2009.11.26

2009.11.26. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2009. november 26-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                         Kovács Gábor                   alpolgármester

                         Csenki Mihály                    képviselő

                         Muszela Szabolcs          képviselő

                         Tácsik Attila                       képviselő

                         Villányi Imre                       képviselő

                         Mike Hajnalka                    jegyző

                         Molnár Róbertné              gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testültből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

13.) Játszótér építés kivitelező kiválasztása

       Előadó: Muszela Imre polgármester

14.) képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása

       Előadó: Kovács Gábor alpolgármester

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt egyhangú "7" igen szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) 2010. évi költségvetési koncepció

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

     Társulási Megállapodásának módosítása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

6.) Lakásbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Helyiségbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Közterület-használati díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) Hulladékszállítási díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

10. 2009. évi Igazgatási szünet elrendelése

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

11.) Utcanévtáblák, információs táblák pályázat többletmunkáihoz forrás biztosítása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

12.) Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

     Előadó: Muszela Imre polgármester

13.) Játszótér építés kivitelező kiválasztása

       Előadó: Muszela Imre polgármester

14.) képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása

       Előadó: Kovács Gábor alpolgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. szeptember 14.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Október 16-án került megrendezésre az Idősek Napja. Szép, színvonalas rendezvény volt, minden segítőnek köszöni a segítséget.

- Október 23-án volt a Dr. Erdős Mátyás Park avatása egy nagyon színvonalas ünnepség keretében. Mindenkinek köszöni a segítséget. A Lipóti Polgármester jelezte, hogy továbbra is szeretné ápolni községünkkel a kapcsolatot.

- Az ez évre betervezett járdafelújítás elkészült, benyújtottuk az igényünket a támogatás lehívására.

- Az orvosi rendelő kivitelezése folyamatosan halad. Az első számlát befogadtuk, ezt előre ki kell fizetni és utána lehet visszaigényelni a támogatást. Az első számla kifizetése nem okoz gondot mert 6,9 M Ft előleget igényeltünk a támogatásból erre a célra.

- A KEM Önkormányzat Települési Pályázati Alapjából 3 M Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást kaptunk az orvosi rendelő építéséhez a saját erő rész kiváltására.

- A Falufejlesztési Közalapítvány eredményes pályázatának köszönhetően a tájház külső felújítására 11 M Ft támogatást nyert el. November hónap folyamán a Közalapítvány benyújtott egy újabb pályázatot a tájház belső felújítására is.

- Az utcanévtáblák elkészültek és a mai napon kihelyezésre is kerültek a közterületekre. A pályázati támogatást rövidesen leigényeljük.

- Az éves programterv szerint december 12-én kerül sor a civil szervezetek találkozójára.

- Hívja  2010. január 2-án a képviselő-testületet egy évzáró/évnyitó ünnepségre.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

51/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről.

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről szóló tájékoztatatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

1.) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről szóló tájékoztató az

önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009.(II.27) Ökt. költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves alakulása

 

2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

                                                                                                                                                                                                                         E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

354 763

386 525

252 661

65,4 %

Bevételek főösszege

354 763

386 525

274 812

71,1 %

 

3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei:

            - eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat,

            - a háromnegyedéves teljesítést, valamint

            - a teljesülés alakulását

    az 1.sz. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1.sz. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

 

4.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai:

            - eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat,

            - a háromnegyedéves teljesítést, valamint

            - a teljesülés alakulását

    a 2.sz. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi háromnegyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                                             E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

307 471

342 708

224 996

65,7 %

Ebből:

 

 

 

 

személyi jellegű kiadások (02/49)

172 966

175 542

122 458

69,8 %

munkaadókat terhelő járulékok (02/57)

54 901

55 343

36 539

66,0 %

dologi jellegű kiadások (03/67)

60 994

65 901

47 074

71,4 %

speciális célú támogatások (04/95)

0

0

     724

 

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet szerint fogadja el.

 

6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. háromnegyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                 E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

47 292

43 817

27 665

63,1  %

Ebből:

 

 

 

 

felújítások (05/6)

30 762

25 688

21 028

81,9  %

felhalmozási kiadások összesen (05/33)

16 130

   17 729

4 704

26,5 %

egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)

0

0

0

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 

7.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4.sz. melléklet rögzíti.

 

8.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 5.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9.) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési szerv(ek) költségvetésének teljesülése

 

10.) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A tartalék illetve a hiány/többlet összegének alakulása

 

11.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                 E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

4 100

31 412

0

0,0 %

Ebből:

 

 

 

 

általános tartalék

   100

   2 375

0

0,0 %

céltartalék

4 000

29 037

0

0,0 %

 

12.) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                      

                                                                                                                                 E Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. 3/4 éves teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többlet

0

0

0

0

 

2009. évi várható teljesítés  

 

13.) Az önkormányzat 2009. évi

            bevételeit várhatóan            359 062 E Ft-ra

            kiadásait várhatóan             323 416 E Ft-ra

       fogja teljesíteni.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előre jelzett bevételek teljesülése érdekében a polgármesteri hivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: 2010. évi költségvetési koncepció

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

52/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§. (1) bekezdése, valamint a csatolt előterjesztés alapján a következők szerint határoz az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról:

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési koncepciója 

 

1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                                 E Ft

Kiadások főösszege

Bevételek főösszege

284 994

339 396

 

2.) Az önkormányzat 2010. évi koncepció szerinti bevételeit az 1.sz. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

 

3.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                          E Ft

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Összesen

280 832

Ebből:

 

személyi jellegű kiadások (02/49)

163 276

munkaadókat terhelő járulékok (02/57)

48 719

dologi jellegű kiadások (03/67)

62 762

speciális célú támogatások (04/95)

     965

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak koncepcióját kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet szerint fogadja el.

 

4.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatainak 2010. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                            E Ft

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Összesen

4 162

Ebből:

 

felújítások (05/6)

0

felhalmozási kiadások összesen (05/33)

1 687

egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)

0

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 

5.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak koncepcióját célonként a 4.sz. melléklet rögzíti.

 

6.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként az 5.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként

 

7.) Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját feladatonként (szakfeladatonként) a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési szervek költségvetésének koncepciója

 

8.) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének koncepcióját a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A tartalék illetve hiány/többlet összegének alakulása

 

9.) A 2010. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:

 

                                                                                                                                 E Ft

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Tartalék

0

Ebből:

 

általános tartalék

0

céltartalék

0

 

10.) Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                            E Ft

Megnevezés

Koncepció

Hány

0

Többlet

0

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

53/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

             az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az

            önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                  Társulási Megállapodásának módosítása.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2008. évi zárszámadás felülvizsgálatára könyvvizsgálót kellett alkalmaznia az Epöl Községi Önkormányzatnak, mert az Intézményfenntartó Társulás költségvetése miatt az epöli önkormányzat költségvetése meghaladta a 300 millió Ft-ot. A könyvvizsgáló alkalmazásának költségeit gyermeklétszám arányában elosztottuk a társulásban részt vevő önkormányzatok között. Bajna község kifizette a reá eső részt, de Nagysáp még nem fizetett. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztett Társulási Megállapodás módosítását, mert ebben a fenti költség és más hasonló ilyen jellegű költségek kifizetésére kapnak felhatalmazást a társulásban részt vevő önkormányzatok.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

54/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 3.sz. módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

 

1.) A Társulási Megállapodás V. Pénzügyi rendelkezések fejezete a következő

     9.) ponttal kiegészül:

 

            9.) A Társulás tagjai a Társulás fennállása alatt keletkezett és a Társulás

                 működtetésével kapcsolatos, a székhely önkormányzatnál jelentkező

                  költségeket a gyermeklétszám arányában megtérítik a székhely

                  település önkormányzata számára.

    

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 


6.) Napirend: Lakásbérleti díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a lakásbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 5 %.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

55/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A lakásbérleti díjak megállapításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéreit az alábbiak szerint

állapítja meg:

 

I.          Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozóan a lakbér

           mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 315,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         263,- Ft/m2/hó

 

II.         A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjét lakbérkedvezmény illeti

            meg.

 

            A kedvezményes lakbér mértéke:

 

            a.) összkomfortos lakás esetén                 158,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         131,- Ft/m2/hó

 

            A határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel egyidejőleg a 61/2008.(XI.17.) Ökt. határozat

           hatályát veszti.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Helyiségbérleti díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a helyiségbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 5 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

56/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A helyiségbérleti díjakról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak

szerint módosítja 2009. január 1-től:  

            1./ Közösségi Ház    Epöl, Kossuth L.u.28.

                        - bál céljára                                                              14.175,- Ft/nap

                        - árusítás céljára                                                      7.875,- Ft /nap

                        - pártpolitikai rendezvények céljára                      7.875,- Ft/nap

            2./ gróf  Széchenyi István Általános Iskola   Epöl, Hősök tere 5.

                        - árusítás céljára                                                      7.875,- Ft/nap

            3./ fodrász üzlet                    Epöl, Kossuth L.u.10.         7.875,- Ft /hó

            4./ Kossuth L.u.3.sz. alatti raktár helyiség /162/1.hrsz/   788,- Ft/m2  /hó

                 Ha nincs olyan bérlő aki a 4./ pontban foglalt helyiséget egészében

                bérbe venné akkor egyéni megállapodás alapján is kiadható.

                A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadás

               feltételeinek meghatározásával és lebonyolításával.

            5./ Kossuth L.u. „volt garázs” /579.hrsz/                            788,- Ft/m2  /hó

                 Ha nincs olyan bérlő aki az 5./ pontban foglalt helyiséget egészében

                 bérbe venné akkor egyéni megállapodás alapján is kiadható.

                 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadás

                feltételeinek meghatározásával és lebonyolításával.

            6./ Postahivatal (Kossuth L.u.28.) bérleti díja                   15.225,- Ft/hó

 

            A bérleti díjak beszedésével megbízza a jegyzőt.

            A határozat rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel együtt hatályát veszti a 62/2008.(XI.17) Ökt.

           határozat

 

HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

8.) Napirend: Közterület-használati díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a közterület-használati díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 5 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

57/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A közterület-használati díjakról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2003.(III.28.)

Ökt.rendelet 13.§. (1) bek. alapján a község területén az alábbi közterület-

használati díjakat állapítja meg:

 

1./  Állandó használati díj:

a./ egyedi hirdető berendezés és reklámtábla külön szerződés szerint

            b./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása        

                462,- Ft/m2/hó

 

 2./ Ideiglenes használati díjak:

            a./ alkalmi árusítás                                                   1.200- Ft/nap

            b./  tehergépkocsi és gépjárművek tárolása        263,- Ft/m2/hó

                 / 5 napig mentes/

            c./ mutatványos tevékenység, vásár:

                        a./ kőrhinta jellegű eszközök                        115,- Ft/m2/nap

                        b./ alkalmi árusítás                                        525,- Ft/m2/nap      

 

3.) Mozgóbolti tevékenység díjai:                          

  - napokban megállapítható közterület-használat esetén 1.050,- Ft/nap

              - napokban nem meghatározható közterület-használat esetén

                5.250,- Ft/hó

             

E határozat rendelkezéseit 2010 január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egyidejőleg az 63/2008.(XI.17.)  Ökt. határozat és a 66/2008.(XII.15.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Hulladékszállítási díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Saubermacher Magyarország Kft által készített díjkalkulációról. A javasolt áremelkedés mértéke 7,6 %. Javasolja a díjemelés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        9/2009.(XI.27.) Ökt. rendelet

                        a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló, a

                      16/2003.(XII.13.) Ökt.  rendelettel és a 8/2004.(VIII.27.) Ökt.

                      rendelettel, a 12/2004.(XI.26.) Ökt. rendelettel és a

                     20/2005.(XII.1.) Ökt. rendelettel, az 1/2007. (I.26.) Ökt.

                     rendelettel  és a 8/2007.(XII.4.) Ökt. rendelettel és a

                    11/2008.(XII.16.) Ökt.  rendelettel módosított 21/2002.(XII.13.)

                   Ökt. rendelet módosításáról.

 

(Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

10.) Napirend: 2009. évi Igazgatási szünet elrendelése

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        10/2009.(XI.27.) Ökt. rendelet

                        A 2009. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 

                        (Rendelet szövete csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

 

11.) Napirend: Utcanévtáblák, információs táblák pályázat

                          többletmunkáihoz forrás  biztosítása.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi TEKI pályázaton az utcanévtáblák, információs táblák kihelyezésére elnyert pályázaton elkészültek a táblák. A kivitelező nem az a cég volt aki a pályázathoz az árajánlatot adta. Az elkészült táblák mind műszakilag mind külalakra szebbek, jobbak az árajánlatot adó cég ajánlatánál. Fentiek alapján a jobb minőségű táblák elkészítésére többletköltséget kell vállalnunk melynek összege 200 E Ft + Áfa (250.000,- Ft). Ebből még készül a Polgármesteri Hivatal elé egy hirdetőtábla és egy tájékoztató tábla.  Javasolja a többletköltség vállalását a tartalék keret terhére.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            58/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

            Utcanévtáblák, információs táblák pályázat

            többletmunkáihoz forrás  biztosításáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a "Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése

            (utca névtáblák, információs táblák) 2009. évi TEKI pályázat

            többletmunkáihoz 200.000,- Ft+Áfa (250.000,- Ft) előirányzatot

            biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

            Felhatalmazza a polgármestert,  a többletmunkákra vonatkozó

            vállalkozói szerződés aláírására.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

12.) Napirend: Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. (2) bekezdése alapján, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.

Tekintettel arra, hogy az Intézményfenntartó Társulás miatt az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege is meghaladja a 300 millió Ft-ot, így mindenképpen szükség lesz a zárszámadás elfogadása előtt könyvvizsgáló alkalmazására. A könyvvizsgálót pályázat útján kell kiválasztani. Javasolja a határozati javaslatban előterjesztett pályázati hirdetmény elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot


59/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Könyvvizsgáló alkalmazásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a könyvvizsgáló

alkalmazásával kapcsolatban az alábbi pályázati hirdetményt teszi közzé:

 

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet KÖNYVVIZSGÁLÓ

alkalmazására az 1990. évi LXV. tv. 92/A §-ában foglalt feladatok ellátására.

A pályázat a 2009. évi és a 2010. évi beszámoló auditálására vonatkozik.

 

Pályázhatnak:

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara által vezetett névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű könyvvizsgálók.

 

Feltételek:

- szakmai önéletrajz,

- díjazás megjelölése 2009. és a 2010. év auditálására

 

A pályázatot 2009. december 15-ig lehet benyújtani Epöl község polgármesteréhez.

 

Cím: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

Telefon: 33/448-530.

 

A pályázati felhívást az alábbi helyeken kell közzétenni:

            - 24 óra c. napilap (egy alkalommal)

            - Epöl község honlapja

            - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

HatárIdő: A pályázati felhívás közzétételére: 8 nap

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

13.) Napirend: Játszótér építés kivitelező kiválasztása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán játszótér építésre elnyert nettó 7,9 M Ft támogatás felhasználására megkeresett néhány céget a kivitelezésre vonatkozó árajánlat kéréssel. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat, melyet közül a Zöldudvar Parkosító és Kertfenntartó Kft (Csolnok, Petőfi S.u. 19.) ajánlattevő árajánlatát javasolja elfogadni mely a legkedvezőbb, nettó  7,6 millió Ft. Az Áfa összegét az önkormányzatnak saját erőből kell kifizetnie.

 

A napirend tárgyalása során a képviselő-testület kérdéseket tett fel és javasolta, hogy a Zöldudvar Parkosító és Kertfenntartó Kft-t újra keresse meg az önkormányzat az ajánlatban szereplő egyes játékok cseréjével kapcsolatban. A napirend keretében döntés nem született.

 

 

14.) Napirend: képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása

 

Kovács Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy ez évben a képviselők még nem vették fel a tiszteletdíjukat. Javasolja, hogy a 2009. évi tiszteletdíjat a képviselő-testület ajánlja fel a Hősök szobra és környékének rendezésére és ez a cél kerüljön elkülönítésre a 2010. évi költségvetésben. A javasolt célra még árajánlatot kell majd kérni, hogy megtudjuk,  megvalósítható lenne-e ez a cél, de addig is javasolja céltartalékba helyezni a tiszteletdíj teljes összegét.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            60/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

            A képviselői tiszteletdíjak átcsoportosításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

            1/2009.(II.27.) Ökt. rendeletében a személyi juttatások

            előirányzatán belül szereplő képviselői tiszteletdíjak és járulékai

            teljes bruttó összegét  1.355.904,-  Ft-ot átcsoportosítja a felújítási

            kiadások közé a Hősök szobra és környékének rendezésére.

            Megbízza a polgármestert, hogy a határozat rendelkezését a következ?

            költségvetési rendelet módosításakor vezesse át a költségvetésen.

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Imre                                              Mike Hajnalka

                        polgármester                                                    jegyző


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla