2010.09.06

2010.09.06. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2010. szeptember 6-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Csenki Mihály                 képviselő

                        ifj.Csenki Mihály                képviselő

                            Muszela Szabolcs         képviselő

                            Tácsik Attila                    képviselő

                            Villányi Imre                    képviselő

                            Wencz Péter                   képviselő

                            Mike Hajnalka                 jegyző

                            Molnár Róbertné           gazdálkodási főelőadó

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor  alpolgármester

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy  a képviselő-testület 8 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az alábbi napirendi pontokkal kiegészíteni:

4.) Helyi Választási Bizottság módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

     módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

6.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a 2010.

     I. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: bizottság elnöke és polgármester

7.) Deresné Üveges Bernadett ingatlannal  kapcsolatos kérelme

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Egyebek - képviselő-testület cikluszáró ünnepsége, polgármester búcsúztatása

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítésekkel együtt egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Az Önkormányzat 2010. I. féléves költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) Dícséretes Epöli Porta cím adományozása

     Előadó: Tácsik Attila bizottság elnöke

4.) Helyi Választási Bizottság módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

     módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

6.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a 2010.

     I. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: bizottság elnöke és polgármester

7.) Deresné Üveges Bernadett ingatlannal  kapcsolatos kérelme

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

     - Társulási Megállapodás módosítása

     - Beszámoló a DTKT 2010. I. féléves tevékenységéről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) Egyebek - képviselő-testület cikluszáró ünnepsége, polgármester búcsúztatása

 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselő-testületet:

- július 12-17. között került megrendezésre a községben a hagyományos alkotótábor. A tábor résztvevői közül Alexa László fafaragó készítette azokat a padokat amelyek az új orvosi rendelőben kerültek egyenlőre elhelyezésre. Ő készítette az új orvosi rendelőre a feliratot is. Az ősz folyamán elkészíti a Petőfi téri kút díszkúttá történő átalakításához is a faszerkezetet.

- az új orvosi rendelő avatási ünnepsége 2010. augusztus 21-én volt szép ünnepség keretében került átadásra a rendelő használati joga a háziorvos részére.

- elkészült a Búzvavirág népdalkör cd-lemeze és DVD-lemeze. Gratulál a népdalkör legutóbbi, Sümegen a Vass Lajos Népzenei Verseny Országos Középdöntőjén kapott arany fokozatú elismeréséhez.

- A Kossuth L.u. 46.sz. alatti házat a közmunkások segítségével helyreállították, a jövőben szükséglakásnak alkalmas lesz. Víz az udvaron van.

- A Petőfi téri árok kitisztítása megtörtént, a focipálya mögött szintén kialakításra került egy árok  azzal a céllal, hogy a jövőben a nagy esőzések után ne a focipályára zúduljon a közeli dombokról az esővíz. A focipályát fel kell tárcsázni, mely a napokban megtörténik, majd újra kell füvesíteni.

- a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulásba új munkaszervezet vezetőt nevezett ki a Társulási Tanács a legutóbbi ülésén.

- augusztus 28-án került megrendezésre a Nyárbúcsúztató Családi Sportdélután, megköszöni a szervezők munkáját.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. I. féléves költségvetési beszámolója

 

Muszela Imre polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

 

36/2010. (IX.06.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1. / Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2010./II.14.Ökt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

Előirányzat megnevezése    Eredeti      Módosított    2010.első    Teljesítés

                                           előirányzat  előirányzat      féléves        alakulása

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                   teljesítés

 

Bevételek  főösszege       376.332        382.979        175.447          46 %

Kiadások főösszege         376.332        382.979        199.496          52 %

 

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a féléves teljesítést, valamint

     - a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

4./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a féléves teljesítést, valamint

     -  a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléket kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

 

5./ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. első féléves

teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Előirányzat megnevezése            Eredeti      Módosított      2010.első     Teljesítés

                                                 előirányzat    előirányzat      féléves          alakulása

                                                                                              teljesítés

 

Összesen:                                  303.767      303.767        149.588            49 %

Ebből:

- személyi juttatások                   172.989      172.989          87.419            51 %

- munkaadókat terhelő járulékok   45.176       45.176          22.080            49 %

- dologi kiadások                           69.742       69.742          31.922            46 %

- egyéb folyó kiadások                    4.523         4.523            1.039            23 %

- támogatás értékű műk.kiadások 11.337       11.337            7.128            63 %

 

6./ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2010. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése            Eredeti     Módosított        2010. első   Teljesítés

                                                   előirányzat előirányzat          féléves        alakulása

                                                                                                teljesítés

 

Összesen:                                     65.894       65.894            54.754          83 %

Ebből:

- intézményi beruházási kiadások  37.904       37.904            28.155          74 %

- felújítás                                        27.115       27.115            26.599          98 %

- felhalmoz.célú pénzeszköz átadás   875            875

 

7./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9./ Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

A tartalék összegének alakulása

 

10./ Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése             Eredeti      Módosított       2010. első      Teljesítés

                                                   előirányzat    előirányzat         féléves         alakulása

                                                                                                  teljesítés

Tartalék:                                           5.100         11.747                   0

Ebből:

- általános tartalék                              100              100                   0

- céltartalék                                      5.000          11.647                  0

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Dícséretes Epöli Porta cím adományozása

 

Tácsik Attila bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            37/2010. (IX.06.) Ökt. határozat

            A 2010. évi Dícséretes Epöli Porta cím adományozásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2010. évben

a Dícséretes Epöli Porta címet  

Liebig Lászlóné Epöl, Kossuth L.u.39. és

Wencz Imre és neje Epöl, Kossuth L.u. 23.

sz. alatti lakosok részére adományozza és részükre
2011. május-augusztus hónapokra 3 m3/hó locsolási kedvezményt biztosít.

2010. évben  Dícséretes Epöli Utca címet a képviselő-testület nem adományoz.

 

           HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület

 

 

4.) Napirend: Helyi Választási Bizottság módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ifj. Vicze János Epöl, Kossuth L.u.20.sz. alatti lakos bejelentette, hogy a 2010. évi önkormányzati választásokon jelöltként kíván indulni Epöl községben, így összeférhetetlenné vált a Helyi Választási Bizottságban betöltött póttagsági tisztségével. Javasolja ifj. Vicze Jánost törölni a Helyi Választási Bizottság póttagjai közül és helyére ifj. Molnár Imréné Epöl, Szabadság u.13.sz. alatti lakost pedig megválasztani.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            38/2010.(IX.06.) Ökt. határozat

            A Helyi Választási Bizottság módosításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról szóló

            34/2010.(VI.30.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint

            módosítja:

 

            A Helyi Választási Bizottság póttagjai sorából törli:

            ifj, Vicze János Epöl, Kossuth L.u.20.sz. alatti lakos.

 

            A Helyi Választási Bizottság póttagjai sorába felveszi:

            ifj. Molnár Imréné Epöl, Szabadság u.13.sz. alatti lakost.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület

 

5.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

                       Megállapodás  módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2010. szeptember 2-án megtartott Intézményfenntartó Társulás ülésén a Társulási Tanács szabályozta a munkaszervezet vezető kinevezésének rendjét. Ehhez kapcsolódóan szükséges a Társulási Megállapodás módosítása is, mely utalást tartalmaz arra, hogy a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a kinevezés rendjét.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        39/2010.(IX.06.) Ökt. határozat

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

                      Megállapodás  módosításáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        Társulási Megállapodásának 5.sz. módosítását.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:  képviselő-testület

 

 

6.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                       beszámolója a 2010. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

Villányi Imre bizottság elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        40/2010.(IX.06.) Ökt. határozat

                        Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

2010. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi

                        és Szociális Bizottság és a Polgármester beszámolóját a

                        2010. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület, polgármester és bizottság elnöke

 

 

 

7.) Napirend: Deresné Üveges Bernadett ingatlannal  kapcsolatos kérelme

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek Deresné Üveges Bernadett kérelmét, miszerint 2002. évben megvásárolta az önkormányzattól az epöli 135.hrsz-ú beépítetlen terület belterületi ingatlant. Az adásvételi szerződésben kikötésre került a szerződés aláírásától számított 6 éven belüli Időszakra, arra az esetre, ha a telket nem építik be az önkormányzat visszavásárlási joga az eladási áron, ill. értékesítés esetén az önkormányzat elővásárlási joga.

Tekintettel arra, hogy azóta a 6 év már eltelt, így ezt a jogot valószínűleg az önkormányzat nem tudná érvényesíteni. Ennek ellenére kérelmező kéri a képviselő-testület írásos nyilatkozatát.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy mondjon le a fenti jogokról, hiszen egyrészt az Időmúlás következtében úgysem tudná érvényesíteni, másrészt pedig nem érdemes a telket visszavásárolni.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        41/2010.(IX.06.) Ökt. határozat

                        Deresné Üveges Bernadett ingatlannal kapcsolatos kérelme

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az epöli 135.hrsz-ú ingatlan 2002. 09.26-án kelt adásvételi

                        szerződésének 10.) pontjában az önkormányzat javára

                        kikötött elővásárlási és visszavásárlási jogáról feltétel nélkül

                        lemond.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

 

 

8.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

     - Társulási Megállapodás módosítása

     - Beszámoló a DTKT 2010. I. féléves tevékenységéről

 

Muszela Imre polgármester: Ismerteti a Dorogi Többcélú Társulás által megküldött előterjesztéseket és javasolja azok elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

 

 

42/2010.(IX.06.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 43/2010. (08. 31.) számú társulási tanácsi határozata alapján a társulás Társulási Megállapodás módosítását, valamint azt egységes szerkezetben elfogadja az alábbiak szerint:

 

Módosítások:

III. fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

                 Közoktatási feladatok 3.) pont

„A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorog Városi Pedagógiai Szakszolgálat és egyéb szolgáltatók útján látja el.” kikerül,

helyette bekerül: „A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorogi Óvoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és egyéb szolgáltatók útján látja el.”

 

               Egészségügyi feladatok 1.) pont

„Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaIdőn kívüli, munkanapokon 15 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást.” szövegrész kikerül,

helyette bekerül: „Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaIdőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig , munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást.”

                                               3.) pont

„A felnőtt háziorvosi ügyelet Dorog, Mária utca 14. szám alatt, míg a gyermekorvosi ügyelet Dorog, Rákóczi út 9. szám alatt működik.” szövegrész kikerül,

helyette bekerül: „ A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik.”

 

            Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3.) pont

„Az intézmény székhelye: Dorog, Bécsi út 91.” szövegrész kikerül,

helyette bekerül: „Az intézmény székhelye: Dorog, Hantken Miksa u. 8.”

 

A módosított társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi.

 

Felelős: képviselő-testület és polgármester

HatárIdő: azonnal

 

 

43/2010.(IX.06.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévi beszámolójáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek

megfelelően elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévi

tevékenységéről szóló beszámolót.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Egyebek

 

- képviselő-testület cikluszáró ünnepsége, polgármester búcsúztatása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szeptember 27-én délután tervezi megtartani a cikluszáró képviselő-testületi ülést, melyen ő is személyesen elbúcsúzna a képviselő-testülettől és a munkatársaitól. A részletes meghívót majd a későbbiek során kiküldi a hivatal a meghívottak részére.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.


                        Muszela Imre                                                         Mike Hajnalka

                        polgármester                                                               jegyző

 

Joomla templates by a4joomla