2009.08.26

2009.08.26. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                2009. augusztus 26-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         Tácsik Attila                         képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Wencz Péter                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor          alpolgármester

                                     ifj. Csenki Mihály   képviselő

                                     Muszela Szabolcs    képviselő

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

5.) Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Víz- és csatornadíjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) Alapító Okiratok módosítása

            a.) Polgármesteri Hivatal

            b.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

            c.) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

4.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a

      2009. I. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: Villányi Imre biz. elnöke és Muszela Imre polgármester

5.) Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.


Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

- Az ABC mögötti raktár ajtót megjavíttatta az önkormányzat

- Az új orvosi rendelő építésének a helye kész, az ott lévő régi épület elbontásra került. A bontás költsége 260 E Ft (Áfás ár) volt. A munkaterületet is átadtuk a kivitelezőnek. Remélhetőleg hamarosan elkezdődik az építkezés.

- Augusztus 20-án szép ünnepség volt, köszöni a rendezők, szervezők munkáját.

- Augusztus 29-én kerül megrendezésre a hagyományos Nyárbúcsúztató Családi Sportdélután a sportpályán. A rendezvényhez 150 E Ft támogatást kaptunk a Falufejlesztési Közalapítványon keresztül. Ismerteti a programot.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Víz- és csatornadíjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a víz- és csatornaszolgáltatást biztosító Hétforrás Kft-nél nagy gondként merült fel, hogy az utóbbi Időben több nagyobb vízfogyasztó - pld. Lábatlani Papírgyár - megszűntette tevékenységét, így lényegesen kevesebb árbevétel érkezik a Kft-hez mint a költségvetés tervezésekor betervezett összeg. Ezen kívül több beruházás is leállításra került, ahol dolgozott volna a Kft, így ezek árbevételei sem teljesülnek. A Kft a szükséges költségcsökkentéseket már elvégezte. Ahhoz, hogy ne menjen csődbe a cég, szükséges a díjemelés. Előterjeszti a díjemelési javaslatot, - vízdíj + 10 %, csatornadíj + 18 % -  melyet a Hétforrás Kft Közgyűlése elfogadásra javasol a képviselő-testületek felé.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        7/2009.(VIII.27.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzati viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról és

                        önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvíz-

                        elvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjáról.

 

                        (Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

3.) Napirend: Alapító Okiratok módosítása

 

A:        Polgármesteri Hivatal

 

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratok májusi elfogadása óta a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki az önkormányzat felé, így az alapító okiratok újabb módosításra került. Kéri ennek elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

43/2009.(VIII.26.) Ökt. határozat

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 92/2004.(X.25.) Ökt. határozatával elfogadott, a  62/2005.(VIII.25.) Ökt. határozattal és a 32/2009.(V.27.) Ökt. határozattal módosított Epöl Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat alábbi rendelkezései módosításra kerülnek:

 

1.) A 3.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

     3.    Létrehozásáról rendelkező határozat: 92/2004.(X.25.) Ökt. határozat

            Alapítás Időpontja: 1990. szeptember 30.

2.) A 4.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

     4./A.           Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében

            meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek

            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

            Alapvető szakágazati besorolás: 841105

 

            Alaptevékenysége:

 

            452025            Helyi közutak létesítése, felújítása

            454018            Épületfenntartás és korszerősítés

            631211            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

            751153            Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

            751175            Országgyűlési képviselő választás

            751186            Önkormányzati képviselő választás

            751845            Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

            751867            Köztemető fenntartási feladatok

            751878            Közvilágítási feladatok

            751922            Önkormányzat és többcélú kistérségi társ.elszámolásai

            751966            Önk. és többcélú kistérségi tár.fel.nem terv.elszámolás

            853224            házi segítségnyújtás

            853244            családsegítés

            853246            szociális étkeztetés

            853311            Rendszeres pénzbeli ellátás.áp.díj.gyerm.

            853322            Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

            853333            Munkanélküli ellátások (rendszeres szociális segély)

            853344            Eseti pénzbeli szociális ellátások

            853355            Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

            921815            Művelődési központok, házak tevékenysége

            923127            Közművelődési könyvtári tevékenység

 

            Kiegészítő tevékenysége: A Polgármesteri Hivatalnak kiegészítő tevékenysége

                                                              nincs.

 

            Kisegítő tevékenysége: 221214      Lapkiadás

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem   

            haladhatja meg.

   

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet

                                                           nem folytathat.

 

            (A 4/a. pont hatályos 2009. december 31-ig)

 

                                

4/B.     (A 4/b. pont hatályos: 2010. január 1-től)

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében

            meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek

            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Alapvető szakágazati besorolás: 841105

           

            Alaptevékenysége:

 

            421100            Út építése

            422100            Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

            522110            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

            650000            Biztosítás, viszontbiztosítás

            681000            Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

            682001            Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            841114            Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

            841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

            841116            Országos települési és területi kisebbs. önk. választásokhoz

                                     kapcs.tev.

            841117            Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó

                                     tevékenységek

            841118            Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

            841126            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

                                      tevékenys.

            841401            Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.összefügg.szolg.

            841402            Közvilágítási feladatok

            841403            Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

            841133            Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

            841901            Önkormányzatok valamint többcélú. kistérségi társulások

                                      elszámolása

            841902            Központi költségvetési befizetések

            882111            Rendszeres szociális segély

            882112            Időkorúak járadéka

            882113            Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

            882114            Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

            882115            Ápolási díj alanyi jogon

            882116            Ápolási díj méltányossági alapon

            882117            Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

            882118            Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

            882119            Óvodáztatási támogatás

            882121            Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

            882122            Átmeneti segély

            882123            Temetési segély

            882124            Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

            882125            Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai

            882129            Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

            882201            Adósságkezelési szolgáltatás

            882202            Közgyógyellátás

            882203            Köztemetés

            889921            szociális étkeztetés

            889922            házi segítségnyújtás

            889924            családsegítés

            890441            Közcélú foglalkoztatás

            890442            Közhasznú foglalkoztatás

            910123            Könyvtári szolgáltatások

            910502            Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

            960302            Köztemető fenntartás és működtetés

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

890301            civil szervezetek működési támogatása

890506            egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890509            egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

949900            egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

900400            kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

 

            Kisegítő tevékenysége:

 

            581400            Folyóirat, Időszaki kiadvány kiadása

 

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem

            haladhatja meg.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet

                                                           nem folytathat.

 

5.) Az 5.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

     5.    Illetékessége:           Epöl község közigazgatási területe

6.) A 6.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

     6.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:     

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

7.) A 7.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

     7.    Típus szerinti besorolása:               

 

            A tevékenység jellege alapján:        közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és

                                                                        gazdálkodó költségvetési szerv

8.) A 8.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

     Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            Az irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§. (1)

bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8.§-

ában foglalt képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, nyilvános

pályázati eljárás útján. A kinevezés határozatlan Időre szól.

 

            A jegyző feletti munkáltatói jogokat Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

            testülete, az egyéb munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás

kivételével) a polgármester gyakorolja.

 

 

9.) A 9.) pont helyébe a következő rendelkezés kerül:

     9.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben köztisztviselők,

            akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény rendelkezései

            az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is lehetnek, akik-

            re a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az

            irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók közalkalmazottak is lehetnek,

            akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-

            sei az irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló

            1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

10.) A 10.) pont helyébe a következő rendelkezés kerül:

      10. Alapító illetve a fenntartó neve és címe:    Epöl Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

11.) A 11.) pont helyébe a következő rendelkezés kerül:

      11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő

            ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési

            szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az

            alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési

            jogosultságra az önkormányzat vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak.

 

Az Alapító Okirat 12. és 13. pontja törlésre kerül.

 

    

 

A módosítást követően a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 

 

1.         A költségvetési szerv neve:             Epöl Község Polgármesteri Hivatala

 

2.         A költségvetési szerv székhelye:    2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

3.         Létrehozásáról rendelkező határozat: 92/2004.(X.25.) Ökt. határozat

            Alapítás Időpontja: 1990. szeptember 30.

 

4./A.    Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében

            meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek

            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

            Alapvető szakágazati besorolás: 841105

 

            Alaptevékenysége:

 

            452025            Helyi közutak létesítése, felújítása

            454018            Épületfenntartás és korszerősítés

            631211            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

            751153            Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

            751175            Országgyűlési képviselő választás

            751186            Önkormányzati képviselő választás

            751845            Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

            751867            Köztemető fenntartási feladatok

            751878            Közvilágítási feladatok

            751922            Önkormányzat és többcélú kistérségi társ.elszámolásai

            751966            Önk. és többcélú kistérségi tár.fel.nem terv.elszámolás

            853224            házi segítségnyújtás

            853244            családsegítés

            853246            szociális étkeztetés

            853311            Rendszeres pénzbeli ellátás.áp.díj.gyerm.

            853322            Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

            853333            Munkanélküli ellátások (rendszeres szociális segély)

            853344            Eseti pénzbeli szociális ellátások

            853355            Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

            921815            Művelődési központok, házak tevékenysége

            923127            Közművelődési könyvtári tevékenység

 

            Kiegészítő tevékenysége: A Polgármesteri Hivatalnak kiegészítő tevékenysége

                                                              nincs.

 

            Kisegítő tevékenysége: 221214      Lapkiadás

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem

            haladhatja meg.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet

                                                           nem folytathat.

 

            (A 4/a. pont hatályos 2009. december 31-ig)

 

                                

4/B.     (A 4/b. pont hatályos: 2010. január 1-től)

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében

            meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek

            döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Alapvető szakágazati besorolás: 841105

           

            Alaptevékenysége:

 

            421100            Út építése

            422100            Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

            522110            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

            650000            Biztosítás, viszontbiztosítás

            681000            Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

            682001            Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            841114            Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

            841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

            841116            Országos települési és területi kisebbs. önk. választásokhoz

                                      kapcs.tev.

            841117            Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó

                                      tevékenységek

            841118            Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

            841126            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

                                     tevékenys.

            841401            Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.összefügg.szolg.

            841402            Közvilágítási feladatok

            841403            Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

            841133            Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

            841901            Önkormányzatok valamint többcélú. kistérségi társulások

                                      elszámolása

            841902            Központi költségvetési befizetések

            882111            Rendszeres szociális segély

            882112            Időkorúak járadéka

            882113            Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

            882114            Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

            882115            Ápolási díj alanyi jogon

            882116            Ápolási díj méltányossági alapon

            882117            Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

            882118            Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

            882119            Óvodáztatási támogatás

            882121            Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

            882122            Átmeneti segély

            882123            Temetési segély

            882124            Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

            882125            Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai

            882129            Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

            882201            Adósságkezelési szolgáltatás

            882202            Közgyógyellátás

            882203            Köztemetés

            889921            szociális étkeztetés

            889922            házi segítségnyújtás

            889924            családsegítés

            890441            Közcélú foglalkoztatás

            890442            Közhasznú foglalkoztatás

            910123            Könyvtári szolgáltatások

            910502            Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

            960302            Köztemető fenntartás és működtetés

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

890301            civil szervezetek működési támogatása

890506            egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890509            egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

949900            egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

900400            kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

 

            Kisegítő tevékenysége:

 

            581400            Folyóirat, Időszaki kiadvány kiadása

 

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem

           haladhatja meg.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet

                                                           nem folytathat.

 

5.         Illetékessége:           Epöl község közigazgatási területe

 

6.         Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:     

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

7.         Típus szerinti besorolása:               

 

            A tevékenység jellege alapján:        közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és

                                                                                  gazdálkodó költségvetési szerv

 

8.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            Az irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§. (1)

bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8.§-

ában foglalt képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, nyilvános

pályázati eljárás útján. A kinevezés határozatlan Időre szól.

 

            A jegyző feletti munkáltatói jogokat Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

            testülete, az egyéb munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás

kivételével) a polgármester gyakorolja.


 

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben köztisztviselők,

            akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény rendelkezései

            az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is lehetnek, akik-

            re a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az

            irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók közalkalmazottak is lehetnek,

            akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-

            sei az irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló

            1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

10.       Alapító illetve a fenntartó neve és címe:    Epöl Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

11.       A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő

            ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési

            szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az

            alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési

            jogosultságra az önkormányzat vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak.

 

 

Záradék:


Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 92/2004.(X.25.) Ökt. határozatával elfogadott, a  62/2005.(VIII.25.) Ökt. határozattal és a 32/2009.(V.27.) Ökt. határozattal módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratot  a 43/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával jóváhagyta.

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat – kivétel a 4/B. pont - 2009. július 1. napján lép hatályba. Az Alapító Okirat 4/B pontjának hatályba lépése: 2010. január 1.

Az Alapító Okirat  4/A pontja 2009. december 31. napján hatályát veszti.

Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a 32/2009.(V.27.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

2009. augusztus 26.

 

 

                        Muszela Imre                                    Mike Hajnalka

                        polgármester                                             jegyző

 

HatárIdő: Az Alapító Okiratnak a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés

                kezdeményezésére: 8 nap

Felelős:   polgármester és jegyző

 

 

B: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

 

44/2009.(VIII.26.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a  33/2006.(V.15.) Ökt. határozattal elfogadott és a 84/2006.(XI.27.) Ökt. határozatával, a 24/2007.(V.31.) Ökt határozatával és a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozatával  módosított Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az Alapító Okirat következő rendelkezései módosításra kerülnek:

 

A költségvetési szerv neve:             Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Rövid neve:                                       B-E-N Intézményfenntartó Társulás

A költségvetési szerv székhelye:    2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

Illetékessége:            Bajna, Epöl és Nagysáp községek közigazgatási területe

 

Feladata és tevékenység forrásai helyébe a következő rendelkezés kerül:

 

5/a.      Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

            CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása.

 

            Alaptevékenysége:

 

            Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

            552312            Óvodai intézményi étkeztetés

            552323            Iskolai intézményi étkeztetés

            751153            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.

                                     tevékenysége

            751922            Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            801115            Óvodai nevelés

            801126            Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése, oktatása

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek óvodai nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása, integrációs

            nevelése, felzárkóztatása, fejlesztése.

 

            801214            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése

            801225            Sajátos nevelési igényő ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt.

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény?

Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt.

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató és

            integrációs felkészítése.

 

            801236            Általános iskolai felnőttoktatás

            805113            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            923127            Közművelődési könyvtári tevékenység

            924036            Diáksport

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            552411            Munkahelyi vendéglátás

 

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő tevékenysége

                                                   nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem

                                                           folytathat.

 

 

5/b.      Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

            CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása.

 

            Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

Alaptevékenysége:

 

            562912            Óvodai intézményi étkeztetés

            562913            Iskolai intézményi étkeztetés

            841126            Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási tevékenysége

            841901            Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            851011            Óvodai nevelés, ellátás

851012            Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése, ellátása,

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek óvodai nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása, integrációs

            nevelése, felzárkóztatása, fejlesztése.

 

            852011            Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (1-4 évfolyam)

            852012            Sajátos nevelési ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev. (1-4 évfolyam)

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény?

Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt.

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató és

            integrációs felkészítése.

 

            852013            Nemzeti és etnikai kisebbs.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

                                     (1-4 évfolyam)

            852021            Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            852022            Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése,okt.

                                     (5-8 évfolyam)

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény?

Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt.

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató és

            integrációs felkészítése.

 

            852023            Nemzeti és etnikai kisebbs.tan.napp.rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            855911            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            855914            Általános iskolai tanulószobai nevelés

            855912            Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

            855913            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

            855915            Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai

                                      nevelése

            855916            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése

            910121            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

            910123            Könyvtári szolgáltatások

            931204            Iskolai, diáksport tevékenység támogatása

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            562917            Munkahelyi étkeztetés

            682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő tevékenysége

                                                   nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem

                                                           folytathat.

 

Jogállása helyébe a következő rendelkezés kerül:

 

Típus szerinti besorolása:

 

            A tevékenység jellege alapján:        Közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: Önállóan működő és gazdálkodó

                                                                                           költségvetési szerv

 

 

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

           CXXXV.törvény 12.§. alapján a  Társulási Tanács Elnökét és Elnökhelyetteseit

           a Társulási Tanács saját tagjai közül nyílt, többségi szavazással választja.

            Megbízatásuk Időtartama: Legfeljebb a polgármesteri vagy helyi önkormányzati

                                                      képviselői mandátum megszűnéséig tart.

 


Az Alapító Okirat az alábbi rendelkezésekkel kiegészül:


Létrehozásáról rendelkező határozat:

 

            Bajna Község Önkormányzatának képviselő-testülete: 17/2006.(V.16.) Ökt. hat.

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 22/2006.(V.15.) Ökt. hat.

            Nagysáp Község Önkormányzatának képviselő-testülete 34/2006.(V.16.) Ökt. hat.

 

Irányító szerv neve, székhelye:       Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

                                                                       Társulás Társulási Tanácsa

                                                                       2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben közalkalmazottak,

            akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-

            sei az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is lehetnek, akik-

            re a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az

            irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló

            1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő

            ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési

            szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az

            alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési

            jogosultságra az önkormányzatok vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak.

 

Az Alapító Okiratból törlésre kerülő rendelkezés:

Felügyeleti szervre vonatkozó rendelkezés

 

 

 

A módosítást követően a képviselő-testület a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás alapító okiratának egységes szerkezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 

 

1.         A költségvetési szerv neve:           Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

                                                                           Társulás

 

2.         Rövid neve:                                       B-E-N Intézményfenntartó Társulás

 

3.         A költségvetési szerv székhelye:    2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

            Gesztor:                                             Epöl Község Önkormányzata

 

4.         Létrehozásáról rendelkező határozat:

 

            Bajna Község Önkormányzatának képviselő-testülete: 17/2006.(V.16.) Ökt. hat.

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 22/2006.(V.15.) Ökt. hat.

            Nagysáp Község Önkormányzatának képviselő-testülete 34/2006.(V.16.) Ökt. hat.

 

            Alapítás Időpontja: 2006. július 1.

 

5/a.      Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

            CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása.

 

            Alaptevékenysége:

 

            Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

            552312            Óvodai intézményi étkeztetés

            552323            Iskolai intézményi étkeztetés

            751153            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.

                                     tevékenysége

            751922            Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            801115            Óvodai nevelés

            801126            Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése, oktatása

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek óvodai nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása, integrációs

            nevelése, felzárkóztatása, fejlesztése.

 

            801214            Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése

            801225            Sajátos nevelési igényő ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt.

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény?

Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt.

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató és

            integrációs felkészítése.

 

            801236            Általános iskolai felnőttoktatás

            805113            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            923127            Közművelődési könyvtári tevékenység

            924036            Diáksport

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            552411            Munkahelyi vendéglátás

 

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő tevékenysége

                                                   nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem

                                                           folytathat.

5/b.      Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

            CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása.

 

            Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

Alaptevékenysége:

 

            562912            Óvodai intézményi étkeztetés

            562913            Iskolai intézményi étkeztetés

            841126            Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási tevékenysége

            841901            Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            851011            Óvodai nevelés, ellátás

851012            Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése, ellátása,

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek óvodai nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása, integrációs

            nevelése, felzárkóztatása, fejlesztése.

 

            852011            Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (1-4 évfolyam)

            852012            Sajátos nevelési ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev. (1-4 évfolyam)

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény?

Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt.

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató és

            integrációs felkészítése.

 

            852013            Nemzeti és etnikai kisebbs.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

                                     (1-4 évfolyam)

            852021            Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            852022            Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése,okt.

                                      (5-8 évfolyam)

ezen belül:

- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény?

Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt.

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,

            vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően

            tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyerme-

            kek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása

            - megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra

            vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

            nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása.

            Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató és

            integrációs felkészítése.

 

            852023            Nemzeti és etnikai kisebbs.tan.napp.rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            855911            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            855914            Általános iskolai tanulószobai nevelés

            855912            Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

            855913            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

            855915            Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai  

                                     nevelése

            855916            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése

            910121            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

            910123            Könyvtári szolgáltatások

            931204            Iskolai, diáksport tevékenység támogatása

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            562917            Munkahelyi étkeztetés

            682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő tevékenysége

                                                   nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem

                                                           folytathat.

 

6.         Illetékessége:            Bajna, Epöl és Nagysáp községek közigazgatási területe

                                                              

7.         Irányító szerv neve, székhelye:       Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

                                                                       Társulás Társulási Tanácsa

                                                                       2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

8.         Típus szerinti besorolása:

 

            A tevékenység jellege alapján:        Közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: Önállóan működő és gazdálkodó

                                                                                           költségvetési szerv

 

9.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi

           CXXXV. törvény 12.§. alapján a  Társulási Tanács Elnökét és Elnökhelyetteseit

           a Társulási Tanács saját tagjai közül nyílt, többségi szavazással választja.

            Megbízatásuk Időtartama: Legfeljebb a polgármesteri vagy helyi önkormányzati

                                                      képviselői mandátum megszűnéséig tart.

 

10.       Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben közalkalmazottak,

            akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-

            sei az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is lehetnek, akik-

            re a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az

            irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló

            1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

11.       Alapító és fenntartó neve és címe:  1. Bajna Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2525. Bajna, Kossuth L.u.1.

 

2.    Epöl Község Önkormányzatának

képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

                                                                       3. Nagysáp Község Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

12.       A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő

            ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési

            szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az

            alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési

            jogosultságra az önkormányzatok vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak.

 

Záradék:


Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a  33/2006.(V.15.) Ökt. határozattal elfogadott és a 84/2006.(XI.27.) Ökt. határozatával, a 24/2007.(V.31.) Ökt határozatával és a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozatával  módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratot

a 44/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával jóváhagyta.


Az egységes szerkezetű Alapító Okirat – kivétel a 5/B. pont - 2009. július 1. napján lép hatályba. Az Alapító Okirat 5/B pontjának hatályba lépése: 2010. január 1.

Az Alapító Okirat  5/A pontja 2009. december 31. napján hatályát veszti.

Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

2009. augusztus 26.

 

 

                        Muszela Imre                                    Mike Hajnalka

                        polgármester                                             jegyző

 

 

HatárIdő: Az Alapító Okiratnak a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés

                kezdeményezésére: 8 nap

Felelős:   polgármester és jegyző

 

 

C: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

 

45/2009.(VIII.26.) Ökt. határozat

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának alábbi módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot:

 

Módosító okirat az Alapító Okirathoz

 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. június 29-én, az I/2004. (VI.29.) KGY határozattal, illetve Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004.október 28-i ülésén a 260/2004. (X.28.) kgy. számú határozattal elfogadott Alapító Okirata az alábbi pontokban és tartalommal módosult:

 

 

1.) A 2005. évi Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 Költségvetési szerv alapításának Időpontja

2004. június 29.       

 

2.) A 2004. évi Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való utalás

A Társulás tagjai a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. § -a, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feladataik ellátása érdekében együttműködnek egymással.

 

3.) A 2004. évi Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/ 2004 (VII. 22.) Korm.rend 1. § (2) bekezdése értelmében több önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatást társulás keretében közösen is megszervezheti.

 

4.) A 2004. évi Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

2009.december 31-ig:

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazat száma, megnevezése:     

                 

 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

 

749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

 

      701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

 

      751889 Gazdaság- és Területfejlesztési feladatok

 

 

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

                                                                                                                                        749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

 

      701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

 

      751889 Gazdaság- és Területfejlesztési feladatok

 

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.

 

 

2010.január 1-től:

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazat száma, megnevezése:     

                 

841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása

 

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

 

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 771200 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

 

 841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása

 

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.

 

5.) A 2004. évi Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladat

A Társulás alaptevékenysége:

 

TEÁOR’08 84.13 Üzleti élet szabályozása

 

6.) A 2004. évi Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok

A Társulás kiegészítő tevékenységei

TEÁOR 70. 22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 

TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

TEÁOR 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

 

7.) A 2004. évi Alapító Okirat 9. a, és b, pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv kisegítő tevékenységébe tartozó feladatok:

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.

 

8.) A 2004. évi Alapító Okirat 10. pontja helyébe a korábbi 5. pont lép, azzal, hogy a Társulásnak már nem tagja Budakeszi, továbbá, hogy a Társulás új tagjai Pilisborosjen?, Dunabogdány és Kisbér. A módosított Alapító Okirat 7. pontja értelmében a költségvetési szerv működési köre:

 

Komárom-Esztergom megyében

 

 

Település

Település címe

1.

Almásfüzit?

2932 Petőfi tér 1.

2.

Annavölgy

2529 Községháza köz 2.

3.

Baj

2836 Petőfi u. 50.

4.

Bajna

2525 Kossuth u. 1.

5.

Bajót

2533 Kossuth u. 69.

6.

Csolnok

2521 Rákóczi tér 1.

7.

Dág

2522 Deák F. u. 28.

8.

Dorog

2510 Bécsi út 71.

9.

Dunaalmás

2545 Almási u.32.

10.

Dunaszentmiklós

2897 Petőfi u. 52.

11.

Epöl

2526 Kossuth u. 8.

12.

Gyermely

2821 Petőfi tér 1.

13.

Héreg

2832 fő u. 84.

14.

Kesztölc

2517 Szabadság tér 11.

15.

Kisbér

2870 Széchenyi u. 2..

16.

Kocs

2898 Komáromi út 5..

17.

Komárom

2900 Szabadság tér 1.

18.

Lábatlan

2541 József A. u. 60.

19.

Leányvár

2518 Erzsébet u. 88.

20.

Máriahalom

2527 Béke u.15.

21.

Mocsa

2911 Hősök tere 1.

22.

Mogyorósbánya

2535 Szűlősor u. 1.

23.

Nagysáp

2524 Köztársaság tér 1.

24.

Naszály

2899 Rákóczi u. 142.

25.

Neszmély

2544 fő u. 129.

26.

Nyergesújfalu

2536 Kossuth L. u. 104-106.

27.

Piliscsév

2519 Hősök tere 9.

28.

Pilismarót

2028 Rákóczi u. 15.

29.

Sárisáp

2523 fő utca 123.

30.

Sütt?

2543 Templom tér 9.

31.

Szárliget

2067 István u. 49.

32.

Szomor

2822 Vörösmarty u. 3.

33.

Tardos

2834 Rákóczi u. 10.

34.

Tarján

2831 Rákóczi u. 39.

35.

Tatabánya

2800 fő tér 6.

36.

Tát

2534 Kossuth L. u. 15.

37.

Tokod

2531 Kossuth u. 53.

38.

Tokodaltáró

2532 József A. u. 31.

39.

Úny

2528 Kossuth u. 2.

40.

Várgesztes

2824 Arany János u. 69.

41.

Vértessomló

2823 Rákóczi u. 63.

42.

Vértestolna

2833 Petőfi u. 67.

43.

Vértesszőlős

2837 Tanács út 59.


 

 

                        Pest Megyében

 

44.

Biatorbágy

2051 Baross G. u. 2.

45.

Budajen?

2093 fő u.1-3.

46.

Budakalász

2011 Petőfi tér 1.

47.

Csobánka

2014 fő u. 1.

48.

Dunabogdány

2023 Kossuth Lajos u. 76.

49.

Halásztelek

2314 Postaköz 1.

50.

Herceghalom

2053 Gesztenyés u. 13.

51.

Leányfalu

2016 Móricz Zsigmond u. 126.

52.

Nagykovácsi

2094 Kossuth u. 61.

53.

Páty

2071 Kossuth u. 83.

54.

Perbál

2074 fő u. 6.

55.

Pilisborosjen?

2097 fő út 16..

56.

Piliscsaba

2081 Kinizsi Pál u. 1-3.

57.

Pilisjászfalu

2080 Bécsi u.33.

58.

Pilisvörösvár

2085 Bajcsy Zs. tér 1.

59.

Pilisszántó

2095 Kossuth u. 92.

60.

Pilisszentiván

2084 Szabadság u. 85.

61.

Pilisszentkereszt

2098 fő u. 12.

62.

Pilisszentlászló

2009 Szabadság tér 1.

63.

Pomáz

2013 Kossuth u. 23-25.

64.

Remeteszőlős

2094 Nagykovácsi u. 3.

65.

Solymár

2083 József A. u. 1.

66.

Szentendre

2000 Városház tér 2.

67.

Szigethalom

2315 Kossuth u. 10.

68.

Szigetszentmiklós

2310 Kossuth u. 2.

69.

Tahitótfalu

2021 Kossuth u. 4.

70.

Telki

2089 Petőfi u. 1.

71.

Tinnye

2086 Bajcsy Zs. u. 9.

72.

Tök

2073 fő u. 1.

73.

Törökbálint

2045 Munkácsy M. u. 79.

74.

Üröm

2096 Iskola u. 10.

75.

Visegrád

2025 fő út 81.

76.

Zsámbék

2072 Rácváros u. 2-4.

 

                        Fejér Megyében

 

77.

Bicske

2060 Kossuth tér 14.

78.

Bodmér

8085 Vasvári P. u. 58.

79.

Csabdi

2064 Szabadság u. 44.

80.

Csákvár

8083 Szabadság tér 9.

81.

Mány

2065 Rákóczi u. 67.

82.

Óbarok

2063 Iskola u. 3.

83.

Pusztavám

8066 Kossuth u. 64.

 84.

Szár

2066 Rákóczi u. 68.

85.

Újbarok

2066 fő u. 33.

86.

Vértesboglár

8085 Alkotmány u. 3.

 

 

9.) A 2004. évi Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése

2800 Tatabánya, fő tér 6.

 

10.) A 2004. évi Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv típusa az általa ellátott tevékenység alapján

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül is a hivatkozott törvényhely b) pontjában meghatározott közintézet, amely környezetvédelmi feladatokat lát el.

 

11.) A 2004. évi Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Költségvetési szerv típusa a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

12.) A 2004. évi Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv jogállása

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §  -ában meghatározott önálló jogi személy.

 

13.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 15. ponttal egészül ki:

 

Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Önálló bankszámlával rendelkezik.

 

14.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 16. ponttal egészül ki:

 

Gazdálkodási feladatait ellátja

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

15.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 17. ponttal egészül ki:

 

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

A Duna –Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. május 7. napján aláírt Társulási Megállapodás VIII/1 fejezet 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács választja a Társulás Elnökét a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével.

 

16.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 18. ponttal egészül ki:

 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók.

 

17.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 19. ponttal egészül ki:

 

Vállalkozásként végezhető tevékenységek: ---

 

18.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 20. ponttal egészül ki:

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Az alapítók által településenként lakosságarányos befizetés, melynek mértékét az alapításkor a Társulási Megállapodás II/9. fejezete, az alapítás évét követően a Társulási Tanács – a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan megállapított, állandó lakosságszám figyelembevételével- éves költségvetésben állapítja meg.

 

19.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 21. ponttal egészül ki:

 

A vagyon felett rendelkez?:

A Duna –Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács

 

19.) A 2004. évi Alapító Okirat a következő 22. ponttal egészül ki:

 

 Záradék

 

Jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat tartalmazza az átvezetett módosításokat a Módosító Okiratnak megfelelően.

 

Jelen Alapító Okirat megfelel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek, és az az utolsó önkormányzati határozat elfogadásakor, 2009. július 1. napján lép hatályba.

 

 

A Társulás szakágazati száma 2009. december 31. napjáig 751889 sz. Gazdaság– és területfejlesztési feladatok, majd 2010. január hó 1. napjától 841116 sz. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai.

 

A Társulás alaptevékenységének szakfeladat száma 2009. december 31. napjáig 841317 sz. Többcélú fejlesztési projektek igazgatása. A Társulás kiegészítő tevékenységeinek szakfeladat számai 2009. december 31. napjáig Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 702200 sz. alatt, Saját tulajdonú bérelt ingatlan, bérbeadása, üzemeltetése 68200 sz. alatt, valamint a Autókölcsönzés 799000 sz. alatt.

 

A Társulás alaptevékenységének szakfeladat száma 2010. január 1. napjától a Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 841363 sz. alatt. A Társulás kiegészítő tevékenységeinek szakfeladat számai 2010. január 1. napjától az Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 702200 sz. alatt, a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 sz. alatt, valamint a Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött) 771200 sz. alatt.

 

A Duna –Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Társulási Tanács a …… sz. határozatával Tatabányán 2009. ..….. fogadta el.

 

Tagok a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették.

 

A fentiek szerint ezen megállapodást a Tagok annak átolvasása és értelmezése után a szükséges testületi (közgyűlési) felhatalmazás birtokában 6 eredeti példányban, mint akaratuknak és gazdasági céljaiknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírták.

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

……..

Almásfüzit?

Karánsebesy Lukács

 

Annavölgy

Bánhidi József

Baj

Schunder Tibor

 

 

 

……..

 

……..

 

……..

Bajna

Pallagi Tibor

 

 

 

 

Bajót

Tóth Zoltán

 

Biatorbágy

Dr. Palovics Lajos

 

 

……..

……..

……..

Bicske

Tessely Zoltán

Bodmér

Rácz Imre         

 

Budajen?

Budai István

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

……..

……..

Budakalász    

Parlagi Endre 

 

Csabdi 

Huszárovics Antal

 

 

 

Csákvár

Giesz János

……..

……..

……..

Csobánka

Török István

 

 

 

Csolnok

Bérces József

 

Dág

Steiner Tamás

 

……..

……..

……..

Dorog  

Dr. Tittmann János

 

Dunaalmás

Lévai Péter 

 

Dunabogdány

Schuszter József

 

 

 

……..

……..

……..

Dunaszentmiklós

Pogrányi Pál

Epöl       

Muszela Imre 

 

Gyermely

Sáros György

 

 

……..

……..

……..

Halásztelek 

Szentgyörgyi József

 

Herceghalom

Schnaider László

 

Héreg  

Dékán János     

……..

……..

……..

          Kesztölc

        Gaál Lajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

Komárom  

Zatykó János

Kisbér

dr. Udvardi Erzsébet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

Lábatlan

Török István

Kocs    

Bódis Jánosné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

Leányfalu

Nyíri Csaba

 

 

 

 

……..

……..

……..

Leányvár

Tóth János

 

 

Mány 

Ugron Zoltán

 

Máriahalom

Murczin Kálmán

 

 

 

 

……..

……..

……..

Mocsa 

Áy József   

 

Mogyorósbánya

Havrancsik Tibor

 

Nagykovácsi

Bencsik Mónika

 

 

 

 

……..

……..

……..

Nagysáp

Balogh Miklós

Naszály

Maszlavér István

Neszmély

Horváth Béla

 

 

 

 

 

……..

……..

……..

Nyergesújfalu

Miskolczi József

 

 

 

 

……..

Perbál

Varga László

 

 

 

……..

Óbarok

Borbíró Mihály

 

 

 

 

……..

Pilisszántó

Kollár Miklós

 

 

 

……..

Páty

dr. Bognár András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

Pilisborosjen?

Küller János

 

 

 

 

 

 

 

Piliscsaba

dr. Solti Gábor

 

 

 

 

 

Piliscsév   

Nagy Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

……..

……..

Pilisjászfalu

Bányai József

 

 

Pilismarót

Benkovics László

 

Pilisszentiván

Szilkovics Szávó

 

 

 

 

 

……..

Pilisszentkereszt

Lendvai József

 

 

 

 

……..

Pilisszentlászló

Dr. Illés György

 

 

 

 

……..

Pilisvörösvár

Gromon István

 

 

 

……..

Pomáz      

Vicsi László 

 

 

……..

Pusztavám

Merkatz László

 

 

……..

         Remeteszőlős

     Szathmáry Gergely 

 

 

 

……..

Szár

Garán Éva

 

 

……..

 

 

……..

Szárliget

Mezei Ferenc

 

 

……..

 

 

……..

Szentendre

dr. Dietz Ferenc

 

 

……..

Sárisáp

Kollár Károly  

 

Solymár

Dr. Szente Kálmán

 

 

Sütt?

Czermann János

 

 

 

……..

……..

……..

Szigethalom

Fáki László  

 

 

 

……..

Szigetszentmiklós

Szabó József.

 

 

 

……..

Szomor         

Nagy György    

 

 

 

……..

Tahitótfalu

Dr. Sajtos Sándor Imre  

 

 

 

 

 

 

 

Tardos     

Csabán Béla

 

Tarján 

Jelli János  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

……..

……..

Tatabánya 

Bencsik János  

 

 

Tát       

Szenes Lajos

 

 

Telki           

Danóczy Balázs   

 

 

 

 

 

……..

Tinnye

dr. Bak Ferenc

 

 

 

 

……..

 

……..

Tokod

Pánczél Mihály

 

 

 

 

……..

 

……..

Tokodaltáró

Ifj. Petrik József

 

 

 

 

……..

Tök

Baksa László

 

Törökbálint

Turai István

 

Újbarok

Dr. Pajor Péter

 

……..

……..

……..

Úny   

Pósfai József    

 

Üröm         

Laboda Gábor

 

 

Várgesztes

Menoni Gabriella

 

 

 

 

……..

……..

……..

Vértesboglár

Sztányi István

 

Vértessomló

Hartdégen József

 

 

Vértesszőlős

Dr. Nagy Sándor     

 

 

 

……..

……..

……..

 

              Vértestolna

Harmados Oszkár

 

 

Visegrád

Hadházy Sándor

 

 

Zsámbék

Lovas Lajos

 

 

A módosítást követően a képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának egységes szerkezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

- egységes szerkezetben –

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. június 29-én, az I/2004. (VI.29.) KGY határozattal, illetve Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004.október 28-i ülésén a 260/2004. (X.28.) kgy. számú határozattal elfogadott Alapító Okirata az alábbi pontokban és tartalommal módosult:


 

1)      Költségvetési szerv neve          

Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2)      Költségvetési szerv székhelye

2800 Tatabánya, fő tér. 6.

 

3) Költségvetési szerv alapításának Időpontja

2004. június 29.

 

4)A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való utalás

A Társulás tagjai a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. § -a, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feladataik ellátása érdekében együttműködnek egymással.

 

5)A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/ 2004 (VII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében több önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatást társulás keretében közösen is megszervezheti.

 

 

6)Szakágazati besorolás

 

2009.december 31-ig:

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazat száma, megnevezése:     

                 

 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

 

749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

 

      701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

 

      751889 Gazdaság- és Területfejlesztési feladatok

 

 

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

                                                                                                                                        749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

 

      701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

 

      751889 Gazdaság- és Területfejlesztési feladatok

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.

 

 

2010.január 1-től:

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazat száma, megnevezése:     

                 

841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása

 

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése:

 

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 771200 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

 

 841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása

 

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.

 

7)A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladat

 

A Társulás alaptevékenysége:

 

TEÁOR’08 84.13 Üzleti élet szabályozása

 

8)A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok

 

A Társulás kiegészítő tevékenységei:

 

TEÁOR’08 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 

TEÁOR’08 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

                                                                

TEÁOR’08 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

 

9)A költségvetési szerv kisegítő tevékenységébe tartozó feladatok

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.

 

10)A költségvetési szerv működési köre:

 

 

Település

Település címe

1.

Almásfüzit?

2932 Petőfi tér 1.

2.

Annavölgy

2529 Községháza köz 2.

3.

Baj

2836 Petőfi u. 50.

4.

Bajna

2525 Kossuth u. 1.

5.

Bajót

2533 Kossuth u. 69.

6.

Csolnok

2521 Rákóczi tér 1.

7.

Dág

2522 Deák F. u. 28.

8.

Dorog

2510 Bécsi út 71.

9.

Dunaalmás

2545 Almási u.32.

10.

Dunaszentmiklós

2897 Petőfi u. 52.

11.

Epöl

2526 Kossuth u. 8.

12.

Gyermely

2821 Petőfi tér 1.

13.

Héreg

2832 fő u. 84.

14.

Kesztölc

2517 Szabadság tér 11.

15.

Kisbér

2870 Széchenyi u. 2..

16.

Kocs

2898 Komáromi út 5..

17.

Komárom

2900 Szabadság tér 1.

18.

Lábatlan

2541 József A. u. 60.

19.

Leányvár

2518 Erzsébet u. 88.

20.

Máriahalom

2527 Béke u.15.

21.

Mocsa

2911 Hősök tere 1.

22.

Mogyorósbánya

2535 Szűlősor u. 1.

23.

Nagysáp

2524 Köztársaság tér 1.

24.

Naszály

2899 Rákóczi u. 142.

25.

Neszmély

2544 fő u. 129.

26.

Nyergesújfalu

2536 Kossuth L. u. 104-106.

27.

Piliscsév

2519 Hősök tere 9.

28.

Pilismarót

2028 Rákóczi u. 15.

29.

Sárisáp

2523 fő utca 123.

30.

Sütt?

2543 Templom tér 9.

31.

Szárliget

2067 István u. 49.

32.

Szomor

2822 Vörösmarty u. 3.

33.

Tardos

2834 Rákóczi u. 10.

34.

Tarján

2831 Rákóczi u. 39.

35.

Tatabánya

2800 fő tér 6.

36.

Tát

2534 Kossuth L. u. 15.

37.

Tokod

2531 Kossuth u. 53.

38.

Tokodaltáró

2532 József A. u. 31.

39.

Úny

2528 Kossuth u. 2.

40.

Várgesztes

2824 Arany János u. 69.

41.

Vértessomló

2823 Rákóczi u. 63.

42.

Vértestolna

2833 Petőfi u. 67.

43.

Vértesszőlős

2837 Tanács út 59.

Komárom-Esztergom megyében


 

 

                        Pest Megyében

 

44.

Biatorbágy

2051 Baross G. u. 2.

45.

Budajen?

2093 fő u.1-3.

46.

Budakalász

2011 Petőfi tér 1.

47.

Csobánka

2014 fő u. 1.

48.

Dunabogdány

2023 Kossuth Lajos u. 76.

49.

Halásztelek

2314 Postaköz 1.

50.

Herceghalom

2053 Gesztenyés u. 13.

51.

Leányfalu

2016 Móricz Zsigmond u. 126.

52.

Nagykovácsi

2094 Kossuth u. 61.

53.

Páty

2071 Kossuth u. 83.

54.

Perbál

2074 fő u. 6.

55.

Pilisborosjen?

2097 fő út 16..

56.

Piliscsaba

2081 Kinizsi Pál u. 1-3.

57.

Pilisjászfalu

2080 Bécsi u.33.

58.

Pilisvörösvár

2085 Bajcsy Zs. tér 1.

59.

Pilisszántó

2095 Kossuth u. 92.

60.

Pilisszentiván

2084 Szabadság u. 85.

61.

Pilisszentkereszt

2098 fő u. 12.

62.

Pilisszentlászló

2009 Szabadság tér 1.

63.

Pomáz

2013 Kossuth u. 23-25.

64.

Remeteszőlős

2094 Nagykovácsi u. 3.

65.

Solymár

2083 József A. u. 1.

66.

Szentendre

2000 Városház tér 2.

67.

Szigethalom

2315 Kossuth u. 10.

68.

Szigetszentmiklós

2310 Kossuth u. 2.

69.

Tahitótfalu

2021 Kossuth u. 4.

70.

Telki

2089 Petőfi u. 1.

71.

Tinnye

2086 Bajcsy Zs. u. 9.

72.

Tök

2073 fő u. 1.

73.

Törökbálint

2045 Munkácsy M. u. 79.

74.

Üröm

2096 Iskola u. 10.

75.

Visegrád

2025 fő út 81.

76.

Zsámbék

2072 Rácváros u. 2-4.

                       

 

                        Fejér Megyében

 

77.

Bicske

2060 Kossuth tér 14.

78.

Bodmér

8085 Vasvári P. u. 58.

79.

Csabdi

2064 Szabadság u. 44.

80.

Csákvár

8083 Szabadság tér 9.

81.

Mány

2065 Rákóczi u. 67.

82.

Óbarok

2063 Iskola u. 3.

83.

Pusztavám

8066 Kossuth u. 64.

 84.

Szár

2066 Rákóczi u. 68.

85.

Újbarok

2066 fő u. 33.

86.

Vértesboglár

8085 Alkotmány u. 3.

 

 

11)A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése

2800 Tatabánya, fő tér 6.

 

12) Költségvetési szerv típusa az általa ellátott tevékenység alapján    

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül is a hivatkozott törvényhely b) pontjában meghatározott közintézet, amely környezetvédelmi feladatokat lát el.

 

13)Költségvetési szerv típusa a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

14) Költségvetési szerv jogállása   

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. § -ában meghatározott önálló jogi személy.

 

15) Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.                                                                        

Önálló bankszámlával rendelkezik.

 

16)Gazdálkodási feladatait ellátja  

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

 

17)Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

A Duna -Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. május 7. napján aláírt Társulási Megállapodás VIII/1 fejezet 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács választja a Társulás Elnökét a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével.

 

18) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók.

 

19)Vállalkozásként végezhető tevékenységek:---

 

20)A feladat ellátását szolgáló vagyon

Az alapítók által településenként lakosságarányos befizetés, melynek mértékét az alapításkor a Társulási Megállapodás            II/9 fejezete, az alapítás évét követően a Társulási Tanács  - a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan megállapított állandó lakosságszám figyelembevételével – éves költségvetésben állapítja meg.

 

 

21)A vagyon felett rendelkez?                    

A Duna -Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa

 

 

22)Záradék

 

Jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat tartalmazza az átvezetett módosításokat a Módosító Okiratnak megfelelően.

 

Jelen Alapító Okirat megfelel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek, és az az utolsó önkormányzati határozat elfogadásakor, 2009. július 1. napján lép hatályba.

 

A Társulás szakágazati száma 2009. december 31. napjáig 751889 sz. Gazdaság– és területfejlesztési feladatok, majd 2010. január hó 1. napjától 841116 sz. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai.

 

A Társulás alaptevékenységének szakfeladat száma 2009. december 31. napjáig 841317 sz. Többcélú fejlesztési projektek igazgatása. A Társulás kiegészítő tevékenységeinek szakfeladat számai 2009. december 31. napjáig Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 702200 sz. alatt, Saját tulajdonú bérelt ingatlan, bérbeadása, üzemeltetése 68200 sz. alatt, valamint az Autókölcsönzés 799000 sz. alatt.

 

A Társulás alaptevékenységének szakfeladat száma 2010. január 1. napjától a Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 841363 sz. alatt. A Társulás kiegészítő tevékenységeinek szakfeladat számai 2010. január 1. napjától az Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 702200 sz. alatt, a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 sz. alatt, valamint a Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött) 771200 sz. alatt.

 

A Duna –Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Társulási Tanács a …… sz. határozatával Tatabányán 2009. ….. fogadta el.

 

Tagok a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették.

 

A fentiek szerint ezen megállapodást a Tagok annak átolvasása és értelmezése után a szükséges testületi (közgyűlési) felhatalmazás birtokában 6 eredeti példányban, mint akaratuknak és gazdasági céljaiknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírták.

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

……..

Almásfüzit?

Karánsebesy Lukács

 

Annavölgy

Bánhidi József

Baj

Schunder Tibor

 

 

 

……..

……..

……..

Bajna

Pallagi Tibor

 

 

 

 

Bajót

Tóth Zoltán

 

Biatorbágy

Dr. Palovics Lajos

 

 

……..

……..

……..

Bicske

Tessely Zoltán

 

 

 

Bodmér

Rácz Imre          

 

Budajen?

Budai István

 

 

……..

……..

……..

Budakalász    

Parlagi Endre 

 

Csabdi 

Huszárovics Antal

 

 

 

Csákvár

Giesz János

……..

……..

……..

Csobánka

Török István

 

 

 

Csolnok

Bérces József

 

Dág

Steiner Tamás

 

……..

……..

……..

Dorog  

Dr. Tittmann János

 

Dunaalmás

Lévai Péter 

 

Dunabogdány

Schuszter József

 

 

 

……..

……..

……..

Dunaszentmiklós

Pogrányi Pál

Epöl      

Muszela Imre 

 

Gyermely

Sáros György

 

 

 

 

 

 

……..

……..

……..

Halásztelek 

Szentgyörgyi József

 

Herceghalom

Schnaider László

 

Héreg  

Dékán János     

……..

……..

……..

          Kesztölc

        Gaál Lajos

 

 

 

……..

Komárom  

Zatykó János

Kisbér

dr. Udvardi Erzsébet

 

 

 

……..

Lábatlan

Török István

Kocs    

Bódis Jánosné

 

 

 

……..

Leányfalu

Nyíri Csaba

 

 

 

 

……..

……..

……..

Leányvár

Tóth János

 

 

Mány 

Ugron Zoltán

 

Máriahalom

Murczin Kálmán

 

 

 

 

……..

……..

……..

Mocsa 

Áy József   

 

Mogyorósbánya

Havrancsik Tibor

 

Nagykovácsi

Bencsik Mónika

 

 

 

 

……..

……..

……..

Nagysáp

Balogh Miklós

Naszály

Maszlavér István

Neszmély

Horváth Béla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

……..

……..

Nyergesújfalu

Miskolczi József

 

 

 

 

……..

Perbál

Varga László

 

 

 

……..

Óbarok

Borbíró Mihály

 

 

 

 

……..

Pilisszántó

Kollár Miklós

 

 

 

……..

Páty

dr. Bognár András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

Pilisborosjen?

Küller János

 

 

 

 

Piliscsaba

dr. Solti Gábor

 

 

 

 

 

Piliscsév   

Nagy Mária

 

 

……..

……..

……..

Pilisjászfalu

Bányai József

 

 

Pilismarót

Benkovics László

 

Pilisszentiván

Szilkovics Szávó

 

 

 

 

 

 

……..

Pilisszentkereszt

Lendvai József

 

 

 

 

 

……..

Pilisszentlászló

Dr. Illés György

 

 

 

 

 

……..

Pilisvörösvár

Gromon István

 

 

 

 

 

……..

Pomáz      

Vicsi László 

 

 

……..

Pusztavám

Merkatz László

 

 

……..

         Remeteszőlős

     Szathmáry Gergely 

 

 

 

……..

Szár

Garán Éva

 

 

 

 

……..

 

 

……..

Szárliget

Mezei Ferenc

 

 

 

 

……..

 

 

……..

Szentendre

dr. Dietz Ferenc

 

 

 

 

……..

Sárisáp

Kollár Károly  

 

Solymár

Dr. Szente Kálmán

 

 

Sütt?

Czermann János

 

 

 

……..

……..

……..

Szigethalom

Fáki László

 

 

 

……..

Szigetszentmiklós

Szabó József.

 

 

 

……..

Szomor

Nagy György

 

 

 

……..

Tahitótfalu

Dr. Sajtos Sándor Imre  

 

Tardos     

Csabán Béla

 

Tarján 

Jelli János  

 

 

……..

……..

……..

Tatabánya 

Bencsik János  

 

Tát       

Szenes Lajos

 

 

Telki           

Danóczy Balázs   

 

 

 

 

 

……..

Tinnye

dr. Bak Ferenc

 

 

 

……..

 

……..

Tokod

Pánczél Mihály

 

 

 

……..

 

……..

Tokodaltáró

Ifj. Petrik József

 

 

 

……..

Tök

Baksa László

 

Törökbálint

Turai István

 

Újbarok

Dr. Pajor Péter

 

……..

……..

……..

Úny   

Pósfai József    

 

Üröm         

Laboda Gábor

 

 

Várgesztes

Menoni Gabriella

 

 

 

 

……..

……..

……..

Vértesboglár

Sztányi István

 

Vértessomló

Hartdégen József

 

 

Vértesszőlős

Dr. Nagy Sándor     

 

 

 

……..

……..

……..

 

              Vértestolna

Harmados Oszkár

 

 

Visegrád

Hadházy Sándor

 

 

Zsámbék

Lovas Lajos

 

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:     képviselő-testület és polgármester

 

                       

4.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a 2009.  

                       I. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

Villányi Imre bizottság elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        46/2009.(VIII.26.) Ökt. határozat

                        Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                       2009. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi

                        és Szociális Bizottság és a Polgármester beszámolóját a

                        2009. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület, polgármester és bizottság elnöke

 

5.) Napirend: Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bajna Község Polgármestere megkereste az epöli önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy támogassuk a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázatát. A pályázaton a tűzoltóság elnyert egy STIHL vágófőrészt és a közúti baleseteknél használatos feszít?-vágó berendezést, valamint több kisebb értékű eszközt. Javasol a tűzoltóság részére 30 E Ft támogatást adni a költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        47/2009.(VIII.26.) Ökt. határozat

                        A Bajnai Önkéntes Tüzoltóság támogatásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a 2009. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka

                        terhére 30.000,- Ft-tal támogatja a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság

                        pályázati úton elnyert eszközbeszerzését.

 

                        HatárIdő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

                        Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                    jegyző

 

Joomla templates by a4joomla