2012.02.09

2012.02.09. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

    2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

                         

Távol lévő képviselő:  ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        4/2012.(II.09.) Ökt. határozat

                        A 2011. február 9-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése II. forduló

      a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

            Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

      b.) Polgármester 2012. évi cafetéria juttatásának megállapítása

           Előadó: Csenki Mihály bizottság elnöke

      c.) 2012. évi képviselői Keret megállapítása

           Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A képviselő-testület 2012. évi munkaterve

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Ivóvíz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Hulladékszállítási díj módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

6.) Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) "Dícséretes Epöli Porta" és "Dícséretes Epöli Utca" cím adományozásáról szóló

       rendelet módosítása.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Falufejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Helyiségbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Könyvvizsgálói álláshirdetésre beérkezett pályázatok elbírálása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

11.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a 2011. II.

       félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester, Csenki Mihály bizottság elnöke

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- január hónap folyamán részt vett az új önkormányzati törvényt és a járások kialakításának tervezetét bemutató polgármesterek részére szervezett tájékoztatókon

- A Hétforrás Kft-nél részt vett az új viziközmű törvénnyel kapcsolatos tájékoztatón.

- január 24-én aláírásra került a Szabadság utca területrendezéséről az adásvételi szerződés

- január 28-án került megrendezésre a községi disznóvágás, mely sikeres rendezvény volt

- január 31-én részt vett a hivatal dolgozóival a Munkaügyi Hivatal Dorogi Kirendeltségén szervezett közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatón.

- február 2-án a Szomor Községi Önkormányzat képviselő-testületével találkozott az epöli képviselő-testület, mely ülésen elfogadták a körjegyzőség 2012. évi költségvetését.

- február elejére kiosztásra került a Belügyminisztériumtól kapott tüzifa támogatás a rászorulók között. Megköszöni Csenki Mihály képviselőnek a kiszállítás során nyújtott segítségét.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        5/2012.(II.09.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Napirend: ) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése II. forduló

                           a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        6/2012.(II.09.) Ökt. határozat

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        2012. évi finanszírozásáról

 

                1.)   Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Az előterjesztésnek megfelelően  49.354 E Ft bevétellel, 49.354 E Ft

                        kiadási főösszeggel és  23.261 E Ft önkormányzati támogatási

            összeggel elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

Társulás epöli intézményeire vonatkozó 2012. évi költségvetési

javaslatot.

 

               2.)   Az előterjesztésnek megfelelően 8.967 E Ft bevétellel és  8.967 E Ft

                        kiadási főösszeggel  15 %-os önkormányzati költségvállalással

(1.339 E Ft)  elfogadja a Társulási Tanács Munkaszervezetének

2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az Intézményfenntartó

                        Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen határozat (1)-(2) pontjának

                        megfelelően szavazzanak.

 

                        HatárIdő: Társulási Tanács 2012. évi költségvetést tárgyaló ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 

b.) Polgármester 2012. évi cafetéria juttatásának megállapítása

Csenki Mihály bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        7/2012.(II.09.) Ökt. határozat

                        A polgármester 2012. évi cafetéria juttatásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Muszela Szabolcs főállású polgármester cafetéria-juttatásának éves

keretösszegét a 2012. év vonatkozásában bruttó 200.000 Ft/év összegben állapítja meg.

                        A cafetéria-juttatás részletszabályait e határozat melléklete tartalmazza.

                        Megbízza  a körjegyzőt a polgármester rendelkező nyilatkozata alapján

                        a cafetéria-jutttások folyósításával.

 

HatárIdő: 2012. január 1-től folyamatos

                        Felelős:    körjegyző

c.) 2012. évi képviselői Keret megállapítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

8/2012.(II.09.) Ökt. határozat

A 2012. évi képviselői Keretről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. január 1. napjától a képviselői Keretet az alábbiak szerint állapítja meg:

A képviselői Keret 2012. évi összege 540.000,-Ft /év 

A keret felhasználásáról a települési önkormányzati képviselők önállóan döntenek az alábbi egyénre szabott keretösszegek szerint:

            a.) települési képviselők által felhasználható keret  360 E Ft/év

                        Az egyéni képviselői keret összege:   10 E Ft/hó

 

            b.) alpolgármester által felhasználható keret       180 E  Ft/ év

                        Az alpolgármester egyéni kerete: 15 E Ft/hó.

 

HatárIdő: 2012. január 1-től folyamatos

Felelős:   polgármester

 

3.) Napirend: A képviselő-testület 2012. évi munkaterve

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        9/2012.(II.09.) Ökt. határozat

                        A képviselő-testület 2012. évi munkatervéről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2012. évi

                        munkatervét.

                        Felkéri a körjegyzőt, hogy a munkatervet küldje meg a

                        Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

 

                        HatárIdő: a munkaterv továbbítására: 15 nap

                        Felelős:    körjegyző

 

 

4.) Napirend: Ivóvíz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról és önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

szennyvíztisztítás és – kezelés díjáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.


5.) Napirend: Hulladékszállítási díj módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet

A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 21/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

6.) Napirend: Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2005. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

7.) Napirend: "Dícséretes Epöli Porta" és "Dícséretes Epöli Utca" cím

                         adományozásáról szóló rendelet módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet

a "Dícséretes Epöli Porta" és "Dícséretes Epöli Utca" cím adományozásáról szóló 3/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.


8.) Napirend: Falufejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:


10/2012.(II.09.) Ökt. határozat

A Falufejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falufejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását alábbiak szerint fogadja el:

 

I. Az Alapító Okirat III. fejezetében (A Közalapítvány képviselete, vagyonának kezelése) "A kuratórium összetétele" címszó alatti tisztségviselők felsorolása az alábbiak szerint módosul:

 

A kuratórium összetétele:   Elnök:             Tiboriné Kardos Éva Epöl, Szabadság u.9.

                                               Tagok:            Muszela Szabolcs polgármester

                                                                       Epöl, Szabadság u. 23.

                                                                       Csenki Mihály települési képviselő

                                                                       Epöl, Szabadság u. 24.

                                                                       Tácsik Mihályné

                                                                       Epöl, Kossuth L. u. 58. sz. alatti lakos

                                                                       Tácsik György

                                                                       Epöl, Petőfi tér 2. sz. alatti lakos

 

A Kuratórium tagjainak megbízatása az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 47/2011.(VII.07.) Ökt.határozata és ennek módosításáról rendelkező 78/2011.(XI.24.) Ökt. határozata alapján 2011. július 7. napjától 2015. július 7. napjáig tart.

 

A közalapítványt az elnök képviseli.

Az elnök akadályoztatása esetén a közalapítvány képviseletére és az elnöki feladatok ellátására  Tácsik Mihályné tag jogosult.

 

II. A módosítás az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

9.) Napirend: Helyiségbérleti díjak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Posta Zrt. észrevételt tett a postahivatal bérleti díjára vonatkozóan, miszerint a bérleti szerződésben a KSH árindex szerepel, mely az általunk novemberben megállapított 4 % helyett csak 3,9 %. Javaslom a bérleti díjat ennek megfelelően a korábbi 22.000,- Ft/hó összegről 21.819,- Ft/hó összegre módosítani.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

            11/2012.(II.09.) Ökt. határozat

            A helyiségbérleti díjakról szóló 73/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

            módosításáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a helyiségbérleti díjak megállapításáról szóló 73/2011.(XI.24.) Ökt.

            határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

            A határozat 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

            6.) Postahivatal (Kossuth L.u. 28.) bérleti díja 21.819,- Ft/hó

 

            A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és körjegyző

 

10.) Napirend: Könyvvizsgálói álláshirdetésre beérkezett pályázatok elbírálása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            12/2012.(II.09.) Ökt. határozat

            Könyvvizsgáló megbízásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a könyvvizsgálói megbízásra beérkezett pályázatok közül

            Kutruczné Kovács Györgyi (Tatabánya, Jókai u. 61.)

            192.000,- Ft + Áfa ajánlatát fogadja el és bízza meg

            a 2011. és 2012. évi beszámoló auditálásával.

            A megbízási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

            HatárIdő: a megbízási szerződés megkötésére: 30 nap

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

11.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a

                           2011. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Szabolcs polgármester  Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Csenki Mihály bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:


            13/2012.(II.09.) Ökt. határozat

            Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester 2011. II. félévi

            szociális tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi és

            Szociális Bizottság és a polgármester 2011. II. félévi szociális

            tevékenységéről készített beszámolót.

           

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    polgármester és bizottsági elnök

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                          körjegyző

payday loans online same day

Joomla templates by a4joomla