2011.07.07

2011.07.07. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. július 7-én megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

 

Meghívottak: Málnás Zsolt r.őrnagy                Dorog Városi 

                                                                           Rendőrkapitányság

 

Távol lévő képviselő: ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az egyebek napirendi pont keretében kiegészíteni:

6.) Egyebek

            a) Ütemterv elfogadása az Önkormányzat 2010. évi beszámolójának

               belső ellenőri megállapításairól.

              Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

            b) Epöli Sportegyesület támogatási kérelme

               Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

            c) Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelem

              Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt egyhangú "igen" szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

     2010. évi közbiztonsági helyzetről.

     Előadó: Rendőrkapitányság részéről megbízott személy

3.) "Epöl Községért" kitüntető cím alapításáról és adományozásának

      rendjéről helyi rendelet megalkotása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozására javaslattevő

     bizottság megválasztása.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának megválasztásáról

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

6.) Egyebek

            a) Ütemterv elfogadása az Önkormányzat 2010. évi

               beszámolójának  belső ellenőri megállapításairól.

              Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

            b) Epöli Sportegyesület támogatási kérelme

               Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

            c) Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelem

              Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés - 2011. 06.02. - óta történt eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

- Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a búcsúi készülődésben segédkeztek a településen. Külön köszöni Kutassy Viktor képviselőnek a segítségét. Kéri, hogy buzdítsák a képviselők is a lakosságot az önkéntes munkára és az önkormányzat is mutasson jó példát.

- június 9-én a TÖOSZ által szervezett konferencián vett részt Velencén, ahol az önkormányzati törvény módosításával kapcsolatos kormányzati koncepciót tárgyalták meg.

- június 12-én Szomoron vett részt a képviselő-testület tagjaival a nemzetiségi falunapon, ahol színvonalas műsorral szórakoztatták a fellépők a közönséget.

- Megtartotta alakuló ülését a sportegyesület, akik egy pünkösdi kupa szervezésével debütáltak. Az őszi füvesítésnek köszönhetően használható állapotban van a focipálya. A környező falvakban tapasztalható leépülő tendencia ellenére mi elmondhatjuk, hogy ebben is fejlődünk, mert a jövőbe érdemes befektetni.

- Megkeresés érkezett a Nemzeti Földalapkezelőtől a tanya (0222/4.hrsz.) ügyében, mely szerint a területet bérbe adták - 1250 Ft/AK - Tokaji Attilának, aki október végéig bérli. A terület jelenleg szántóként van nyilvántartva, a térképen viszont gazdasági udvarként. A terület még átminősítésre vár. A területre benyújtható hasznosítási igény.

- Június hónap településünkön az ünneplés hónapja volt. Pünkösd, búcsú, úrnapja ...hagyományosan az önkormányzat is hozzájárult az ünnep széppé tételében.

- Június 29-én LEADER közgyűlésen vett részt

- Két civil szervezet pályázatát segíti az önkormányzat, a Polgárőr Egyesületét és a Faluközösségi Egyesületét. Mindkét pályázat megvalósítása folyamatosan halad, a kifizetési kérelmek benyújtására július hónapban sor kerül.

- A pályázatokról: Az iskola tetőszerkezetének felújítására beadott pályázatunk sajnos nem nyert, a főkasza beszerzésére benyújtott pályázatot szintén nem támogatták. Egyébként talán nem is baj, hiszen a tájház projekt befejezésére kell koncentrálnunk, melyre a Leader pályázat hamarosan kiírásra kerül. Mindennél fontosabb szempont a likviditásunk megőrzése, intézményeink zavartalan működésének biztosítása és az eladósodás elkerülése.

- Intézményeinkre újabb biztosítási konstrukciót kértünk

- A Hősök tere 5.sz. alatti bérlakások közül 2 lakónak tetemes összegű lakbér és közműdíj tartozása van, így tájékoztatja a testületet, hogy nem fogja meghosszabbítani a lakásbérleti szerződéseket és ezeknek a lakóknak ki kell majd költözniük július hónap folyamán a lakásokból. A tartozásokat természetesen a hivatal nyilvántartja és amint mód nyílik rá érvényesíti a végrehajtási jogát.

 

A képviselő-testület 4 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs) elfogadta a polgármester beszámolóját.

 

 

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet

                       érintő 2010. évi közbiztonsági helyzetről.

 

Málnás Zsolt r. őrnagy: Szóbeli kiegészítésként tájékoztatóul elmondja, hogy központi intézkedésre átszervezésre került a körzeti megbízotti hálózat. A kapitányság területén 2 KMB-s csoportot hoztak létre. Jelenleg Epöl vonatkozásában a körzeti megbízott Nagy Tamás.

 

H o z z á s z ó l á s:

 

Muszela Szabolcs polgármester: A beszámoló szerint megnőtt településünkön a vagyon elleni bűncselekmények száma. Megkérdezi, hogy van-e kapcsolat a rendőrség és a polgárőrség között, hogy mely területekre figyeljenek jobban a polgárőrök.

 

Málnás Zsolt r.őrnagy: Ez ügyben a polgárőrséggel rendszeres kapcsolatot tartanak.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A településen súlykorlátozás van érvényben. A teherforgalom behajtási engedélyhez kötött. Ennek ellenére sok olyan tehergépjármű halad át a településen melynek nincs behajtási ill. áthajtási engedélye az önkormányzattól. Kéri ebben a rendőrség segítségét.

 

Málnás Zsolt r. őrnagy: Lehetősége van a polgárőrségnek vagy az állampolgároknak is feljelentést tenni ez ügyben, természetesen fényképpel ellátva, ekkor megindítja a rendőrség a szükséges eljárást. Erről a bejelentésről tájékoztatja a körzeti megbízottakat.

 

Wencz Péter képviselő: A beszámoló tartalmazza, hogy megszűnt a DADA program oktató hiányában. Megkérdezi, hogy várható-e ebben változás mert ez a program hasznos volt az iskolában.

 

Málnás Zsolt r. őrnagy: Igen, várható változás, a körzeti megbízottak fognak oktatni. ősztől újra felkeresik az iskolákat.

 

Csenki Mihály képviselő: Nem olvasott a beszámolóban a terepmotorozásról. Községünk határában az érintett terület a Natura 2000. terület része, hamarosan a tulajdonosok a hatóság bírsággal fogja sújtani természetkárosítás miatt.

Kéri, hogy a felettesek felé továbbítsa a rendőrség ezt a problémát, legyen kötelező ezeken a terepmotorokon is a rendszám, hogy beazonosíthatóak legyenek a motorosok.

 

Málnás Zsolt r. őrnagy: Jelenleg nincs a rendőrségnek olyan eszköze amely alkalmas lenne a terepmotorosok elfogására. A motoros rendőr sem alkalmas erre a célra. A quadok már rendszámhoz kötöttek, de sajnos rendszám nélkül eladhatja a keresked?. Ezt a problémát is jelzi a körzeti megbízottaknak.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Megköszöni a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            45/2011.(VII.07.) Ökt. határozat

            A Dorog Városi Rendőrkapitányság 2010. évi közbiztonsági

          helyzetről szóló beszámolójáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

            Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2010. évi

            közbiztonsági helyzetről.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: "Epöl Községért" kitüntető cím alapításáról és

                       adományozásának rendjéről helyi rendelet megalkotása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            10/2011.(VII.08.) önkormányzati rendelet

            "Epöl Községért kitüntető cím alapításáról és adományozásának

            rendjéről.

 

 

4.) Napirend: Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozására

                       javaslattevő bizottság megválasztása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Dícséretes Epöli Porta és utca elismerő cím adományozásáról szóló helyi rendelet szerint egy külön e célra létrehozott bizottság tesz javaslatot a képviselő-testületnek a cím adományozására. Az önkormányzati választások után új bizottságot kell választani. A bizottság egy ideiglenes bizottság, melynek tagja a polgármester, az alpolgármester és a körjegyző nem lehet. Javasolja 5 tagú bizottság létrehozását 3 települési képviselő és 2 külső személy bevonásával. A bizottság elnökének javasolja Kutassy Viktor képviselőt, tagjainak Csenki Mihály és ifj. Vicze János képviselőket, külső lakossági tagoknak pedig Kovács Gábor Móricz Zs. utca 48.sz. alatti lakost és Bokros Gáborné Hunyadi J.u. 2/a.sz. alatti lakost.

A külsős tagok a bizottsági tagságot elvállalták, megkérdezi az érintett képviselőket, hogy vállalják-e bizottsági tagságot.

 

A javaslat elhangzása után Kutassy Viktor , Csenki Mihály és ifj. Vicze János képviselők elfogadták a megbízást és az Ötv. 14.§. (2) bek. szerint bejelentették személyes érintettségüket és jelezték, hogy a határozathozatal során a rájuk vonatkozó szavazásnál tartózkodnak.

 

A képviselő-testület szavazásának eredménye a következ?:

 

Kutassy Viktor               bizottság elnöke 4 "igen" szavazat 1 tartózkodás

Csenki Mihály               bizottság tagja     4 "igen" szavazat 1 tartózkodás

ifj. Vicze János              bizottság tagja     4 "igen" szavazat 1 tartózkodás

Kovács Gábor               bizottság tagja     5 "igen" szavazat

Bokros Gáborné          bizottság tagja      5 "igen" szavazat

 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

                        46/2011.(VII.07.) Ökt. határozat

                        A Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozására

                     vonatkozó ideiglenes bizottság megválasztásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a 3/2001.(III.30.) Ökt. rendeletének 3.§. (1) bekezdése alapján

                        a "Dícséretes Epöli Porta" és "Dícséretes Epöli Utca" cím

                        adományozása tárgyában az alábbi IDEIGLENES

                     BIZOTTSÁGOT alakítja:

 

                        Bizottság elnöke:      Kutassy Viktor          települési képviselő

                        Bizottság tagjai:        Csenki Mihály           települési képviselő

                                                           ifj. Vicze János         települési képviselő

                                                           Kovács Gábor          Epöl, Móricz Zs.u.48.

                                                           Bokros Gáborné       Epöl, Hunyadi J.u. 2/A.

 

 

 

                        A bizottság feladata: Javaslatot tenni a képviselő-testület

                                                       részére 3/2001.(III.30.) Ökt. rendeletben

                                                       foglalt cím adományozására.

 

                        egyidejőleg a 76/2006.(X.26.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

                        HatárIdő: a javaslattételre: minden év augusztus 30.

                        Felelős:    bizottság elnöke

 

 

5.) Napirend: Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának megválasztásáról

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának megbízatása lejárt, ezért új tagokat kell választani. Az eddigi gyakorlat szerint a Kuratórium 3 tagú volt, elnöke Tiboriné Kardos Éva, az önkormányzat részéről tagjai pedig Muszela Szabolcs és Csenki Mihály, külső tagok Tácsik Mihályné Epöl, Kossuth L.u.58/a. sz. alatti lakos és Tácsik György Epöl, Petőfi tér 2.sz. alatti lakos. Javasolja ugyanezeket a személyeket megválasztani további 4 évre ill. a következő önkormányzati választások napjáig.

 

A javaslat elhangzása után Muszela Szabolcs polgármester és Csenki Mihály képviselő elfogadták a megbízást és az Ötv. 14.§. (2) bek. szerint bejelentették személyes érintettségüket és jelezték, hogy a határozathozatal során a rájuk vonatkozó szavazásnál tartózkodnak.

Tiboriné Kardos Éva az elnöki  tisztségre vonatkozó javaslatot elfogadta, Tácsik Mihályné és Tácsik György a kuratóriumi tagsági javaslatot szintén elfogadták.

 

A képviselő-testület szavazásának eredménye a következ?:

 

Tiboriné Kardos Éva           Kuratórium elnöke              5 "igen" szavazat

Muszela Szabolcs               Kuratórium tagja                  4 "igen" 1 tartózkodás

Csenki Mihály                      Kuratórium tagja                  4 "igen" 1 tartózkodás

Tácsik Mihályné                  Kuratórium tagja                  5 "igen" szavazat

Tácsik György                      Kuratórium tagja                  5 "igen" szavazat

 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

                        47/2011.(VII.07.) Ökt. határozat

                        A Falufejlesztési Közalapítvány

                     Kuratóriumának megválasztásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának az

                        alábbi személyeket választja meg:

 

                        TIBORINÉ KARDOS ÉVA              Kuratórium Elnöke

                        MUSZELA SZABOLCS                  Kuratórium Tagja

                        CSENKI MIHÁLY                             Kuratórium Tagja

                        TÁCSIK MIHÁLYNÉ  Epöl, Kossuth L.u.58/a. Kuratórium tagja

                        TÁCSIK GYÖRGY    Epöl, Petőfi tér 2.           Kuratórium tagja

 

                        A kuratórium tagjainak megbízatása a következ?

                        általános önkormányzati választások napjáig tart.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület

6.) Napirend: Egyebek

 

a) Ütemterv elfogadása az Önkormányzat 2010. évi beszámolójának

    belső ellenőri megállapításairól.

Muszela Szabolcs polgármester: Röviden ismerteti az önkormányzat 2010. évi beszámolója elkészítésével kapcsolatban elvégzett feladatok ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentés megállapításait, melyben a belső ellenőr néhány megállapítást tett. Ezek a hibák kijavíthatóak, de már a beszámoló tárgyalásakor a képviselő-testülettel ismertetésre kerültek. A javításra most készült egy ütemterv, melyet javasol elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        48/2011.(VII.07.) Ökt. határozat

                        Intézkedési terv elfogadásáról a 2010. évi beszámoló

                        elkészítésével kapcsolatban.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat

                        2010. évi beszámolójának elkészítésével kapcsolatban

                        elvégzett feladatok ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési

                        jelentésben tett megállapításokra készült Intézkedési tervet.

 

                        HatárIdő: Intézkedési Terv szerint

                        Felelős: Intézkedési Terv szerint

b) Epöli Sportegyesület támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a nemrégiben megalakult helyi sportegyesület támogatási kérelmét. Jelenleg anyagi támogatást nem javasol az Egyesület részére megállapítani mert az önkormányzat 2011. évi költségvetése nem tartalmaz ilyen címen összeget és nincs lehetőség forrás átcsoportosítására. Javasolja a kérelemnek megfelelően egy szándéknyilatkozat elfogadását, mely szerint az önkormányzat az Egyesület rendelkezésére, használatába adja  a sportpályát és az öltözőt. A jövőre nézve ilyen megállapodással az Egyesület további pályázati támogatásokra is pályázhat. Természetesen a szándéknyilatkozatban kikötésre kerülne, hogy a megállapodás megkötésének feltétele az egyesület hivatalos bejegyzése.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

49/2011.(VII.07.) Ökt. határozat

Szándéknyilatkozat kiadásáról a helyi sportegyesület részére.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete  üdvözli és támogatja azt

a civil kezdeményezést, mely az Epöli Sport Egyesület és azon belül egy a

területi bajnokságban induló utánpótlás labdarúgó csapat szervezését célozza.

Epöl Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 058/2 hrsz. alatt lévő sportpályát és hozzá tartozó sportöltözőt az alakulandó Epöli Sport Egyesület részére sport tevékenység folytatására rendelkezésre bocsátja.

Feltétel: Ha az egyesület jogerős cégbírósági bejegyzéssel rendelkezik, megfelelő együttműködési megállapodásban szükséges rögzíteni a felmerülő kérdéseket.

 

HatárIdő: a megállapodás megkötésére a jogerős bírósági bejegyzést követő 60 nap

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

c) Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelem

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek Pédl József és neje Epöl, Móricz Zs.u. 56.sz. alatti lakosok és Árvai Oszkár és Árvai Magdolna Szabadság u.2.sz. alatti lakosoknak a 391/1 és 391/2.hrsz-ú ingatlan vonatkozásában benyújtott Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelmét.

Az önkormányzat jelenleg érvényben lévő helyi építési szabályzatának rendelkezései szerint ezt a két ingatlant építési övezet választja el, mindkét ingatlan más-más építési övezetbe tartozik, melyben más építési előírások vannak, hiszen más a telkek fekvése is, mely ezt indokolja. A kérelem szerint a fent jelzett telken egy harmadik telket kívánnak kialakítani, de az építéshatóság nem tudja engedélyezni, mert a jelenleg szabályozott építési övezet ezt nem teszi lehetővé.

Jelenleg nincs más kérelem az önkormányzatnál nyilvántartva, mely a helyi építési szabályzat módosítására irányulna, s mivel ez igen Időigényes, munkaigényes és költséges munka, így nem javasolja, hogy a képviselő-testület most kezdjen bele ezen kérelem alapján egy helyi építési szabályzat módosításba. Az sem tisztázott, hogy a településrendezési követelményekre vonatkozó jogszabályoknak megfelel-e, teljesíthet?-e a kérelem, módosítható-e a kérelemnek megfelelően az övezeti határ. A kialakult gyakorlat szerint az önkormányzatok összegyűjtenek több építési szabályzat módosításra irányuló kérelmet mielőtt az eljárás megindításáról ill. a költségvállalásról döntenek. A kérelmező jelen esetben költségvállalási nyilatkozatot nem tett.

Javasolja a kérelmet nyilvántartásba venni azzal, hogy amennyiben a jövőben sor kerülne a helyi építési szabályzat módosítására akkor ezt a kérelmet is bevonják a munkába.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        50/2011.(VII.07.) Ökt. határozat

                        A Helyi Építési Szabályzat módosítására

                     irányuló kérelemről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a 391/1. és 391/2.hrsz-ú ingatlanok építési övezet határ

                        megváltoztatására vonatkozásában a Helyi Építési Szabályzat

                        módosítását jelenleg nem tervezi.

                        A benyújtott kérelmet nyilvántartásba veszi azzal, hogy

                        amennyiben a jövőben a képviselő-testület dönt a Helyi Építési

                        Szabályzat módosítási eljárása megindításáról, ezt a kérelmet

is bevonja a munkába és megvizsgálja a módosítás

lehetőségét.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.


            Muszela Szabolcs                                                            Mike Hajnalka

               polgármester                                                                      körjegyző

Joomla templates by a4joomla