2011.03.21

2011.03.21. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének és

               Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

               2011. március 21-én megtartott együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Epöl Község Önkormányzata Tanácsterem

                         2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

Jelen vannak:

Szomor Község Önkormányzata részéről:

            Nagy György                                  polgármester

            Virágh István                                  alpolgármester

            Bederna Anikó                               képviselő

            Földháziné Harsányi Margit       képviselő

            Kosztka Ern?                                 képviselő

            Steiner Gabriella                            képviselő

            Zavarkó Balázs Jánosné             képviselő


Epöl Község Önkormányzata részéről:

            Muszela Szabolcs                        polgármester

            Wencz Péter                                   alpolgármester

            Csenki Mihály                               képviselő

            Kutassy Viktor                              képviselő

            Ifj. Vicze János                             képviselő

           

            Mike Hajnalka                                 jegyző

 

Meghívott: Muszela Imre

 

Az ülést vezette: Muszela Szabolcs Epöl Község Polgármestere

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.

 

Határozatképesség: Szomor Község vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 7 fő, Ebből jelen van 7 fő. Epöl Község vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 5 fő, Ebből jelen van 5 fő. Az ülés mindkét település részéről határozatképes.

 

Az ülés vezetője ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet a képviselő-testületeknek elfogadásra javasol.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadta a javasolt napirendet.


N a p i r e n d

1.) Megállapodás jóváhagyása a körjegyzőség létrehozásáról

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) A Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A Polgármesteri Hivatalok Megszüntető Okiratának jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Körjegyzői állás pályázati kiírása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Megállapodás jóváhagyása a körjegyzőség létrehozásáról

 

Muszela Imre: Köszönti a megjelenteket és Epöl község régi polgármestereként röviden ismerteti a körjegyzőség létrehozásának történetét. Örömét fejezi ki, hogy létrejöhet a társulás, jó együttműködést és sok sikert kíván a társulás működéséhez.

 

Nagy György polgármester: Köszönti a megjelenteket és Muszela Imre volt epöli polgármesterhez csatlakozva elmondja, hogy a maga részéről a társulásban az egyenjogúságot támogatja. A jövőre nézve számos tervet, elképzelést lehet hallani a készülő járásokról, de a konkrét elképzelések még nem ismertek. A két önkormányzat már 2,5 éve közös jegyzővel irányítja a Polgármesteri Hivatalokat, ez az Időszak bizonyította, hogy érdemes együttműködi és támogatja a társulás létrehozását.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy 2011. január 1. napjától az önkormányzati törvény módosításával nyílt meg a lehetőség arra, hogy a jogszabályoknak megfelelő társulást hozhassunk létre Epöl és Szomor községek együttműködésével a körjegyzőség működtetésére és fenntartására. A két önkormányzat már 2,5 éve együttműködik egymással, eddig különösebb probléma nem merült fel a hivatalok működésében, így javasolja megállapodásban is rögzíteni a körjegyzőség megalakítását, így ez évtől megnyílik a lehetőség az állami normatíva igénylésére.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:


Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

12/2011.(III.21.) önkormányzati határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

17/2011.(III.21.) önkormányzati határozata

A körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

 

          Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

          Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

          az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja

          Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

          Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete között

  2011. május 1. napjával létrejöv?  körjegyzőség létrehozásáról és

          fenntartásáról szóló megállapodást.

          A megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert.

 

          HatárIdő: azonnal

          Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

2.) Napirend: A Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a körjegyzőségi megállapodás jóváhagyása után szükséges az új költségvetési szerv, a körjegyzőség megalakítása, melyet alapító okiratba kell foglalni. Az alapító okirat Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele után kezdheti meg működését a körjegyzőség. Javasolja az előterjesztett alapító okirat elfogadását.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

13/2011.(III.21.) önkormányzati határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

18/2011.(III.21.) önkormányzati határozata

A Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Epöl-Szomor Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.) A költségvetési szerv neve:                         Epöl-Szomor Körjegyzőség

 

2.) A költségvetési szerv székhelye:   2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

3.) A kirendeltség címe:                          2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

4.) Illetékességi területe:                                     Szomor és Epöl községek közigazgatási területe

 

5.) Létrehozásáról rendelkező határozatok:

      Szomor Községi Önkormányzat képviselő-testülete 12/2011.(III.21.) sz.

      határozata

      Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testülete      17/2011.(III.21.) sz.

      határozata

 

     Alapítás Időpontja: 2011. május 1.

 

6.) A költségvetési szerv jogelődje:       

a.) neve: Szomor Községi Polgármesteri Hivatal

     címe: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

            b.) neve: Epöl Község Polgármesteri Hivatala

                 címe: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:

     Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

     2822. Szomor, Vörösmarty u.3.

     Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

     2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

8.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:

    Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

    A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1)

    bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az

    államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával

    kapcsolatos feladatok ellátása.

 

    Alapvető szakágazati besorolás: 841105

    Alaptevékenysége:

 

    841114      Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó

                     tevékenységek

    841115      Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó

                     tevékenységek

    841116      Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati

                     választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

    841117      Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó

                      tevékenységek

    841118      Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

    841126      Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

                      tevékenysége

   

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

 

9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

 

    A költségvetési szerv a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján

    önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

       Az alapítói jogokkal felruházott irányító szervek a helyi

       önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény 36.§. (1) bekezdése

       alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8.§-

       ában foglalt képesítési követelményeknek megfelelő körjegyzőt

       neveznek ki nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázati eljárás

       előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely

       önkormányzat polgármestere látja el.

       A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző

       kinevezéséhez a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek

       mindegyikének minősített többséggel hozott, egybehangzó döntése

       szükséges. A körjegyző kinevezése határozatlan Időre szól.

 

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony

       megjelölése:

 

      A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben

      köztisztviselők,  akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

      törvény rendelkezései az irányadóak.

      A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók

      munkavállalók is lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.

      évi XXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

      A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók

      közalkalmazottak is  lehetnek, akikre a közalkalmazottak jogállásáról

      szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

      Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári

      Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az

      irányadó.

 

 

12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:

       Szomor:  2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.sz. alatti ingatlan a hozzá

       tartozó földterülettel.

       Az alapító által rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon értéke

       az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik.

       Az ingó és ingatlan vagyon Szomor Község Önkormányzatának   

      tulajdona.

 

       Epöl:      2526. Epöl, Kossuth L.u.8. sz. alatti ingatlan a hozzá tartozó

       földterülettel.

       Az alapító által rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon értéke

       az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik.

       Az ingó és ingatlan vagyon Epöl   Község Önkormányzatának tulajdona.

 

A körjegyzőséghez tartozó ingatlanok elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat képviselő-testülete jogosult.

 

13.) A költségvetési szerv megszüntetése:

 

A költségvetési szervet a jogszabály által nevesített esetekben a 7.)

pontban foglalt alapítók jogosultak megszüntetni.

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

 

 

            Nagy György                                              Muszela Szabolcs

            Szomor Község Polgármestere                       Epöl Község Polgármestere

 

Záradék:

Az Alapító Okiratot

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete 13/2011.(III.21.) Ökt. határozatával,

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete  18/2011.(III.21.) Ökt. határozatával

jóváhagyta.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

3.) Napirend: Polgármesteri Hivatalok megszüntető okiratának

                       jóváhagyása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a körjegyzőség megalakításával meg kell szüntetni a jelenleg működő polgármesteri hivatalokat, hiszen ezek eddigi feladatait a körjegyzőség fogja ellátni. Javasolja a megszüntető okiratok elfogadását településenként külön-külön.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

14/2011.(III.21.) önkormányzati határozata

A Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

 

I.

A megszüntető


Neve:                        Szomor  Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Székhelye:  2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

II.

A költségvetési szerv


Neve:                        Szomor  Községi Polgármesteri Hivatal

Székhelye:  2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3. 

 

III.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve


Neve:                        Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Székhelye:  2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

IV.

A jogutód


Neve:                        Epöl-Szomor Körjegyzőség

Székhelye:  2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

V.

Megszüntetésre vonatkozó rendelkezés


A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 95.§. (3) bekezdés alapján kerül sor.

VI.

A vagyon feletti rendelkezés


A vagyon feletti rendelkezés joga Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testületét illeti meg.

VII.

 

A megszüntetés Időpontja:                              2011. április 30.

A kötelezettségvállalás utolsó Időpontja: 2011. április 30.

 

VIII.

A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátása, rendelkezés a fennálló tartozásokról


1.) A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátásáról az alapító az alábbi formában gondoskodik:

Szomor és Epöl Községek Önkormányzatainak képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39.§. (1) bekezdése alapján körjegyzőséget hoznak létre. A körjegyzőség a Polgármesteri Hivatal valamennyi feladatát ellátja.

 

2.) A megszüntetett szervnek a megszűnés Időpontjában fennálló elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásainak kiegyenlítését a jogutód biztosítja.

 

IX.

Jogutódlás


A költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja az Epöl-Szomor Körjegyzőség (székhelye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.).

 

X.

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság


A költségvetési szervnek vagyona nincs. A megszüntetett szerv feladat ellátását szolgáló vagyon - 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3. sz. alatti ingatlan és a benne lévő ingóságok - az alapító tulajdona, amely továbbra is az alapító tulajdona marad.

 

XI.

Foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezés


1.) A megszűnés Időpontjában foglalkoztatottak:

 

            3 fő köztisztvisel?

            1 fő hivatalsegéd

 

2.) A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők  -

     kivéve a jegyző - és a hivatalsegéd jogviszonya folyamatos, a munkáltató 2011. május1.

     napjától a jogutód költségvetési  szerv.

 

3.) A jegyző álláshelye nincs betöltve, így az álláshely 2011. április 30.napjával megszűnik.

 

Szomor, 2011. március 21.

 

 

                                   Nagy György                                            Mike Hajnalka

                                   polgármester                                               mb. jegyző

 

Záradék:

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a megszüntető okiratot a

14/2011. (III.21.) Ökt. határozatával jóváhagyta.

 

HatárIdő: 2011. április 30.

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

Epöl  Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

19/2011.(III.21.) önkormányzati határozata

A Polgármesteri Hivatal Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete Epöl Község Polgármesteri Hivatala Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

 

I.

A megszüntető


Neve:                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Székhelye:  2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

II.

A költségvetési szerv


Neve:                        Epöl Község Polgármesteri Hivatala

Székhelye:  2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

III.

Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv


Neve:                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Székhelye:  2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

IV.

A jogutód


Neve:                        Epöl-Szomor Körjegyzőség

Székhelye:  2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

 

V.

Megszüntetésre vonatkozó rendelkezés


A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 95.§. (3) bekezdés alapján kerül sor.

VI.

A vagyon feletti rendelkezés


A vagyon feletti rendelkezés joga Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testületét illeti meg.

VII.

 

A megszüntetés Időpontja:                              2011. április 30.

A kötelezettségvállalás utolsó Időpontja: 2011. április 30.

 

VIII.

A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátása, rendelkezés a fennálló tartozásokról


1.) A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátásáról az alapító az alábbi formában gondoskodik:

Szomor és Epöl Községek Önkormányzatainak képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39.§. (1) bekezdése alapján körjegyzőséget hoznak létre. A körjegyzőség a Polgármesteri Hivatal valamennyi feladatát ellátja.

 

2.) A megszüntetett szervnek a megszűnés Időpontjában fennálló elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásainak kiegyenlítését a jogutód biztosítja.

 

IX.

Jogutódlás


A költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja az Epöl-Szomor Körjegyzőség (székhelye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.).

 

X.

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság


A költségvetési szervnek vagyona nincs. A megszüntetett szerv feladat ellátását szolgáló vagyon - 2526. Epöl, Kossuth L.u.8. sz. alatti ingatlan és a benne lévő ingóságok - az alapító tulajdona, amely továbbra is az alapító tulajdona marad.

 

XI.

Foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezés


1.) A megszűnés Időpontjában foglalkoztatottak:

 

            1 fő jegyző

            2 fő köztisztvisel?

 

 

2.) A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők - kivéve a jegyző -  jogviszonya folyamatos, a munkáltató 2011. május 1. napjától a jogutód költségvetési szerv.

 

3.) A jegyző foglalkoztatási jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló

    1992.évi XXIII. törvény (Ktv.) 17.§. (2) bekezdése alapján a 17.§. (2)

     bekezdés c.) pontja szerinti hivatkozással 2011. április 30. napjával

     felmentéssel megszűnik.

    

E p ö l, 2011. március 21.

 

 

                                   Muszela Szabolcs                        Mike Hajnalka

                                     polgármester                                       jegyző

 

Záradék:

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a megszüntető okiratot a 19/2011. (III.21.) Ökt. határozatával jóváhagyta.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Körjegyzői állás pályázati kiírásának jóváhagyása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a körjegyzőség létrehozásával pályázatot kell kiírni az új költségvetési szerv vezetői állására, a körjegyző személyére. A pályázati kiírás elkészült, mindenki megkapta, javasolja ennek elfogadását.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

15/2011.(III.21.) önkormányzati határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

20/2011.(III.21.) önkormányzati határozata

A körjegyzői állás pályázati kiírásának jóváhagyásáról

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a körjegyzői állás pályázati kiírását az alábbiak szerint fogadja el:

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

pályázatot hirdetnek 2011. május 1. napjától megalakuló körjegyzőség

körjegyzői álláshelyének betöltésére

 

 

Szomor és Epöl községek önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 7-9.§-ainak figyelembe vételével pályázatot írnak ki Szomor székhellyel megalakuló körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére.

 

Az ellátandó körjegyzői feladatok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§-ában, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása a körjegyzőség illetékességi területén.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és  közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, illetve szakvizsga vállalása ,

- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

- a Ktv. 21.§. szerinti összeférhetetlenség hiánya

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 10 éves kistelepülési községi jegyzői gyakorlat

- helyben lakás és a települések ismerete

- felhasználói szintű számítógépes ismeret

- "B" kategóriás gépjárművezetői engedély

- saját gépkocsi

 

A pályázathoz csatolandó iratok:

- szakmai önéletrajzot

- munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések

- végzettséget igazoló okiratok másolatát

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolás

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul

-  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.

 

Illetmény, juttatás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.

 

Munkavégzés helye:

Körjegyzőség székhelye: Szomor, Vörösmarty M.u.3.

Körjegyzőség kirendeltsége: Epöl, Kossuth L.u.8.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaIdő

 

Az álláshely 2011. május 1. napjától tölthető be.

A kinevezés határozatlan Időre szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 16.

 

A pályázat elbírálása: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első közös képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2011. április 30. napjáig. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: "körjegyzői pályázat".

Cím: Szomor Község Önkormányzata, Nagy György polgármester, 2822. Szomor, Vörösmarty M.  u. 3.Telefon: 34/580-530.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy nekik még van egy külön feladatuk, a jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése. A jegyző sajátos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, a Polgármesteri Hivatal megszüntetésével a jegyző közszolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 17.§. (1) bek. alapján. Közszolgálati jogviszony megszüntetése esetén a Ktv. 18.§. (1) bek. két hónap felmentési Időt biztosít, melynek legalább a felére a köztisztviselőt mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól. A jegyző az új költségvetési szervben, a körjegyzőségben sajátos közszolgálati jogviszonya miatt nem tud munkát végezni, ezért az ellentmondás feloldása úgy lehetséges, hogy őt a felmentési Idő egész tartamára mentesíteni kell a munkavégzés alól.

A felmentési Időre átlagkereset jár, ezen kívül a Ktv. 19.§. (1) bek. értelmében a közszolgálati Időbe eltöltött Időhöz igazodóan a köztisztviselő végkielégítésre is jogosult.

A felmentett jegyzőt a felmentési Idő tartama alatt terheli a Ktv. 19.§. (9) bekezdésében foglalt kötelezettség. Fentiek alapján javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

21/2011.(III.21.) önkormányzati határozata

A jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetéséről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Mike Hajnalka jegyző köztisztviselői jogviszonyát

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 17.§. (1)

bekezdése alapján 2011. április 30. napjával felmentéssel megszünteti.

A Ktv. 18.§. (1) bekezdése szerint a felmentési Idő két hónap, melynek

teljes Időtartamára felmentést kap a jegyző a munkavégzési kötelezettség alól.

A felmentési Idő Időtartamára a Ktv. 18.§. (3) bekezdése szerint átlagkereset

jár, melyet a Ktv. 18.§. (4) bekezdése szerint havonta egyenlő részletekben kell

kifizetni.

A jegyzőt a Ktv. 19.§. (2) bekezdés g.) pontja alapján 8 havi illetményének

megfelelő összegű végkielégítés illeti meg.

A jegyző felmentésével járó végkielégítést a Ktv. 19.§. (7) bekezdése szerint

a felmentési Idő utolsó napján kell kifizetni.

Mike Hajnalka jegyzőt a felmentési Idő tartama alatt terheli a Ktv. 19.§.

(9) bekezdésében foglalt kötelezettség.

 

HatárIdő: a jegyző közszolgálati jogviszonyát megszüntető irat elkészítésére:

               2011. április 30.

                                  

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az együttes ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

Muszela Szabolcs               Nagy György                         Mike Hajnalka

Epöl Község                        Szomor Község                           jegyző

polgármestere                     polgármestere

Joomla templates by a4joomla