2009.09.14

2009.09.14. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                         Kovács Gábor                   alpolgármester

                         Csenki Mihály                    képviselő

                         ifj. Csenki Mihály              képviselő

                         Tácsik Attila                       képviselő

                         Villányi Imre                       képviselő

                         Wencz Péter                      képviselő

                         Mike Hajnalka                    jegyző

                         Molnár Róbertné              gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: Muszela Szabolcs

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület 7 egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az önkormányzat 2009. I. féléves költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Idősek Napjának megbeszélése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

- A Nyárbúcsúztató Családi Sportdélutánt a rossz Idő miatt nem sikerült augusztus 29-én megrendezni, ezért augusztus 30-ára került módosításra az Időpont.

- Az önkormányzat két pályázata nyert:

     - Petőfi tér, Arany J. u., Dózsa Gy.u. járdaburkolat felújítása

     - Információs és utcanév táblák kihelyezése

Mindkét pályázat kivitelezése még az ősz folyamán elkészül.

- Az előzetes információk szerint talán kapunk támogatást az év elején benyújtott játszótéri eszközök beszerzése pályázatra és a tájház külső felújítására vonatkozó pályázatra. A hivatalos értesítés még nem érkezett meg.

- A községi könyvtár felújítására 3 ajánlat érkezett. Ismerteti az ajánlatokat. A kivitelezés még az ősz folyamán elkészülhet, mivel a mozgókönyvtári normatíva nyújt erre fedezetet.

- A Dr. Erdős Mátyás Park avatásának Időpontjaként október 23-át javasolja.

- Szeptember 12-én volt a Búzavirág Népdalkör 20. éves jubileumi ünnepsége melyen a képviselő-testület is részt vett. Nagyon szép, színvonalas rendezvény volt.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Az önkormányzat 2009. I. féléves költségvetési beszámolója

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

48/2009. (IX.14.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2009. I. féléves költségvetési beszámolójáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1.) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009.(II.26.) Ökt. rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása.

 

2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                          E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. I. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

 

354 763

 

373 637

 

156 679

 

41.9 %

Bevételek főösszege

 

354 763

 

373 637

 

195 266

 

52,3 %

 

3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei:

            - az eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat

            - a féléves teljesítést, valamint

            - a teljesítés alakulását

   az 1.sz. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1.-1/17.sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

 

4.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai:

            - az eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat

            - a féléves teljesítést, valamint

            - a teljesítés alakulását

   a 2.sz. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

 

5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. első féléves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. I. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

307 471

342 708

146 658

42,8 %

Ebből:

 

 

 

 

személyi jellegű kiadások (02/49)

172 966

175 542

81 063

46,2  %

munkaadókat terhelő járulékok (02/57)

 

54 901

 

55 343

 

24 709

 

44,6  %

dologi jellegű kiadások (03/67)

60 994

65 901

35 050

53,2  %

speciális célú támogatások (04/95)

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. - 2/32. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                     E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. I. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

47 292

30 929

10 021

32,4  %

Ebből:

 

 

 

 

felújítások (05/6)

30 762

12 800

6 168

48,2  %

felhalmozási kiadások összesen ((05/33)

16 130

17 729

3 626

20,5 %

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)

 

0

 

0

 

0

 

00,0 %

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/30-2/32..sz. melléklet tartalmazza.

 

7.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4.-4/2.sz. melléklet tartalmazza.

 

8.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 5.-5/3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9.) Az önkormányzat költségvetési szerveinek előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése

 

10.) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3.-3/4.sz. melléklet tartalmazza.

 

A tartalék illetve a hiány/többlet összegének alakulása

 

11.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. I. féléves teljesítés (tartalék felhasználás)

Teljesítés alakulása

Tartalék

4 100

31 412

0

0,0 %

Ebből:

 

 

 

 

általános tartalék

100

2 375

0

0

céltartalék

4 000

29 037

0

0,0 %

 

12.) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. I. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többlet

0

0

0

0

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

 

                        8/2009.(IX.15.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, az

                        5/2009.(V.28.) Ökt. rendelettel módosított 1/2009.(II.26.) Ökt.

                        rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

4.) Napirend: Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozása

 

Tácsik Attila bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        49/2009.(IX.14.) Ökt. határozat

                        A Dícséretes Epöli Porta cím 2009. évi adományozásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            2009. évben a Dícséretes Epöli Porta címet   

1.) Belkovics Imre és felesége Epöl, Kossuth L.u.9.

2.) Nemes László és felesége Epöl, Táncsics M.u. 26.

sz. alatti lakosok részére adományozza és részükre 2010.

május-augusztus hónapokra 3 m3/hó locsolási kedvezményt

biztosít. 2009. évben  Dícséretes Epöli Utca címet a

képviselő-testület nem adományoz.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület

 

5.) Napirend: Idősek Napjának megbeszélése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben is megrendezésre kerül a 65 évnél Idősebb lakosok részére az Idősek Napja az eddigi  hagyományoknak megfelelően. Javasolja október 16-án pénteken megrendezni. Az előkészületek a rendezvény megszervezésére már részben megtörténtek. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        50/2009.(IX.14.) Ökt. határozat

                        A 2009. évi Idősek Napja megrendezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy  2009. október 16-án 

                        rendezze meg az Idősek Napját.

                        Az ünnepségre azok kapjanak meghívást, akik ez évben betöltik

                        65. életévüket.

 

                        HatárIdő: folyamatos

                        Felelős:   képviselő-testület, polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

            Muszela Imre                                                         Mike Hajnalka

            polgármester                                                                jegyző

 


payday

Joomla templates by a4joomla