2011.03.09

2011.03.09. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

   2011. március 9-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           Mike Hajnalka                  jegyző

 

Távol lévő képviselő: ifj. Vicze János

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet Kutassy Viktor képviselő javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni, melyben önkéntes felajánlást szeretne tenni.

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt módosítással együtt egyhangú 4 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a 2010. évi munkájáról.

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

4.) Postahivatal bérleti díjának módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos előterjesztések

     a.) Beszámoló a Társulás 2010. II. féléves tevékenységéről

     b.) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjai

          megállapítására rendeletalkotási felhatalmazás

     c.) Támogató nyilatkozat törvényi ellentmondás feloldásáról szóló

          kezdeményezéshez

     d.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás

          módosítása

     e.) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól

          szóló rendelet hatályon kívül helyezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról rendelet alkotása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

7.) Lakásvásárlási kérelem elbírálása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

9.) Községi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának

     módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Egyebek: Kutassy Viktor képviselő önkéntes felajánlása

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester:Az előző ülés (2011.02.03.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

 

- február elején lezárult az Intézményfenntartó Társulás által a TIOP pályázat keretében meghirdetett közbeszerzési eljárás, melynek során a Társulás intézményei informatikai eszközöket - interaktív táblákat és laptopokat -  kaptak. A mi iskolánk is kapott 2 db interaktív táblát, melynek használatát a pedagógusok tanulják.

- A Leader Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata folyik, melynek keretében a projekt célok, ötletek kerülnek felülvizsgálatra. Községünk részéről 7 projektötletet nyújtottunk be: Epöl története könyv kiadása, tájház belső felújítása, ifjúsági centrum kialakítása a volt buszgarázsban, helyi piac kialakítása, sziklaszínház kialakítása, tanösvény kialakítása és a temetői parkoló kiépítése.

- február 18-án az Ister-Granum Közgyűlésen vett részt, röviden ismerteti az ott elhangzottakat.

- február 28-án az Intézményfenntartó Társulás ülésén elfogadásra került a költségvetés. Az ülés a nagysápiak érdektelensége miatt majdnem meghiúsult.

- Elindítottuk a Polgárőrség és a Faluközösségi Egyesület nyertes pályázatainak gondozását. A pályázati előfinanszírozáshoz segítséget nyújtottunk. A Polgárőrségnek kedvezményes hitel felvételében segítettünk, a Faluközösségi Egyesület pályázatának előfinanszírozásában pedig az önkormányzat vállal kötelezettséget.

- március 4-én TÖOSZ konferencia volt Tatabányán, ahol Czunyiné dr. Bertalan Judit Kormánymegbízott Asszony előadásában szó esett a 2013-ra tervezett járási rendszer kialakításáról, de sok konkrétum nem hangzott el.

- A Szomor községgel megalakítandó körjegyzőség megállapodásának aláírására március 21-én kerül majd sor itt az epöli községházán hivatalos testületi ülés keretében.

- Az orvosi rendelő építésével kapcsolatban a helyszíni szemlén előírt hiányosságokat részben pótoltuk, de a bontási munkák elhúzódása miatt határIdő módosítást kértünk március 31-ig.

- A Megyei Közútkezelő Kht. az önkormányzat megkeresésére jelezte, hogy helyszíni bejárást fog tartani a településen és közösen megnézzük az általunk jelzett úthibákat.

- Február hónapban benyújtásra került egy pályázat a nyárra tervezett Alkotótábor finanszírozására, melyen 450 E Ft támogatást kértünk.

- Ismerteti az előttünk álló hétvége programjait, melyre hívja a képviselőket:

  - március 12.                       Szeifried Zoltán kiállítása az Aranycsapatról

  - március 13.           borverseny

  - március 15.                       ünnepség

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendet és egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        1/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

 

 

3.) Napirend: A Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a 2010. évi munkájáról.

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        9/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        A Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló

                     beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Polgármesteri Hivatal tájékoztatóját a 2010. évi munkájáról.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

4.) Napirend: Postahivatal bérleti díjának módosítása

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        10/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        A Postahivatal bérleti díjának módosításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az 55/2010.(XI.25.) Ökt. határozatának 6.) pontjában

                        a postahivatal bérleti díját 21.000,- Ft/hó összegre módosítja.

                        A határozat rendelkezése 2011. január 1. napján lép hatályba.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

5.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos előterjesztések

   

 a.) Beszámoló a Társulás 2010. II. féléves tevékenységéről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        11/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. féléves

                     munkájáról szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi

                        tevékenységéről szóló beszámolót.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

b.) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjai megállapítására

     rendeletalkotási felhatalmazás

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        12/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési

                     díjai megállapítására vonatkozó rendeletalkotási

                     felhatalmazásról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által térségi

                        szinten ellátott szociális alapellátások térítési díjai

                     szabályozására rendeletalkotási joggal felhatalmazza Dorog

                     Város Önkormányzatát.

                        A rendelet a törvényi szabályozásnak megfelelő térítési díjat és

                        a településenként különböző személyi térítési díjakat rögzíti.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

c.) Támogató nyilatkozat törvényi ellentmondás feloldásáról szóló kezdeményezéshez

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legutóbbi Többcélú Társulási ülésen felvetődött dr. Tittmann János Elnök Úr részéről, hogy az önkormányzatok adjanak felhatalmazást a Többcélú Társulásnak arra, hogy alkotmányos aggályaikat kifejezzék az előző napirendi ponthoz kapcsolódó önkormányzati rendeletalkotási jog korlátozása miatt. A felhatalmazás megadását nem javasolja.

 

Mike Hajnalka jegyző: Nem javasolja a képviselő-testületnek ennek a felhatalmazásnak a megadását mert az új Alkotmány tervezete is tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint a jövőre nézve sem lesz már alkotmányellenes ilyen helyzetek kezelése az állam részéről.

 

A képviselő testület 0 "igen" szavazattal és 4 "nem' szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot.

 

d.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előzőekben meghozott felhatalmazó határozat alapján, -  mely kimondja, hogy Dorog Város Önkormányzatát hatalmazza fel az epöli önkormányzat a szociális térítési díjak megállapításával - módosítani szükséges a Társulási Megállapodást is. Előterjeszti a módosító javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            13/2011.(III.09.) Ökt. határozat

            A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás

            módosításáról

 

            Epöl Község képviselő-testülete felhatalmazza a Dorogi Többcélú

          Kistérségi Társulás elnökét a Társulási Megállapodás módosítására.

           

A Társulási Megállapodás az alábbiak szerint kerül módosításra:

7. oldal: III. fejezet: A társulás részletes feladatai: Szociális feladatok kiegészül az alábbi 5.) ponttal:

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendő térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának képviselő-testülete által elfogadott rendeletében –telephelyenként- kerülnek megállapításra.

 

A társulási megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

 

HatárIdő: 2011.április 1.

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

e.) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól szóló

     rendelet hatályon kívül helyezése.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        2/2011.(III.10.) Önkormányzati rendelet

                        Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

                        "A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési

                     díjairól" szóló 6/2010.(V.28.) önkormányzati rendelete

                     hatályon kívül helyezéséről.

 

 

6.) Napirend: A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról rendelet alkotása

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        3/2011.(III.10.) Önkormányzati rendelet

                        A lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról

 

 

7.) Napirend: Lakásvásárlási kérelem elbírálása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Előterjeszti Vágenszommer Tamás és Vágenszommer Orsolya epöli lakosok lakásvásárlási támogatás iránti kérelmét. A kérelem megfelel a helyi rendeletben foglalt előírásoknak. Előszerződéssel rendelkeznek, és a család jövedelmi helyzete is megfelel a helyi rendeletben előírtaknak. A kérelmet javasolja támogatni. Tekintettel arra, hogy az előző napirend keretében új rendelet került elfogadásra, mely a kihirdetését követő napon lép hatályba, így javasolja ennek a határozatnak is a későbbi hatályba léptetését március 11. napjával.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        14/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        Lakásvásárlási támogatás megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról szóló

                        3/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet alapján

                        100.000,- Ft kamatmentes, vissza nem térítendő

                        támogatást nyújt Vágenszommer Tamás és

                        Vágenszommer Orsolya Epöl, Móricz Zs.u. 49.sz.

                        alatti lakosoknak az Epöl, Hunyadi J.u. 5.sz. alatti

                        299/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlásához.

 

                        A támogatás kifizetése az adásvételi szerződésnek

                        a földhivatali széljegyeztetése után történhet meg.

 

                        A határozat rendelkezései 2011. március 11. napján lépnek

                     hatályba.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

8.) Napirend: Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény előírásai szerint a képviselő-testületnek évente egy közmeghallgatást kell tartania. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ez március hónapban szokott megtörténni. Tekintve azt, hogy a március hónap elég sok feladatot tartalmaz és zsúfolt, ezért javasolja a közmeghallgatás Időpontját április14-re tenni. Ismerteti a napirendeket. A szokásos napirendeken kívül tervezi a közmeghallgatás utolsó napirendjenként egy ötletbörze megtartását, melyen a lakosságtól ill. a megjelentektől összegyűjtené a település fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, ötleteket.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        15/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        2011. évi közmeghallgatásról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2011. április 14-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

 

                        Helye: Községháza tanácsterme

 

                        Napirend:

                        1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2010. évi alakuló ülésétől

                              december 31-ig végzett tevékenységéről

                        2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2011. évi terveiről

                        3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, ötletbörze

           

                        A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a

                     közmeghallgatás Időpontját és a napirendeket az SZMSZ-ben

                     foglaltaknak megfelelően hirdetményben tegye közzé.

 

HatárIdő: a hirdetmény közzétételére: 2011. március 31.

                        Felelős: képviselő-testület és jegyző

 

9.) Napirend: Községi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának  

                       módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        16/2011.(III.09.) Ökt. határozat

                        A Községi könyvtár Szervezeti és Működési

                     Szabályzatának módosításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az Epöl Községi Könyvtár Szervezeti és Működési

                     Szabályzatának1. mellékletében a könyvtár nyitva tartására

                     vonatkozó szabályok vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a

                     könyvtár nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosuljon:

                        hétfő               12- 14 óra

                        szerda            8 - 10 óra

                        csütörtök        15 -17 óra

 

                        A nyitvatartási Idő módosítása 2011. március 15-től lép

                     hatályba.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

10.) Napirend: Egyebek: Kutassy Viktor képviselő önkéntes felajánlása

 

Kutassy Viktor képviselő: A következő önkéntes felajánlásokat teszi az önkormányzat részére:

- a sportpálya újrafüvesítésének megtörténtével szépen kinőtt a fő, amíg besűrűsödik vállalja a fő nyírását a saját gépével.

- Amennyiben az önkormányzat szükségesnek látja, felajánlja, hogy a Dr. Erdős Mátyás Parkban is elvégzi a főnyírást néhány alkalommal.

- Javaslatot tesz az orvosi rendelő telkének parkosítására, erre vonatkozóan tervet mutat be.

  Felajánlja a növények biztosítását és kiültetését, valamint egy új pinceajtó elkészítését.

 

Muszela Szabolcs polgármester Kutassy Viktor képviselő önkéntes felajánlását a képviselő-testület nevében köszönettel elfogadta.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                    Mike Hajnalka

                           polgármester                                                  jegyző


Joomla templates by a4joomla