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

IX.

 

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése

 

1.)      Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi fedezet befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

 

2.)      Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

 

3.)      A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.)           Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete az elfogadásáról határozattal döntött.

 

2.)           A Társulási Megállapodás mellékletei:

 

            1. sz.      A Társulás induló vagyona

            2. sz.      A tagnyilvántartás

 

3.)           A Társulási Megállapodás függelékei:

 

1. sz. A Társulás, valamint a társulást alkotó tagönkormányzatok lakosságszáma

 

4.)                  A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy ezen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

 

5.)                  A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

 

Aláírások:

Annavölgy Község Önkormányzata nevében:

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Bajna Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Csolnok Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Dág Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

 

Dorog Város Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Epöl Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Kesztölc Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Leányvár Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Máriahalom Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Nagysáp Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Piliscsév Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Sárisáp Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

 

Úny Község Önkormányzata nevében:

 

            ………………………….                                                        ………………………….

polgármester                                                                                jegyző

1. sz. melléklet

 

 

A Társulás induló vagyona:

 

1.)     A tagönkormányzatok által 2005. szeptember 30. napjáig a Dorogi Többcélú Kistérségi Alap számlájára teljesített befizetések.

2.)     A befizetés alapja a tagönkormányzatok költségvetésében szereplő tervezett népességszám után számított 100 Ft/fő/év tárgyévre arányosított összege.

3.)     A befizetés összege tagönkormányzatonként a következ?:

 

Annavölgy Község  Önkormányzata                                                     57.400 ,- Ft

Bajna Község  Önkormányzata                                                          120.517 ,- Ft

Csolnok Község  Önkormányzata                                                       200.550 ,- Ft

Dág Község  Önkormányzata                                                              55.941 ,- Ft

Dorog Város  Önkormányzata                                                            755.242 ,- Ft

Epöl Község  Önkormányzata                                                              39.667 ,- Ft

Kesztölc Község  Önkormányzata                                                      153.008 ,- Ft

Leányvár Község  Önkormányzata                                                     102.375 ,- Ft

Máriahalom Község  Önkormányzata                                                   39.783 ,- Ft

Nagysáp Község  Önkormányzata                                                        91.525 ,- Ft

Piliscsév Község  Önkormányzata                                                     140.467 ,- Ft

Sárisáp Község  Önkormányzata                                                               176.283 ,- Ft

Tokod Nagyközség  Önkormányzata                                                  256.200 ,- Ft

Tokodaltáró Község  Önkormányzata                                                186.375 ,- Ft

Úny Község  Önkormányzata                                                              38.092 ,- Ft

 

 

Összesen:                                                                               2.413.425,- Ft

2. sz. melléklet

 

Önkormányzat megnevezése,

székhelye

Belépés Időpontja

Befizetendő évi összeg

(a Megállapodás VII. fejezet A pénzügyi alap forrásai 1. a) pontja alapján)

Szavazati jog, mértéke

Tagság megszűnésének Időpontja

Annavölgy Község  Önkormányzata 2523 Annavölgy, Községháza köz 2.

 

2005. május ….

98.400,- Ft

1

 

Bajna Község Önkormányzata

2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.

 

2005. május ….

206.600,- Ft

1

 

Csolnok Község Önkormányzata

2521  Csolnok, Rákóczi tér 1.

2005. május ….

343.800,- Ft

1

 

Dág Község Önkormányzata

2522 Dág, Deák F. u. 28.

2005. május ….

95.900,- Ft

1

 

Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71.

2005. május ….

1.294.700,- Ft

1

 

Epöl Község Önkormányzata

2526 Epöl, Kossuth L. u. 26.

2005. május ….

68.000,- Ft

1

 

Kesztölc Község Önkormányzata

2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

2005. május ….

262.300,- Ft

1

 

Leányvár Község Önkormányzata

2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

 

2005. május ….

175.500,- Ft

1

 

Máriahalom Község Önkormányzata 2527 Máriahalom, Széchenyi u. 38.

2005. május ….

68.200,- Ft

1

 

Nagysáp Község Önkormányzata

2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

2005. május ….

156.900,- Ft

1

 

Piliscsév Község Önkormányzata

2519 Piliscsév, Hősök tere 9.

2005. május ….

240.800,- Ft

1

 

Sárisáp Község Önkormányzata

2523 Sárisáp, fő u. 123.

2005. május ….

302.200,- Ft

1

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.

2005. május ….

439.200,- Ft

1

 

Tokodaltáró Község Önkormányzata 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.

2005. május ….

319.500,- Ft

1

 

Úny Község Önkormányzata

2528 Úny, Kossuth L. u. 2.    

 

2005. május ….

65.300,- Ft

1

 

 

 

3. sz. melléklet

 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás lakosságszáma: 41.207 fő

 

A Társulást alkotó tagönkormányzatok lakosságszáma: (2007. január 1-i állandó lakosságszám)

 

- Annavölgy Község Önkormányzata              1300                 lakos

- Bajna Község Önkormányzata                     2052                 lakos

- Csolnok Község Önkormányzata                  3438                 lakos

- Dág Község Önkormányzata                          978                lakos

- Dorog Város Önkormányzata                      12714               lakos

- Epöl Község Önkormányzata                       676                  lakos

- Kesztölc Község Önkormányzata                 2657                 lakos

- Leányvár Község Önkormányzata                1762                 lakos

- Máriahalom Község Önkormányzata              687                lakos

- Nagysáp Község Önkormányzata                 1601                 lakos

- Piliscsév Község Önkormányzata                 2424                 lakos

- Sárisáp Község Önkormányzata                   2959                 lakos

- Tokod Nagyközség Önkormányzata             4388                 lakos

- Tokodaltáró Község Önkormányzata           3186                 lakos

- Úny Község Önkormányzata                      680                  lakos

 

 

B: Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Társulási Megállapodás  III. „A társulás részletes feladatai – Szociális feladatok 4.) pontja:”A rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködés intézményi és szervezeti feltételeinek biztosításáról vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.” 2009. július 1. napi hatállyal módosítja az alábbiak szerint:

 

”A rendszeres szociális segély folyósításához előírt együttműködés intézményi és szervezeti feltételeinek biztosításáról saját intézménye, a Dorog és Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik.”

 

HatárIdő:  azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend: Helyi szociális rendelet módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        6/2009.(VI.26.) Ökt. rendelet

                      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 4/2008.(V.6.) Ökt.

                      rendelettel, a 7/2008.(VI.6.) Ökt. rendelettel és a 15/2008.(XII.19.)

                      Ökt. rendelettel és a 4/2009.(IV.30.) Ökt. rendelettel módosított

                      12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

5.) Napirend: Polgármester beszámolója a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

                          2009. I. félévi tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        39/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

                        2009. I. félévi tevékenységéről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja  a Dorogi Többcélú Kistérségi 

            Társulás 2009. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót és ezzel a

            polgármester beszámolóját is a társulásban végzett tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

6.) Napirend: Közterület elnevezése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 485/2.hrsz-ú út ingatlannak közterületi elnevezést kell adni, mivel oda már épült új lakóház és még 1-2 lakóház is beépíthető a jövőben. A közterület a Szabadság utca előtt található, de közéjük ékelődik a Csokonai utca ezért nem kapcsolódhat szorosan a Szabadság utcához, ezért javasolja ezt a közterületet Szabadság köznek elnevezni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        40/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        Közterület elnevezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az epöli 485/2.hrsz-ú út ingatlant Szabadság Köz-nek nevezi el.

                        Megbízza a jegyzőt a közterületnek a címnyilvántartáson történ?

                        átvezetésével.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

7.) Napirend: Pályázat benyújtása az orvosi rendelő építéséhez önerő biztosítására

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő építésénél lehetőség volna pályázatot benyújtani a Komárom-Esztergom Megyei önkormányzat Települési Pályázati Alapjára, az önrész teljes összegének kiváltására. Ismerteti a pályázati kiírást és javasolja a pályázat benyújtását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        41/2009.(VI.25.) Ökt. határozat

                        Települési Pályázati Alapra benyújtandó pályázatról

 

                       Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                       pályázatot nyújt be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

                       Települési Pályázati Alapra,  az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

                        Dunántúli Operatív Program pályázati kiírása alapján a

                        KDOP-5.2.1/A-2008- 0009. azonosító számú Támogatási szerződéssel

                        elnyert orvosi rendelő  építésére vonatkozó pályázathoz szükséges

                        önkormányzati saját forrás teljes  összegének megelőlegezésére.

                       

                        A fejlesztés megnevezése: Korszerű orvosi rendelő létesítése Epölön

                        A fejlesztés helye:  2526. Epöl, Kossuth L.u. 504.hrsz.

                       

                        Az igényelt támogatás:  3.000.000,- Ft

 

                        A képviselő-testület a támogatást a támogatási szerződés szerinti

                        ütemezésben visszafizeti az adott évi költségvetése terhére.

 

                        HatárIdő: a pályázat benyújtására : 8 nap

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

            Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

            polgármester                                                                    jegyző

 

 

Joomla templates by a4joomla