2011.03.30

2011.03.30. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

              2011. március 30-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  jegyző

                           Kosztka Gáborné           védőn?

 

Távol lévő képviselő: Csenki Mihály

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselők egyhangú 4 "igen" szavazattal elfogadnak.


N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.)  Az állategészségügy 2010. évi helyzetéről beszámoló

      Előadó: Dr. Torpai Tibor hatósági állatorvos

3.) Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2010. évi működéséről

     Előadó: Dr. Lassu Imre háziorvos

4.) Védőnő beszámolója az anya- és csecsemővédelem 2010. évi

     tapasztalatairól

     Előadó: Kosztka Gáborné helyettes védőn?

5.) Fogorvos beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

     Előadó: Jobbágyné Dr. Major Ildikó fogszakorvos

6.) Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2010. évi helyi adózásról

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

7.) Folyószámla hitel felvétele

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Kezességvállalás az Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitel

     felvételéhez

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Pályázat benyújtása közoktatási intézmény felújítására

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja:

 

- Március 12-én került megrendezésre a kiállítás az Aranycsapatról Szeifried Zoltán festményeivel és grafikáival. A kiállításon Buzánszky Jenő bácsi is itt volt, nagyon jó hangulatú volt a megnyitó viszonylag sok érdeklődővel.

- Március 13-án került megrendezésre a községi borverseny. A jövőre nézve szorgalmazni kell, hogy minél többen jöjjenek el.

- A március 15-i ünepség szokásosan magas színvonalú műsorral került megrendezésre, minden rendezőnek köszöni a segítséget.

- Március 20-án Csenki Mihály képviselő segítségével elszórtuk a műtrágyát a sportpálya új gyepére.

- Március 21-én került aláírásra Szomor Község Önkormányzatával a körjegyzőségi megállapodás.

- Március 24-én Csolnokon vett részt a Leader ülésen. Lezárult a HVS, még kb. 350 millió Ft van a rendszerben. Azt a tájékoztatást kapták az ülésen, hogy aki hozott projektötletet az a pályázatok elbírálásánál plusz pontokat fog kapni. Epöl több projektötletet is benyújtott, melyeket az előző ülésen ismertetett.

- Március 28-án Újszilváson járt egy geotermikus hőszivattyús rendszerrel működtető önkormányzatnál. Ezzel főtik az intézményeiket. Ennek kapcsán megrendelte a mi intézményeink energetikai állapot felmérését.

- A Meglepetés Magazin pályázatán elért eredménynek köszönhetően községünkben a Dr. Erdős Mátyás park új nyári virágokkal fog szépülni.

- A külterületen lévő régi állattenyésztési telep ügyében március 28-án bejelentés érkezett miszerint elhagyott állati tetemek találhatóak a területen. A bejelentésre a jegyzőnő és a hatósági állatorvos helyszíni szemlét tartottak és Jegyzőkönyvezték az ott talált állati tetemeket, valamint fotókat készítettek.  Felkerestük a terület jelenlegi tulajdonosát ill. kezelőjét aki március 30-án a mai napon a helyszínen tájékozódott a problémáról és a helyszínen is meggyőződött az ott található áldatlan állapotokról.

A terület további hasznosításával kapcsolatban projektötleteket lehet benyújtani a Nemzeti Földalapkezelőhöz.

- Március hónapban benyújtásra került az EU Élelmiszersegély Program pályázata is.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 "igen" szavazattal és 1 tartózkodással (Muszela Szabolcs) elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Az állategészségügy 2010. évi helyzetéről beszámoló

 

Dr. Torpai Tibor hatósági állatorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Sajnálatát fejezi ki, hogy a hatósági állatorvos Úr nem jelent meg az ülésen. Javasolja elfogadásra a beszámolót.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        22/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

                        Az állategészségügy 2010. évi helyzetéről szóló

                     beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Torpai Tibor

                        hatósági állatorvos tájékoztatóját az állategészségügy 2010. évi

                        helyzetéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2010. évi

 működéséről

 

Dr. Lassu Imre háziorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Sajnálatát fejezi ki, hogy a háziorvos Úr nem jelent meg az ülésen. Javasolja elfogadásra a beszámolót.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        23/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

                        A háziorvosi szolgálat 2010. évi működéséről szóló

                     beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Lassu Imre

                        háziorvos tájékoztatóját a háziorvosi szolgálat 2010. évi

                        tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Védőnő beszámolója az anya- és csecsemővédelem 2010.

                       évi  tapasztalatairól

 

Kosztka Gáborné védőn?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Megköszöni az ülésen való személyes részvételt. Néhány kérdést tett fel a védőnőnek, melyre a választ a védőnő megadta.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

                        24/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

                        Az anya- és csecsemővédelem 2010. évi   

                     tapasztalatairól szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        védőnő beszámolóját a 2010. évi tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és védőn?

 

5.) Napirend: Fogorvos beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

 

Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Sajnálatát fejezi ki, hogy a doktornő nem jelent meg az ülésen. Javasolja elfogadásra a beszámolót.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        25/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

                        A fogorvosi szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló

                        beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

                        Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos beszámolóját

                        a 2010. évi tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és fogszakorvos

 

6.) Napirend: Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2010. évi helyi

                      adózásról

 

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Javasolja elfogadásra a beszámolót.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        26/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

                        A 2010. évi helyi adózásról szóló beszámolóról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 2010. évi helyi adózásról.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület

 

 

7.) Napirend: Folyószámla hitel felvétele - hitelkeret megújítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak van egy év Időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződése 8 millió Ft értékben. Ez a szerződés május 2-án lejár, ezért szükséges annak megújítása. A hitelkeretet csak abban az esetben veszi igénybe az önkormányzat, ha likviditási gondjai keletkeznek. Jelenleg a hitelkeret tartozást nem mutat, a tavalyi évben igénybe vett hitelt még a tavalyi évben visszatérítette az önkormányzat.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            27/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

            Folyószámla hitel felvételéről - hitelkeret megújításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés

            terhére a Duna Takarékszövetkezettől vegyen igénybe az

            önkormányzati pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó

            önkormányzati folyószámla hitelt 8 millió Ft összeghatárig

a hitelajánlat alapján:

Hitel felvev?: Epöl Község Önkormányzata

                      2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

A hitel futamideje: 1 év

Hitel célja: Folyószámla hitel - hitelkeret megújítása

Hitel összege: 8 millió Ft

            Amennyiben a bank szükségesnek látja ingatlanfedezet

            felajánlását, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

            hogy a hitelkérelemben ingatlan fedezetként az önkormányzat

            tulajdonát képező Epöl, Kossuth L.u.28.sz. alatti (505.hrsz.) Közösség

          Ház ingatlant szerepeltesse.

            HatárIdő: a szerződés megkötésére: 2011. április 30.

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester


8.) Napirend: Kezességvállalás az Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitel

                      felvételéhez

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Epöl Községi Polgárőr Egyesület pályázati támogatást nyert a 2010. évben a Leader pályázat keretében az újonnan használatukba adott ingatlan berendezésére. Tekintettel arra, hogy a pályázati támogatást csak úgy kaphatja meg az Egyesület, ha megelőlegezi, így szükséges hitel felvétele, melyhez a bank az önkormányzat kezességvállalását kéri. Ismerteti a Polgárőrség által benyújtott kérelmet.

Javasolja a kezességvállalás megadását, ezzel is segítve a civil szervezet munkáját.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 


            28/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

            Kezességvállalásról az Epöli Polgárőr Egyesület hitelfelvételéhez

           

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            készfizető kezességet vállal az Epöl Községi Polgárőr Egyesület

            (székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.24.) által a Duna

          Takarékszövetkezettől történő hitel felvételéhez.

            A hitelfelvétel célja: A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi

                                              Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

                                               végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati

                                               felhívásának keretében elnyert támogatás

                                               megelőlegezése.

                                               (Támogatási határozat: 231/1910/7/11/2009.)

 

            A hitel típusa: Pályázat előfinanszírozó hitel (éven belüli)

            Összege: 1.622.520,- Ft

            Futamideje: szerződéskötéstől számított 1 év

            Kötelezettségvállalás típusa: készfizető kezesség vállalása

 

            Az önkormányzat képviselő-testülete vállalja a hitel járulékos

            költségeinek megfizetését és a  beruházási költségek kiegyenlítését,

            amennyiben nem a teljes, pályázati határozatban szereplő összeg

            kerülne megítélésre és kiutalásra a végelszámoláskor.

 

            Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos

            iratok aláírására.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

 

 

9.) Napirend: Pályázat benyújtása közoktatási intézmény felújítására

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján lehetőség van a társult formában működtetett közoktatási intézmények felújítására vonatkozó pályázat benyújtására. A pályázathoz 20 % önerő szükséges. Javasolja az általános iskola régi épületrészének a tetőszerkezet felújítására a pályázat benyújtását, mert ez a tetőrész igen régi és rossz állapotban van, beázik. Ismerteti az árajánlatot.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

29/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

Közoktatási Intézmény felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának (GESZTOR) képviselő-testülete a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács   5/2011.(II.28.) TT határozata alapján pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságához a társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó közoktatási intézménye felújításának támogatására.

 

A pályázat célja: a társult formában működtetett közoktatási intézmény felújításának, infrastrukturális fejlesztésének támogatása

 

A fejlesztés megvalósulási helye:

 

1.) gróf Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola

     székhely  intézménye:

     címe:  2526. Epöl, Hősök tere 5.

 

A fejlesztés forrásösszetétele:

                                                                                                                                                  adatok Ft-ban

Intézmény                                            Megnevezés                                 Összeg

gróf Széchenyi István KKF

Általános Iskola székhely           saját forrás (öner?)                  1.195.279  

intézménye:                                   támogatási igény:                   4.781.115    

Epöl, Hősök tere 5.                       Összesen:                                 5.976.394   

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét e határozat alapján a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

HatárIdő: a pályázat benyújtására: 2011. április 1.

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

10.) Napirend: Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

30/2011.(III.30.) önkormányzati határozat

Az Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervéről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvizsgálta a 2011.évi beruházásait, beszerzéseit, és megállapította, hogy nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2011. évben nem tervez, ezért ennek megfelelően az alábbi nemleges közbeszerzési tervet fogadja el:

 

Epöl Község Önkormányzatának

2011. évi közbeszerzési terve

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 30/2011. (III.30.) Ökt. számú határozatával, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése alapján a 2011. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

Epöl Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2011. évben nem tervez.

 

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

HatárIdő: azonnal

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

            Muszela Szabolcs                                                            Mike Hajnalka

              polgármester                                                                        jegyző

 

Joomla templates by a4joomla