2010.05.27

2010.05.27. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2010. május 27-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Kovács Gábor                alpolgármester

                            Csenki Mihály                 képviselő

                           ifj. Csenki Mihály            képviselő

                            Muszela Szabolcs         képviselő

                            Villányi Imre                    képviselő

                            Wencz Péter                   képviselő

                           Mike Hajnalka                  jegyző

 

Meghívottak:   Dr. Némethy Józsefné Dorog és Térsége Családsegítő és

                                                                Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

                            Erősné Meszes Mónika int.vez.helyettes

                            Juhász Katalin               családgondozó

                            Wiezner Nikoletta          családgondozó

 

Távol lévő képviselő: Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

5.) Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

     2009. évi munkájáról.

     Előadó: Dr. Némethy Józsefné intézményvezet?, Wiezner Nikoletta    

                  családgondozó, Juhász Katalin családgondozó

3.) Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2009. évi gyámhatósági

     tevékenységről.

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

4.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjáról szóló helyi

     rendelet módosításáról.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2010.04.29.) óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- Megköszöni az április 30-i májusfa állítás és tábortűz rendezésében közreműködők munkáját.

- A Dr. Erdős Mátyás Parkban elkészült a játszótér, megvolt az eszközök minősítése és a műszaki átadás is. Az avatási ünnepséget 2010. június 4-én tervezzük. Ismerteti a tervezett programot.

- Az utóbbi hetek nagy viharai nálunk szerencsére komolyabb gondokat nem okoztak, de javasolja, hogy az önkormányzat küldjön ki minden házba egy tájékoztatót a helyi rendeletből, amely előírja, hogy mi az ingatlantulajdonos kötelezettsége az árkokkal és a kaszálással kapcsolatban.

- A Hösök tere 5.sz. alatti tetőtérben 1 lakás megüresedik május 31. napjával. Ezt a lakást kiadja Tóth Sándornak és élettársának, akik a másik kis lakásban élő Idős néniről gondoskodnak.

- A héten megkezdődött a Hősök szobra és környékének területrendezése.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                       Szolgálat 2009. évi munkájáról.

 

Dr. Némethy Józsefné intézményvezet?: írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Muszela Imre polgármester: Hétről hétre látja a családgondozók munkateljesítményét, nagyon sok ügyfél jár az ügyfélfogadásokra. Ezt a munkát csak elhivatottsággal lehet végezni. A beszámolóból is látható, hogy egyre nő a rászorulók száma, községünkben a tavalyi évhez képest megduplázódott az ügyfelek száma is.

 

Csenki Mihály képviselő: Megkérdezni, hogy nem lenne-e szükség házi szociális gondozó alkalmazására ?

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat keretében lehet községünkben is hozzájutni ilyen házi gondozói ellátáshoz, melynek térítési díja van. Egyenlőre községünkben a lakosság részéről nem volt ilyen irányú igény, de amennyiben lesz igény,  a Társulás keretében megoldható az ellátás.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        28/2010.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                     Szolgálat 2009. évi munkájáról szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi Családsegítő és

                        Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatóját a szolgálat 2009. évi munkájáról.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2009. évi gyámhatósági

                       tevékenységről.

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        29/2010.(V.27.) Ökt. határozat

                        Polgármesteri Hivata 2009. évi gyámhatósági

                        tevékenységről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Polgármesteri Hivatal

                        tájékoztatóját a 2009. évi gyámhatósági tevékenységről.

.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjáról

                       szóló helyi rendelet módosításáról.

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresését a díjmódosítással kapcsolatban, melyet a térítési díj számítási módjában bekövetkezett változás miatt kell elvégezni.

2009. január 1-től a kistérség településein a társulás által fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat biztosítja a következő szociális alapszolgáltatásokat:
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátás után fizetendő térítési díjat az önkormányzatok rendeletben határozzák meg.* A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. 115.§-a szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

Az intézményi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani***
A személyi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani.*
A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.


A társulási fenntartású intézmények esetében a társulási *tanács javaslatot tesz az intézményi térítési* *díjra*, melyet a tanács által elfogadott határozatban rögzítenek. Ez az irányadó a társulás tagjaira nézve. *Amennyiben az önkormányzatok eltérő mértékű személyi térítési díjat határoznak meg illetékességi területükön, annak okszerű következménye, hogy az intézményt működtető felé a kieső bevételt pótolniuk kell. Hasonlóképpen elképzelhető a tagok részéről többlet befizetés a fenntartáshoz akkor is, ha az intézményi térítési díjat a számolt összegnél alacsonyabb mértékben kívánják megállapítani, illetve ha a normatív állami támogatásból származó bevételek nem fedezik a működési költségeket.*
Az ellátásokra a költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, ezért az intézményi térítési díjat valamennyi normatív

kategóriára külön meg kell határozni.

Javasolja a rendelet módosítását elfogadni.

 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

6/2010.(V.28.) Ökt. rendelet

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól

 

(Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

5.) Napirend: Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelmét. Méltányolja a tűzoltók tevékenységét, melyet az utóbbi Időszak viharai alatt végeztek. Tudomása szerint a tűzoltósághoz tartozó 7 település közül csak Epöl és Bajna község adott a legutóbbi eszközbeszerzéshez támogatást. Ezen kívül ez évből 2 fő közcélú foglalkoztatottal is segítjük a tűzoltóság munkáját, melynek a bérét és járulékait az önkormányzat fizeti. Sajnos az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem engedi meg további támogatások nyújtását az éves költségvetésben nincs ilyen támogatásokra lehetőségünk.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:


 

                        30/2010.(V.27.) Ökt. határozat

                        A Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Bajnai Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelmét

                        elutasítja.

                        Indokolás: Epöl Község Önkormányzata 2009. évben hozzájárult

30 E Ft-tal a tűzoltóság eszközbeszerzéséhez, ezen kívül a 2010.

évben 2 fő  közcélú  foglalkoztatottal segíti a tűzoltóság munkáját.

                        További támogatás nyújtását az önkormányzat költségvetése nem

                        enged meg.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 


 

            Muszela Imre                                                                     Mike Hajnalka

            polgármester                                                                            jegyző

          

 

Joomla templates by a4joomla