2010.02.01

2010.02.01. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                 2010. február 1-jén tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre       polgármester

                         Csenki Mihály          képviselő

                         Tácsik Attila             képviselő

                         Villányi Imre              képviselő

                         Wencz Péter            képviselő

                         Mike Hajnalka          jegyző

                         Molnár Róbertné      gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor                alpolgármester

                                        ifj. Csenki Mihály             képviselő

                                        Muszela Szabolcs           képviselő

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívása a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának IV. fejezet 7.§-ának a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 10.) pontja szerint telefonon történt mivel a 2010. január 28-ára kitűzött ülés határozatképtelen volt. 

Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

11.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

       Előadó: Mike Hajnalka jegyző

12.) Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére

      Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d:


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.)  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. forduló

      a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

      b.) Polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának

            megállapítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester, Szociális Bizottság Elnöke

3.)  A képviselő-testület 2010. évi munkaterve

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők

     teljesítményértékeléséhez.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

     beszámolója a 2009. II. félévi  szociális tevékenységéről.

     Előadó: Villányi Imre Bizottság Elnöke és Muszela Imre polgármester

6.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. féléves

     tevékenységéről beszámoló

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak

     megállapítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) A települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló helyi

     rendelet hatályon kívül helyezése.

    Előadó: Muszela Imre polgármester

10.) képviselői Keret létrehozása

    Előadó: Muszela Imre polgármester

11.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

       Előadó: Mike Hajnalka jegyző

12.) Pályázat benyújtása közoktatási intézmények

       infrastruktúra fejlesztésére

      Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. december 16.) óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást mondja el:

- 2010. január 2-án a képviselő-testület évzáró/évnyitó rendezvényt tartott, sajnálja, hogy több képviselő nem vett részt. Ennek kapcsán nehezményezte, hogy nem minden képviselő jár rendszeresen a testületi ülésekre és a községi ünnepségekre. Fontosnak tartja a személyes példamutatást. Reméli, hogy a jövőben ezek az események gördülékenyebben fognak menni.

- 2010. január 8-án került megrendezésre a Don-i áldozatok emlékmiséje és utána a községi megemlékezés.

- 2010. január 16-án került sor az első falusi disznóvágásra. Mindenkinek köszöni a segítséget.

- A nagy hideg és a hó miatt az építkezések szünetelnek. Reméli, hogy tarthatóak lesznek a befejezési határIdők.

- A tanya területe ügyében megkereste a Tatabányai Városi Bíróságot, mert eddig a Pongrácz Imrétől elkobzásra ítélt tanya területe ügyében a végrehajtási eljárást nem indították meg. Először a bíróság végrehajtói irodája intézkedik az ügyben. A bíróság a megkeresésre elkezdte a végrehajtási eljárás lefolytatását.

- Az önkormányzat nevére került a Kossuth L.u. 46.sz. alatti lakóház, melyben néhai Kovács Mihály szívességi lakáshasználó volt. A tulajdonosok odaajándékozták az önkormányzatnak az ingatlant, melyet a helyi vagyonrendelet 41.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat nevében köszönettel elfogadott.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. forduló

 

a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

 

Muszela Imre polgármester: A képviselő-testület részére kiküldött anyag szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy az iskolában tavaly 54 tanuló volt, idén pedig 48 tanuló van. Változatlan normatívák esetén is 2 M Ft-tal kevesebb lenne a normatíva az iskolában, mint tavaly volt, de mivel csökkent a tanulólétszám is, így 5 M Ft-tal kapunk kevesebb normatívát. Tavaly az iskolás tanulók  normatívája  358 E Ft/fő volt, ez évben pedig 292 E Ft/fő. Az intézmény költségvetésének 41 %-át fedezi a normatíva.

Az óvodában ugyanannyi a gyermeklétszám, mint a tavalyi évben, de így is 1,25 M Ft-tal kevesebb normatívát kapunk. Tavaly 356 E Ft/fő volt az óvodás gyermekek normatívája, az idén pedig 310 E Ft. Az intézmény költségvetésének 65 %-át fedezi a normatíva annak ellenére, hogy a kiadásaink csökkentek, hiszen megszűnt a 13. havi fizetés és alacsonyabbak a fizetések.

A tavalyi évben 13 M Ft volt étkezési költségek nélkül az intézmények fenntartásához szükséges plusz forrás biztosítása, ez évben ez 18 M Ft.

Mindezek ellenére javasolja az előterjesztésben szereplő hozzájárulások összegét elfogadni, remélve, hogy a finanszírozás év közben változik. A pénzmaradvány várható kb. 5 M Ft-ja és a nemzetiségi támogatás csökkenti majd ezt a hozzájárulási összeget.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        1/2010. (II.1.) Ökt. határozat

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                       finanszírozásáról

 

            1.)        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Az előterjesztésnek megfelelően 23.524 E Ft bevétellel,  46.304 E Ft

                        kiadási főösszeggel és 22.780 E Ft önkormányzati támogatási

                        összeggel elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

                        Társulás epöli intézményeire vonatkozó 2010. évi költségvetési

                         javaslatot.

 

            2.)        Az előterjesztésnek megfelelően 7.162 E Ft bevétellel és 7.162 E Ft

                        kiadási főösszeggel 16 %-os önkormányzati költségvállalással

                       (1.145.920,- Ft) elfogadja a Társulási Tanács Munkaszervezetének

                       2010. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az

                        Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén

                        jelen határozat (1)-(2) pontjának megfelelően szavazzanak.

 

                        HatárIdő: Társulási Tanács 2010. évi költségvetést tárgyaló ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 


 

      b.) Polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának

           megállapítása

 

Villányi Imre Bizottsági Elnök: Írásos előterjesztés csatolva a

                                                          Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület 4 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Imre) meghozta a következő határozatot:

 

                        2/2010. (II.1.) Ökt. határozat

                        A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának 

                        megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Muszela Imre társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját

                        2010. január 1. napjától  - bruttó 173.000,- Ft/hó összegben

                        állapítja meg.

                        A költségátalány mértéke: a tiszteletdíj 30 %-a (51.900,- Ft/hó)

                        Felkéri a jegyzőt a polgármester munkaszerződésének

                        módosítására

                        A munkaszerződést az alpolgármester írja alá.

 

                        HatárIdő: A munkaszerződés elkészítésére: 2010. január 31.

                        Felelős:    jegyző

 

3.) Napirend: A képviselő-testület 2010. évi munkaterve

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a

                                                       Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        3/2010. (II.1.) Ökt. határozat

                        A képviselő-testület 2010. évi munkatervéről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2010. évi

                        munkatervét.

                        Felkéri a jegyzőt, hogy a munkatervet küldje meg a

                        Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

 

                        HatárIdő: a munkaterv továbbítására: 15 nap

                        Felelős:    jegyző

 

 

4.) Napirend: Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

4/2010.(II.1.) Ökt. határozat

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez szükséges kiemelt célokról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2010. évre vonatkozóan.

 

1.      Célkitűzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén

 

-          A jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatok határIdőre történő ellátása.

 

2.      Célok a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység területén

 

-     Az év során tervezett beruházások, felújítások, fejlesztések folyamatos

      figyelemmel kísérése, előkészítése, bonyolítása , pénzügyi hátterének

      megteremtéséhez  pályázati  lehetőségek feltárása és kihasználása.

            A pályázatok elszámolása a jogszabályokban ill. a támogatási

           szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen.

 

-          A kötelezően elkészítendő szabályzatok felülvizsgálata megtörténjen évente legalább egy alkalommal, illetve akkor, ha azt jogszabály, szervezeti változás vagy egyéb körülmény szükségessé teszi.

 

      -    Az intézmény zavartalan működésének támogatása, pénzügyi

           egyensúlyának  biztosítása.

 

      -    A pénzügyi keret felhasználásával biztosítani kell az aktív korú

           nem foglalkoztatott személyek minél szélesebb körű

           foglalkoztatását, „Az út a munkához” program helyi végrehajtását.

 

3.     Célok a bevételek optimalizálása érdekében

 

-          Az adózástatás során maradéktalanul betartásra kerüljenek az adóeljárási szabályok, különös tekintettel az évközi változásokra.

-          Gondoskodjanak arról, hogy az adó és az egyéb kintlévőségek beszedése érdekében közvetlenül az esedékességet követően intézkedjenek.

-          A beszedés során alkalmazzák a hatályos jogszabályokat.

 

4.     Célok a 2010. évi választások lebonyolításával kapcsolatban

 

-          Az országgyűlési képviselői, valamint a helyi önkormányzati polgármester és képviselő választás  jogszabályoknak megfelelő helyi lebonyolítása.

 

5.     Célok a képviselő-testület és a bizottság munkájának

        segítésével kapcsolatban

 

-          A képviselők, a bizottságok munkájának  segítése, a képviselő-testületi és bizottsági ülésekre vonatkozó előterjesztések pontos, határIdőben történő elkészítése.

 

 

HatárIdő: 2010. december 31.

Felelős:   polgármester és jegyző

 

 

 

 

 

5.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                       beszámolója a 2009. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a 

                                                       Jegyzőkönyvhöz)


Villányi Imre Bizottság Elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a

                                                            Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        5/2010. (II.1.) Ökt. határozat

                        Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                      2009. év II. félévi szociális tevékenységéről.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi és

                        Szociális Bizottság és a polgármester 2009. II. félévi szociális

                        tevékenységéről készített beszámolót.

           

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    polgármester és bizottsági elnök

 

 

6.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. féléves

                       tevékenységéről beszámoló

 

Muszela Imre polgármester: Javasolja a kiküldött előterjesztés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        6/2010.(II.1.) Ökt. határozat

                        A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. féléves

                        tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorogi Többcélú

                        Kistérségi Társulás 2009. II. féléves tevékenységéről szóló

                        tájékoztatót.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a közfoglalkoztatási tervet a Közép-Dunántúli  Regionális Munkaügyi Központ Dorogi Kirendeltsége véleményezte és a jogszabály rendelkezéseinek megfelelőnek találta.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        7/2010,(II.1.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

                        önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

8.) Napirend: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési

                         díjainak megállapítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy társulási szinten működik a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Egyenlőre nem vettük igénybe ezeket a szolgáltatásokat, amennyiben lesz igénylő a társuláson keresztül biztosítani tudjuk az ellátást. Javasolja az előterjesztett térítési díjakat elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        1/2010. (II.2.) Ökt. rendelet

                        A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

                        térítési díjairól

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

9.) Napirend: A települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

                       szóló helyi rendelet  hatályon kívül helyezése.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a

                                                       Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        2/2010.(II.2.) Ökt. rendelet

                        A helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi

                     bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2006.(X.13.) Ökt.

                     rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

 

 

10.) Napirend: képviselői Keret létrehozása

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

8/2010.(II.1.) Ökt. határozat

A képviselői Keret létrehozásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2010. január 1. napjától képviselői Keretet hoz létre a 2010. évi költségvetésében.

A képviselői Keret 2010. évi összege 675.00,-Ft / 9 hó (január-szeptember) A további években az éves keret összegét a mindenkori költségvetési rendelet állapítja meg.

A keret felhasználásáról a települési önkormányzati képviselők önállóan döntenek az alábbi egyénre szabott keretösszegek szerint:

            a.) települési képviselők által felhasználható keret  90 E Ft/ 9 hó

            b.) alpolgármester által felhasználható keret 135 E  Ft/ 9 hó

A képviselői Keret felhasználásáról szóló szabályzat e határozat mellékletét képezi, melyet a képviselő-testület jelen határozatával jóváhagy.

 

HatárIdő: 2010. január 1-től folyamatos

Felelős:   polgármester

 

 

11.) Napirend: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2010. január 1-től módosította a Pénzügyminisztérium a szakfeladat rendet. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában lévő 2010. évi szakfeladatokat szükséges még néhány szakfeladattal kiegészíteni. Ismerteti a módosításokat és kéri ennek elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

9/2010. (II.1.) Ökt. határozat

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 92/2004.(X.25.) Ökt. határozatával elfogadott, a  62/2005.(VIII.25.) Ökt. határozattal, a 32/2009.(V.27.) Ökt. határozattal és a 43/2009. (VIII.26.) Ökt. határozattal módosított Epöl Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az Alapító Okirat 4/B. pontja szerinti alaptevékenység az alábbi szakfeladatokkal kiegészül 2010. január 1. napjától:

 

412000          Lakó- és nem lakóépület építése

692000          Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

841112          Önkormányzati jogalkotás

841129          Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841191          Nemzeti ünnepek programjai

841192          Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841906          Finanszírozási műveletek

841907          Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

889942          Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

 

 

A módosítást követően a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 

 

 

1.         A költségvetési szerv neve:   Epöl Község Polgármesteri Hivatala

 

2.         A költségvetési szerv székhelye:        2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

3.         Létrehozásáról rendelkező határozat: 92/2004.(X.25.) Ökt.

                                                                                    határozat

            Alapítás Időpontja: 1990. szeptember 30.

 

 

4/A.     Hatályát vesztette 2009. december 31. napjával

                                

4/B.     (A 4/b. pont hatályos: 2010. január 1-től)

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1)

           Bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével valamint

           az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és

           végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Alapvető szakágazati besorolás: 841105

           

            Alaptevékenysége:

 

            412000          Lakó- és nem lakóépület építése

            421100          Út építése

            422100          Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

            522110          Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

            650000          Biztosítás, viszontbiztosítás

            681000          Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

            682001          Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            682002          Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            692000          Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

            841112          Önkormányzati jogalkotás

            841114          Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos

                                   feladatok

            841115          Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó

                                tevékenységek

            841116          Országos települési és területi kisebbs. önk.

                                 választásokhoz kapcs.tev.

            841117          Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó

                                 tevékenységek

            841118          Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

                                   tevékenységek

            841126          Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

                                   igazgatási tevékenys.

            841129          Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi

                                 igazgatása

            841401          Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak

                                lebony.összefügg.szolg.

            841402          Közvilágítási feladatok

            841403          Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

            841133          Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

            841191          Nemzeti ünnepek programjai

            841192          Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

            841901          Önkormányzatok valamint többcélú. kistérségi társulások

                                elszámolása

            841902          Központi költségvetési befizetések

            841906          Finanszírozási műveletek

            841907          Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

            882111          Rendszeres szociális segély

            882112          Időkorúak járadéka

            882113          Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

            882114          Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

            882115          Ápolási díj alanyi jogon

            882116          Ápolási díj méltányossági alapon

            882117          Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

            882118          Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

            882119          Óvodáztatási támogatás

            882121          Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

            882122          Átmeneti segély

            882123          Temetési segély

            882124          Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

            882125          Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai

            882129          Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

            882201          Adósságkezelési szolgáltatás

            882202          Közgyógyellátás

            882203          Köztemetés

            889921          szociális étkeztetés

            889922          házi segítségnyújtás

            889924          családsegítés

            889942          Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

            890441          Közcélú foglalkoztatás

            890442          Közhasznú foglalkoztatás

            910123          Könyvtári szolgáltatások

            910502          Közművelődési intézmények, közösségi színterek

                                   működtetése

            960302          Köztemető fenntartás és működtetés

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

890301          civil szervezetek működési támogatása

890506          egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének

                       támogatása

890509          egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek

                       támogatása

949900          egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

900400          kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

 

            Kisegítő tevékenysége:

 

            581400          Folyóirat, Időszaki kiadvány kiadása

 

            A kisegítő tevékenység a költségvetési szerv kiadásainak 1 %-át nem

          haladhatja meg.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal vállalkozási

                                                          tevékenységet nem folytathat.

 

5.         Illetékessége:        Epöl község közigazgatási területe

 

6.         Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:    

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

7.         Típus szerinti besorolása:                    

 

            A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

           Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 

8.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            Az irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

           36.§. (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

          évi XXIII. törvény 8.§-ában foglalt képesítési követelményeknek

           megfelel?  jegyzőt nevez ki, nyilvános pályázati eljárás útján.

          A kinevezés határozatlan Időre szól.

 

            A jegyző feletti munkáltatói jogokat Epöl Község Önkormányzatának

           képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés,

           fegyelmi eljárás kivételével) a polgármester gyakorolja

 

 

 

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony

            megjelölése:

 

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben

           köztisztviselők, akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

           törvény rendelkezései az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is

           lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

           rendelkezései az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók közalkalmazottak is

           lehetnek, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

           törvény rendelkezései az irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári

           Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)

           az irányadó.

 

10.      Alapító illetve a fenntartó neve és címe:

           Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

           2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

11.      A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

            A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat

           jóváhagyásakor meglévő ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a

           Költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében

           elsősorban az alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti

           rendelkezési jogosultságra az önkormányzat vagyonrendeletének

           szabályai vonatkoznak.

 

Záradék:


Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 92/2004.(X.25.) Ökt. határozatával elfogadott, a  62/2005.(VIII.25.) Ökt. határozattal , a 32/2009.(V.27.) Ökt. határozattal és a 43/2009.(VIII.26.) Ökt. határozattal módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratot  a   9/2010.(II.1. ) Ökt. határozatával jóváhagyta.

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat – kivétel a 4/B. pont - 2009. július 1. napján lép hatályba.

Az Alapító Okirat 43/2009.(VIII.26.) Ökt. határozattal megállapított és a 9/2010. (II.1.) Ökt. határozattal módosított  4/B pontjának hatályba lépése: 2010. január 1.

Az Alapító Okirat  4/A pontja 2009. december 31. napján hatályát veszti.

Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a 32/2009.(V.27.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

2010. február 1.

 

 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                       jegyző

 

HatárIdő: Az Alapító Okiratnak a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés

                kezdeményezésére: 8 nap

Felelős:   polgármester és jegyző

 

 

12.) Napirend: Pályázat benyújtása közoktatási intézmények

                            infrastruktúra  fejlesztésére

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján lehetőség van arra, hogy a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújtson be közoktatási intézmény infrastruktúra fejlesztésére. Ez évben a pályázati kiírás szerint társulás esetén egy óvodára vagy egy iskolára lehet pályázatot benyújtani. A nagysápi önkormányzat jelezte, hogy szeretné a nagysápi óvoda infrastruktúra fejlesztésére kihasználni ezt a pályázati lehetőséget. A pályázathoz szükséges önerőt a Társuláson keresztül biztosítják. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

10/2010.(II.1.) Ökt. határozat

Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának (GESZTOR) képviselő-testülete a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács   4/2010.(I.28. ) TT határozata alapján pályázatot nyújt be  a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről  szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságához a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére.

 

A pályázat célja: a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

 

A fejlesztés megvalósulási helye:

 

1.) Kistérségi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye:

     Napsugár Óvoda Nagysáp, Köztársaság tér 35.

 

A fejlesztés forrásösszetétele:

                                                                                                                                  adatok Ft-ban

Intézmény                                            Megnevezés                        Összeg

 

Kistérségi Közös Fenntartású              saját forrás (öner?)             2.188.840

Napközi Otthonos Óvoda                     támogatási igény:             8.755.359

Tagintézménye:                                     Összesen:                          10.944.199

Napsugár Óvoda Nagysáp

 

                                                               

A képviselő-testület a saját forrás összegét e határozat alapján a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

HatárIdő: a pályázat benyújtására: 2010. február 15.

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.


                        Muszela Imre                                              Mike Hajnalka

                        polgármester                                                   jegyző

 

Joomla templates by a4joomla