2011.10.20

2011.10.20. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

    2011. október 20-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

 

Távol lévő képviselő:  ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az alábbi napirendi ponttal kiegészíteni:

5.) Egyebek: - Falinaptár eladási árának megállapítása

             

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        60/2011.(X.20.) Ökt. határozat

                        A 2011. október 20-i képviselő-testületi ülés napirendi

                        pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött és a polgármester által kiegészített

                        napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Epöl Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának   

     módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

3.) Pályázatok benyújtása

     a) Önkormányzat pályázata a sportöltöző és sportpálya felújítására

     b) Faluközösségi Egyesület "Hagyományőrző Alkotótábor Epölön" c.

         pályázatának támogató nyilatkozata

     c) Falufejlesztési Közalapítvány "Epöli tájház belső tereinek felújítása" c.

         pályázat támogató nyilatkozata

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás járások kialakítását érintő javaslata

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Egyebek: - Falinaptár eladási árának megállapítása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2011.09.15.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Megköszöni az Idősek napján a részvételt és a segítséget azoknak a képviselőknek, akik ott voltak az ünnepségen. Jó hangulatú, jól sikerült rendezvény volt.

- Ünnepi megyegyűlésen vett részt az önkormányzatok napján, melyen jelen volt Tállai András államtitkár Úr is, aki tájékoztatást adott az új önkormányzati törvény tervezetéről. Kérdés feltevésre, probléma felvetésre nem volt mód.

- szeptember 29-én és október 10-én kistérségi ülésen vett részt. Röviden ismerteti az ott elhangzottakat.

- október 19-én Ister-Granum EGTC közgyűlésen vett részt, röviden ismerteti az ott elhangzottakat.

- egy alkalommal vett részt Gödöllőn a helyi önkormányzatok és a közoktatás jövőjét érintő konferencián.

- Az elmúlt Időszakban két civil szervezet pályázatának benyújtását segítette az önkormányzat:

            - Falufejlesztési Közalapítvány: sörpad garnitúrák beszerzése

            - Epöl Községi Polgárőr Egyesület: térfigyelő kamerák beszerzése

- október 21-én Michl József országgyűlési képviselő meghívására Tatán, tájékoztatáson fog részt venni az új önkormányzati törvény és a köznevelési törvény tervezetéről.

- október 21-én kerül megrendezésre községünkben az október 23-i ünnepség. Minden képviselőt vár a megemlékezésen.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        61/2011.(X.20.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

2.) Napirend: Epöl Község Önkormányzata szervezeti és működési

                         szabályzatának módosítása

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            15/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet

            Epöl Község Önkormányzata Szervezeti és Működési

          Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet

          módosításáról.

3.) Napirend: Pályázatok benyújtása

     a) Önkormányzat pályázata a sportöltöző és sportpálya felújítására

     b) Faluközösségi Egyesület "Hagyományőrző Alkotótábor Epölön" c.

          pályázatának támogató nyilatkozata

     c) Falufejlesztési Közalapítvány "Epöli tájház belső tereinek felújítása" c.

          pályázat támogató nyilatkozata

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendeletet, mely alapján 2011. november 2. napjáig nyújthatóak be a pályázatok. Ismerteti a meghirdetett pályázati célokat és azok előírásait. Ezek közül javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a községi sportöltöző felújítására. A pályázat keretében 5 millió Ft-ot lehet igényelni, melyhez szükséges önerőt, az áfa összegét - 1.250 E Ft - az önkormányzatnak kell biztosítania a 2012. évi költségvetésében.

Fentieken kívül javasolja két civil szervezet pályázatát is támogatni, mert a pályázatok benyújtásánál, a pontozási szempontoknál plusz pontot lehet ezzel elérni.

A fenti pályázatok: - A Falufejlesztési Közalapítvány: tájház belső felújítása

                              - Faluközösségi Egyesület: jövő évi alkotótábor megrendezése

A civil szervezetek kedvező döntés esetén 100 %-os pályázati támogatásban részesülnek, így önerő nem szükséges a pályázati cél megvalósításához.

Javasolja a határozati javaslatok elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

            62/2011.(X.20.) Ökt. határozat

            A sportöltöző felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatában

            elfogadja, hogy az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a

            Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott az Európai Mezőgazdasági

            Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

            fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

            feltételeiről szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet és a Mezőgazdasági és

            Vidékfejlesztési Hivatal közleménye alapján a Duna-Pilis-Gerecse

            Vidékfejlesztési Egyesület 1 017 221 azonosítójú, "Iskolarendszeren kívüli

            sportlétesítmények bővítése, felújítása, eszközbeszerzés és

            energiatakarékos fejlesztés" elnevezésű célterületre "Epöli sportöltöző

            felújítása" címmel.

            A pályázathoz szükséges önerőt a képviselő-testület a 2012. évi

            költségvetésében biztosítja.

 

            HatárIdő: a pályázat benyújtására: 2011. október 30.

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

            63/2011.(X.20.) Ökt. határozat

            Faluközösségi Egyesület pályázatának támogatása

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatában

            támogatja az Epöli Faluközösségi Egyesületet (székhely: 2526. Epöl,

            Kossuth L.u.8. bírósági bejegyzési szám: Pk. 60029/1991. adószáma:

            19147792-1-11, képviseli: Domokos Ede elnök) abban, hogy a

            Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott az Európai Mezőgazdasági

            Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

            fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

            feltételiől szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet és a Mezőgazdasági és

            Vidékfejlesztési Hivatal közleménye alapján támogatási kérelmet nyújtson be

            a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 1017214 azonosítójú,

„A hagyományos kézműves szakmák továbbvitelének támogatása, a

hagyományőrző tevékenységek továbbvitelét, hagyományos népi

mesterségek, művészetek bemutatását, elsajátítását szolgáló táborok

szervezése.” elnevezésű célterületre "Hagyományos Alkotótábor Epölön"

címmel.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

            64/2011.(X.20.) Ökt. határozat

            Falufejlesztési Közalapítvány pályázatának támogatása

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatában

            támogatja az Epöli Falufejlesztési Közalapítványt (székhely: 2526. Epöl,

            Kossuth L.u.8. bírósági bejegyzési szám: Pk. 60063/1992. adószáma:

            19150316-1-11, képviseli: Tiboriné Kardos Éva elnök) abban, hogy a

            Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott az Európai Mezőgazdasági

            Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

            fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

            feltételiől szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet és a Mezőgazdasági és

            Vidékfejlesztési Hivatal közleménye alapján támogatási kérelmet

            nyújtson be a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 1017238

            azonosítójú,

            "Térségi hagyományok bemutatását szolgáló új terek kialakítása, építése és

            a meglévők felújítása, egyedi tájértékeket képviselő elemek létrehozása"

            elnevezésű célterületre "Epöli tájház belső tereinek felújítása" címmel.

A pályázaton belül megvalósítani kívánt cél - tájház belső felújítása - Epöl

településen a helyi hagyományokra épül és a helyi hagyományok

bemutatásához illeszkedik.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás járások kialakítását érintő

                         javaslata

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi ülésein felvetődött az, hogy a dorogi kistérség kezdeményezze egy dorogi járás kialakítását. Ezzel kapcsolatban dr. Tittmann János Dorog Város Polgármestere felvetette helyi népszavazások kiírását is. A 2011. október 10-én megtartott egyeztető tárgyaláson a jegyzők jelezték, hogy az ide vonatkozó jogi szabályozás szerint ebben a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani. A járások kialakításának még a tervezetét sem ismerik az önkormányzatok, így az sem állítható biztosan, hogy a jogalkotó tervei szerint nem lesz dorogi járás.

A megbeszélés azzal zárult, hogy a dorogi járás kialakítását az önkormányzatok az Ötv. 101.§-ában biztosított felterjesztési joguk gyakorlásával kezdeményezzék. Az egyes önkormányzatok testületi határozatait a Többcélú Társulás Munkaszervezete győjti össze és juttatja el a döntéshozóhoz.

Epöl település helyzetét tekintve elvileg nem zárkózunk el egy dorogi járás kialakítása elől, de mindenképpen jeleznünk kell a döntéshozók felé, hogy nekünk van egy körjegyzőségünk Szomor településsel, melynek fenntartása és szükség esetén bővítése indokolt. Ismerteti az Időközben kiadott új önkormányzati törvény tervezetének ide vonatkozó részét az összevont hivatalok kialakításáról.

Epöl település a megye peremén helyezkedik el, így bizonytalan, hogy melyik járásba kerül majd. A régi járási rendszerben Szomor település is a dorogi járásba tartozott, de most nem tudjuk a döntéshozó szándékát. Ahhoz, hogy a jövőben is megtarthassuk a társulásunkat, azonos járásba kell majd tartozni mindkét településnek, s ha marad a 3 E fő lakossági feltétel, akkor másik települést is be kell vonni a társulásba. Mindezek figyelembe vételével javasolja a képviselő-testületi döntés meghozatalát.

 

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendet majd egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        65/2011.(X.20.) Ökt. határozat

                        Állásfoglalás a járások kialakításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

                        101.§-ában foglalt felterjesztési jogával élve a járások

                        kialakításáról az alábbi határozatot hozza:

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elviekben támogatja egy dorogi járás kialakítását.

                        A járások kialakításánál kéri, hogy a döntéshozó vegye

                        figyelembe azt, hogy az Epöl-Szomor Körjegyzőség a

                        a járások kialakítása után is összevont hivatalként

                        működhessen, s mindkét település azonos járásba tartozzon.

 

                        Kezdeményezi továbbá, hogy ne csak egymással határos

                        települések alkothassanak összevont hivatalt, hanem

                        megengedett legyen a jelenlegi Ötv. 39.§-a szerinti legfeljebb

                        két közigazgatási határ elválasztása esetén is összevont

                        hivatalt létrehozni.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

 

5.) Napirend: Egyebek

 

- Falinaptár eladási árának megállapítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy községünkről készült egy fotókkal díszített 2012. évi falinaptár, melynek egy része ajándékként kiosztásra került az Idősek napján. Van még belőle eladásra is szánt mennyiség. A naptár önköltségi ára 700 Ft/db. Javasolja az eladásra szánt példányokat 1000 Ft/db áron értékesíteni.

 

A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet és a naptárak értékesítésére 990 Ft/db eladási árat javasolt.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        66/2011.(X.20.) Ökt. határozat

                        Falinaptár eladási árának meghatározásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az Epöl községről készült 2012. évi falinaptárak

                        eladási árát 990 Ft/db árban határozza meg.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                          körjegyző

Joomla templates by a4joomla