2010.12.13

2010.12.13. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

              2010.  december 13-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              jegyző

 

Távol lévő képviselő: -----

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol további 3 napirendi ponttal kiegészíteni:

8.) Gerecse-Pilis Vizitársulat Üzemeltetési szerződése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Gyermekorvos alkalmazása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Dömös község csatlakozási kérelme a Duna-Vértes Köze Regionális

      Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt módosításokkal együtt egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta.

 

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 3/4 éves

     teljesítéséről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Állattartás szabályairól szóló rendelet

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

     Megállapodás módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Települési Esélyegyenlőségi Program

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

8.) Gerecse-Pilis Vizitársulat Üzemeltetési szerződése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Gyermekorvos alkalmazása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Dömös község csatlakozási kérelme a Duna-Vértes Köze

       Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta (2010.11.25.) történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

 

- A Megyei Közútkezelő Kht-val egyeztető megbeszélést folytatott a jelenleg Magyar Állam tulajdonában lévő helyi utcák ügyében, az Epöl-Máriahalom közötti út nyomvonalának rendezése ügyében és néhány úthibával kapcsolatban. Az utcák tulajdonba vételének költség vonzata is van, a tárgyalás során ígérte, hogy a költségek kb. 1/4 részét vállalná a község. Ez nagyságrendileg kb. 100-150 E Ft-ot tesz majd ki.

- A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntató Társulás Társulási Tanácsában november 29-én megtörtént az elnökválasztás. Balogh Miklós Nagysáp község polgármestere ügyvezető elnökként látja el az elnöki teendőket, 2011. április 1-től pedig az elnök Balázs Gyula Bajna község alpolgármestere lesz.

- December 1-jén volt az orvosi rendelő beruházásának és a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése. Az ellenőrzés során felmerült, hogy az önkormányzat a pályázatban teljes körű akadálymentesítést vállalt, így a mozgásszervi, látás- és hallássérültek vonatkozásában is teljesítenünk kell néhány előírást. Ezek közül a legnagyobb volumenű feladat a mozgáskorlátozottaknak kialakított wc átalakítása oly módon, hogy a tolókocsis személy 360 fokban meg tudjon fordulni a helyiségben, ezért ki kell bontani a wc helyiség belső ajtaját és a wc csészét is el kell fordítani. A hiányosság megszüntetésére március 1. napjáig kaptunk határIdőt. Véleménye szerint addig minden hiányosság pótlása megoldható.

- A Civil szervezetek találkozója december folyamán elmaradt, ennek pótlásáról január-február hónapok folyamán gondoskodnak.

- December 17-én lesz az iskolások 16 órai műsora után  a Hősök terén a Betlehem átadása, melyen forralt borral kínálná az önkormányzat az érdeklődőket.

 

A képviselő-testület egyhangú 5  "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának

                       3/4 éves teljesítéséről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

60/2010.(XII.13.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 3/4 éves teljesítéséről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1. / Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2010./II.14.Ökt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatainak  három negyedéves alakulása

 

 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak három negyedéves  teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

376 332

382 979

349 636

91 %

Bevételek főösszege

376 332

382 979

321 026

84 %

 

 

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a három negyedéves teljesítést, valamint

     - a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

4./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a három negyedéves teljesítést, valamint

     -  a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléket kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

5./ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. három negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

303 767

303 767

214 565

71 %

Ebből:

 

 

 

 

személyi jellegű kiadások

172 989

172 989

128 188

74 %

munkaadókat terhelő járulékok

45 176

45 176

32 285

71 %

dologi jellegű kiadások

69 742

69 742

41 017

59 %

egyéb folyó kiadások

4 523

4 523

     3 470

77 %

Tám.értékű működési  kiadások

11 337

11 337

     9 605

85 %

 

 

6./ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2010. három negyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

65 894

65 894

115 549

175  %

Ebből:

 

 

 

 

felújítások

27 115

27 115

53 936

199 %

intézményi beruházás

37 904

   37 904

61 313

162 %

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

875

875

0

 

 

 

7./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9./ Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

A tartalék összegének alakulása

 

10./ Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

5 100

11 747

0

0,0 %

Ebből:

 

 

 

 

általános tartalék

   100

   100

0

0,0 %

céltartalék

5 000

11 647

0

0,0 %

 

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

61/2010. (XII.13.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.

A 2011. évi költségvetés előkészítése során az alábbi feladatok végrehajtását tartja

szükségesnek:

 

1.      A 2011. évi gazdálkodás folyamán az ésszerű takarékosság határain belül elsődleges feladat az intézmények működőképességének megőrzése, és ehhez a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása. Felül kell vizsgálni és a realitásoknak megfelelően kell tervezni az intézményi saját bevételeket, alapul véve azok 2010. évi tényadatait. Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető forrásokra, az ezekhez szükséges saját erőt biztosítani kell.

2.      A megszűnt vízi-közmű társulat által felvett hitel fedezetét biztosítani kell.

3.      A belterületi utak, járdák felújítására pályázati lehetőségeket kell keresni, a pályázathoz önrészt kell biztosítani.

4.      Partnerkapcsolatok kiépítésére keretet kell biztosítani.

5.      A kiadási oldalon megjelenő feladatok finanszírozását lehetőleg hitel felvétele nélkül kell megoldani.

6.      Az eredeti költségvetéshez képest új feladat vállalása csak abban az esetben lehet indokolt, ha annak ellátását bevételi többlet garantálja.

7.      Meg kell vizsgálni a körjegyzőség kialakításának lehetőségét, amennyiben változik a körjegyzőség megalakítására vonatkozó jogszabály, 2011. évben Szomor községgel meg kell alakítani a körjegyzőséget.

8.      A megkezdett virágosítási programra anyagi fedezetet kell biztosítani.

9.      A folyamatban lévő pályázatokhoz önerőt kell biztosítani.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend: Helyi iparűzési adóról szóló rendelet

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:

 

            9/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

            A helyi iparűzési adóról

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

5.) Napirend: Állattartás szabályairól szóló rendelet

 

Muszela Szabolcs polgármester és Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a rendeletet-tervezetet, majd néhány módosító javaslat megtétele után azzal együtt egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:

 

            10/2010.(XII.14.) Önkormányzati rendelet

            Az állattartás szabályozásáról

 

            (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

6.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                       Társulási Megállapodás módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Társulási Tanács legutóbbi ülésén a Tanács elfogadásra ajánlotta a képviselő-testületeknek az előterjesztett módosítást, mely az elnök személyének helyettesítéséről szól, valamint a Tanács székhelyének módosításáról, melyre a jobb munkaszervezés miatt van szükség.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:


62/2010.(XII.13.) Ökt. határozat

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának 5.sz. módosítását az alábbiak szerint:

 

Bajna- Epöl- Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának

 

 6.sz.módosítása.

 

A Bajna- Epöl. Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Megállapodása az alábbiak szerint kerül módosítása:

 

1.) A Társulási Megállapodás 6.)pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

6.) A társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén a Tanács Elnök- helyettesei látják el az alábbi sorrend szerint:

a.) elsősorban a Társulás székhelye szerinti elnök- helyettes

b.) Másodsorban a Társulás társult települése szerinti elnök- helyettes.

c.) Az Elnök és az Elnök- helyettesek akadályoztatása esetén az Elnöki teendőket a Korelnök látja el

 

2.) A Társulási Megállapodás II.A Társulási Tanács című fejezetében az 1.) pont helyébe a következő rendelkezés kerül:

      1.) A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve. Székhelye: Bajna 2525. Hősök tere 2-4.

 

3.) Társulási Megállapodás jelen módosítása 2010. november 29. napján lép hatályba.

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

7.) Napirend: Települési Esélyegyenlőségi Program

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az orvosi rendelő építés ellenőrzése során előírták az önkormányzat számára, hogy készítsen települési esélyegyenlőségi programot, mely a jövő évtől minden önkormányzat számára kötelező lesz.  Röviden előterjeszti az elkészített  programot, és kéri annak jóváhagyását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

                        63/2010. (XII.13.) Ökt. határozat

                        A Települési Esélyegyenlőségi Programról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az

előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Települési

Esélyegyenlőségi Programot.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

8.) Napirend: Gerecse-Pilis Vizitársulat Üzemeltetési szerződése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legutóbbi ülés óta egyeztetett Vöröskői Istvánnal a Gerecse-Pilis Vizitársulat igazgatójával az üzemeltetési szerződésről. Mivel a Vizitársulat eddigi finanszírozása megváltozott, ezért az államtól fogja megkapni azt a támogatást amelyet eddig az ingatlantulajdonosok fizettek be hozzájárulásként. Ez a szerződés ehhez szükséges. Javasolja ennek elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

                        64/2010. (XII.13.) Ökt. határozat

                        A Gerecse-Pilis Vizitársulat Üzemeltetési szerződéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Gerecse-Pilis Vizitársulat által kezdeményezett

                        Üzemeltetési szerződést és megbízza a polgármestert

                        a szerződés aláírására.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

9.) Napirend: Gyermekorvos alkalmazása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek Dr. Bukovszki Mária gyermekorvos kérelmét, miszerint 2011. január 1-től heti két napon 1-1 órát rendelne az új orvosi rendelőben és ezért 3500 Ft /óra díjazást kér az önkormányzattól. A rendelés a betegek számára így ingyenes lesz. Az orvosi rendelő építése során többletfeladat vállalásaként szerepelt a pályázatban a gyermekorvosi rendelés biztosítása, így javasolja a kérelem támogatását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

                        65/2010. (XII.13.) Ökt. határozat

                        A gyermekorvosi ellátás biztosításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        szerződést köt Dr. Bukovszki Mária Epöl, Csokonai u. 17.sz.

                        alatti lakossal 2011. január 1. napjától a gyermekorvosi ellátás

                        biztosítására. A díjazás 3500 Ft/óra. A rendelési Idő: heti 2

                     napon 1-1 óra.

                        A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 2010. december 31.

                        Felelős:  képviselő-testület és polgármester

 

10.) Napirend: Dömös község csatlakozási kérelme a Duna-Vértes Köze

   Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dömös község részéről kérelem érkezett, miszerint csatlakozni kíván a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Epöl község Ebből a társulásból december 31. napjával kilép, de mivel még jelenleg tagok vagyunk, így döntést kell hozni ilyen csatlakozási szándékú ügyekben. Javasolja a kérelem elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

                        66/2010.(XII.13.) Ökt. határozat

                        Dömös község csatlakozási kérelme a Duna-Vértes Köze

Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

1997. évi CXXXV. törvény 4.§. (1) bekezdése, továbbá a

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján

hozzájárul ahhoz, hogy Dömös község Önkormányzata tagként

belépjen a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Társulásba.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület

 

 

A napirendek tárgyalása után Csenki Mihály képviselő jelezte, hogy javasolja a focipályát megvédeni a vandál autósoktól oly módon, hogy a főút felőli bejárata sorompóval legyen lezárva és a hátsó részén pedig húzzunk egy árkot, hogy ott se lehessen behajtani autóval.

A sportpályával kapcsolatban Kutassy Viktor képviselő felajánlotta, hogy tavasszal 1-2 alkalommal levágja az újonnan ültetett füvet, hogy szép legyen a pálya.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

  

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                          polgármester                                                             jegyző

Joomla templates by a4joomla