2011.04.28

2011.04.28. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. április 28-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              jegyző

                           Molnár Róbertné                        gazdálkodási előadó

                           Lakházi Zsolt                               Kegyeleti Léthé

                                                                                  Temetkezési Bt

ügyvezet?

 

Távol lévő képviselő: Kutassy Viktor

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

7.) Folyószámla hitel felvételéről szóló határozat kiegészítése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Az Önkormányzat 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2010. évi

     fenntartásáról

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

7.) Folyószámla hitel felvételéről szóló határozat kiegészítése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester


 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- április 2-án a Máriahalomi Faluvédő Egyesület szervezésében „Fenntartható társadalom, fenntartható környezet” címmel előadássorozaton vett részt, több neves előadó – pl. prof. Nemcsók János -  beszélt a környezetszennyezés, az energiagazdálkodás, a szemét újrahasznosítás problémáiról, lehetőségeiről.

- április 14-én került sor a Közmeghallgatásra, csekély lakossági részvétellel.

- április 16-án rendeztük meg a falutakarítási napot. Többen is lehettek volna, megint vagy az érdektelenség vagy az információ hiánya vagy a rossz Időpontválasztás lehetett az oka a kis létszámú részvételnek. Jövőre ennek is konkrét felelőse lesz. Ennek ellenére az akció sikeres volt, az utak mellől sikerült elszállítani a szemetet, a legtöbbet az Epöl-Máriahalom közötti útszakaszon szedték össze.

- április 18-án került sor a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási ülésére, melyen elfogadásra került a Társulás 2010. évi költségvetési beszámolója. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Munkaszervezet vezetője Kissné Kőnig Anikó április 4-én benyújtotta felmondását, így a ő helyére új pályázatot kell majd kiírni.

- április 20-án Szomor községben került sor az Epöl és Szomor községek képviselő-testületeinek második közös képviselő-testületi ülésére, melyen megválasztották a körjegyzőt Mike Hajnalka személyében. Véleménye szerint szakmailag, felkészültségében, elhivatottságában a legmegfelelőbb személyt választották.

- A húsvéti ünnepkörbe a jövő esztendőben az önkormányzat is bekapcsolódik majd azzal, hogy a templom előtti díszkutat feldíszítjük húsvéti díszekkel.

- április 28-án részt vett a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, ahol a költségvetési beszámoló elfogadásával együtt felosztásra került a tavalyi évi pénzmaradvány, így ez évben minden önkormányzat kevesebb tagdíjat fizet majd. Epöl község 130.287 Ft-tal fizet majd kevesebbet.

- április 28-án a Helyi Védelmi Bizottság is ülésezett, melyen a katasztrófavédelmi, rendfenntartó szervek, valamint a szakszolgálatok bevonásával a téma a megelőzés, intézkedés, elhárítás, helyreállítás önkormányzati feladatai voltak.

- Az orvosi rendelő építés pályázatának lezárása az utolsó stádiumához érkezett, a számunkra előírt hiányosságok pótlása megtörtént, reméljük, hamarosan lezárul a pályázati elszámolási eljárás.

- Levélben kereste meg az E-ON-t a közvilágítási villamos vezetékek távtartóinak hiányosságai miatt, válasz még eddig nem érkezett.

- A napokban a község főútján a Közútkezelő Kht elvégezte a kátyúzást, de még lennének feladatok, melyekkel külön megkeresi őket.

- A tanya területének további hasznosítása céljából megkeresi majd a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet is.

- A „Cselény” alatti átereszek készülnek, a betongyámok beszerzésére várunk.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés módosítása technikai dolog, minden évben meg kell tenni, mivel az év közben érkező plusz előirányzatok átvezetésének összhangban kell lennie a költségvetési beszámoló előirányzataival.

A 2010. évi költségvetés módosítása többek között az alábbi, év közben érkező előirányzatok miatt vált szükségessé:

- osztályfőnöki pótlék, integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása, IPR pályázat, szakmai és informatikai fejlesztések támogatása, mozgó könyvtár támogatása, egyszeri kereset kiegészítés, KEMKA pályázat, fejlesztési támogatások.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet

            Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról

 

 

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Molnár Róbertné gazdálkodási előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló feladata az, hogy megvizsgáljon a beszámolóban minden tételsort az egyezőség, valóságtartalom szempontjából. A vizsgálat lezárult, a könyvvizsgáló az önkormányzat összesített beszámolóját korlátozott záradékkal látta el.

A könyvvizsgáló által feltárt hiányosságok:

a) A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás beszámolójában:

- egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8.897 E Ft-tal magasabb összeg került kimutatásra, mely összeg javítása folyamatban van.

- a hitel állományban 9.985 E Ft-tal több hitel állomány került kimutatásra,

mely összeg a mai napra már rendezésre került.

b) Az Epöl Községi Önkormányzat beszámolójában:

- ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorban téves

könyvelés miatt 1.562 E Ft-tal kevesebb nettó érték került kimutatásra. Az

eltérés számtévesztésből adódik, melynek javítása folyamatban van.

- a helyi adó túlfizetés mérlegsorban 1.524 E Ft-tal magasabb összeg került

kimutatásra kétszeri könyvelés miatt. Az eltérés javítása folyamatban van.

A fenti eltérések a pénzmaradványt módosítják, mely helyesen 6.604 E Ft.

A könyvvizsgáló által feltárt hiányosságokat le kell könyvelni.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót a fenti kiegészítéssel együtt fogadja el.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet

                        Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról

 

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        34/2011.(IV.28.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2010. évi éves belső ellenőrzési

                     jelentéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, tudomásul veszi

                        az Epöl Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal,

                        valamint a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        2010. évi belső ellenőrzéséről készült éves jelentést.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül a képviselő-testületnek Gazdasági Programot kell készítenie az önkormányzati ciklus Időszakára, melyet a polgármester készít és terjeszt a képviselő-testület elé. Részletesen ismerteti a program tartalmát.

 

A képviselő-testület  3 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással (Muszela Szabolcs) meghozta a következő határozatot:


                        35/2011.(IV.28.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

                        Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programját.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemet?

 2010. évi fenntartásáról.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s:


Csenki Mihály képviselő: Véleménye szerint már így is elég magasak azok a díjak, melyeket a vállalkozó kér megemelni. A ravatalozó használati díj ellenében a szolgáltató nem végez munkát, mert a ravatalozót mindig a családnak kell kitakarítania. A zöldterület gondozásra a költségvetésben beírt 864 E Ft túl sok.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Szolgáltatási szerződés kivonatát. Megkérdezi a szolgáltatót, hogy hová viszi a temetőből a hulladékot és mivel tudja igazolni annak lerakását.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Válaszában elmondja, hogy vállalkozásának megterhelő az epöli temető gondozása. Sokba kerül a zöldterület karbantartása, ezt 12 Ft/m2 áron alul senki sem vállalja el. Továbbra is kéri az önkormányzat által megállapított díjak temetésenkénti 35 E Ft-tal történő emelését. A főnyírások mennyiségét 2-3 alkalomra kell korlátozni, vagy az önkormányzat oldja meg saját erőből ezt a feladatot. A hulladékot több lerakóra szállítják, a pilisvörösvári, a bicskei és az esztergom-kertvárosi lerakókra. A ravatalozó takarításával kapcsolatban elmondja, hogy rendszeresen ellenőrzik a ravatalozók állapotát, eddig panasz hozzájuk nem érkezett. ő személyesen felhívja az ügyfelek kb. 60 %-át és megkérdezi, hogy meg voltak-e elégedve a szolgáltatással. Hozzá ilyen irányú panasz nem érkezett. Mindent összegezve elmondja, hogy még jót is tesznek a településnek azzal, hogy szolgáltatnak, mert saját erőből ezt csak magasabb költségek árán tudná az önkormányzat megoldani.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az önkormányzatnak a lakosság szempontjait kell szem előtt tartania. A kért díjemelést nem javasolja. A hulladékszállítási díj ügyében további egyeztetés szükséges mert nagyon magas az a 250 E Ft + Áfa, melyet a szolgáltató az önkormányzattól kér, továbbá kéri, hogy a szolgáltató igazolja le a hulladéklerakás megtörténtét. Véleménye szerint most a képviselő-testület ne hozzon döntést, ez a téma további egyeztetést igényel.

 

A képviselő-testület a napirend tárgyában döntést nem hozott.

 

7.) Napirend: Folyószámla hitel felvételéről szóló határozat kiegészítése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Duna Takarékszövetkezethez benyújtott folyószámla hitel felvétel vonatkozásában ki kell egészíteni a korábban hozott képviselő-testületi határozat azzal, hogy a hitel fedezetéül felajánlott 505.hsz-ú ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyonának része és a hitel futamideje alatt az önkormányzat a vagyonrendeletében az ingatlan forgalomképes státuszát nem módosítja.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            36/2011.(IV.28.) Ökt. határozat

            Folyószámla hitel felvételéről szóló 27/2011.(III.30.) Ökt. határozat

          kiegészítéséről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a folyószámla hitel felvételéről- hitelkeret megújításáról szóló

            27/2011.(III.30.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint kiegészíti:

 

            A folyószámla hitel fedezeteként felajánlott és Epöl Község

            Önkormányzatának tulajdonát képező epöli 505.hrsz-ú ingatlan

            részét képező - Közösségi Ház - az Önkormányzat forgalomképes

vagyonát képezi.

            A hitel futamideje alatt az Önkormányzat a vagyonrendeletében

            fenti ingatlan forgalomképes státuszát nem módosítja.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

           

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                            jegyző

Joomla templates by a4joomla