2011.06.02

2011.06.02. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. június 2-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Pétr                      alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

                           Wiezner Nikoletta           családgondozó

                           Juhász Katalin                családgondozó

                           Sütő Péter                        Hétforrás Kft ügyvezető igazgató

 

Távol lévő képviselő: -----

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-testületből valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

8.) Ister-Granum EGTC hitelfelvétellel kapcsolatos kezességvállalási kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvételével kapcsolatos

     kezességvállalás kiegészítése

 

A képviselő-testület a napirendet a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Tájékoztató a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

     2010. évi munkájáról

     Előadó: családgondozók

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi gyámhatósági

     tevékenységéről

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

4.) Együttműködési Megállapodás megkötése az Epöl Községi

     Polgárőr Egyesülettel

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Hétforrás Kft -Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására pályázat

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Helyiségbérleti díjak megállapításáról szóló határozat kiegészítése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

     módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Ister-Granum EGTC hitelfelvétellel kapcsolatos kezességvállalási

     kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvételével kapcsolatos

     kezességvállalás kiegészítése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

- Az orvosi rendelő építése vonatkozásában megküldtük a VÁTI részére az utólagos

pótmunka műszaki átadás-átvételéről készült iratokat, melyre észrevétel nem érkezett. A pályázat adminisztrációs része is hamarosan lezárul, várjuk az ezzel kapcsolatos értesítést.

- Az önkormányzat megkapta a játszótér építés támogatásának utolsó 2,7 M Ft-os részletét is, melyből részben kifizetésre került az orvosi rendelő építéssel kapcsolatos számlatartozásunk.

- május 9-én kistérségi ülésen vett részt, ahol többek között az esztergomi Montágh speciális szakiskola jövőjéről volt szó. Ezzel kapcsolatban másnap Popovics György a Megyei Közgyűlés Elnöke is összehívott egy megbeszélést. Az intézményt megyei fenntartásba kívánja adni a város, de a megyében már van ilyen jellegű intézmény. Még döntés nincs a megoldásról. Községünket 1 fővel érinti ez a kérdés.

- május 11-én részt vett a Gerecse-Pilis Vizitársulat ülésén, ahol elmondták, hogy pénz csak az állami tulajdonú területek rendbetételére van. Bár a társulat munkatervében szerepel erre az évre a Vöröshegyi és a Bajna-Epöli Vízfolyás kotrása, kaszálása, ez mégis akkor megvalósítható, ha állami területekről van szó.

- Minden önkormányzat megkapta azt a tervezetet, melyet az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatban készített a minisztérium. Nekünk az a feladatunk, hogy minden fórumon hallassuk a hangunkat és első kézből tájékozódjunk. Ezért fontos részt venni a szakmai vezetői fórumokon, konferenciákon. Ha valakit érdekel legközelebb Velencén június 9-én lesz egy TÖOSZ konferencia ebben a témában.

- A Nemzeti Kulturális Alaphoz az alkotótábor megrendezésére benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert támogatást.

- május 17-én Tatabányán volt egy konferencia a közfoglalkoztatásról, melyen sajnos csak az eddigi eredményekről tájékozódhattunk, a jövő lehetőségeiről nem.

- május 18-án került sor megyénkben a Nemzeti Szociális Konzultáció rendezvényére, melyen szintén részt vett.

- május 20-án a Hétforrás Kft közgyűlésén vett részt.

- Az Inviteltől megkeresés érkezett a 2 db 800 Ft névértékű részvényünk eladására, melyet meg is tettünk, és darabonként 2000 Ft értékben eladtunk az Invitel Zrt-nek.

- május 25-én az Ister-Granum EGTC közgyűlésén vett részt

- május 26-én Gödöllőn vett részt konferencián a közoktatási törvény tervezett intézkedéseivel kapcsolatban.

- május 30-án a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás ülése volt, melyen új munkaszervezet vezető kinevezésére került sor.

- május 31-én a Közép-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda szervezésében menetrend egyeztetésen vett részt Dorogon, ahol előterjesztette a lakosságtól beérkezett menetrendi változtatási igényeket.

- Május hónapban a parlagfő mentesítési program keretében pályázatot nyújtottunk be 2 db főkasza beszerzésére.

- A hónap során megalakult községünkben a Nagycsaládosok Egyesülete, melynek részt vett az alakuló ülésén.

 

A képviselő-testület 4 "igen" szavazattal 1 tartózkodással (Muszela Szabolcs) elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Tájékoztató a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti

                       Szolgálat 2010. évi munkájáról.

 

Juhász Katalin és Wiezner Nikoletta családgondozók: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester néhány kérdést tett fel a beszámolóval kapcsolatban melyre a családgondozók a választ megadták. A polgármester elfogadásra ajánlotta a beszámolókat.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            37/2011.(VI.02.) Ökt. határozat

            A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi

            munkájáról szóló beszámolóról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi Családsegítő és

            Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatóját a szolgálat 2010. évi

           munkájáról.

                       

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi

                       gyámhatósági tevékenységéről.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            38/2011.(VI.02.) Ökt.határozat

            A Polgármesteri Hivatal 2010. évi gyámhatósági tevékenységéről

            szóló beszámolóról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Polgármesteri Hivatal

            tájékoztatóját a 2010. évi gyámhatósági tevékenységről.

.

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Együttműködési Megállapodás megkötése az Epöl

                       Községi Polgárőr Egyesülettel.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi L. törvény 2.§-a szerint a polgárőrség tevékenysége során köteles együttműködni a helyi önkormányzattal. A jogszabály meghatározza az együttműködés tartalmát is. Ez alapján készült el az előterjesztésben szereplő Együttműködési Megállapodás, melyet javasol elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            39/2011.(VI.02.) Ökt. határozat

            Együttműködési Megállapodás megkötéséről az Epöl Községi

            Polgárőr Egyesülettel

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

            Epöl Községi Önkormányzat és az Epöl Községi

            Polgárőr Egyesület között megkötendő Együttműködési

            Megállapodást.

            Az Együttműködési Megállapodás aláírásával felhatalmazza

            a polgármestert.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Hétforrás Kft -Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására

                       pályázat

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti Sütő Pétert a Hétforrás Kft ügyvezető igazgatóját és felkéri, hogy a napirend keretében a kiküldött előterjesztésen túl tájékoztassa a képviselő-testületet a lényeges információkról.

 

Sütő Péter ügyvezető igazgató: Az eterniti szennyvíztisztító 25-30 éve nem felel meg az előírásoknak, szennyezi a Dunát, ezért a Hétforrás Kft sok szennyvízbírságot fizet, ezen kívül már bírósági végzés is van a környezetszennyezés megszüntetéséről. Most van lehetőség pályázat benyújtására 85 %-os támogatás mellett, az önerő 15 %. Az első fordulóban a tervek elkészítésére lehet pályázni. Az önerő mértéke kb. 60 millió Ft, melyet a tervek szerint a Hétforrás Kft biztosítana, de Nyergesújfalu és Lábatlan önkormányzatai még keresik a lehetőséget az önerő más módjának a biztosítására.

első körben a tervezésre vonatkozó pályázat benyújtásáról kellene döntést hozni minden tulajdonos önkormányzatnak.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            40/2011.(VI.02.) Ökt. határozat

            Hétforrás Kft -Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására pályázat

            benyújtásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete mint a

            Hétforrás Kft egyik tulajdonosa támogatja a Nyergesújfalu-Lábatlan

            önkormányzatainak közös beruházásában megvalósuló eterniti

            szennyvíztisztító telep kiváltására és a kapcsolódó rekonstrukciós

            munkák vonatkozásában a KEOP 7.1.0. pályázati kiírásra pályázat

            benyújtását.

            A pályázat megvalósításával kapcsolatos önerő biztosítása

          vonatkozásában további egyeztetés szükséges.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

6.) Napirend: Helyiségbérleti díjak megállapításáról szóló határozat

                       kiegészítése.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Vibling Éva epöli lakos megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a tűzoltószertár melletti garázs helyiséget kiadná-e neki bútor raktározás céljára, amíg a lakását felújítják. Eddig erre a helyiségre nem volt megállapítva bérleti díj, melynek megállapítása a képviselő-testület hatásköre. A kérelmet javasolja támogatni és kéri a képviselő-testületet, hogy nyilatkozzon a határozati javaslatban szereplő 10 E Ft/hó bérleti díj összegéről.

 

A képviselő-testület támogatta a bérleti díj összegét és egyhangú 5 "igen" szavazattal a következő határozatot hozta:

 

            41/2011.(VI.02.) Ökt. határozat

            Vibling Éva helyiségbérlettel kapcsolatos kérelméről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            hozzájárul ahhoz, hogy Vibling Éva Epöl, Hunyadi J.u.5.sz.

            alatti lakos bútor raktározás céljára a községi tűzoltószertár

            melletti garázs helyiséget bérelje.

            A bérleti díj összege: 10.000,- Ft/hó.

            A bérleti szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

7.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

                       Megállapodásának módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

42/2011.(VI.02.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

Epöl község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

 

Társulási megállapodás 1. oldal I. Általános rendelkezések 4.) pontja „A társulás tagjai és székhelye:” az alábbiak szerint módosul:

-2527 Máriahalom, Béke u. 15. kikerül, helyette:

            -2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. 31. bekerül

 

A módosított, egységes szerkezetű társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi.

HatárIdő:azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

8.) Napirend: Ister-Granum EGTC hitelfelvétellel kapcsolatos

                       kezességvállalási kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet az Ister-Granum EGTC közgyűlés 2011. május 25-én hozott, a Határtalan desztináció c. pályázat megvalósításához kapcsolódó banki hitel szükséges pénzügyi fedezetével kapcsolatos előterjesztéséről. Epöl községet 464.526,- Ft érintené.  Tekintettel arra, hogy egrészt az Ister-Granum EGTC eddigi működéséből eredően Epöl községnek haszna, gyarapodása nem keletkezett, másrészt a kezességvállalás veszélyeztetné az önkormányzat folyószámla hitelének fenntartását, így nem javasolja a kezességvállalási kérelmet támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            43/2011.(VI.02.) Ökt. határozat

            Ister-Granum EGTC hitelfelvétellel kapcsolatos kezességvállalási   

          kérelméről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ister-Granum

            EGTC Határtalan desztináció című HUSK/0801/1.3.1/0074.jelű

            pályázata vonatkozásában a hitel felvételéhez nem nyújt

          önkormányzati kezességvállalást.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

9.) Napirend: Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvételével

                       kapcsolatos kezességvállalás kiegészítése.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Polgárőr Egyesület LEADER pályázat megvalósításához szükséges kezességvállalással kapcsolatban hozott határozatot a hitelt nyújtó pénzintézet kérésére ki kell egészítenünk ingatlan fedezet felajánlásával. Javasolja, hogy ez a fedezet az önkormányzat tulajdonát képező 505.hrsz-ú ingatlanon lévő közösségi ház legyen, melyre már jelzálog keretszerződéssel rendelkezik az önkormányzat a hitelt nyújtó pénzintézet felé.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            44/2011.(VI.02.) Ökt.határozat

Az önkormányzati kezességvállalásról szóló 28/2011.(III.30.) Ökt.

            határozat kiegészítéséről.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            Az Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvétele vonatkozásában

            az önkormányzati kezességvállalásról hozott 28/2011.(III.30.) Ökt.

            határozatát az alábbiak szerint kiegészíti:

 

Az önkormányzat részéről felajánlott ingatlanfedezet:

Epöl Község Önkormányzatának tulajdonát képező epöli 505.hrsz-ú

ingatlan részét képező Közösségi Ház, mely az Önkormányzat

forgalomképes vagyonát képezi.

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

            Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

              polgármester                                                          körjegyző

Joomla templates by a4joomla