2009.12.16

2009.12.16. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án

               tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre          polgármester

                         Csenki Mihály          képviselő

                         ifj. Csenki Mihály     képviselő

                         Muszela Szabolcs   képviselő

                         Villányi Imre              képviselő

                         Wencz Péter            képviselő

                         Mike Hajnalka          jegyző

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor

                                      Tácsik Attila

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

4.) Könyvvizsgáló megbízása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Játszótér építéséhez kivitelező kiválasztása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta   a napirendet.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Ivóvíz és csatornadíjak megállapítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) Átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotás

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Könyvvizsgáló megbízása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Játszótér építéséhez kivitelező kiválasztása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről


Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. november 26.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- December 12-én került megrendezésre a civil szervezetek találkozója. Sok mindent hallottunk a civil szervezetek tevékenységéről. Megköszönte a településért végzett munkájukat.

- Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat feljelentést tett az önkormányzat tulajdonát képező kőbánya és második kőszikla területeken végzett illegális fakitermelés miatt.

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2.) Napirend: Ivóvíz és csatornadíjak megállapítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Hétforrás Kft Taggyűlésének javaslatáról és ismerteti a 2010. évtől esedékes ivóvíz- és csatornadíjakat. Tekintettel arra, hogy a módosítással minden település egyetértett javasolja a helyi rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            11/2009. (XII.17.) Ökt. rendelet

            Az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról és

             önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

             szennyvíztisztítás és – kezelés díjáról

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

3.) Napirend: Átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotás

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az államháztartási törvény előírása szerint az önkormányzat képviselő-testülete a jövő évi költségvetés megállapítása előtt rendeletet alkothat az átmeneti gazdálkodás szabályairól. E szerint a 2009. évi költségvetés bázisát kell alkalmazni a gazdálkodás során, amíg a 2010. évi költségvetési rendeletet a képviselő-testület meg nem alkotja.


A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            12/2009.(XII.17.) Ökt. rendelet

            A 2010. évi költségvetést érintő átmeneti gazdálkodásról.

 

            (Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

4.) Napirend: Könyvvizsgáló megbízása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot hirdet a könyvvizsgálói megbízásra. A pályázati hirdetményre 3 érvényes pályázat érkezett.

1.) Mátrai István Budapest                 ajánlat: 300.000,- Ft + Áfa

2.) Könyvelő Iroda Bt Tatabánya       ajánlat: 200.000,- Ft + Áfa

3.) Kutruczné Kovács Györgyi          ajánlat: 192.000,- Ft + Áfa

 

Fentiek alapján javasolja a legolcsóbb árajánlatot elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        61/2009. (XII.16.) Ökt. határozat

                        Könyvvizsgáló megbízásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a könyvvizsgálói megbízásra beérkezett pályázatok közül

                        Kutruczné Kovács Györgyi (Tatabánya, Jókai u. 61.)

                        192.000,- Ft + Áfa ajánlatát fogadja el és bízza meg

                        a 2009. és 2010. évi beszámoló auditálásával.

                        A megbízási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

                        HatárIdő: a megbízási szerződést megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Játszótér építéséhez kivitelező kiválasztása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen történt megbeszélés szerint újra megkereste a csolnoki székhelyű Zöldudvar Kft-t az ajánlattal kapcsolatosan. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat:

1.) Pannon Park Forest Kft Budapest                       7.364.657,- Ft + Áfa =9.205.821, - Ft

2.) Harmatkert Kft Budapest                                     7.894.657,- Ft + Áfa = 9.868.321,- Ft

3.) Fitosystem Játszótér Kft Budapest                     7.743.911,- Ft + Áfa = 9.679.889,- Ft

4.) Zöldudvar Kft                                                        7.412.969,- Ft + Áfa = 9.266.211,- Ft

 

Javasolja a Zöldudvar Kft ajánlatát elfogadni, mert ebbe teljes körű kivitelezés tartozik, magasabb műszaki tartalommal (gumi esésvédelem, növénytelepítés, szállítás, a játszóeszközök beépítése és több játék, szabványossági felülvizsgálat).

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        62/2009. (XII.16.) Ökt. határozat

                        Játszótér építés kivitelezőjének kiválasztásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Dr. Erdős Mátyás Emlékparkban felépítendő játszótér

                        kivitelezésére beérkezett ajánlatok közül

                        a Zöldudvar Kft (Csolnok, Petőfi S.u.19. ) 7.412.969,- Ft + Áfa

                        - bruttó 9.266.211,- Ft - összegű ajánlatát fogadja el.

                        A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta

 

                                                           K.m.f.

 

 

                        Muszela Imre                                                           Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                  jegyző


                         

Joomla templates by a4joomla