2011.08.08

2011.08.08. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. augusztus 8-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                       polgármester

                            Wencz Péter                                 alpolgármester

                            Csenki Mihály                               képviselő

                            Kutassy Viktor                              képviselő

                            ifj. Vicze János                             képviselő

                            Mike Hajnalka                              körjegyző

 

Távol lévő képviselő: ------

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egyrészt az Epöl Községért Kitüntető Cím adományozása, másrészt a helyi szociális rendelet módosítása indokolta a rendkívüli ülés összehívását. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, egyúttal jelzi, hogy a 3. napirendi pont az önkormányzati törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében kerül tárgyalásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.

 

N a p i r e n d

1.) Helyi civil szervezetek kérelme az Epöl településnév használatának

     engedélyezése iránt.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Helyi szociális rendelet módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

 

3.) "Epöl Községért" kitüntető cím adományozása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Helyi civil szervezetek kérelme az Epöl településnév

                       használatának engedélyezése iránt.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Epöli Nagycsaládosok Egyesülete és az Epöli Sport Egyesület kérelmét, miszerint a képviselő-testület engedélyét kérik ahhoz, hogy az egyesület nevében az Epöl településnév szerepelhessen. A kérelmet javasolja támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

                        51/2011.(VIII.08.) Ökt. határozat

                        Az Epöli Nagycsaládosok Egyesülete

                     névhasználati kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        hozzájárul ahhoz, hogy az Epöli Nagycsaládosok Egyesülete

                        nevében az Epöl településnév feltüntetésre kerüljön.

 

                        A képviselő-testület tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy      

                        az egyesület székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.sz. legyen.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

                        52/2011.(VIII.08.) Ökt. határozat

                        Az Epöli Sport  Egyesület névhasználati kérelméről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        hozzájárul ahhoz, hogy az Epöli Sport Egyesület

                        nevében az Epöl településnév feltüntetésre kerüljön.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

2.) Napirend: Helyi szociális rendelet módosítása

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        11/2011.(VIII.09.) önkormányzati rendelet

                        A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló

                        12/2005.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Napirend: "Epöl Községért" kitüntető cím adományozása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy innen a képviselő-testületi ülés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésként folytatódik. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 26.§ (5) bekezdése szerint a polgármester a zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen kihirdeti.

 

A napirend tárgyalását és a szavazás eredményét külön zárt ülésről készült Jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Kihirdeti a szavazás eredményét és a napirend keretében hozott határozatot.

 

A képviselő-testület 3 "igen" szavazattal 2 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs, Csenki Mihály) meghozta a következő határozatot:

 

 

                        53/2011.(VIII.08.) Ökt. határozat

                        Az "Epöl Községért" Kitüntető Cím 2011. évi

                     adományozásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2011. évben az "Epöl Községért" Kitüntető Címet

                        Üveges Katalin epöli származású Győr, Bartók B.u. 53/A. sz.

                        alatti lakosnak adományozza.

                       

                        Indokolás: Kati néni mindig szeretettel és hálával gondolt 

                     szülőfalujára, szíve mindig epöli maradt. Az elmúlt években

                     jelentős anyagi adományával hozzájárult településünk

                     fejlesztéséhez, szépüléséhez.

                        Nagylelkű adományozó kedve a jelen és utókor számára

                     követendő példaként szolgál.

                        Köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki Kati

                     néninek adományáért, további életére a Mindenható bőséges

                     áldását kérjük.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester


Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                          körjegyző

Joomla templates by a4joomla