2010.04.29

2010.04.29. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április

               29-én megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Kovács Gábor                alpolgármester

                            Csenki Mihály                 képviselő

                            ifj. Csenki Mihály           képviselő

                            Villányi Imre                    képviselő

                            Wencz Péter                   képviselő

                            Mike Hajnalka                 jegyző

 

Meghívottak:   Vincze László                Hétforrás Kft ügyvezető igazgató

                            Kutruczné K. Györgyi  Könyvvizsgáló

                            Molnár Róbertné           Gazd. előadó

 

Távol lévő képviselő: Muszela Szabolcs

                                        Tácsik Attila

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

9.) Orvosi rendelő előtti kapubejáró és parkoló építés

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Tájékoztató a Hétforrás Kft 2009. évi működéséről

     Előadó: Vincze László ügyvezető igazgató

3.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2009. évi   

     fenntartásáról

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

4.) Tájékoztató a községi könyvtár 2009. évi működéséről

     Előadó: Muszela Szabolcs könyvtárvezet?

5.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

6.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Az Önkormányzat 2009. évi éves belső ellenőrzési jelentése

     Előadó: Bacsa Györgyné belső ellenőr

8.) Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálása

     Előadó:  Muszela Imre polgármester

9.) Orvosi rendelő előtti kapubejáró és parkoló építés

     Előadó: Muszela Imre polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

 

- Elkészült az Őrhegy utca kövezése és az árok kialakítása, 260 E Ft-ba került.

  A megállapodás szerint két részletben kerül kifizetésre.

- Az új orvosi rendelő műszaki átadásra kész állapotban van, a műszaki átadás

  május 5-ére került kitűzésre. Az első 7 millió Ft-os kifizetési kérelmünkre - melyet

  január hónap elején nyújtottunk be - még mindig nem érkezett meg a leigényelt

  támogatás. Rövidesen benyújtjuk a második kifizetési kérelmet is. A vállalkozó a

  végszámlát a műszaki átadást követően nyújthatja be.

- A játszótér kivitelezése folyamatosan halad, jelenleg a fejlesztés 60 %-a ki van

  fizetve, április 30-ig lehet erre a támogatás visszaigénylését benyújtani, melyet meg

  is  tettünk.

- Tájékoztatásul elmondja, hogy a Falufejlesztési Közalapítvány a tájház külső felújí-

   tását kifizette, és a támogatás visszaigénylése iránt kérelmet nyújtott be.

- Az orvosi rendelő és a játszótér átadására ünnepi keretek között kell sort keríteni,

   majd erre megfelelő Időpontot kell keresni.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató a Hétforrás Kft 2009. évi működéséről

 

Vincze László ügyvezető igazgató: Írásos anyag csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 44 M Ft veszteséggel zárták az évet. Örül, hogy évközben az önkormányzatok segítettek a cégen a díjemeléssel, így ez évben már nem kell díjat emelni. A tavalyi év során a szennyvíztisztító telepre új eszközöket építettek be, mellyel javulhat a szolgáltatás színvonala.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Kovács Gábor alpolgármester: Megkérdezi, hogy a Nagysáp-Bajna közötti biztonsági vezeték mennyire van karbantartva. Ha a bajnai kút vízhozama csökken akkor ezen a vezetéken milyen gyorsan kaphat a település vizet ?

 

Vincze László ügyvezető igazgató: A víznyomás a Nagysáp és Bajna közötti átemelőig eljut. A szivattyúkat levették mert féltek a lopástól. A vezeték üzembe helyezése sokba kerülne. Szerencsére a bajnai kút vize jó, a kúttal szinte semmi baj nincs. A kutat rendszeresen karbantartják.

 

Muszela Imre polgármester: A vízellátás biztonsága fontos minden településen, ezért támogatták az önkormányzatok a tavalyi esztendőben a Kft-t. Támogatják a Viscosáról való leválást is és saját vízbázis kialakítását.

Az epöliek nevében megköszöni Vincze László igazgató úr eddigi munkáját aki 11 évet töltött el a Hétforrás Kft élén és nyugdíjba vonulása alkalmából kíván jó egészséget és jó nyugdíjas éveket.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        22/2010.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A Hétforrás Kft 2009. évi működéséről szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a víz- és

                        csatornaszolgáltatást végző Hétforrás Kft beszámolóját

                        a 2009. évi tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2009.

                       évi  fenntartásáról

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Muszela Imre polgármester: Javasolja elfogadásra a beszámolót, de nem javasolja emelni a szolgáltató által kért díjakat. Így is nagyon magas a temetkezési szolgáltatás díja azoknak, akiknek ezt ki kell fizetnie.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        23/2010. (IV.29.) Ökt. határozat

                        A Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt 2009. évi beszámolójáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a köztemet?

                        üzemeltetését végző Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt

                        beszámolóját a köztemető 2009. évi működtetéséről.

 

                        A képviselő-testület a 2010. évben nem kívánja módosítani

                        a köztemetőről és a temetkezésről szóló többször módosított

                     10/2002.(IX.28.) Ökt. rendeletének 1. és 2.sz.  mellékletében

                     szereplő díjakat.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

4.) Napirend: Tájékoztató a községi könyvtár 2009. évi működéséről

 

Muszela Szabolcs könyvtáros: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Muszela Imre polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. A beszámolóból látható, hogy a mozgókönyvtári normatíva összegéből a tavalyi évben tudtunk fejlesztést megvalósítani a könyvtárban. Szigetelést, festést kapott a helyiség, új világítótestek és internet csatlakozás került kiépítésre. Laminált padló teszi szebbé az olvasóteret.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        24/2010. (IV.29.) Ökt. határozat

                        A községi könyvtár 2009. évi működéséről szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a községi

                        könyvtár 2009. évi működéséről szóló tájékoztatót.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        4/2010.(IV.30.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, az

                        5/2009.(V.28.) Ökt. rendelettel és a 8/2009.(IX.15.) Ökt. rendelettel

                        módosított 1/2009.(II.26.) Ökt. rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva az előterjesztéshez)

 

 

6.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

 

Muszela Imre polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Molnár Róbertné gazd. előadó: Év közben folyamatosan tájékoztatjuk a képviselő-testületet a költségvetés alakulásáról. A 2009. év gördülékeny év volt, hitel felvételére nem került sor. Ismerteti az év során megvalósult fejlesztéseket, melyek mindegyikével az önkormányzat rendben elszámolt. A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás költségvetését a Társulási Tanács a 7/2010.(IV.22.) határozattal elfogadta, melynek adatait tartalmazza az Önkormányzat beszámolója.

 

Kutruczné K. Györgyi könyvvizsgáló: Véleménye írásos előterjesztésként a Jegyzőkönyv mellékletét képezi. Szóban is megerősíti, hogy javasolja a beszámoló elfogadását.

Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az önkormányzatnál egy fő előadó végzi kapcsolt munkakörben a gazdálkodási feladatot. Neki a kockázati tényezőket is vizsgálnia kell a vizsgálatánál és ez bizony nagy kockázatot jelent az önkormányzatnál hiszen a FEUVE ellenőrzést sem tudja létszám hiányában teljes egészében megoldani a hivatal.

 

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        5/2010.(IV.30.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

7.) Napirend: Az Önkormányzat 2009. évi éves belső ellenőrzési jelentése

 

Bacsa Györgyné belső ellenőr: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőri jelentésben három kisebb jelentőségű észrevétel található, melynek feloldására készített egy intézkedési tervet és kéri ennek a jóváhagyását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        25/2010.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési jelentéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, tudomásul veszi  az Epöl

                        Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, valamint

                        a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        2009. évi belső ellenőrzéséről készült éves jelentést.

 

                        A feltárt hiányosságok feloldásáról készült intézkedési tervet

                        mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az Intézményfenntartó

                        Társulás vonatkozásában elfogadja, tudomásul veszi.

 

                        HatárIdő: azonnal és az intézkedési tervnek megfelelően

                        Felelős: képviselő-testület,  polgármester és jegyző

 

 

8.) Napirend: Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálása

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a beérkezett lakásvásárlási támogatási kérelmet. A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról

szóló többször módosított 9/2001.(VIII.29.) Ökt. rendelet 4.§. (3) bek. szerint a helyi támogatás a lakás építés, bővítés és tetőtér beépítés esetén a jogerős építési engedély megszerzésétől a használatbavételi engedély megszerzéséig, lakás vásárlás esetén pedig az adás-vételi szerződés megkötéséig adható. Ez esetben az

adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a helyi támogatás nyújtását és annak összegét.

Tekintettel arra, hogy kérelmezők 2007. november 26-án megvásárolták az ingatlant és ezt adásvételi szerződéssel is igazolták,  így helyi lakásvásárlási támogatás nem állapítható meg részükre. Javasolja a kérelem elutasítását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        26/2010.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Pokol István és Pokolné Horváth Tímea Epöl, Kossuth

                        L.u. 64.sz. alatti lakosok helyi lakásvásárlási támogatás

                        iránti kérelmét elutasítja.

                        Indokolás: A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról

                        szóló többször módosított 9/2001.(VIII.29.) Ökt. rendelet

                        4.§. (3) bek. szerint a helyi támogatás a lakás építés, bővítés és

                        tetőtér beépítés esetén a jogerős építési engedély megszerzésétől

                        a használatbavételi engedély megszerzéséig, lakás vásárlás esetén

                        pedig az adás-vételi szerződés megkötéséig adható. Ez esetben az

                        adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a helyi támogatás nyújtását

                        és annak összegét.

                        Tekintettel arra, hogy kérelmezők 2007. november 26-án

                      megvásárolták az ingatlant és ezt adásvételi szerződéssel is igazolták, 

                      így helyi lakásvásárlási támogatás nem állapítható meg részükre.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Orvosi rendelő előtti kapubejáró és parkoló építés

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy már korábban is szó volt arról, hogy vizsgálja meg a testület a Hősök szobra és környékének a rendezését. Most erre lehetőség nyílna oly módon, hogy az új orvosi rendelő előtt mindenképpen rendezni kellene a közterületet, kapubejárót kell készíteni és az udvart is rendezni kell, valamint az udvarban parkolókat kell kialakítani. Ez feltétele a használatbavételi engedély megszerzésének.

Árajánlatot kért az egész munka elvégzésére, belevonva a Hősök szobra és környékének a rendezését is.

 

1.) KEM Építő Kft Tata                    parkoló kialakítása:  2.226.102,- Ft + Áfa

 

2.) Elerbé Útépítő Kft Dorog           parkoló kialakítása: 1.624.330,- Ft + Áfa

                                                           Hősök szobra és környék rend.:4.251.965,- Ft + Áfa

 

3.) Valglass Bt Csolnok                  parkoló kialakítása: 830.539,- Ft + Áfa

                                                           Hősök szobra és környék rend.: 3.826.828,- Ft+ Áfa

 

4.) Bazalt Kft  Tata                           parkoló kialakítása: 817.210,- Ft + Áfa

                                                           Hősök szobra és környék rend.: 3.082.637,- Ft+ Áfa

 

Fenti árajánlatok közül a legkedvezőbb a Bazalt Kft árajánlata, melyet javasol elfogadni. Az árajánlat tartalmazza, hogy az önkormányzat részletekben fizetheti meg vállalkozási díj összegét. Tekintettel arra, hogy jelenleg több pályázati támogatásunk is visszaigénylés alatt áll, így remélhetőleg az őszre megérkeznek ezek a támogatások és akkor tudjuk  majd kifizetni ezt a munkát.

 

A képviselő-testület egyhangú 6 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        27/2010.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Orvosi rendelő előtti kapubejáró, parkoló és a Hősök szobra

                        környékének rendezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az új orvosi rendelő előtti kapubejáró, parkoló és a Hősök szobra

                        környékének rendezési munkáira benyújtott árajánlatok közül

                        a Bazalt Kft (2890. Tata, Faller J.u. 6.) 4.874.809,- Ft (Áfa-s)

                        árajánlatát fogadja el és bízza meg a munkák elvégzésével.

 

                        A vállalkozási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a vállalkozási szerződés megkötésére: 15 nap

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

            Muszela Imre                                                                     Mike Hajnalka

            polgármester                                                                            jegyző


Joomla templates by a4joomla