2010.06.30

2010.06.30. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június  30-án tartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Csenki Mihály                 képviselő

                            Muszela Szabolcs         képviselő

                            Villányi Imre                    képviselő

                            Wencz Péter                   képviselő

                            Mike Hajnalka                 jegyző

                            Málnás Zsolt                   r.őrnagy, osztályvezet?

                                                                       Rendőrkapitányság Dorog

                           

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor              alpolgármester

                                         ifj. Csenki Mihály         képviselő

                                          Tácsik Attila                  képviselő

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő 2009. évi

     közbiztonsági helyzetről

     Előadó: Málnás Zsolt r.őrnagy osztályvezet?

3.) Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépés

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Falufejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2009. évi munkájáról

     Előadó: Tiboriné Kardos Éva Kuratórium Elnöke

5.) Helyi Választási Bizottság megválasztása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) Orvosi rendelő parkoló építés és kapubejáró, járdaépítés kiegészítő munkái

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2010.05.27.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselőket:

- június 4-én tartottuk a községben a Trianoni megemlékezést majd ezt követően a Dr. Erdős Mátyás parkban a játszótér avató ünnepségét. A szervezőknek köszöni a munkát és mindenkinek a részvételt.

- Megkeresték az önkormányzatot a Kossuth L.u.9.sz. alatti ingatlan tulajdonosai azzal, hogy kívánja-e az önkormányzat megvásárolni az ingatlant. Az ingatlan szomszédságában van a Falufejlesztési Közalapítvány tulajdonában lévő tájház és az udvar közös használatú a jelenleg Belkovics Imre bácsiék által lakott lakóházzal. Javasolja megfontolni az ingatlan megvásárlását, már az előbbi szempontok miatt is. A vételár kérdésében tárgyalni kell a tulajdonosokkal. Addig is javasolni fogja a Falufejlesztési Közalapítványnak, hogy kezdeményezze az udvar használatára vonatkozó szolgalmi jog bejegyzését.

- Az új orvosi rendelő használatbavételi eljáráshoz a szakhatóságok a napokban szemlét tartottak az ingatlanon. A szakvélemények megérkezése után nyújthatjuk be az építéshatósághoz a használatbavételi engedély iránti kérelmet.

A pénzügyi finanszírozás kapcsán megemlíti, hogy jelenleg a támogatás pénzügyi rendezését bonyolító szervezet (VÁTI Kht) felfüggesztette az ígért támogatás kiutalását, mert felülvizsgálatot kezdeményezett a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan. A mai napon értesültünk arról, hogy egy kisebb mértékű szabálytalanságot állapítottak meg és a közbeszerzési eljárást bonyolító szervezet számlájából 144 E Ft-ot visszatartanak, és nem utalják ki támogatásként.

Időközben elkészült a rendelő előtti feljárat és az udvarban kialakításra került az előírt parkoló is. Ezen kívül a Hősök szobra és környéke is megszépült.

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

                       2009. évi közbiztonsági helyzetről

Málnás Zsolt r.őrnagy, osztályvezet?: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        31/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

                        A Dorog Városi Rendőrkapitányság 2009. évi beszámolójáról

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

                        Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2009. évi

                        közbiztonsági helyzetről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból

                       kilépés

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2002-ben jött létre az EU-s pénzek lehívására, hulladékkezelői feladatok és az elhagyott hulladéklerakók rekultivációs feladatainak megoldására. Az eddigi működés során csak elenyésző mértékű tagdíjat fizettünk, de most már önrészt is kellene vállalnia az önkormányzatoknak. A Dorogi Kistérségben készült egy felmérés a társulásban való részvétel szükségességéről, röviden ismerteti ennek tartalmát. A szakvélemény szerint a Társulás által megvalósítani kívánt célok igencsak szükségesek és kedvezőek volnának a társult önkormányzatok részére, a megvalósításnak keretei mind a költségek, mind pedig az Idő függvényében  - figyelemmel az érdemi munka nélkül eltelt, elvesztegetett Időszakra is - olyan mértékűre tágultak, amelyek kezelhetetlenek ill. nagymértékben veszélyezteti a közfeladatok zavartalan ellátását. A társulási konstrukció szerint továbbá a megvalósítás esetleges elmaradása, késedelme az érintett önkormányzatnak közvetlenül fel nem róható, azonban ennek súlyos anyagi, vagyonjogi következményei nélkül őt terhelik. Nem is említve a közszolgáltatás megszűnéséből eredő hiányosságokat, károkat. A közszolgáltatásokat az önkormányzatok közvetlen közbeszerzési pályázatokon keresztül szervezhetik meg, amelynek előkészítése, lebonyolítása - figyelemmel a közbeszerzési kiírásban meghatározandó jelentős szolgáltatói terhekre, vállalásokra, a közbeszerzési eljárás folyamatára is - hosszas Időt vesz igénybe. Erre tekintettel rövid határIdőben dönteni kell a folytatás lehetőségéről. A döntést tovább sürgeti a Társulási Megállapodás módosításának szükségessége, amely alkalom lehetővé teszi a részletes vizsgálaton és mérlegelésen alapuló kilépés lehetőségét. Az önkormányzatokat a kilépéssel kapcsolatban - különösen ha az a megállapodás keretei között megvalósulhat - kártérítési igény nem fenyegeti. Vizsgálható azonban az önkormányzatok saját kártérítési igénye a Társulással, a Gesztorral vagy a bonyolító GFSZ-szel szemben a teljesítések elmaradásából következett károk vonatkozásában, egyedileg, vagy kisebb csoportokra lebontva. Amennyiben ugyanis a Társulási Megállapodás módosításakor az elválás nem úgy történik, hogy a feleknek egymással szemben igényük nincs, vagy a módosítás a késedelem okán rendkívüli felmondási lehetőséget enged (amelyet most nem tesz), akkor a kártérítési igény jogalapjában teljességgel megalapozott, összegszerősége kérdéses, az egyes önkormányzatok által kimutatható mértékű.

Fentiek alapján javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

            32/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

            A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépésről

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza a

            Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból

            2010. december 31. napjára történő kilépési szándékát, így a Társulási

            Megállapodást erre a napra - az év végéig esedékes tagdíjfizetési

            kötelezettséggel - felmondja.

            Az előterjesztett Társulási Megállapodás módosítást - figyelemmel a

            felmondására - jelen határozattal nem fogadja el.

            A Társulási Megállapodás módosítást a testület a helyi önkormányzatok

            társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 5.§. (2)

            bekezdésében biztosított határIdőn belül elfogadja, amennyiben előzetesen

            a Társulási Tanács Epöl község év végére történő felmondását tudomásul

            veszi, valamint határozatában rögzíti, hogy a folyó évre esedékes tagdíj-

            fizetési kötelezettség teljesítésén túlmenően Epöl községgel szemben

            további követelést és igényt sem a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-

            gazdálkodási Társulás, sem a társ önkormányzatok, jelen együttműködéssel

            és társulással kapcsolatban nem támasztanak, Epöl község a Társulás felé

            mindennel elszámolt.

 

            HatárIdő: 2010. december 31.

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

4.) Napirend: Falufejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2009. évi munkájáról

Tiboriné Kardos Éva Kuratórium Elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

            33/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

            A Falufejlesztési Közalapítvány 2009. évi beszámolójáról

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

            Falufejlesztési Közalapítvány 2009. évi munkájáról

            szóló beszámolót.

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Helyi Választási Bizottság megválasztása

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§. (2) bekezdése szerint a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon  választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Fentiek alapján előterjeszti a határozati javaslatban szereplő személyeket és kéri a képviselő-testület jóváhagyó határozatát.

Tekintettel arra, hogy a Köztársasági Elnök még nem tűzte ki a helyi önkormányzati választások Időpontját, ezért javasolja, hogy a határozat a választás kitűzését követő napon lépjen hatályba.  

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        34/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

                        A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§. (2) bek. alapján

                        az alábbi személyekből álló Helyi Választási Bizottságot választja meg:

                        Tagok:

                        Tiboriné Kardos Éva           Epöl, Szabadság u. 9.

                        Tácsik Mihályné                   Epöl, Kossuth L.u. 58/a.

                        Belkovics Mária                   Epöl, Kossuth L.u. 15.

                        Tóthné Simon Éva               Epöl, Móricz Zs.u.

                        Domokos Ede                      Epöl, Móricz Zs.u. 29.

                        Póttagok:                  

                        Vicze János                          Epöl, Kossuth L.u. 20.

                        Katona Imre                          Epöl, Móricz Zs.u. 31.

                        HatárIdő: A határozat a helyi önkormányzati választások kitűzését

                                        követő napon lép hatályba.

                                        A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti az

                                        52/2006.(VII.27.) Ökt. határozat és a 8/2008.(I.31.) Ökt.

                                     határozat.

                        Felelős:   képviselő-testület

6.) Napirend: Orvosi rendelő parkoló építés és kapubejáró, járdaépítés

                       kiegészítő munkái

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült az új orvosi rendelő előtti feljáró, az udvarban lévő parkolóhelyek kialakítása és a Hősök szobra és környékének rendezése. Ezzel egy nagyon szép környezet került kialakításra a község forgalmas központi részén. A képviselő-testület a 27/2010.(IV.29.) Ökt. határozatával döntött ezeknek a munkáknak az elvégzéséről és megbízta a kivitelezéssel a Bazalt Kft-t. A munkálatok során kiegészítő munkák elvégzése is szükséges volt pld. a közkút cseréje, kerékpártároló kihelyezése, az orvosi rendelő és a mellette lévő önkormányzati lakás közötti un. elválasztó fal építése, a posta előtti mozgáskorlátozott feljáró építése, és a közterület vízelvezetése. Ezeknek a munkáknak az ellenértéke 1.003.653,- Ft (Áfa-s). Javasolja a kiegészítő munkákra megkötött vállalkozási szerződést jóváhagyni és a szükséges forrást biztosítani az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        35/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

                        Orvosi rendelő parkoló építés és kapubejáró, járdaépítés

                      kiegészítő munkáiról

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        jóváhagyja az Önkormányzat és a Bazalt Kft (Tata, Faller J.u.6.)

                        között 2010. május 28-án megkötött vállalkozási szerződést az

                        orvosi rendelő előtti járdafelújítás, parkoló építés és kapubejáró

                        építés kiegészítő munkái vonatkozásában.

                        A vállalkozási szerződésben szereplő 1.003.653,- Ft (Áfa-s)

                        vállalkozási díjat biztosítja a 2010. évi költségvetés általános

                     gazdálkodási tartaléka terhére.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

K.m.f. 

                        Muszela Imre                                                         Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                jegyző

Joomla templates by a4joomla