2010.11.25

2010.11.25. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-

              testületének 2010. november 25-én tartott nyilvános

              ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

 

Távol lévő képviselő:-----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét és javasolja a 2. és 3. napirendi pont törlését, mivel a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás a legutóbbi ülésén határozatképtelenség miatt nem fogadta el a napirend megtárgyalásához szükséges előterjesztéseket.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot a javasolt módosításokkal együtt egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Lakásbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Helyiségbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Közterület-használati díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Hulladékszállítási díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) 2010. évi igazgatási szünet elrendelése

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

8.) Községi könyvtárosi állás hirdetése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Állattartás szabályairól szóló helyi rendelet

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Szabadság utca telekhatár rendezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

11.) Gerecse-Pilis Vízitársulat Üzemeltetési szerződése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.)Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: A legutóbbi ülés óta történt eseményekről az alábbiak szerint  tájékoztatja a képviselő-testületet:

- október 9-én a szőlőhegyre vezető út kövezése, útjavítás volt a helyi Polgárőr Egyesület kezdeményezésére. Az önkormányzat az 50 E Ft összegű számlát kifizette.

- A képviselő-testület az alakuló ülését október 14-én megtartotta. Az ülésen megválasztásra került az alpolgármester Wencz Péter képviselő személyében. Az ülésen megválasztották az egészségügyi és szociális bizottság tagjait is. A bizottság azóta megkezdte működését.

- A Kossuth utcai telektulajdonosok kezdeményezésére megbeszélés volt a telkek végében lévő víz levezetése ügyében. Ezzel kapcsolatban felajánlotta, hogy egyeztet a Gerecse-Pilis Vizitársulat igazgatójával, aki szakmai segítséget tud nyújtani a műszaki megoldási lehetőségekben. A megfelelő megoldás kiválasztása előtt a telektulajdonosoknak mindenképpen ki kell méretniük a telkeket.

- Csolnokon megbeszélést tartottak a Leader program végrehajtásáról. Községünkben is van még két folyamatban lévő pályázat két civil szervezet közreműködésével, melynek összege kb. 1,5 - 1,5 M Ft. Tekintettel arra, hogy a pályázati támogatáshoz csak utólagos finanszírozással lehet hozzájutni, ezért felkéri a Takarékszövetkezetet, hogy nyújtson segítséget a két civil szervezetnek a pályázati támogatás megelőlegezéséhez.

- A körjegyzőség megalakítása ügyében tájékoztatja a képviselőket, hogy új törvénymódosítási javaslat van a Parlament előtt, mely kedvező változást hoz, így annak elfogadása esetén várhatóan a jövő évben megalakítható lesz a körjegyzőség.

- november 25-én Michl József Országgyűlési képviselő tájékoztatást tartott a polgármestereknek az elmúlt Időszak történéseiről. Röviden ismertette az ott elhangzottakat.

- A holnapi nap folyamán lesz egy megbeszélés a Közúti Igazgatósággal többek között az Epöl-Máriahalom közötti út nyomvonalának rendezéséről és azon belterületi utcák önkormányzati tulajdonba vételéről melyek még állami tulajdonban vannak. A megbeszélés eredményéről a következő ülésen tájékoztatja a testületet.

- Dr. Bukovszki Mária gyermekorvos jelezte, hogy az új orvosi rendelőben szeretne rendelést tartani, de még el kell intéznie a szükséges engedélyeket. Az engedélyek beszerzése után kéri majd a képviselő-testülettől a hozzájárulást.

- A Hősök szoba melletti területen ez évben Betlehemet fognak kihelyezni, az ehhez szükséges faanyagot az önkormányzat biztosította.

- Javasolja, hogy az ABC előtti járda rendbetételére és biztonsági korlát kihelyezésére készíttessenek árajánlatot és a jövő évi költségvetés elkészítésénél vegyék figyelembe.

- november 23-án tartotta volna ülését a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. A napirendek elfogadása után került volna sor az elnök és az elnökhelyettesek megválasztására, mivel a mandátumuk az október 3-i önkormányzati választással lejárt. Az eddigi elnök Balogh Miklós nagysápi polgármester többször is elmondta, hogy nem kíván tovább elnök lenni, - legutóbb még az ülés előtti pénteki napon is ezt mondta - így elnöknek a bajnai alpolgármestert, Balázs Gyulát javasolták. Az ülésen a nagysápiak mégis javaslatot tettek Balogh Miklós elnökké jelölésére határozott Időre, a sportcsarnok építésére vonatkozó projekt lezárásáig. Bajna és Epöl települések tárgyalási szünetet kértek, hogy ezt a javaslatot megbeszéljék. Végül azt a javaslatot tették, hogy az elnök legyen Balázs Gyula bajnai alpolgármester és elnökhelyettes legyen Balogh Miklós, akit teljes jogkörrel felruháznak a tornaterem építés projektjének végrehajtásával. A nagysápiak ezt nem fogadták el és kivonultak az ülésteremből, további kompromisszumkészséget nem mutattak. Így a Tanács a továbbiakban határozatképtelenné vált és nem hozhatott döntéseket, így többek között a Társulás 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és a jövő évi koncepciót sem tudták elfogadni, ezért nem tudja az epöli önkormányzat a mai napon ezeket a napirendeket tárgyalni. Az ülés után levélben hívták fel a nagysápi polgármester figyelmét minden olyan dologra, amelyet azzal okozott, hogy elhagyta az üléstermet. Tájékoztatja a képviselőket a levél tartalmáról. A mai napon a bajnai kollégájával személyesen egyeztettek Balogh Miklóssal. Az egyeztetésen Balogh Miklós elmondta, hogy azért szeretne elnök maradni határozott Időre, mert ő szeretné elnökként átadni a nagysápi sportcsarnokot.

A jövő héten új ülés összehívására kerül sor.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

53/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

 

A:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

          testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

          az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét.

 

B:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

          testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

          A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

          Társulás 2011. évi belső ellenőrzési tervét.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Lakásbérleti díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a lakásbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 10 %.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

54/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A lakásbérleti díjak megállapításáról

 

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéreit az alábbiak szerint

állapítja meg:

 

I.          Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra

          vonatkozóan a lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 347,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         289,- Ft/m2/hó

 

II.         A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjét

          lakbérkedvezmény illeti meg.

 

            A kedvezményes lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 174,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         144,- Ft/m2/hó

 

            A határozat rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell

          alkalmazni.

            A hatályba lépéssel egyidejőleg az 55/2009.(XI.26.) Ökt.

          határozat hatályát veszti.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Helyiségbérleti díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a helyiségbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 10 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

 

55/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A helyiségbérleti díjak módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló

helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint módosítja 2011.

január 1-től:  

            1./ Közösségi Ház    Epöl, Kossuth L.u.28.

                        - bál céljára    15.593,- Ft/nap

                        - árusítás céljára       2000 Ft/óra

                        - pártpolitikai rendezvények céljára 2000 Ft/óra

            3./ fodrász üzlet Epöl, Kossuth L.u.10.      8.662,- Ft /hó

            4./ Kossuth L.u.3.sz. alatti raktár helyiség /162/1.hrsz/  

                        55.000,- Ft/hó

            5./ Kossuth L.u. „volt garázs” /579.hrsz/               

                egyéni megállapodás alapján

            6./ Postahivatal (Kossuth L.u.28) bérleti díja 16.747,- Ft/hó

 

A bérleti díjak beszedésével megbízza a jegyzőt.

A határozat rendelkezéseit 2011. január 1-től kell

alkalmazni. A hatályba lépéssel együtt hatályát veszti az

56/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

 

5.) Napirend: Közterület-használati díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a közterület-használati díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 10 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

56/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

A közterület-használati díjak módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2003.(III.28.)

Ökt.rendelet 13.§. (1) bek. alapján a község területén az alábbi közterület-

használati díjakat állapítja meg:

 

1./  Állandó használati díj:

a./ egyedi hirdető berendezés és reklámtábla

     10.000,- Ft/m2

b./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag

     tárolása 508,- Ft/m2/hó

 

 2./ Ideiglenes használati díjak:

            a./ alkalmi árusítás                             1.320- Ft/nap

            b./  tehergépkocsi és gépjárművek tárolása 289,- Ft/m2/hó

                 / 5 napig mentes/

            c./ mutatványos tevékenység, vásár:

                        a./ kőrhinta jellegű eszközök 200,- Ft/m2/nap

                        b./ alkalmi árusítás                577,- Ft/m2/nap      

 

3.) Mozgóbolti tevékenység díjai:                          

  - napokban megállapítható közterület-használat esetén 1.155,- Ft/nap

  - napokban nem meghatározható közterület-használat esetén 5.775,- Ft/hó

             

E határozat rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egyidejőleg az 57/2009.(XI.26.)  Ökt.  határozat hatályát veszti.

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Hulladékszállítási díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Saubermacher Magyarország Kft által készített díjkalkulációról. A javasolt áremelkedés mértéke 4,9 %. Javasolja a díjemelés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            8/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet

            A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló

          21/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet

          módosításáról.

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

7.) Napirend: 2010. évi igazgatási szünet elrendelése

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s

 

Kutassy Viktor képviselő: Ez évtől mindenkinek, minden munkavállalónak  ki kell vennie a szabadságát, így támogatja a javaslatot. Mindenkinek jár pihenőIdő.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

            57/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

            A 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről


Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testület

            a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

            41/A.§. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

            a köztisztviselők szabadságának kiadása érdekében

            a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el

az alábbi napokra:

2010. december 11. (1 nap)

2010. december 27 - 31. (5 nap)

            Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban anyakönyvi

            ügyelet van.

                       

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

 

8.) Napirend: Községi könyvtárosi állás hirdetése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy amikor őt polgármesterré választották lemondott a könyvtárosi közalkalmazotti állásáról. Így jelenleg nincs a községi könyvtárnak vezetője. Javasolja a jogszabályoknak megfelelően a közalkalmazotti állásra álláshirdetést kitenni a településen illetve a KSZK portálon.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        58/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

                        A községi könyvtárosi állás hirdetéséről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        pályázatot hirdet községi könyvtárosi állás betöltésére.

                       

                        Feladata: a községi könyvtár vezetése

                        MunkaIdő: részmunkaIdős, heti 6 óra

                        Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi  XXXIII. törvény szerint

                        Képesítési feltétel: középiskolai érettségi bizonyítvány.

                                                      alapfokú számítástechnikai ismeret

                        Az elbírálásnál előnyben részesül, akinek

könyvtárkezelői tanfolyami végzettsége van.

 

                        A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

                        - önéletrajz

                        - iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolata

                        - 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

                       

                        A pályázatot postai úton vagy személyesen Epöl Község

Polgármesteréhez kell benyújtani (2526. Epöl, Kossuth L.u.8.)

                        A pályázat benyújtásának határideje:

2010. december 23.

                        A pályázat elbírálása:

                        A pályázatot Epöl Község Önkormányzatának

                        képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtását

követő első ülésén.

                        Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal

                        betölthet?.

 

                        HatárIdő: a pályázati hirdetés szerint

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Állattartás szabályairól szóló helyi rendelet

 

Muszela Szabolcs polgármester és Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetét részletesen megtárgyalta, majd a döntést elnapolta azzal, hogy a következő ülésre pontosan átnézik a rendeletben szereplő állatlétszámokat és védőtávolságokat.

 

 

10.) Napirend: Szabadság utca telekhatár rendezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy még az előző önkormányzati vezetés készíttetett egy megosztási vázrajzot a Szabadság utca végének rendezésére. Bemutatja a vázrajzot. Az utca végén lévő forduló jelenleg magántulajdon, vannak benne elhunyt személyek is, akik esetében póthagyatéki eljárásokat kell majd indítani,

így a terület önkormányzati tulajdonba vétele elhúzódhat.

Tekintettel arra, hogy személyesen érintett két hrsz. vonatkozásában is, így a döntéshozatalnál tartózkodik a szavazástól.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Csenki Mihály képviselő: Javasolja rendezni a vázrajz szerint az utca területét.

 

A képviselő-testület 4 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 

            59/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

            A Szabadság utca telekhatár rendezéséről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-

Testülete megbízza a polgármestert, hogy a

Szabadság utca területének rendezése érdekében

az epöli 335, 336, 342, 344, 345, 359/2 és

415.hsz-ú ingatlanokat érintő földrészletek határrendezését engedélyeztesse.

                         

A képviselő-testület a 359/2.hrsz-u Szabadság utca

            területének növekedését - összesen 1272 m2-t  - a

         17/2010. változási vázrajz  alapján a 335,336, 342,

344, 345. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaitól 60,Ft/m2

egységáron megvásárolja.

 

Tekintettel arra, hogy a polgármester az adásvétel

lebonyolításában mint tulajdonos személyesen érintett,

így a képviselő-testület a 335. és 336.hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában az alpolgármestert hatalmazza fel az

adásvételi szerződés megkötésével.

A 342, 344. és 345.hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel az

adásvételi szerződés megkötésével.

 

HatárIdő: a földhivatali engedélyeztetés benyújtására: 30 nap

                            az adásvételi szerződések megkötésére:

                            az engedélyezést követően folyamatosan

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

11.) Napirend: Gerecse-Pilis Vízitársulat Üzemeltetési  

                         szerződése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a törvény megváltozása miatt a jövőben nem lesz előírás az érdekeltségi hozzájárulás fizetésére. Ezután szerződést kell majd kötni a vizitársulattal, meghatározott munkák elvégzésére. A Vizitársulat által megküldött szerződés-tervezetet bemutatja a képviselőknek.

 

A képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta majd a döntést elnapolta azzal, hogy további információkat kell kérni a vizitársulattól a szerződés vonatkozásában.

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Muszela Szabolcs                        Mike Hajnalka

   polgármester                                 jegyző

payday loans

Joomla templates by a4joomla