2009.07.02

2009.07.02. Jegyzőkönyv

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. július 2-án

               tartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         ifj. Csenki Mihály                képviselő

                         Muszela Szabolcs                 képviselő

                         Wencz Péter                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor          alpolgármester

                                    Tácsik Attila             képviselő

                                    Villányi Imre képviselő

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívása a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának IV. fejezet 7.§-ának a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 10.) pontja szerint telefonon történt. Az ülés összehívását az indokolta, hogy az orvosi rendelő építésére kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokról döntenie kell a képviselő-testületnek és ki kell választania a nyertes ajánlattevőt.

 

Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

 

 

N a p i r e n d


1.) Orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok

                         elbírálása.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként is ismerteti a beérkezett ajánlatokat és a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát. A területen lévő meglévő épület bontásával kapcsolatban elmondja, hogy az épület 3/4 része vályog téglából van. Véleménye szerint a tetőt az önkormányzat közhasznú munkásai elbontják, a használható dolgokat félretesszük, majd a vályog téglás rész elbontását már a kivitelezőre kellene bízni mert oda gépek kellenek és el is kell szállítani, így a kivitelező a tereprendezést is elvégezheti az építés megkezdése előtt.

 

Csenki Mihály képviselő: Véleménye szerint is csak a tetőt bontsák el az önkormányzat munkásai, a többi munkába ne vegyünk részt, mert baleset is történhet és Ebből még baj is lehet.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        42/2009.(VII.2.) Ökt. határozat

                        Az orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok

                        elbírálásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az orvosi rendelő építésére közbeszerzési eljárás keretében

                        meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül

                        a Komárom-Esztergom Megyei Épít?, Ipari, Kereskedelmi és

                        Szolgáltató Kft (székhelye: 2890. Tata, Bacsó B.u.12.)

                        14.999.738,- Ft + Áfa ajánlati áras ajánlatát fogadja el.

                        A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                        jegyző

Joomla templates by a4joomla