2011.09.15

2011.09.15. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2011. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő (4. napirendtől)

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

                           Révészné N. Andrea                 szociális-igazgatási előadó

                           Molnár Róbertné                        gazdálkodási előadó

                           Hermann Ingrid                          Községi könyvtár vezetője

                           Horváth Péter                              Epöli Sportegyesület Elnöke

 

Távol lévő képviselő: -----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, javasolja, hogy a meghívottakra való tekintettel a napirendek sorrendjében változtatásra kerüljön sor, először tárgyalja a testület az 5. napirendi pontként jelölt helyi sportfeladatokkal kapcsolatos szabályok meghatározását, majd a 7. napirendi pontként jelölt községi könyvtár leltározásának értékelését, melyhez javasolja napirendként felvenni az Időközben beérkezett selejtezésről szóló kérelmet is. A napirendeket javasolja kiegészíteni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásával.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal a javasolt módosításokkal együtt elfogadta a napirendet.

 

N a p i r e n d:

 

1.) Helyi sportfeladatokkal kapcsolatos szabályok meghatározása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Községi Könyvtár leltározásának értékelése, selejtezés

     engedélyezése

     Előadó: Hermann Ingrid községi könyvtár vezetője

3.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozása

     Előadó: Kutassy Viktor képviselő, a bizottság elnöke

 

 

7.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester tájékoztatója

     a 2011. I. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester és Csenki Mihály képviselő,

                  bizottság elnöke

8.) Szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló helyi rendelet

     módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

9.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. féléves 

     tevékenységéről beszámoló

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Egyebek: - Idősek Napjának megbeszélése

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Helyi sportfeladatokkal kapcsolatos szabályok meghatározása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő helyi rendelet és sportkoncepció elfogadása azért is fontos, mert a jövőre nézve több pályázati lehetőség esetén előnyként felhasználható a pályázat elbírálása során.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        54/2011.(IX.15.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat sportkoncepciójáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Epöl

                        Községi Önkormányzat Sportkoncepcióját.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:  képviselő-testület és polgármester

 

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        12/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet

                        A helyi sportfeladatokról

 

 

 

 

 

 

2.) Napirend: Községi Könyvtár leltározásának értékelése, selejtezés

                       engedélyezése

 

Hermann Ingrid Községi Könyvtár vezetője: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz. Szóbeli kiegészítésként ismerteti az elhasználódás miatt selejtezésre szánt dokumentumok listáját.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a leltárt záró Jegyzőkönyvben szereplő hiány a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975.(VIII.17.) KM-PM együttes rendelet 25.§. (1) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés szerint nem haladja meg azt az értéket melyhez már felelősségre vonás is kapcsolódna. Javasolja a leltározás eredményéről szóló záró Jegyzőkönyv megállapításait, valamint az Időközben az elhasználódás miatt selejtezésre előterjesztett dokumentumok listáját elfogadni. A maga részéről tartózkodni fog a szavazástól mivel átadó könyvtárosként személyesen is érintett a leltározásnál.

 

A képviselő-testület 3 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs) meghozta a következő határozatot:

 

                        55/2011.(IX.15.) Ökt. határozat

                        A Községi Könyvtár leltározásáról és selejtezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Községi

                        Könyvtár 2011. évi leltározásának záró Jegyzőkönyvét.

                        Engedélyezi, hogy az elhasználódás miatt előterjesztett

                        dokumentumok selejtezésre kerüljenek.

           

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és könyvtár vezet?

 

 

3.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2011.08.08.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- augusztus 15-21. közötti Időszakban alkotótábor volt a településen.

- a nyár folyamán a hivatal épületében keletkezett villámcsapás okozta kár összege összesítésre került, az összes kár 580 E Ft, a kártérítési igény a héten benyújtásra került a biztosító felé.

- augusztus 27-én került megrendezésre a Nyárbúcsúztató Családi Sportdélután, mindenkinek köszöni a segítséget.

- Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az ősz folyamán haszonbérletbe fogja meghirdetni a 0222/4.hrsz-ú "tanya" területét. Aki szeretne pályázni a meghirdetés Időszakában majd megteheti.

- Meghirdetésre kerültek a Leader pályázatok, melyeket október hónap folyamán lehet benyújtani. első körben az eszközbeszerzésekre vonatkozó igényeket adhattuk be szeptember 5-ig. Községünkből két ilyen igényt nyújtottunk be, az egyiket az Epöli Polgárőr Egyesület nyújtotta be térfigyelő rendszer kialakítására, a másikat az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány sörpad garnitúrák beszerzésére. Mindkét pályázaton az elnyerhető támogatás maximum 1 millió forint, melyet szeretnénk teljes egészében kihasználni. Ezeket a pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálják el, ezért gyorsan kell majd intézkedni.

A nagy értékű pályázatok vonatkozásában a Falufejlesztési Közalapítvány tervezi benyújtani a tájház belső felújítására vonatkozó pályázatát, a Faluközösségi Egyesület a jövő évi alkotótábor megszervezésére, az Önkormányzat pedig a sportöltöző és sportpálya felújítására nyújtana be pályázatot. Az Önkormányzat pályázatához önerő is szükséges, majd erről külön beszélnünk kell, melybe be kell vonnunk a helyi sportegyesületet is.

- Tájékoztatásul elmondja, hogy az iskola feletti üres kis lakást bérbe fogja adni Fazekas Jánosnénak.

- A közvilágítás korszerűsítése ügyében több cég is keresi az önkormányzatokat, ez ügyben később fogja tájékoztatni a testületet a konkrét ajánlatokról.

 

A képviselő-testület 3 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs) elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

A napirend tárgyalása után érkezett Csenki Mihály képviselő, így a képviselő-testület létszáma 5 főre változott.

 

 

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        13/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

                     1/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

5.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi

                       gazdálkodásáról

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban a június 30-i állapotnál még szerepel likvid hitel, de ez a hitel a mai napra már kifizetésre került. Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik hiteltartozással. Az első félév nehéz volt a gazdálkodás szempontjából. Ki kellett fizetnünk az orvosi rendelő udvarának és parkolójának a számláját, megelőlegeztük a Faluközösségi Egyesületnek a Leader pályázati támogatás leigényléséhez szükséges 889 E Ft-ot, melyet Időközben az Egyesület leigényelt és megkapott az MVH-tól, így visszafizette az önkormányzatnak a kölcsön kapott támogatást. Még várjuk a villámcsapás okozta kártérítést a biztosítótól, ezen kívül a helyi adók befizetésével most jelenleg egyensúlyba került a költségvetés.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

56/2011.(IX.15.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2011.(III.10.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves alakulása

 

2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Teljesítés alakulása

Bevételek főösszege

311.841

 

311.841

248.395

88 %

Kiadások főösszege

311.841

311.841

247.539

79 %

 

3) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei:

            - eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat

            - a féléves teljesítést, valamint

            - a teljesítés alakulását

            az 1. sz. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

4) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai:

            - eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat

            - a féléves teljesítést, valamint

            - a teljesítés alakulását

            az 1. sz. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

5) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. I. féléves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                          E Ft-ban


6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. I. féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen:

5.331

5.331

62.559

1173 %

Ebből:

 

 

 

 

intézményi beruházási kiadások

4.631

4.631

34.340

742 %

felújítás

500

500

28.219

5643 %

felhalm.célú pénzeszk.átadás

200

200

0

0 %

 

7) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

 

8) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

A tartalék összegének alakulása

 

10) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                          E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

2.100

2.100

0

0

Ebből:

 

 

 

 

általános tartalék

100

100

0

0

céltartalék

2.000

2.000

0

0

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester


6.) Napirend: Dícséretes Epöli Porta és Utca cím adományozása

 

Kutassy Viktor képviselő, bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            57/2011.(IX.15.) Ökt. határozat

            A 2011. évi Dícséretes Epöli Porta cím adományozásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. évben

a Dícséretes Epöli Porta címet  

Tatárka István és neje Epöl, Móricz Zs.u. 46.sz. alatti lakosok részére

adományozza és részükre 2012. május-augusztus

hónapokra 3 m3/hó locsolási kedvezményt biztosít.

 

2011. évben  Dícséretes Epöli Utca címet a képviselő-testület nem

adományoz.

 

           HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület

7.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                       tájékoztatója a 2011. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Csenki Mihály képviselő, bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:


            58/2011.(IX.15.) Ökt. határozat

            Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

          2011. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi

            és Szociális Bizottság és a Polgármester beszámolóját a

            2011. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület, polgármester és bizottság elnöke

8.) Napirend: Szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló helyi

                       rendelet módosítása

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet

                        A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló

                        12/2005.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

9.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. féléves

                       tevékenységéről beszámoló

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatásul ismerteti a beszámolót, mely minden képviselőnek a mai napon e-mail útján is megküldésre került. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        59/2011.(IX.15.) Ökt. határozat

                        A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. féléves

                     tevékenységéről szóló beszámolóról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. féléves

                        tevékenységéről szóló beszámolót.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

10.) Napirend: Egyebek - Idősek napjának megbeszélése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben a község programterve szerint október 14-én kerülne megrendezésre az Idősek Napja. Javaslatot kér arra, hogy idén mi legyen az ajándék. Tájékoztatásul elmondja, hogy Üveges Kati néni 100 E Ft támogatást adott az önkormányzatnak az Idősek Napja megrendezéséhez. Kéri erre vonatkozóan is a véleményeket, hogy mire fordítsák ezt az összeget.

 

A képviselő-testület a tárgyalás során úgy döntött, hogy elfogadja Molnár Róbertné javaslatát, és ez évben a község képeivel ellátott 2012. évi naptárt készíttet ajándékként, melyet több példányban is el lehetne készíttetni és karácsony előtt kiárusítani. Az Üveges Kati néni által felajánlott pénzből előadóművészt kérnek fel magyar nóták éneklésére.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                    Mike Hajnalka

                          polgármester                                              körjegyző

Joomla templates by a4joomla