2011.04.20

2011.04.20. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének és

    Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

    2011. április 20-án megtartott együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Szomor Község Plébánia

                         2822. Szomor, Jókai u. 1.

 

Jelen vannak:

Szomor Község Önkormányzata részéről:

            Nagy György                                  polgármester

            Virágh István                                  alpolgármester

            Bederna Anikó                               képviselő

            Földháziné Harsányi Margit       képviselő

            Kosztka Ern?                                 képviselő

            Steiner Gabriella                            képviselő

            Zavarkó Balázs Jánosné                        képviselő

           

 

Epöl Község Önkormányzata részéről:

            Muszela Szabolcs                        polgármester

            Wencz Péter                                   alpolgármester

            Csenki Mihály                                képviselő

            Kutassy Viktor                               képviselő

           

            Mike Hajnalka                                 jegyző

 

Távol lévő képviselő: ifj. Vicze János

 

Az ülést vezette: Nagy György Szomor Község Polgármestere

 

 

Nagy György polgármester: Köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.

 

Határozatképesség: Szomor Község vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 7 fő, Ebből jelen van 7 fő. Epöl Község vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 5 fő, Ebből jelen van 4 fő. Az ülés mindkét település részéről határozatképes.

 

Az ülés vezetője ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet a képviselő-testületeknek elfogadásra javasol.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadta a javasolt napirendet.

 

N a p i r e n d

 

1.) Az Epöl-Szomor Körjegyzőség Körjegyzői pályázatának elbírálása,

     Körjegyző kinevezése

      Előadó: Nagy György Szomor Község polgármestere

2.)  Epöl-Szomor Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának

      jóváhagyása

      Előadó: Nagy György Szomor Község Polgármestere

3.) Helyi rendeletek elfogadása:

     a) Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket

         megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint

         szociális és kegyeleti támogatásokról

 

     b) Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők

         illetménykiegészítéséről

 

     c) A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaIdőn kívül történő

         házasságkötés szabályairól

 

4.) Epöl-Szomor Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása

     Előadó: Nagy György Szomor Község Polgármestere

 

5.) Epöl és Szomor községek  Önkormányzatai képviselő-testülete

     Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előadó: Nagy György polgármester és Muszela Szabolcs polgármester

 

6.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

     Alapító Okiratának módosítása.

     Előadó: Nagy György polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Az Epöl-Szomor Körjegyzőség Körjegyzői pályázatának elbírálása,

     Körjegyző kinevezése.

 

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a meghirdetett körjegyzői állásra 4 pályázat érkezett:

 

A pályázókról és a szavazás eredményéről külön zárt ülésről szóló Jegyzőkönyv rendelkezik.

 

Nagy Gyögy polgármester: Kihirdette a szavazás eredményét és a határozatot.

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

16/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata és


Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

31/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata

Az Epöl-Szomor Körjegyzőség Körjegyzőjének kinevezéséről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

                        Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az Epöl-Szomor Körjegyzőség Körjegyzői állására

                        beérkezett pályázatok közül Mike Hajnalka pályázatát fogadja el

                        és 2011. május 1. napjától kinevezi az Epöl-Szomor

                     Körjegyzőség Körjegyzőjének.

                        Munkaköre: Körjegyző

                        Munkavégzés helye: Epöl-Szomor Körjegyzőség

  székhely: Szomor, Vörösmarty M.u.3.

  kirendeltség: Epöl, Kossuth L.u.8.

                        Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaIdős

                        Alapilletménye: 241.563,- Ft (Ktv. 45.§. (2) a) pont alapján)

                        Illetménykiegészítés: 20 % (Ktv. 44/A.§. (1) bek. b) pont

                                  alapján)

                        Vezetői pótlék: 10 %  (Ktv. 46.§. (4) a) pont alapján)

                        Körjegyzői illetmény pótlék: 10 % (Ktv. 46.§. (6) a) pont alapján)

                        Besorolási osztálya: I.

                        Besorolási fokozat: főtanácsos

                        Fizetési fokozata: 13.

                        PróbaIdő: 3 hónap

 

                        A képviselő-testületek megbízzák a székhely település

Polgármesterét a körjegyző kinevezési okmányának

elkészítésével.

 

                        HatárIdő: 2011. április 30.

                        Felelős:   Szomor község polgármestere

 

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a szomori képviselő-testületet, hogy a körjegyző megválasztásával vissza kell vonniuk azt a képviselő-testületi határozatot, melyben megbízták Mike Hajnalkát Epöl Község jegyzőjét Szomor községben a jegyzői munkák elvégzésével.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

17/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a jegyzői munkakör helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó és

Mike Hajnalka Epöl Község jegyzőjének megbízásáról szóló

24/2008.(VII.15.) ökt. határozatát 2011. április 30. napjával visszavonja.

 

HatárIdő: 2011. április 30.

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy mivel Mike Hajnalka jelen van az ülésen, így javasolja, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12.§. (3) bekezdésének előírásai alapján tegye le az esküt.

Felkéri Mike Hajnalkát az eskü letételére.

 

E S K Ü T É T E L

 

(Az eskütétel után Nagy György polgármester mint esküvevő és Mike Hajnalka mint esküt tevő az eskü letételét esküokmány aláírásával igazolták.)

 

2.) Napirend: Epöl-Szomor Körjegyzőség Szervezeti és Működési

                      Szabályzatának jóváhagyása

 

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20.§-a részletesen rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervnek egyrészt rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal, másrészt pedig rögzíti annak tartalmát. Az Epöl-Szomor Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezete ennek megfelelően készült el és javasolja elfogadásra.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

18/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata és


Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

32/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata

Az Epöl-Szomor Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

Epöl-Szomor Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatát.

           HatárIdő: azonnal

                      Felelős:    képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Helyi rendeletek elfogadása:

 

a) Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket

    megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint

    szociális és kegyeleti támogatásokról.

 

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeleteket:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

6/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket

megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a

szociális és kegyeleti támogatásokról.

 

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket

megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a

szociális és kegyeleti támogatásokról.

 

b) Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők

    illetménykiegészítéséről.

 

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeleteket:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

7/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők

illetménykiegészítéséről.

 

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők

illetménykiegészítéséről.


c) A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaIdőn kívül történő

    házasságkötés szabályairól.

 

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Az ülésen módosító javaslatként a képviselők javasolták, hogy a rendelet-tervezet 3.§ (1) a.) pontjában foglalt díj 8 E Ft + Áfa összegre módosuljon. A javaslattal mindként képviselő-testület egyetértett.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 „igen” és 1 "nem" szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeleteket:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

8/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaIdőn kívül

történő házasságkötés szabályairól.

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

6/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaIdőn kívül

történő házasságkötés szabályairól.

 

4.) Napirend: Epöl-Szomor Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének

                       elfogadása.

 

Nagy György polgármester: Részletesen ismerteti a körjegyzőség költségvetésének tervezetét. Javasolja elfogadásra.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

19/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

33/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata

Az Epöl-Szomor Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

Epöl-Szomor Körjegyzőség 2011. évi költségvetését.

 

           HatárIdő: azonnal

                      Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

5.) Napirend: Epöl és Szomor községek  Önkormányzatai

                       Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

 

Nagy György polgármester és Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Mindkét önkormányzat polgármestere javasolja elfogadásra az új szervezeti és működési szabályzatot.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeleteket:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

9/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

Szomor Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

7/2011.(IV.21.) Önkormányzati rendelete

Epöl Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

6.) Napirend: Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola és

                       Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

 

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a szomori képviselő-testületet, hogy a körjegyzőséggel összefüggésben módosítani szükséges az intézmény alapító okiratának 16. pontját, mely szerint az intézményt hozzá kell rendelni egy önállóan működő és gazdálkodó szervhez, mely eddig a Polgármesteri Hivatal volt. Tekintettel arra, hogy ez a szerv április 30. napjával megszűnik, így a fenti rendelkezés helyébe Szomor Község Önkormányzatát szükséges szerepeltetni.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

20/2011.(IV.20.) önkormányzati határozata

A Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Alapító Okiratának módosításáról

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 13/2003.(III.11.) Ökt. határozatával elfogadott és a 39/2004.(X.26.) Ökt. határozattal, az 56/2007.(XII.13.) Ökt. határozattal, a 29/2008.(VII.22.) Ökt. határozattal, a 26/2009.(V.26.) Ökt. határozattal és a 34/2009.(VIII.25.) Ökt. határozattal módosított Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az Alapító Okirat alábbi rendelkezései módosításra kerülnek:

 

 

16. A költségvetési szerv gazdálkodását ellátó önállóan gazdálkodó

      Költségvetési szerv neve, címe:

 

       Szomor Község Önkormányzata

       2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3.

 

A kiegészítő tevékenységek közül az  alaptevékenység kiegészül a következő szakfeladattal:

562917          Munkahelyi étkeztetés

 

A kiegészítő feladatok közül az alábbi szakfeladat megszüntetésre kerül:

856099          Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység – alapfokú művészeti

                      Iskola.

 

A költségvetési szerv kiegészítő és kisegítő tevékenységgel nem rendelkezik, ezek a tevékenységek megszüntetésre kerülnek.

 

A 8. pont helyébe a következő rendelkezés kerül:

 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő

A módosítást követően a képviselő-testület a Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 

1.         A költségvetési szerv neve:Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

                                                         és Napköziotthonos Óvoda

 

2.         A költségvetési szerv székhelye:2822. Szomor, Mátyás K.u. 8-10.

 

3.         Létrehozásáról rendelkező határozat:13/2003.(III.11.) Ökt. határozat

            Alapítás Időpontja: 1990. január 1.

            OM azonosító: 031919

 

4.         Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

 

a.)               Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

2822. Szomor, Mátyás K.u.8-10.

 

b.)               Napköziotthonos Óvoda

2822. Szomor, Vörösmarty u.2.

5/a.     Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglalt általános iskolai Alapfokú nevelés-oktatás és óvodai nevelés. Az általános iskolában német

nemzetiségi tankönyvekből német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Az

óvodában az óvodai nevelés magyar és német nyelvű nemzetiségi nevelési  program szerint 2 csoportban német nemzetiségi kisebbségi irányelvek alapján történik.

 

            Alaptevékenysége:

 

            Államháztartási szakágazati besorolása: 852010   alapfokú oktatás

 

            552312          Óvodai intézményi közétkeztetés

            552323          Iskolai intézményi közétkeztetés

            801115          Óvodai nevelés

            801126          Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

            801214          Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

            801225          Sajátos nevelési igényő tanulók napp. rendsz.

ált.isk.nev.,okt.

                                   ezen belül:

-          beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a

megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev. okt.  

                                integráltan.

-          megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének

organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

            805113          Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

            923127          Közművelődési könyvtári tevékenység

            924036          Diáksport

           

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            552411          Munkahelyi vendéglátás

 

            Kisegítő tevékenysége: A költségvetési szervnek kisegítő

                                                   tevékenysége nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási

                                                         tevékenységet nem végezhet.

 

            (Az  5/a. pont hatályos 2009. december 31-ig)

 

 

 

5/b.     (Az 5/b. pont hatályos: 2010. január 1-től)

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglalt általános iskolai

Alapfokú nevelés-oktatás és óvodai nevelés. Az általános iskolában német

nemzetiségi tankönyvekből német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Az

óvodában az óvodai nevelés magyar és német nyelvű nemzetiségi nevelési

program szerint 2 csoportban német nemzetiségi kisebbségi irányelvek alapján történik.

 

            Alaptevékenysége:

           

Államháztartási szakágazati besorolása: 852010   alapfokú oktatás

 

            562912          Óvodai intézményi étkeztetés

            562913          Iskolai intézményi étkeztetés

            562917          Munkahelyi étkeztetés

851000          Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex

                      támogatása

            852000          Alapfokú oktatás intézményeinek, programjaink komplex

                                támogatása

            851011          Óvodai nevelés, ellátás

            851012          Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

                                   ezen belül:

-          beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev. okt. integráltan.

-          megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

            851013          Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

            852011          Ált.isk.tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása

(1-4 évfolyam)

            852012          Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

(1-4 évfolyam)

                                   ezen belül:

-          beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev. okt. integráltan.

-          megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus

okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

            852013          Nemzeti és etnikai kisebb.tan. nap.rendsz.nev.,okt.

                                (1-4 évfolyam)

            852021          Ált.isk.tan. nappali rendsz. nevelése, okt. (5-8 évfolyam)

            852022          Sajátos nev.ig. ált.isk.tan.nappali rendsz. nev.,okt.

(5-8 évfolyam)

                                   ezen belül:

-          beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev. okt. integráltan.

-          megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

            852023          Nemzeti és etnik. kisebbs.tan.nappali rendsz.nev.,okt.

                                (5-8 évfolyam)

            855911          Általános iskolai napközi otthonos nevelés

            855912          Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthonos

nevelése

            855913          Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni

 nevelése

            855914          Általános iskolai tanulószobai nevelés

            855915          Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai

tanulószobai

                                nevelése

            855916          Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai

nevelése

            910123          Könyvtári szolgáltatások

            931204          Iskolai, diák-sporttevékenység és támogatása

           

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási

    tevékenységet nem végezhet.

 

6.         Működési köre: Szomor község közigazgatási területe

 

7.         Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv neve, székhelye:   

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2822. Szomor, Vörösmarty u.3.

 

8.         Gazdálkodási besorolása: önállóan működő


9.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

Az irányító szerv a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-ában

meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki,

vagy bíz meg nyilvános pályázati eljárás útján.

Az intézményvezetői kinevezés/megbízás 5 évre szól.

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat Szomor Község

Önkormányzatának képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat

(kinevezés, megbízás, felmentés és fegyelmi eljárás kivételével) a  polgármester gyakorolja.

 

10.      Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony

          megjelölése:

 

Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben  közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is

lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

rendelkezései az irányadóak.

Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről  Szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

11.      Alapító és fenntartó neve és címe:

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2822. Szomor, Vörösmarty u.3.

 

12.      Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási

     Intézmény, Óvoda, általános iskola

     (8 osztályos)

 

13.      Intézményegységek/telephelyek: Napköziotthonos Óvoda

                                                                       2822. Szomor, Vörösmarty u.2.

 

14.      A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 2822. Szomor, Mátyás K.u.

8-10.sz. alatti (61/2.hrsz.) ingatlan – általános iskola épülete, tornacsarnok,

sportpálya - és a 2822. Szomor, Vörösmarty  M.u.2.sz. alatti (2.- 3.hrsz.) alatti  – óvoda épülete - ingatlan.

Az alapító által rendelkezésre bocsátott leltár szerinti ingó és ingatlan vagyon

értéke az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik.

           

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a

Költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg.

Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti

Rendelkezési jogosultságra az önkormányzat vagyonrendeletének szabályai

  vonatkoznak.

 

Az intézmény  ingatlanainak elidegenítésére, megterhelésére a Szomor

községi önkormányzat képviselő-testülete jogosult.

          

15. Maximális gyermek-, tanulólétszám:

 

a.)   Napköziotthonos Óvoda:

Csoportok száma: 2

A felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő

 

b.)   Általános iskola:

Évfolyamok száma: 8

A felvehető maximális tanulólétszám: 160 fő

 

16. A költségvetési szerv gazdálkodását ellátó önállóan gazdálkodó

      költségvetési szerv neve, címe:

 

            Szomor Község Önkormányzata

            2822. Szomor, Vörösmarty M. u.3.

 

17. Tagozatok: Nappali tagozat

 

Záradék:

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 13/2003.(III.11.) Ökt. határozatával elfogadott és a 39/2004.(X.26.) Ökt. határozattal, az 56/2007.(XII.13.) Ökt. határozattal, a 29/2008.(VII.22.) Ökt. határozattal és a 26/2009.(V.26.) Ökt. határozattal, a 34/2009.(VIII.25.) Ökt. határozattal módosított  egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 20/2011.(IV.20.) Ökt. határozatával jóváhagyta.

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat – kivétel az 5/B. pont - 2009. július 1. napján lép hatályba. Az Alapító Okirat 5/B pontjának hatályba lépése: 2010. január 1.

Az Alapító Okirat  5/A pontja 2009. december 31. napján hatályát veszti.

Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a  26/2009. (V.26.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

Szomor, 2011. április 20.

 

 

                        Nagy György                                              Mike Hajnalka

                        polgármester                                                mb. jegyző

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Nagy György polgármester az ülést bezárta.

 

k.m.f.


Muszela Szabolcs                     Mike Hajnalka                     Nagy György

Epöl Község Polgármestere         jegyző            Szomor Község Polgármestere

loan

Joomla templates by a4joomla