2010.03.31

2010.03.31. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2010. március 31-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                         Kovács Gábor                   alpolgármester

                         Csenki Mihály                    képviselő

                         Muszela Szabolcs                       képviselő

                         Villányi Imre                       képviselő

                         Wencz Péter                      képviselő

                         Mike Hajnalka                    jegyző

                         Kara Rozália                      védőn?

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

                                        Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testült 8 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol további két napirendi ponttal kiegészíteni:

7.) Folyószámla hitel felvétele

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Szándéknyilatkozat körjegyzőség alakításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt 6 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2009. évi működéséről

     Tájékoztató a háziorvosi körzet esetleges bővítéséről

     Előadó: Dr. Lassu Imre háziorvos

3.) Védőnő beszámolója az anya- és csecsemővédelem 2009. évi   

     tapasztalatairól

     Előadó: védőn?

4.) Fogorvos beszámolója a 2009.évi tevékenységéről

     Előadó: Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos

5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Folyószámla hitel felvétele

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Szándéknyilatkozat körjegyzőség alakításáról

     Előadó: Muszela Imre polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- Községünkben jelenleg több építkezés folyik, készül a Dr. Erdős Mátyás Parkban a játszótér, készül az új orvosi rendelő és a tájház felújítása. A támogatás leigénylése nagyon sok Időt vesz igénybe, nagyon lassú folyamat.

- március 23-án építés felügyeleti ellenőrzés volt az orvosi rendelő építésénél és a tájház építésénél is. Röviden beszámol az ellenőrzés eredményéről.

- A tájház felújítására a Duna Takarékszövetkezet nem adott hitelt a Falufejlesztési Közalapítványnak, így más bankhoz kellett fordulni hitelkérelemmel. Jelenleg az OTP Banknál van benyújtott hitelkérelme az alapítványnak, melynek az elbírálása folyamatban van. A Falufejlesztési Közalapítvány átvitte a bankszámlavezetését az OTP Bankhoz.

- A március 15-i ünnepség nagyon szép volt, köszöni a szervezők munkáját, majd a megemlékezés után tartott Blinczinger Béla festűművész kiállítása szervezőinek a munkáját is. Március 16-án került megrendezésre a községi borverseny is, melynek rendezését szintén megköszöni.

- Már tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a néhai Kovács Mihály bácsi háza önkormányzati tulajdonba került. Rövidesen sor kerül az ingatlan kiürítésére, majd ezután lehet látni milyen is a ház állapota. Ha kitakarítjuk, akkor szükséglakásként kiadható lesz rászoruló családoknak.

- Mai napon volt a 2008. évi vis maior támogatás utóellenőrzése, mindent rendben találtak.

- A hivatal udvarán tárolt akácfákat átszállíttatta a bajnai főrész telepre, majd meg kell beszélni mit vágassunk belőle. Volt egy olyan elképzelés, hogy az iskola udvarára kerülnek fa asztalok és padok.

- Az új orvosi rendelő bejárata és a Hősi emlékmű közötti terület rendezésére árajánlatot és terveket kért, melyeket bemutatja a képviselő-testületnek. A költségvetés kb. 5 millió Ft, ez nagyon drága, egyenlőre ennyi pénzünk nincs. Más vállalkozót is meg kell keresni árajánlat céljából. Egyenlőre az új orvosi rendelő udvara aprókővel kerül lefedésre, ami alapja lehet egy későbbi térkövezésnek is.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2009. évi

                       működéséről

                       Tájékoztató a háziorvosi körzet esetleges bővítéséről

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindenki megkapta Dr. Lassu Imre tájékoztatóját, melyet javasol elfogadni. A háziorvosi körzet bővítéséről annyit tud mondani, hogy Annavölgy község pályázatot írt ki a háziorvosi álláshely betöltésére, majd felvetődött a körzet bővítésének gondolata is, melyre a mi háziorvosunk is jelentkezett. A bővítés lehetőségét még egyeztetni kell, amennyiben Annavölgy mégis ezt a megoldást választja. Egyenlőre csak egy szándéknyilatkozatot kér az önkormányzattól a háziorvos, hogy támogatná-e egy esetleges körzet bővítését.

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

14/2010.(III.31.) Ökt. határozat

A háziorvosi körzet bővítésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról

 

I:          Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja dr. Lassu Imre

           háziorvos tájékoztatóját a háziorvosi szolgálat 2009. évi

           tevékenységéről.

 

II:         A képviselő-testület elviekben támogatja a jelenleg meglévő

            háziorvosi körzet bővítésére vonatkozó elképzelést Annavölgy községgel,

            de amennyiben ténylegesen sor kerülne a körzet bővítésére

            a részletszabályokat  az annavölgyi önkormányzattal és a máriahalomi

            önkormányzattal egyeztetni szükséges.

            A körzet bővítésére vonatkozó Epöl és Máriahalom községek között

            megkötött megállapodás módosítását a körzet bővítése előtt jóvá kell hagynia

            minden érintett önkormányzatnak.

            Epöl község önkormányzata a körzet bővítésével járó többletkiadások,

            majd az esetleges működésből eredő többletkiadások fedezetét nem

            vállalja, azt a háziorvosnak kell kigazdálkodnia.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és háziorvos

 

 

3.) Napirend: Védőnő beszámolója az anya- és csecsemővédelem 2009. évi    

                        tapasztalatairól

 

Kara Rozália védőn?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy ebben az évben már volt 4 születés és 5 várandós kismama van a településen. Így most ez az év a gyermeklétszámot tekintve ígéretesnek mutatkozik.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 


            15/2010. (III.31.) Ökt. határozat

            A védőnő 2009. évi beszámolójáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

            védőnő beszámolóját a 2009. évi tevékenységéről.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és védőn?

 

 

4.) Napirend: Fogorvos beszámolója a 2009.évi tevékenységéről

 

Muszela Imre polgármester: A képviselő-testület megkapta Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos beszámolóját a 2009. évi működéséről. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            16/2010.(III.31.) Ökt. határozat

            A fogorvos 2009. évi beszámolójáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

            Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos beszámolóját

            a 2009. évi tevékenységéről.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és fogszakorvos

 

 

5.) Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            17/2010. (III.31.) Ökt. határozat

            A Polgármesteri Hivatal 2009. évi beszámolójáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 2009. évi

munkájáról.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület

 

6.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve

 

Muszela Imre polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

18/2010.(III.31.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervéről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 18/2010. (III.31.) Ökt. számú határozatával, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. §. (1) bekezdése alapján a 2010. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

 

Epöl Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2010. évben nem tervez.

 

Felelős: Muszela Imre polgármester

HatárIdő: azonnal.

 

 

7.) Napirend: Folyószámla hitel felvétele

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelenleg folyik az új orvosi rendelő építése és a játszótér kialakítása is. A játszótér kialakítását április hónapban ki kell fizetnünk, ez 9,2 millió Ft lesz. Ezen kívül az orvosi rendelő kivitelezésénél az I. részletet 5 millió Ft-ot már kifizettünk a vállalkozónak, melyet leigényeltünk a Váti Kht-tól. Sajnos a támogatás leigénylése nem halad olyan ütemben mint ahogy elterveztük, a januárban leigényelt támogatást még mindig nem kaptuk meg, sőt a mai napon egy újabb igénylést nyújtottunk be, melynek elbírálási ideje bizonytalan. Az orvosi rendelő építésének befejezései határideje április 30. és a vállalkozó részére még 10 millió Ft + Áfa összeget kell fizetni. Amennyiben a támogatás folyósítása úgy történt volna ahogy megterveztük akkor nem lenne szükségünk hitel felvételére, de áthidaló megoldásnak, míg a támogatás megérkezik javasol 8 millió Ft-os folyószámla hitel iránti kérelmet benyújtani a számlavezető bankhoz.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

            19/2010.(III.31.) Ökt. határozat

            Folyószámla hitel felvételéről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés

            terhére a Duna Takarékszövetkezettől vegyen igénybe az

            önkormányzati pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó

            folyószámla hitelt 8 millió Ft összeghatárig a legkedvezőbb

            hitelfelvételekkel.

            Amennyiben a bank szükségesnek látja ingatlanfedezet

            felajánlását, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

            hogy a hitelkérelemben ingatlan fedezetként az önkormányzat

            tulajdonát képező Epöl, Kossuth L.u.28.sz. alatti Közösség Ház

            ingatlant szerepeltesse.

 

            HatárIdő: a szerződés megkötésére: 2010. április 30.

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

8.) Napirend: Szándéknyilatkozat körjegyzőség alakításáról

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szomor Község Polgármestere tájékoztatta arról, hogy Gyermely község megkereste őket körjegyzőség alakításának ügyében. Tekintettel arra, hogy Epöl és Szomor már korábban megegyeztek ezirányú szándékukban, így most szükséges Epöl nyilatkozata is, hogy partner lenne-e egy esetleges hármas körjegyzőség megalakításában Gyermely és Szomor községekkel.

Javasolja ez ügyben tárgyalásokat kezdeni, de a végleges döntés meghozatala előtt meg kell várni az új Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos intézkedéseit.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

            20/2010.(III.31.) Ökt. határozat

            Körjegyzőséggel kapcsolatos szándék kinyilvánításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testületének szándékában áll

            Gyermely ill. Szomor községekkel 2010. évben körjegyzőséget alakítani.

            A képviselő-testület a végleges döntést a társközségekkel való tárgyalások

            ill. a nyár folyamán az Önkormányzati törvény változásait figyelembe véve

            hozza meg.

 

            HatárIdő: a döntés előkészítésére: 2010. szeptember 30.

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

                        Muszela Imre                                                         Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                jegyző


 

Joomla templates by a4joomla