2011.11.24

2011.11.24. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

    2011. november 24-én megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

                           Molnár Róbertné            gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő:  ----

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az alábbi napirendi ponttal kiegészíteni:

13.) Hulladékgazdálkodás helyi szabályairól rendelet módosítás

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

             

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        67/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

                        A 2011. november 24-i képviselő-testületi ülés napirendi

                        pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött és a polgármester által kiegészített

                        napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről szóló

     beszámoló

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Helyi adók módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

6.) Lakásbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Helyiségbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Közterület-használati díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) 2011. évi igazgatási szünet elrendelése

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

10.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirat

       módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

11.) Epöli Faluközösségi Egyesület név és székhelyhasználatának

       engedélyezése

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

12.) Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumát érintő határozat módosítása

       Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

13.) Hulladékgazdálkodás helyi szabályairól rendelet módosítás

       Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

              

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2011. 10. 20.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Folytatódnak az önkormányzati és a köznevelési törvénnyel kapcsolatos informális és egyeztető fórumok. Ahová lehet, elmegy, hogy a különböző önkormányzati érdekképviseleti szervezetek álláspontjáról tájékozódjék. Ezeken a fórumokon a hozzánk hasonló kistelepülések képviselői, polgármesterei mondják el észrevételeiket, esetleges félelmeiket a törvényekkel kapcsolatban. Röviden ismerteti az ott elhangzottakat.

- november 14-én a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás ülésén vitattuk meg a feladatalapú finanszírozás körül kialakult kétségeket. A tárulás elnöke megbízta a munkaszervezet vezetőjét, hogy a három település pénzügyekért felelős kollégájával együtt tekintsék át visszamenőlegesen a társulás gazdálkodását. A kimutatás elkészülte után újabb társulási ülés várható.

- november 15-ig benyújtásra került az önkormányzat részéről a sportöltöző felújítására és bővítésére vonatkozó Leader pályázat. Ezen kívül még két civil szervezet Leader pályázatának benyújtását segítettük:

            - Falufejlesztési Közalapítvány: tájház belső felújítása

          - Faluközösségi Egyesület: 2012. évi Alkotótábor megszervezése

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy a sportöltöző pályázatának elnyerése esetén az építési engedély megszerzéséhez szükséges lesz a helyi építési szabályzat módosítása. Ennek költség vonzatáról jelenleg egyeztet a település tervezővel, a kapott ajánlatról - remélhetőleg a következő ülésen -  tájékoztatja a képviselőket.

A sportöltöző területének rendezéséről készült vázrajzot és az épület feltüntetése iránti kérelmet az önkormányzat benyújtotta a Földhivatalhoz.

- Megbízást adott földmérőnek arra, hogy az általános iskola, közösségi ház, posta, és lakások épületegyüttes megosztását végezze el a társasházzá nyilvánításhoz. Erre azért van szükség, mert egyrészt a Közösségi Házat külön hrsz-ra kell tenni a későbbi hitel fedezetek megteremtése céljából, másrészt az általános iskola is külön hrsz-on szerepeljen, így kivédhetjük, hogy egy esetleges állami tulajdonba vétellel az egész épületegyüttes állami tulajdonba kerüljön.

- Megkereste a Baptista szeretetszolgálat házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás igénybevétele ügyében. Bár a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás feladatai közt szerepel a házi segítségnyújtás, mégis településünkön senki sem veszi igénybe, hiszen ennek díjazása is van kb. 220 Ft/óra. A Baptista szeretetszolgálat ingyenesen végezné ezt a munkát helyi lakosok bevonásával. E lehetőségről később tájékozódni szükséges.

- A Szabadság utca végének területrendezése és önkormányzati tulajdonba vétele szerződéskötés előtt áll, remélhetőleg még ez évben rendeződik a terület tulajdonjoga.

- Az óvodában az óvodavezető szülési szabadsága miatt rövidesen másik óvónőt kell biztosítania az Intézményfenntartó Társulásnak. Egyeztetett ez ügyben a vezető óvónővel és kérte, hogy írjon ki pályázatot határozott Idős óvónői állás betöltésére.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        68/2011.(XI.24.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3/4 éves

                       teljesítéséről szóló beszámoló.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Intézményfenntartó Társulás még nem módosította a költségvetését ezért néhány helyen pl. a beruházásnál túlteljesítés látható, de nem ez a valós helyzet. A zárszámadás elfogadásáig mindenképpen módosításra kerül a társulás költségvetése. Epöl Község Önkormányzata 56 %-os teljesítést mutat, mely Időarányosnak mondható. Augusztus óta nincs az önkormányzatnak folyószámla hitele. Év végéig még ki kell fizetni összesen kb. 1,5 millió forintot a csatorna beruházási hitelre és a Megyei Kistelepülési Alapból az orvosi rendelő építésére felvett hitel negyedéves törlesztésére. Nagyobb kiadásként  - kb. 300 E Ft - jelentkezik még a községi könyvtár fejlesztésére szolgáló számítógépek és bútorok beszerzése, mely a mozgókönyvtári normatívából történik.

A civil szervezetek sem kapták meg az ez évi támogatást, mert szigorú takarékossági intézkedéseket vezettünk be. A jövő évi költségvetésnél beszélni kell a civil szervezetek támogatási lehetőségeiről.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

69/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának 3/4 éves teljesítéséről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1. / Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2011.(III.10.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak  három negyedéves alakulása

 

 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak három negyedéves  teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

311.841

311.841

305.308

98 %

Bevételek főösszege

311.841

311.841

313.812

101 %

 

 

3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a három negyedéves teljesítést, valamint

     - a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

4./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a három negyedéves teljesítést, valamint

     -  a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléket kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

5./ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. három negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

301.538

301.717

240.433

80 %

Ebből:

 

 

 

 

személyi jellegű kiadások

166 431

163 617

124 024

76 %

munkaadókat terhelő járulékok

43 306

42 678

31 105

73 %

dologi jellegű kiadások

69 815

69 670

68 609

98 %

egyéb folyó kiadások

4 448

4 448

          4 771

      107 %

Tám.értékű működési  kiadások

17 538

21 304

        11 924

55 %

 

 

6./ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. három negyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

5.331

5.331

63.826

1197  %

Ebből:

 

 

 

 

felújítások

500

500

28 219

5644 %

intézményi beruházás

4 631

   4 631

35 607

769 %

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

200

200

0

0

 

 

7./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9./ Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

A tartalék összegének alakulása

 

10./ Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

                                                                                                                      E Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

2 100

1 921

0

0,0 %

Ebből:

 

 

 

 

általános tartalék

   100

   100

0

0,0 %

céltartalék

2 000

1 821

0

0,0 %

 

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

70/2011. (XI.24.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.

A 2012. évi költségvetés előkészítése során az alábbi feladatok végrehajtását tartja

szükségesnek:

 

1.      A 2012. évi gazdálkodás folyamán az ésszerű takarékosság határain belül elsődleges feladat az intézmények működőképességének megőrzése, és ehhez a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása. Felül kell vizsgálni és a realitásoknak megfelelően kell tervezni az intézményi saját bevételeket, alapul véve azok 2011. évi tényadatait. Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető forrásokra, az ezekhez szükséges saját erőt biztosítani kell.

2.      A megszűnt vízi-közmű társulat által felvett hitel fedezetét biztosítani kell.

3.      A belterületi utak, járdák felújítására pályázati lehetőségeket kell keresni, a pályázathoz önrészt kell biztosítani.

4.      Partnerkapcsolatok kiépítésére keretet kell biztosítani.

5.      A kiadási oldalon megjelenő feladatok finanszírozását lehetőleg hitel felvétele nélkül kell megoldani.

6.      Az eredeti költségvetéshez képest új feladat vállalása csak abban az esetben lehet indokolt, ha annak ellátását bevételi többlet garantálja.

7.      A megkezdett virágosítási programra anyagi fedezetet kell biztosítani.

8.      A folyamatban lévő pályázatokhoz önerőt kell biztosítani.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Helyi adók módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

H o z z á s z ó l á s

 

Mike Hajnalka körjegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Parlament előtt van az új önkormányzati törvény tervezete, mely szerint a törvény hatályba lépése után a helyi önkormányzat a saját bevételeinek 50 %-áig biztosíthatna önerőt beruházásokhoz. Ezen összeget meghaladó pályázatokhoz, beruházásokhoz kormányengedélyt kell beszerezni. Tekintettel arra, hogy az új törvényi szabályozások tervezete szerint az állami iskolák megteremtésével lényeges saját erőt visz el az állam a  településről (Szja, gépjárműadó, iparűzési adó része)  így előállhat az a helyzet, hogy az önkormányzatnak rendkívül alacsony lesz a saját bevételeinek összege, így nem fog tudni pályázatokon indulni. Már most fel kell erre készülni és a saját bevételek növelésére kell törekedni, hogy az önkormányzat működőképes maradhasson. Mindez a törvényalkotói törekvés a helyi adók emelése felé mutat.

 

Wencz Péter alpolgármester: Véleménye szerint a magánszemélyek kommunális adójának 1 E Ft-os emelésével nem lenne olyan sok bevételi többlete az önkormányzatnak. A lakosságnak elég terhe van már eddig is, nem javasolja a helyi adó emelését.

 

Csenki Mihály képviselő: Szerinte várjuk meg az új törvényi szabályozást és utána változtassunk az adón.

 

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendet és úgy döntött, hogy nem hoz döntést a helyi adók módosítása napirend keretében.

 

 

 

 

 

5.) Napirend: 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        71/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

                        A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

 

A:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az

                        önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét.

 

B:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

2012. évi belső ellenőrzési tervét.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Lakásbérleti díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület nem javasolta a lakbérek emelését, de a komfort nélküli lakás bérleti díjának meghatározását elfogadták, így a képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

72/2011. (XI.24.) Ökt. határozat

A lakásbérleti díjak megállapításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéreit az alábbiak szerint

állapítja meg:

 

I.          Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozóan a lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 347,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         289,- Ft/m2/hó

            c.) komfort nélküli lakás esetén                  150,- Ft/m2/hó

 

II.         A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjét lakbérkedvezmény illeti meg.

 

            A kedvezményes lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 174,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         144,- Ft/m2/hó

 

            A határozat rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel egyidejőleg az 54/2010.(XI.25.) Ökt. határozat

            hatályát veszti.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Helyiségbérleti díjak módosítása

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

73/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

A helyiségbérleti díjak módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti

díját az alábbiak szerint módosítja 2012. január 1-től:  

            1./ Közösségi Ház    Epöl, Kossuth L.u.28.

                        - bál céljára, lakodalom céljára                              16.400,- Ft/nap

                          jótékonysági bál céljára ingyenes !

                        - árusítás céljára                                                      2.100 Ft/óra

                        - pártpolitikai rendezvények céljára                       2.100 Ft/óra

                        - magánrendezvény céljára

                            - halotti tor esetén                                    5.000,- Ft/nap                           - egyéb szórakoztató jellegű rendezvény esetén

10.000,- Ft/nap         

            3./ fodrász üzlet                    Epöl, Kossuth L.u.10.          9.000,- Ft /hó

            4./ Kossuth L.u.3.sz. alatti raktár helyiség /162/1.hrsz/58.000,- Ft/hó

            5./ Kossuth L.u. „volt garázs” /579.hrsz/    egyéni megállapodás alapján

            6./ Postahivatal (Kossuth L.u.28.) bérleti díja                        22.000,- Ft/hó

 

            A bérleti díjak beszedésével megbízza a jegyzőt.

            A határozat rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel együtt hatályát veszti a 55/2010.(XI.25.) Ökt.

            határozat

 

HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Napirend: Közterület-használati díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

74/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

A közterület-használati díjak módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2003.(III.28.)

Ökt.rendelet 13.§. (1) bek. alapján a község területén az alábbi közterület-

használati díjakat állapítja meg:

 

1./  Állandó használati díj:

a./ egyedi hirdető berendezés és reklámtábla 10.000,- Ft/m2

            b./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 533,- Ft/m2/hó

 

 2./ Ideiglenes használati díjak:

            a./ alkalmi árusítás                                                     1.500- Ft/nap

            b./  tehergépkocsi és gépjárművek tárolása             303,- Ft/m2/hó

                 / 5 napig mentes/

            c./ mutatványos tevékenység, vásár:

                        a./ kőrhinta jellegű eszközök                         210,- Ft/m2/nap

                        b./ alkalmi árusítás                                        600,- Ft/m2/nap         

 

3.) Mozgóbolti tevékenység díjai:                              

  - napokban megállapítható közterület-használat esetén          1.500,- Ft/nap

              - napokban nem meghatározható közterület-használat esetén 6.000,- Ft/hó

             

E határozat rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egyidejőleg az 56/2010.(XI.25.)  Ökt.  határozat hatályát veszti.

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: 2011. évi igazgatási szünet elrendelése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti Mike Hajnalka körjegyző írásos beadványát az igazgatási szünettel kapcsolatban és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        75/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

                        A 2011. évi igazgatási szünetről.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

                        41/A.§. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

                        a köztisztviselők szabadságának kiadása érdekében

                        az Epöl-Szomor Körjegyzőségben igazgatási szünetet rendel el

                        az alábbi napokra:  2011. december 27 - 30. (4 nap)

                        Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban anyakönyvi

                        ügyelet van.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és körjegyző

 

 

10.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító

 Okirat módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti Balázs Gyula társulási elnök beadványát az alapító okirat módosítással kapcsolatban és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

76/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a  33/2006.(V.15.) Ökt. határozattal elfogadott és a 84/2006.(XI.27.) Ökt. határozatával, a 24/2007.(V.31.) Ökt határozatával, a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozatával  és a 44/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával módosított Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az Alapító Okirat 5/a pontja törlésre kerül hatályvesztés miatt.

Az Alapító Okirat 5/b. pontjának számozása 5. pontra módosul.

Az  Alapító Okirat 5. pontjában a következő szakfeladatok megnevezése módosításra kerül:

 

851012                      Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása

                                   ezen belül:

-          beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev.  integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev. integráltan

 

852012                      Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

(1-4 évfolyam)

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev. okt.

integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

 

852022                      Sajátos nev.ig. ált.isk.tan.nappali rendsz. nev.,okt.

(5-8 évfolyam)

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt

sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali

rendsz. nev. okt. integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének

 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő

tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

 

A módosítást követően a képviselő-testület a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás alapító okiratának egységes szerkezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 

 

1.         A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp

                                                          Intézményfenntartó Társulás

 

2.         Rövid neve:                                    B-E-N Intézményfenntartó Társulás

 

3.         A költségvetési szerv székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

            Gesztor:                                             Epöl Község Önkormányzata

 

4.         Létrehozásáról rendelkező határozat:

 

            Bajna Község Önkormányzatának képviselő-testülete:

17/2006.(V.16.) Ökt. hat.

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 22/2006.(V.15.)

            Ökt. hat.

            Nagysáp Község Önkormányzatának képviselő-testülete

34/2006.(V.16.) Ökt. hat.

 

            Alapítás Időpontja: 2006. július 1.

 

5.         Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

            1997. évi CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása

            és fenntartása.

 

            Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

Alaptevékenysége:

 

            562912          Óvodai intézményi étkeztetés

            562913          Iskolai intézményi étkeztetés

            841126          Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási

                                   tevékenysége

            841901          Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            851011          Óvodai nevelés, ellátás

851012          Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

                        ellátása ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev.  integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev. integráltan

 

            852011          Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (1-4 évfolyam)

            852012          Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

 (1-4 évfolyam)

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt

sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali

rendsz. nev.okt. integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

 

            852013          Nemzeti és etnikai kisebbs.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

 (1-4 évfolyam)

            852021          Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            852022          Sajátos nev.ig. ált.isk.tan.nappali rendsz. nev.,okt.

(5-8 évfolyam)

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt

sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali

rendsz. nev. okt.integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének

 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő

tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

 

            852023          Nemzeti és etnikai kisebbs.tan.napp.rendsz.nev.,okt.

(5-8 évfolyam)

            855911          Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            855914          Általános iskolai tanulószobai nevelés

            855912          Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

            855913          Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni

                                   nevelése

            855915          Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai

 tanulószobai nevelése

            855916          Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai

                                   nevelése

            910121          Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

            910123          Könyvtári szolgáltatások

            931204          Iskolai, diáksport tevékenység támogatása

 

            Kiegészítő tevékenysége:

 

            562917          Munkahelyi étkeztetés

            682002          Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

            Kisegítő tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítő

                                                        tevékenysége nincs.

 

            Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási

                                                               tevékenységet nem folytathat.

 

6.         Illetékessége:         Bajna, Epöl és Nagysáp községek közigazgatási

                                                területe

                                                              

7.         Irányító szerv neve, székhelye:            Bajna-Epöl-Nagysáp

                                                                       Intézményfenntartó

                                                                       Társulás Társulási Tanácsa

                                                                       2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

8.         Típus szerinti besorolása:

 

            A tevékenység jellege alapján: Közhatalmi költségvetési szerv

 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 

9.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

1997. évi CXXXV.  törvény 12.§. alapján a  Társulási Tanács Elnökét

és Elnökhelyetteseit a Társulási Tanács saját tagjai közül nyílt,

többségi szavazással választja.

            Megbízatásuk Időtartama: Legfeljebb a polgármesteri vagy helyi

            önkormányzati képviselői mandátum megszűnéséig tart.

 

10.      Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

 

Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is

            lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

            törvény rendelkezései az irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári

            Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)

            az irányadó.

 

11.      Alapító és fenntartó neve és címe:

1.       Bajna Község   

          Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                                  2525. Bajna, Kossuth L.u.1.

 

2.                 Epöl Község Önkormányzatának

képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

                                                                       3.         Nagysáp Község

                                                                          Önkormányzatának

                                                                                  képviselő-testülete

                                                                       2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

12.      A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a

            költségvetési szerv működése során keletkező

            vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti

            rendelkezési jogosultságra az önkormányzatok vagyonrendeletének

szabályai vonatkoznak.

 

Záradék:

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a  33/2006.(V.15.) Ökt. határozattal elfogadott és a 84/2006.(XI.27.) Ökt. határozatával, a 24/2007.(V.31.) Ökt határozatával, a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozatával  módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 44/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával és a 76/2011.(XI.24.) Ökt. határozatával jóváhagyta.

 

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat 2011. december 1. napján lép hatályba.

 

Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a 44/2009.(VIII.26.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

2011. november 24.

 

 

                        Muszela Szabolcs                        Mike Hajnalka

                           polgármester                                    körjegyző

 

HatárIdő: Az Alapító Okiratnak a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés kezdeményezésére: 8 nap

Felelős:   polgármester és körjegyző

 

 

11.) Napirend: Epöli Faluközösségi Egyesület név és

                            székhelyhasználatának  engedélyezése.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Faluközösségi Egyesület elnökének kérelmét az egyesület név és székhelyhasználatával kapcsolatban és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        77/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

                        A Faluközösségi Egyesület név és székhelyhasználatáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        hozzájárul ahhoz, hogy az Epöli Faluközösségi Egyesület

                        nevében az Epöl településnév feltüntetésre kerüljön.

 

                        A képviselő-testület tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy      

                        az egyesület székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.sz. legyen.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

12.) Napirend: Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumát érintő határozat

                           módosítása

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        78/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

                        A Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumát érintő

                        határozat módosításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Falufejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának megválasztásáról

                        szóló 47/2011.(VII.07.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

                        A határozatból hatályon kívül helyezi az alábbi szövegrészt:

                        "A kuratórium tagjainak megbízatása a következő általános

                        önkormányzati választások napjáig tart."

 

                        A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

13.) Napirend: Hulladékgazdálkodás helyi szabályairól rendelet

   módosítás

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            16/2011.(XI.25.) Ökt. rendelet

            A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 21/2002.(XII.13.)

          önkormányzati rendelet módosításáról.

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                            polgármester                                                         körjegyző

viagra

Joomla templates by a4joomla