Alakuló ülés jegyzőkönyve

Alakuló ülés jegyzőkönyve

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-

testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                           polgármester

                           Csenki Mihály                                  képviselő

                           Kutassy Viktor                                 képviselő

                           Ifj. Vicze János                                képviselő

                           Wencz Péter                                  képviselő

                           Mike Hajnalka                                  jegyző

                           Tiboriné Kardos Éva                       HVB-elnök

                           Horváth Istvánné                             Epöl,Arany J.u.11.

                           Tácsik Mihályné                              HVB-tag

                           Tóthné Simon Éva                          HVB-tag

                           Domokos Ede                                 HVB-tag

                           Molnár Róbertné                             főelőadó

                           Révészné N. Andrea                      főelőadó

 

Csenki Mihály korelnök: Köszönti a község azon polgárait, akik a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választásokon Epöl községben a választópolgárok szavazatai alapján tagjai lettek az önkormányzat képviselő-testületének, illetőleg polgármestere lett a községnek, továbbá köszönti a megjelent vendégeket.

Azt kívánja, hogy a község érdekeit szolgálva megtalálják a legjobb megoldásokat, szakszer?, körültekintő munkával élni tudjanak a lehetőségeikkel.

 

Felkéri a jelen lévőket, hogy énekeljék el együtt a Himnuszt.

 

HIMNUSZ

 

Csenki Mihály korelnök: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a polgármester és valamennyi megválasztott képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d


1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati

     képviselő és polgármester választás eredményéről,   

     megbízólevelek átadása.

     Előadó: Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele

     Esküvev?: Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök

3.) Polgármester eskütétele

     Esküvev?: Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök

4.) Polgármesteri program ismertetése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Alpolgármester megválasztása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Alpolgármester eskütétele

     Esküvev?: Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök

7.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Polgármester illetményének, költségátalányának és cafetéria

     juttatásának megállapítása

     Előadó: Csenki Mihály korelnök

9.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának

     megállapítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Bizottság megválasztása

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

11.) Bizottság nem önkormányzati képviselő (küls?) tagja

       eskütétele

       Esküvev?: Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök

12.) Polgármester kérelme összeférhetetlenségi okkal

       kapcsolatos felmentés iránt.

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

13.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

       Tanácsi tagok delegálása

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

14.) Idősek Napjának megbeszélése

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.)Napirend: Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati 

    képviselő és polgármester választás eredményéről, megbízólevelek átadása.

 

Csenki Mihály korelnök: Felkéri Tiboriné Kardos Évát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a helyi önkormányzati választás végleges eredményét és adja át a megbízóleveleket. Egyúttal a képviselő-testület nevében megköszöni a Helyi Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati választások során végzett lelkiismeretes munkáját.

 

Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök: (Írásos előterjesztés csatolva)

 

A tájékoztató után Tiboriné Kardos Éva HVB-elnök átadja a polgármesternek és a képviselőknek a megbízóleveleket.


2.) Napirend: Az önkormányzati képviselők eskütétele

 

Csenki Mihály korelnök: Felkéri képviselőtársait az eskütételre és kéri Tiboriné Kardos Éva HVB-elnököt, hogy olvassa elő az eskü szövegét.

 

képviselőI ESKÜTÉTEL

 

Valamennyi települési képviselő letette a jogszabályban előírt esküt és az esküokmány aláírásával igazolta.

 

3.) Napirend: Polgármester eskütétele

 

Csenki Mihály korelnök: Felkéri Muszela Szabolcs Polgármester Urat az eskütételre és kéri Tiboriné Kardos Éva HVB-elnököt, hogy olvassa elő az eskü szövegét.

 

POLGÁRMESTERI ESKÜTÉTEL

Muszela Szabolcs polgármester a jogszabályban előírt esküt letette és az esküokmány aláírásával igazolta.

 

4.) Napirend: Polgármesteri program ismertetése

 

Csenki Mihály korelnök:Felkéri Muszela Szabolcs Polgármestert, hogy ismertesse a választási ciklusra vonatkozó programját.

 

Muszela Szabolcs polgármester:

Tisztelt újonnan megválasztott képviselő-testület, kedves megjelentek!

 

Engedjék meg, hogy először köszönetemet fejezzem ki a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a szavazatszámlálásban résztvevőknek, és Mike Hajnalka jegyzőnőnek az október 3-án lezajlott önkormányzati választások szakszerű előkészítéséért, fáradságot nem ismerő lebonyolításáért.

Köszönet Epöl község lakóinak, hogy nagy számban éltek szavazati jogukkal, s bizalmat előlegezve a mi kezünkbe adták településünk irányításának nehéz, nagy körültekintést igényl?, de annál felemelőbb feladatát.

A magam részéről, s talán mondhatom képviselőtársaim nevében is, kívánok e megtisztelő bizalommal élni, tudásom legjavát nyújtva kívánok településünkért dolgozni.

Ahogy azt már polgármester-jelölti programomban kifejtettem, úgy gondolom elsődleges célunk intézményeink zavartalan működésének biztosítása, az eddig elért eredmények, hagyományok megtartása, új lehetőségek keresése, településünk még ember-közelibbé, élhetőbbé tétele, az itt lakók hathatós bevonásával.

Azért, hogy aki itt él, büszkén mondhassa magáról, hogy epöli polgár.

Nem minden a pénz, bár anyagi természetű céljaink eléréséhez kétségtelenül szükséges, mégis azt hiszem, hogy összefogással, az emberekkel való együttgondolkodással legalább olyan eredményeket tudunk elérni, mint az előző képviselő-testület.

Célom, hogy a falu ügyeit ne csak egy szűk csoport: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal dolgozói, a civil szervezetek tagjai, az intézményvezetők, a képviselők, s jómagam érezzük magunkénak, hanem lehetőség szerint minél többen.

Ebben számítok, s várom el képviselőtársaim hatékony támogatását.

Kérem ugyanakkor az új képviselőtestület tagjait, hogy felelősségteljesen, a józan ész belátásával lássák és kommunikálják kis településünk lehetőségeit is.

Az új kormány új szabályozásokat, törvényeket hoz, új normatívákat határoz meg. Ezeknek az élet sok területét érintő szabályozásoknak, pl. az új önkormányzati törvénynek, vagy a jövő évi költségvetésnek előkészítése, elfogadása folyamatban van.

Éppen ezért, ebben a helyzetben a magam és az önkormányzat, valamint a képviselő-testület részéről felelőtlen ígérgetésekbe bonyolódni, azt hiszem a legfinomabban szólva is, botorság lenne.

Mégis úgy gondolom, az Idő nekünk dolgozik.

Ahogy az angol polgári forradalom jelszava is fogalmazott:

"Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport!"

Végezetül engedjék meg, hogy felolvassam Schmitt Pálnak, a Magyar Köztársaság elnökének üzenetét, melyet az újonnan alakuló képviselő-testületeknek ajánlott.

(Felolvassa a Köztársasági Elnök üzenetét)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Csenki Mihály korelnök: Megköszöni a képviselő-testület bizalmát és felkéri Muszela Szabolcs Polgármester Urat, hogy vegye át az ülés vezetését.

 

Muszela Szabolcs polgármester átveszi az ülés vezetését.

 

5.) Napirend: Alpolgármester megválasztása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az önkormányzati törvény 34.§. (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Fentiek alapján, az alakuló ülésen legalább egy alpolgármester választása kötelez?. Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. A képviselő-testület az alpolgármester személyéről minősített többséget igénylő titkos szavazással dönt.

 

A titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell választani. A bizottság a szavazás eredményéről külön Jegyzőkönyvet készít, melyet az alakuló ülés Jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

Javasolja a szavazatszámláló bizottság tagjainak:

Tiboriné Kardos Éva HVB-elnököt a bizottság elnöki tisztségére,

Kutassy Viktort és ifj. Vicze Jánost a bizottság tagjainak.

 

Más javaslat nem érkezett.

 

A javaslatban szereplő képviselők az Ötv. 14.§. (2) bek. szerint bejelentették személyes érintettségüket és saját elhatározásból a saját személyük vonatkozásában nem vettek részt a döntéshozatalban.

 

A képviselő-testület szavazásának eredménye a következ?:

 

Tiboriné Kardos Éva  elnök   5 „igen” szavazat

Kutassy Viktor                        tag       4 „igen” szavazat 1 tartózkodás

Ifj. Vicze János                       tag       4 „igen” szavazat 1 tartózkodás

 

A szavazás a minősített többség szabályai szerint eredményes volt.

 

                        44/2010. (X.14.) Ökt. határozat

                       

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az alpolgármester választás szavazatszámláló bizottsági

                        feladatainak ellátására az alábbi személyekből álló ideiglenes

                        bizottságot választja:

                        Tiboriné Kardos Éva  Elnök

                        Kutassy Viktor                        Tag

                        Ifj. Vicze János                       Tag

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület

 

Muszela Szabolcs polgármester: Wencz Péter települési képviselőt javasolja a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztségre.

 

Wencz Péter képviselő: A jelölést elfogadja és az Ötv. 14.§. (2) bek. szerint bejelentette személyes érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A szavazás idejére szünetet rendel el.

 

Tiboriné Kardos Éva elnök: Kiosztja a szavazólapokat és megmagyarázza a szavazás módját.

 

TITKOS SZAVAZÁS

 

Muszela Szabolcs polgármester: Felkéri Tiboriné Kardos Évát, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.

 

Tiboriné Kardos Éva elnök: A szavazás lezárása és az eredmény megállapítása után kihirdeti a szavazás eredményét.

 

A szavazás eredménye:

Szavazásra jogosultak száma: 5 fő.

Szavazásban részt vettek száma: 4 fő

Wencz Péter  4 „igen” szavazat       1 tartózkodás (Wencz Péter)

 

Muszela Szabolcs polgármester: Kihirdeti a határozatot.

 

                        45/2010.(X.14.) Ökt. határozat

                        Alpolgármester megválasztásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§. (1)

                        bekezdés alapján a képviselő-testület megbízatásának Időtartamára,

                        a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

                       Wencz Péter települési képviselőt alpolgármesterré

                       választja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

6.) Napirend: Alpolgármester eskütétele

 

Muszela Szabolcs polgármester: Felkéri Wencz Péter alpolgármestert az eskütételre és kéri Tiboriné Kardos Éva HVB-elnököt, hogy olvassa elő az eskü szövegét.

 

ALPOLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE

 

Wencz Péter alpolgármester a jogszabályban előírt esküt letette.

 

 

7.) Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Felkéri Mike Hajnalka jegyzőt, hogy ismertesse a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának javaslatát.

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            7/2010.(X.15.) Önkormányzati rendelet

           A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

          szóló 22/2005. XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

8.) Napirend: Polgármester illetményének, költségátalányának és cafetéria juttatásának megállapítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az Ötv. 14.§. (2) bek. alapján bejelenti személyes érintettségét a napirend vonatkozásában és felkéri Csenki Mihály korelnököt, hogy terjessze elő a napirendet.

 

Csenki Mihály korelnök: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen dönt.

Településünkön a polgármestert főállásúként választottuk meg, így illetményének megállapítása a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint történik. A polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és a település lakosságszáma alapján meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani.

Az illetményalap mértéke 2010. évben 38.650,- Ft.

Az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 7,0 – 9,0 így a megállapítható illetmény összege bruttó 270.550,- Ft-tól  347.850,- Ft-ig terjedhet.

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét 2010. október 3. napjától bruttó 270. 600,- Ft-ban állapítsa meg.

 

A fenti törvény értelmében a polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefügg?, az általa megelőlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelő összeg.

 

Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását – ( kérte az ülés előtt )– annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány  minimális összege (illetmény 20 %-a) illeti meg.

2010. évtől a költségátalány az SZJA törvény szerint összevonandó jövedelemként adózik, a számlákkal le nem fedett rész után.

 

Fentiek alapján javasolja a polgármester költségátalányát az illetménye 30 %-ában meghatározni.

 

2010. január 1-től módosításra került a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, melynek a 49/F.§-a bevezeti a köztisztviselők cafetéria juttatását. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény előírja,hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Ktv. 49/F.§-át is.

A fenti jogszabály szabályozza a cafetéria juttatás éves keretösszegét, mely nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650,- Ft) ötszörösénél (193.250,-) és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél (966.250,- Ft).

A cafetéria juttatás összege biztosít fedezetet a juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére.

A jogszabályi előírások szerint a polgármester cafetéria juttatásának összege nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselők számára megállapított keretösszegtől.

 

Fentiek alapján a főállású polgármester 2010. évi cafetéria juttatásának éves keretösszegét javasolja bruttó 300.000, Ft-ban meghatározni, melyből természetesen az Időarányos rész, 75 E Ft illeti meg erre az évre.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs) meghozta a következő határozatokat:

 

                        46/2010.(X.14.) Ökt. határozat

                        A polgármester illetményéről és költségátalányáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Muszela Szabolcs főállású polgármester illetményét

                        2010. október 3. napjától – polgármesterré választásától

                       – bruttó  270.600,-Ft/hó összegben állapítja meg.

                        A költségátalány mértéke: az illetmény 30 %-a.

                        Felkéri a jegyzőt a polgármester munkaszerződésének

                        elkészítésére.

 

                        HatárIdő: a munkaszerződés elkészítésére:

                                       2010. október 18.

                        Felelős:   jegyző

 

                        47/2010.(X.14.) Ökt. határozat

                        A polgármester cafetéria juttatásáról      

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Muszela Szabolcs főállású polgármester cafetéria-juttatásának éves

                        keretösszegét 2010. év vonatkozásában 300.000 Ft/év összegben    

                        állapítja meg.

                        A cafetéria juttatás összege 2010. október 3-tól Időarányosan

                        illeti meg. A cafetéria-juttatás részletszabályait e határozat melléklete

                        tartalmazza.

                        Megbízza  a jegyzőt a polgármester rendelkező nyilatkozata alapján    

                        a  cafetéria-jutttások folyósításával.

 

                        HatárIdő: 2010. október 3-tól folyamatos

                        Felelős:    jegyző

 

9.) Napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának és

                       költségátalányának megállapítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A 2010. évi költségvetés meghatározásánál a képviselő-testület úgy határozott, hogy – mivel a képviselők az elmúlt 20 évben nem vették fel a tiszteletdíjukat – hogy a képviselői tiszteletdíjat eltöröljük. Helyette képviselői Alapot hoztunk létre, melynek összege megegyezik az eddigi képviselői tiszteletdíjakkal.

Wencz Péter alpolgármester úr ennél a napirendnél jelezte, hogy szólni kíván.

 

Wencz Péter alpolgármester: Elmondja, hogy alpolgármesterként sem tiszteletdíjat sem költségátalányt nem kíván igénybe venni.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A képviselői Alap döntésének értelmében ill. az alpolgármester Úr nyilatkozatát figyelembe véve nem javasol tiszteletdíjat és költségtérítést megállapítani. Természetesen amennyiben az alpolgármesternek az önkormányzat ügyében eljárva költsége keletkezik, azt az önkormányzat megtéríti.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        48/2010. (X.14.) Ökt. határozat

                        Alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az alpolgármester részére nem állapít meg tiszteletdíjat és

                        költségátalányt.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület

 

10.) Napirend: Bizottság megválasztása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22.§. (1) bek. alapján a képviselő-testület maga határozza meg bizottsági szerkezetét és választja meg bizottságait. A bizottság elnökét és tagjainak többségét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester és a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja. A bizottság tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges. Az SZMSZ egy állandó bizottságot tartalmaz, ez az egészségügyi és szociális bizottság. Ismerteti az SZMSZ-ből a bizottság feladatát.

Ez a bizottság eddig 5 főből állt, de mivel a képviselő-testület létszáma lényegesen lecsökkent így javasolja 3 fős bizottság alakítását és a bizottság tagjainak a következő személyeket:

 

Csenki Mihály             települési képviselő                bizottság elnöke

Ifj. Vicze János           települési képviselő                bizottság tagja

Horváth Istvánné        Epöl, Arany J.u.11.                 bizottság tagja

 

A javaslatban szereplő települési képviselők az Ötv. 14.§. (2) bek. szerint bejelentették személyes érintettségüket és saját elhatározásból nem vettek részt a döntéshozatalban.

 

A képviselő-testület szavazásának eredménye a következ?:

 

Csenki Mihály             elnök   4 „igen” szavazat  1 tartózkodás

                                              (Csenki Mihály)

Ifj. Vicze János           tag       4 „igen”szavazat 1 tartózkodás

                                              (ifj. Vicze János)

Horváth Istvánné       tag       5 „igen” szavazat

 

A szavazás a minősített többség szabályai szerint eredményes volt, a képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

                        49/2010.(X.14.) Ökt. határozat

                        Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak

                        megválasztásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a képviselő-testület szociális feladatainak ellátására

                        Egészségügyi és Szociális Bizottságot alakít, melynek tagjai:

 

                        Csenki Mihály    települési képviselő   bizottság elnöke

                        Ifj. Vicze János  települési képviselő   bizottság tagja

                        Horváth Istvánné Epöl, Arany J.u.11.  bizottság tagja

 

                        A határozat rendelkezései a Szervezeti és Működési Szabályzat     

                        módosításáról szóló  7/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet

                       hatályba lépését követő napon lépnek hatályba.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület  

 

11.) Napirend: Bizottság nem önkormányzati képviselő (küls?) tagja eskütétele

 

Muszela Szabolcs polgármester: Felkéri Horváth Istvánné bizottsági tagot az eskütételre és kéri Tiboriné Kardos Éva HVB-elnököt, hogy olvassa az eskü szövegét.

 

BIZOTTSÁGI TAG ESKÜTÉTELE

 

Horváth Istvánné bizottsági tag a jogszabályban előírt esküt letette és az esküokmány aláírásával igazolta.

 

12.) Napirend: Polgármester kérelme összeférhetetlenségi okkal kapcsolatos felmentés iránt.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a főállású polgármester munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. (Ötv. 33/A.§. (2)bek.)

Az Ötv. megengedi, hogy a polgármester gazdasági társaság vezető tisztségviselője legyen, ha ehhez a képviselő-testület hozzájárul. Kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a Muszela és Fia Bt-ben betöltött beltagi tisztségét továbbra is elláthassa.

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás (Muszela Szabolcs) mellett meghozta a következő határozatot:


                        50/2010.(X.14.) Ökt. határozat

                       Polgármester összeférhetetlenségi okkal kapcsolatos

                       felmentéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Muszela Szabolcs főállású polgármester kérelmére

                        hozzájárul ahhoz, hogy főállású polgármesteri tisztsége

                        mellett a Muszela és Fia Bt (székhelye: Epöl, Hunyadi u.14.)

                        gazdasági társaság vezető tisztségviselője – beltagja – legyen.

 

                        HatárIdő:azonnal

                        Felelős: képviselő-testület

 

13.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsi tagok delegálása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába minden önkormányzat 3 tagot delegálhat. Tekintettel arra, hogy már november hónapban várható, hogy a Társulási Tanácsnak működnie kell, ezért mielőbb indokolt minden településen megválasztani a tanácstagokat. Az eddigi gyakorlat szerint a társulási tanácsnak tagjai a polgármesterek, ezen kívül javasolja Wencz Péter alpolgármestert és Kutassy Viktort delegálni a tanácsba.

 

A javaslatban szereplő települési képviselők az Ötv. 14.§. (2) bek. szerint bejelentették személyes érintettségüket és saját elhatározásból nem vettek részt a döntéshozatalban.

 

A képviselő-testület szavazásának eredménye a következ?:

 

Muszela Szabolcs polgármester 4 „igen” szavazat  1 tartózkodás   

                                                    (Muszela Szabolcs)

Wencz Péter alpolgármester       4 „igen” szavazat  1 tartózkodás

                                                   (Wencz Péter)

Kutassy Viktor képviselő            4 „igen” szavazat   1 tartózkodás

                                                   (Kutassy Viktor)

 

A szavazás a minősített többség szabályai szerint eredményes volt, a képviselő-testület a következő határozatot hozta:


                        51/2010.(X.14.) Ökt. határozat

                        Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        Társulási Tanácsába tagok delegálása

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                       Társulási Tanácsába az alábbi képviselő-testületi tagokat delegálja:

                       1.) Muszela Szabolcs polgármester

                       2.) Wencz Péter képviselő

                       3.) Kutassy Viktor képviselő

                       A delegálás a polgármester és a képviselői mandátum lejáratáig tart.

                       A delegált tag visszahívási jogát a képviselő-testület fenntartja.

 

                      HatárIdő: azonnal

                      Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

14.) Napirend: Idősek Napjának megbeszélése

 

Muszela Szabolcs polgármester:Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben is javasolja az eddigi hagyományoknak megfelelően megrendezni az Idősek Napját a 65 évnél Idősebb korosztály számára.  Időpontként az október 29-ét javasolja. Az ünnepség a templomban kezdődne szentmisével, majd a Közösségi Házban folytatódna az óvodások, az iskolások és a Búzavirág Népdalkör műsorával.

Ajándéknak az eddig gyakorlat szerint kialakult virágot és bort javasolja. Ezen az ünnepségen kerülne átadásra a Dícséretes Epöli Porta cím is. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        52/2010. (X.14.) Ökt. határozat

                        A 2010. évi Idősek Napjáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2010. október 29-én

                        rendezze meg az Idősek Napját.

                        Az ünnepségre azok kapjanak meghívást, akik ez évben betöltik 65.

                        életévüket.

                        HatárIdő: folyamatos a rendezvény Időpontjáig

                        Felelős: képviselő-testület, polgármester, jegyző

 

Az ülés hivatalos része után Mike Hajnalka jegyző tájékoztatást adott a képviselő-testületnek a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükről, az ezzel kapcsolatos szabályokról és kiosztotta minden képviselőnek és a polgármesternek a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványokat.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.


            Muszela Szabolcs                                       Mike Hajnalka

            polgármester                                                      jegyző

 

Joomla templates by a4joomla