2011.02.03

2011.02.03. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011.

    február 3-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Mike Hajnalka                              jegyző

                           Molnár Róbertné                        gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ------

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. forduló

      a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

            Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

      b.) Polgármester 2011. évi cafetéria juttatásának megállapítása

           Előadó: Csenki Mihály bizottság elnöke

      c.) 2011. évi képviselői Keret megállapítása

           Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők 2011. évi

     teljesítményértékeléséhez

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Községi könyvtáros kinevezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési

     Akciócsoport hitel felvételéhez kezességvállalás

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója

     a 2010. II. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester, Csenki Mihály bizottság elnöke

8.) Egyebek: - Tájékoztató a körjegyzőséggel kapcsolatos

                        megbeszélésről

                        Előadó: Muszela Szabolcs polgármester     

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2010.12.13.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

 

- december 15-én a Magyar Államkincstár főosztályvezetője behívta - az Intézményfenntartó Társulásnak a hátrányos helyzetű gyermekek után járó normatívák igénylése  miatt, - mint a székhely település polgármesterét. A jövőre nézve tudatosítani kell az intézményvezetőkben, hogy jobban figyeljenek oda ezeknek a gyerekeknek a szakvéleményében foglaltakra és arra, hogy Időben elkészüljön a szakvélemény.

- december 15-én Leader ülés volt Lábatlanon. A Gerecse Natúrpark megvalósíthatósági tervének bemutatása volt a téma.

- december 17-én a Hétforrás Kft közgyűlésén vett részt, melyen ismertették a 2011. évi terveket. Ez évben is folytatják a hibás vezetékek cseréjét, és a szennyvíztisztító korszerűsítését.

- december 17-én volt a falubetlehem ünnepe

- január 10-én elkészült a község éves programterve, mely olvasható a község honlapján

- január 11-én a Gerecse-Pilis Vízitársulat ülésén vett részt, ahol megállapítottak 10 %-os mértékű működési hozzájárulást a Társulat részére, mivel az új finanszírozási szabályok miatt átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került.

- január 13-án a Dorogi Munkaügyi Hivatalban tájékozódtunk a közfoglalkoztatás ez évi új szabályairól. Röviden tájékoztatja a testületet a lehetőségekről. Egyenlőre az I. félévre benyújtottunk egy közfoglalkoztatási pályázatot, melyet elfogadtak.

- január 14-én volt községünkben a Doni csatában elhunytakról a megemlékezés

- január 18-án Michl József Országgyűlési képviselő Úr tartott lakossági fórumot

- január 22-én tartottuk a községi disznóvágást. Ennek két fő célja volt, az egyik, hogy bemutassuk a gyerekeknek, másrészt pedig a vendéglátás lett volna, de sajnos erre kevés volt az érdeklődés.

- január 26-án részt vett az esztergomi polgármester meghívására egy megbeszélésen, melyen a környékbeli polgármesterek is részt vettek.  A megbeszélés nem volt túl eredményes és hasznos.

- február 3-án a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt, melyen a megyei területrendezési terv módosítása volt a téma.

- az elmúlt Időszakban levélben kereste meg a Megyei Közútkezelő Kht-t a bajnai szeméttelepnél lévő kanyar áldatlan állapota miatt és kérte biztonsági korlát kihelyezését. Válasz eddig nem érkezett.

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő területileg illetékes irodáját is megkereste a "tanya" ügyében, az önkormányzat tájékozódni szeretne a jelenlegi állapotról és az ingatlannal kapcsolatos további tervekről. Válasz eddig nem érkezett.

 

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. forduló

 

a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként röviden ismerteti az intézmények finanszírozásához szükséges önkormányzati önrész mértékét, mely kb. 23 millió Ft. Év közben várható majd ennek csökkenése pl. a nemzetiségi pályázati támogatásból és a spórolásból. Ezen kívül javasolni fogja az Intézményfenntartó Társulásnak, hogy ne havi finanszírozása legyen a Társulásnak, hanem feladat finanszírozása, csak annyit utaljunk be amennyi az igazolt kiadások nagysága.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            1/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

          finanszírozásáról

 

            1.)       Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Az előterjesztésnek megfelelően 24.637. E Ft bevétellel,

                     46.466  E Ft kiadási főösszeggel és 21.829 E Ft önkormányzati

                     támogatási összeggel elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp

                     Intézményfenntartó Társulás epöli intézményeire vonatkozó

                     2011. évi költségvetési javaslatot.

 

                 2.)   Az előterjesztésnek megfelelően 8.049 E Ft bevétellel és

                     8.049 E Ft kiadási főösszeggel  16 %-os önkormányzati

                     költségvállalással  (1.264.000,- Ft)  elfogadja a Társulási

                     Tanács Munkaszervezetének 2011. évi költségvetésére

                      vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az

                     Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen

                     határozat (1)-(2) pontjának megfelelően szavazzanak.

 

                        HatárIdő: Társulási Tanács 2011. évi költségvetést tárgyaló

                                     ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 

 

b.) Polgármester 2011. évi cafetéria juttatásának megállapítása

 

Csenki Mihály bizottsági elnök: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            2/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A Polgármester 2011. évi cafetéria juttatásának megállapításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            Muszela Szabolcs főállású polgármester cafetéria-juttatásának éves

keretösszegét a 2011. év vonatkozásában 200.000 Ft/év összegben

állapítja meg.

            A cafetéria-juttatás részletszabályait e határozat melléklete

          tartalmazza.

            Megbízza  a jegyzőt a polgármester rendelkező nyilatkozata alapján

            a cafetéria-juttatások folyósításával.

 

            HatárIdő: 2011. január 1-től folyamatos

            Felelős:    jegyző

 

 

c.) 2011. évi képviselői Keret megállapítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            3/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A 2011. évi képviselői Keret megállapításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. január 1. napjától a képviselői Keretet az alábbiak szerint állapítja meg:

A képviselői Keret 2011. évi összege 540.000,-Ft /év 

A keret felhasználásáról a települési önkormányzati képviselők önállóan döntenek az alábbi egyénre szabott keretösszegek szerint:

            a.) települési képviselők által felhasználható keret  360 E Ft/év

                        Az egyéni képviselői keret összege:   10 E Ft/hó

 

            b.) alpolgármester által felhasználható keret       180 E  Ft/ év

                        Az alpolgármester egyéni kerete: 15 E Ft/hó.

 

A képviselői Keret felhasználásáról szóló szabályzat e határozat mellékletét képezi, melyet a képviselő-testület jelen határozatával jóváhagy.

 

HatárIdő: 2011. január 1-től folyamatos

Felelős:   polgármester

 

 

 

3.) Napirend: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            4/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A képviselő-testület 2011. évi munkatervéről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2011. évi

            munkatervét.

            Felkéri a jegyzőt, hogy a munkatervet küldje meg a

            Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

 

            HatárIdő: a munkaterv továbbítására: 15 nap

            Felelős:    jegyző

 

 

4.) Napirend: Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők 2011. évi

                       teljesítményértékeléséhez

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

5/2011.(II.03.) Ökt. határozat

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez szükséges kiemelt célokról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2011. évre vonatkozóan.

 

1.      Célkitűzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén

 

-          A jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatok határIdőre történő ellátása.

 

2.      Célok a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység területén

 

-     Az év során tervezett beruházások, felújítások, fejlesztések folyamatos

      figyelemmel kísérése, előkészítése, bonyolítása , pénzügyi hátterének

      megteremtéséhez pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása.

            A pályázatok elszámolása a jogszabályokban ill. a támogatási

            szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen.

 

-          A kötelezően elkészítendő szabályzatok felülvizsgálata megtörténjen évente legalább egy alkalommal, illetve akkor, ha azt jogszabály, szervezeti változás vagy egyéb körülmény szükségessé teszi.

 

      -   Az intézmény zavartalan működésének támogatása, pénzügyi egyensúlyának

          biztosítása.

 

      -    A pénzügyi keret felhasználásával biztosítani kell az aktív korú nem

           foglalkoztatott bérpótló

           juttatásban részesülő személyek minél szélesebb körű foglalkoztatását.

 

3.     Célok a bevételek optimalizálása érdekében

 

-          Az adózástatás során maradéktalanul betartásra kerüljenek az adóeljárási szabályok, különös tekintettel az évközi változásokra.

-          Gondoskodjanak arról, hogy az adó és az egyéb kintlévőségek beszedése érdekében közvetlenül az esedékességet követően intézkedjenek.

-          A beszedés során alkalmazzák a hatályos jogszabályokat.

 

4.     Célok a 2011. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatban

 

-          A 2011. évi népszámlálás lebonyolításában való közreműködés, a jogszabályban előírt

feladatok teljesítése.

 

5. Célok a képviselő-testület és a bizottság munkájának segítésével

    kapcsolatban

 

-          A képviselők, a bizottságok munkájának segítése, a képviselő-testületi és bizottsági ülésekre vonatkozó előterjesztések pontos, határIdőben történő elkészítése.

 

-    A képviselő-testület működésének elősegítése érdekében el kell látni

a szervezési feladatokat, miszerint az ülések írásbeli anyagainak a

kezelését, nyilvántartások vezetését, figyelemmel kell kísérni az éves

munkatervet, valamint a  határozatok pénzügyi vonatkozásának

végrehajtását.

 

HatárIdő: 2011. december 31.

Felelős:   polgármester és jegyző

 

 

5.) Napirend: Községi könyvtáros kinevezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a beérkezett pályázatokat.

1) Rónainé Deák Judit        Úny

2) Szabóné Süvegh Edit     Nagysáp

3) Varga István                     Budapest

4) Sági Tamás Józsefné     Esztergom

5) Hermann Ingrid                Epöl

 

A pályázati kiírás feltételeinek mindegyik megfelel. Javasolja helyi pályázót kinevezni, mert utiköltség fizetésére az önkormányzatnak nincs pénzkerete. A munkaIdő heti 6 óra, így ez olyan kevés, hogy némelyik pályázó vonatkozásában az utiköltség meghaladná a kapott illetményt. A pályázók közül Hermann Ingrid helyi lakos már végzett munkát a községi könyvtárban, a könyvállomány digitalizálását ő végezte el, ismeri a mozgókönyvtári programot is.

A beérkezett pályázatok közül javasolja Hermann Ingrid pályázatát elfogadni.

 

Mike Hajnalka jegyző külön-külön sorolja fel a pályázók neveit, a képviselő-testület pályázónként szavaz. A szavazás eredménye:

 

1)        Rónainé Deák Judit                                   0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

2)        Szabóné Süvegh Edit                    0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

3)        Varga István                                     0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

4)        Sági Tamás Józsefné                    0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

5)        Hermann Ingrid                               5 "igen" szavazat

 

            6/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A községi könyvtáros kinevezéséről

 

            I:          Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2011. február 15. napjától határozatlan Időre megbízza

                        Hermann Ingrid Epöl, Bem J.u. 13. sz. alatti lakost a községi

                        könyvtárban könyvtárosi munka elvégzésével.

                        A könyvtáros munkaideje: heti 6 óra

                        Díjazás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

                        XXXIII. törvény szerint.

                        A könyvtár állományáért a könyvtáros anyagi felelősséggel

                        tartozik, melyet a kinevezésben fel kell tüntetni.

                        A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés

                        elkészítésével.

 

            II:         Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék a községi

                        könyvtár állományának 2011. február 15-ig történő

                        leltározásáról.

                        A leltárról készült záró Jegyzőkönyvet terjessze a képviselő-

                        testület elé.

 

                        HatárIdő: I. pont esetén a kinevezés elkészítésére: 15 nap

                                    II. pont esetén 2011. február 15.

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi

                       Vidékfejlesztési Akciócsoport hitel felvételéhez

                          kezességvállalás

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

7/2011.(II.03.) Ökt. határozat

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport hitel felvételéhez kezesség vállalásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja, hogy Epöl Önkormányzata, mint a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület tagja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.) részére folyósítandó 15.000.000,-Ft, azaz Tizenötmillió forint összegű kölcsön összege után a település lakosságszám arányában 181.199,-Ft és kamatai erejéig kezességvállalást nyújt 2013.12.31-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos szerződés aláírására.

A megjelölt kölcsönt, mint áthidaló kölcsönt a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet alapján elismert LEADER helyi akciócsoportként veszi fel, kifejezetten működési forrásai előfinanszírozására, amely költségek a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület által az MVH részére benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerülnek megtérítésre. Az Önkormányzat hitelerő képességét a kezességvállalás nem befolyásolja.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                          beszámolója a 2010. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Csenki Mihály bizottság elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            8/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

          2010. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi és

            Szociális Bizottság és a polgármester 2010. II. félévi szociális

            tevékenységéről készített beszámolót.

           

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    polgármester és bizottsági elnök

 

 

8.) Napirend: Egyebek: - Tájékoztató a körjegyzőséggel kapcsolatos

                                           megbeszélésről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy január 25-én megbeszélést folytatott Nagy György Szomor Község Polgármesterével a 2008. óta tervezett körjegyzőség megalakításával kapcsolatban. A megbeszélésen elmondta, hogy Epöl község szeretné április 1-től megalakítani a körjegyzőséget Szomor községgel. Szomor Község Polgármestere támogatta a javaslatot, de jelezte, hogy várjuk meg a Gyermelyi önkormányzat véleményét is ez ügyben, mert tavaly nyáron szóbeli megkeresés érkezett tőlük arra vonatkozóan, hogy társulnának a tervezett körjegyzőségbe. Ismerteti a körjegyzőség finanszírozásának pénzügyi tervét, mely szerint Epöl község anyagilag és szakmailag is akkor járna jobban, ha csak Szomor községgel társulna, ő a maga részéről ezt fogja támogatni.

A körjegyzőség megalakításáról ütemterv készült, mely szerint február hónapban mindenképpen célszerű lenne a megállapodás megkötése a társulás létrehozására. A legutóbbi információk szerint Gyermelyen február 10-én lesz képviselő-testületi ülés, ezt az Időpontot még megvárjuk, de a döntés tovább nem halasztható.

 

Az ülésen a napirend keretében határozatot a képviselő-testület nem hozott, tudomásul vették a polgármester tájékoztatóját.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.


K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                             jegyző

Joomla templates by a4joomla