2010.03.04

2010.03.04. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2010. március 4.  napján tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Kovács Gábor                alpolgármester

                          Csenki Mihály                  képviselő

                           Muszela Szabolcs          képviselő

                           Tácsik Attila                     képviselő

                           Villányi Imre                     képviselő

                           Wencz Péter                    képviselő

                           Mike Hajnalka                  jegyző

                           Molnár Róbertné            gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú "7" igen szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése. (II. forduló)

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) Ingatlanvásárlási kérelem

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó helyi adó rendelet   

     módosítása iránti kezdeményezés

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Közmeghallgatás kitűzése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 


NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- A civil szervezetek által benyújtott Leader pályázatok hiánypótlásában segítséget

  nyújtottunk a civil szervezeteknek, így mindenki határIdőben elvégezte a munkát.

- Településünkön megkezdődött a Falufejlesztési Közalapítvány sikeres pályázata

   alapján a tájház külső felújítása, valamint az Önkormányzat sikeres pályázata

   alapján a Dr. Erdős Mátyás Emlékparkba tervezett játszótér kivitelezése.

- Az orvosi rendelő építése folyamatosan halad. Január hónap első hetében

  benyújtottuk az első támogatási pénzlehívást. Ezt február hó második felében

  hiánypótoltuk, egyenlőre válasz nem érkezett.

- A korábbi testületi kérés alapján ajánlatot kért az új orvosi rendelő előtti közterület

  rendezésére. Ennek megérkezése után tájékoztatja a testületet a tervekről és annak

  költségvonzatáról.

- Az épülő orvosi rendelőhöz nincs kiépítve a gázcsonk, ennek a költsége kb. 500 E

  Ft lenne. A háziorvos azt kéri, hogy ne gázfőtés legyen a rendelőben hanem

  pellet kazánt vásároljunk. Ez a kazán kb. 700 E Ft-ba kerülne. Ha mégis ez kerülne

  megvásárlásra akkor a két ár közötti különbözetet bevállalhatná az önkormányzat

  önerőben, mely kb. fedezné a kiépítés költségét.

 Telken belül 7 gépkocsi parkolót is ki kell alakítani, ezért az iskola udvarán lévő

  játékokat is át kell helyezni, majd az iskolát is le kell keríteni.

- A tavalyi évben elmaradt az Őrhegy utca kövezése, erre új árajánlatot kér.

- Készül az Epöl Története c. könyv folytatása, folyamatos kapcsolatban vagyunk az

  íróval.

 

A képviselő-testület egyhangú "7"igen szavazattal elfogadta a polgármester beszámolóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése. (II. forduló)

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Röviden szóban megismétli az írásos előterjesztés tartalmát.

 

 

A képviselő-testület egyhangú "7" igen szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        3/2010.(III.5.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

3.) Napirend: Ingatlanvásárlási kérelem

 

Muszela Imre polgármester: Előterjeszti Pölczman Andrea szül. Kinizsi Andrea   Esztergom-kertváros, Nyitrai u.52. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét. Javasolja a kérelmet támogatni és vételárként 150 Ft/m2 árat javasol megállapítani.

 

A képviselő-testület egyhangú "7" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:


                        11/2010.(III.4.) Ökt. határozat

                        Pölczman Andrea ingatlanvásárlási kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának

                        szabályairól szóló, a 4/2007.(VIII.7.) Ökt. rendelettel módosított

                        4/2002.(II.15.) Ökt. rendelet 12.§. (4) bek. bc.) pontja alapján

                        az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1268.hrsz-ú

                        2086 m2 területű szántó művelési ágú ingatlanát  312.900 ,- Ft

azaz  (Áfa mentes) - egységára: 150 Ft/m2 - vételáron eladja

Pölczman Andrea szül. Kinizsi Andrea (szül. Dorog, 1968. 05.29.) 

Esztergom-kertváros, Nyitrai u.52. sz. alatti lakosnak.

                        Az adásvételi szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó helyi adó

                       rendelet módosítása iránti kezdeményezés.

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva)

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Muszela Imre polgármester: Nem javasolja további kedvezmények vagy mentességek nyújtását a magánszemélyek kommunális adójából. A településen ez az adó jelenleg 6.000 Ft/év, mely csekély összegű és a költségvetésnek szüksége van erre a bevételre.

 

A képviselő-testület egyhangú "7" igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        12/2010. (III.4.) Ökt. határozat

                        A Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó további

                        mentességek/kedvezmények nyújtásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        A készenlétet ellátó önkéntes tűzoltók adómentességi kérelmére

                        úgy határozott, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról

                        szóló 2/2006.(II.24.) Ökt. rendeletében újabb adókedvezményeket

vagy adómentességeket nem kíván bevezetni.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

5.) Napirend: Közmeghallgatás kitűzése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat évente 1 közmeghallgatást köteles tartani. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezt tavasszal szokta az önkormányzat megtartani, amikor már ismeri az előző évi költségvetés teljesülését és az aktuális évi költségvetését is. Javasolja a közmeghallgatást március 31-én szerdán 18 órakor megtartani. Ismerteti a határozati javaslatot és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        13/2010. (III.4.) Ökt. határozat

                        A 2010. évi közmeghallgatásról


Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2010. március  31- én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

                        Helye: Községháza tanácsterme

                        Napirend:

                        1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2009. évi tevékenységéről

                        2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2010. évi terveiről

                        3.) Lakossági észrevételek, javaslatok

 

                        A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás

Időpontját és a napirendeket az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően

                        hirdetményben tegye közzé.

 

HatárIdő: a hirdetmény közzétételére: 2010. március 15.

                        Felelős: képviselő-testület és jegyző

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.


 

            Muszela Imre                                                         Mike Hajnalka

            polgármester                                                               jegyző

 

Joomla templates by a4joomla