2011.12.08

2011.12.08. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v


Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

    2011. december 8-án megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

                         

Távol lévő képviselő:  ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        79/2011.(XII.08.) Ökt. határozat

                        A 2011. december 8-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Víz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

3.) Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2011. 11. 24.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- november 28-án részt vett az Epöli Faluközösségi Egyesület újjáalakuló ülésén, ahol tisztújítás történt az Egyesület vezetőségében.

- november 29-én a Hétforrás Kft Közgyűlésén vett részt, melyen szó volt a víz- és csatornadíjak jövő évi megállapításáról

- december 8-tól február 7-ig tartó Időszakra 5 új közmunkást tudott az önkormányzat alkalmazni 6 órás foglalkoztatás keretében a Munkaügyi Hivatal támogatásával

- tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről. Augusztus óta nincs az önkormányzatnak folyószámla hitele. Ez év végéig még ki kell fizetni a csatorna közmű hitelét és a Települési Alap negyedéves részletét, de véleménye szerint ezeket az önkormányzat ki fogja tudni hitel felvétele nélkül fizetni.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        80/2011.(XII.08.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester


2.) Napirend: Víz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy november 29-én a Hétforrás Kft Közgyűlést tartott, melyen a jövő évi víz- és csatornadíjak 4 %-os emelésére tett javaslatot a Kft ügyvezetője. A Kft anyagi helyzetét mérlegelve a Közgyűlés a díjemelési javaslatot elfogadta. Ezt minden települési önkormányzatnak helyi rendelettel kell elfogadnia ill. megerősítenie.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

                        17/2011.(XII.09.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzati tulajdonú viziközműből

szolgáltatott ivóvíz díjáról és önkormányzati

tulajdonú viziközmű által biztosított

                        szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjáról.

3.) Napirend: Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

81/2011.(XII.08.) Ökt. határozat

Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a könyvvizsgáló

alkalmazásával kapcsolatban az alábbi pályázati hirdetményt teszi közzé:

 

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet KÖNYVVIZSGÁLÓ

alkalmazására az 1990. évi LXV. tv. 92/A §-ában foglalt feladatok ellátására.

A pályázat a 2011. évi és a 2012. évi beszámoló auditálására vonatkozik.

 

Pályázhatnak:

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara által vezetett névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű könyvvizsgálók.

 

Feltételek:

- szakmai önéletrajz,

- díjazás megjelölése 2011. és a 2012. év auditálására

 

A pályázatot 2012. január 15-ig lehet benyújtani Epöl község polgármesteréhez.

 

Cím: Epöl Község Önkormányzata

         Muszela Szabolcs polgármester

         2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

Telefon: 33/448-530.

 

A pályázati felhívást az alábbi helyeken kell közzétenni:

            - 24 óra c. napilap (egy alkalommal)

            - Epöl község honlapja

            - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

HatárIdő: A pályázati felhívás közzétételére: 15 nap

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

  

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                           körjegyző

Joomla templates by a4joomla