Együttes ülés 2012.02.02

Együttes ülés 2012.02.02. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének és

    Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

    2012. február 2-án megtartott együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Epöl Község Önkormányzata Tanácsterem

                         2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

Jelen vannak:

Szomor Község Önkormányzata részéről:

            Nagy György                                  polgármester

            Virágh István                                  alpolgármester

            Bederna Anikó                               képviselő

            Kosztka Ern?                                 képviselő

            Steiner Gabriella                            képviselő

            Zavarkó Balázs Jánosné                        képviselő

 

            Távol lévő képviselő: Földháziné Harsányi Margit


Epöl Község Önkormányzata részéről:

            Muszela Szabolcs                        polgármester

            Wencz Péter                                               alpolgármester

            Csenki Mihály                                képviselő

            Kutassy Viktor                               képviselő

           

          Távol lévő képviselő: ifj. Vicze János

 

            Mike Hajnalka körjegyző

 

Az ülést vezette: Muszela Szabolcs Epöl Község Polgármestere

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.

Határozatképesség: Szomor Község vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 7 fő, Ebből jelen van 6 fő. Epöl Község vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 5 fő, Ebből jelen van 4 fő. Az ülés mindkét település részéről határozatképes.

Az ülés vezetője ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet a képviselő-testületeknek elfogadásra javasol.

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2012.(II.02.) Ökt. határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

1/2012.(II.02.) Ökt. határozata

                        A 2012. február 2-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól

 

                        Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és  polgármester

Napirend:

 

1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló

     - Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester és Nagy György polgármester

 

2.) Kiemelt célok meghatározása az Epöl-Szomor Körjegyzőség

     köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékeléséhez.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester és Nagy György polgármester

 

3.) Egyebek


NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Napirend: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének beterjesztése

                       I. forduló:

                       - Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének

                         jóváhagyása.

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja mindkét önkormányzat képviselő-testületét, hogy az Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi költségvetése a Társulási Megállapodás szerint elkészült. Az államháztartásról szóló törvény szerint az önkormányzatoknak 2012. február 11-ig be kell terjeszteniük az éves költségvetést a képviselő-testület elé. Tekintettel arra, hogy a körjegyzőségi költségvetéshez biztosított önkormányzati önrészek is részét képezik az önkormányzatok 2012. évi költségvetésének, így jelen napirenddel I. fordulóban beterjesztésre kerül mindkét önkormányzat 2012. évi költségvetése. A körjegyzőség működéséhez biztosított önkormányzati hozzájárulások ismeretében lehet mindkét önkormányzat éves költségvetésének tervezését folytatni.

Felkéri Nagy György polgármester Urat, mint a társulás székhelye szerinti település polgármesterét a napirend előterjesztésére.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a körjegyzőség költségvetése a Társulási Megállapodásban megfogalmazott elvek alapján került elkészítésre. Részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét. A Társulási Megállapodástól eltérően kerül finanszírozásra a körjegyző ez évben esedékes jubileumi jutalma, melyhez Szomor község 20 %-os hozzájárulást biztosít a körjegyzőség költségvetésébe. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a körjegyző jubileumi jutalmának kifizetéséből 80 %-os részt vállal Epöl, mivel a körjegyző a jubileumi jutalomra jogosító idejének nagy részét Epöl községben dolgozta le. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2012.(II.02.) Ökt. határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

2/2012.(II.02.) Ökt. határozata

                        Az Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről

 

                        Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

                        Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi költségvetését

                        és biztosítják a költségvetés szerinti önkormányzati hozzájárulást

                        a Körjegyzőség működéséhez.

 

                        Mike Hajnalka körjegyző 25 éves jubileumi jutalmának kifizetéséhez

                        Epöl község önkormányzata 80 %-os mértékben, Szomor Község

                        Önkormányzata 20 %-os mértékben járul hozzá.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

2.) Napirend: Kiemelt célok meghatározása az Epöl-Szomor Körjegyzőség

                       köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékeléséhez.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Nagy György polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Mike Hajnalka körjegyző előző évi teljesítménykövetelményei alapján az éves munkáját - mint az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló polgármester - kiváló minősítésre értékelte.

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2012.(II.02.) Ökt. határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2012.(II.02.) Ökt. határozata

Az Epöl-Szomor Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról.

 

Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete és Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján az Epöl-Szomor Körjegyzőség vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2012. évre vonatkozóan.

 

1.      Célkitűzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén

 

-          A jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatok határIdőre történő ellátása.

 

2.      Célok a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység területén

 

-     Az év során tervezett beruházások, felújítások, fejlesztések folyamatos figyelemmel

            kísérése, előkészítése, bonyolítása , pénzügyi hátterének megteremtéséhez

            pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása.

            A pályázatok elszámolása a jogszabályokban ill. a támogatási szerződésekben

 foglaltaknak megfelelően történjen.

 

-          A kötelezően elkészítendő szabályzatok felülvizsgálata megtörténjen évente legalább egy alkalommal, illetve akkor, ha azt jogszabály, szervezeti változás vagy egyéb körülmény szükségessé teszi.

 

      -    Az intézmény zavartalan működésének támogatása, pénzügyi egyensúlyának

            biztosítása.

-          Az önkormányzat által kötött társulási szerződések alapján történő feladatellátások biztosítása,

      segítése, a társulási hozzájárulás(ok) biztosítása, figyelemmel kísérése.

 

-          A pénzügyi keret felhasználásával biztosítani kell az aktív korú nem foglalkoztatott

      foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek minél szélesebb körű

      foglalkoztatását.

 

3.     Célok a bevételek optimalizálása érdekében

 

-          Az adózástatás során maradéktalanul betartásra kerüljenek az adóeljárási szabályok, különös tekintettel az évközi változásokra.

-          Gondoskodjanak arról, hogy az adó és az egyéb kintlévőségek beszedése érdekében közvetlenül az esedékességet követően intézkedjenek.

-          A beszedés során alkalmazzák a hatályos jogszabályokat.

 

 

4.     Célok a képviselő-testület és a bizottság munkájának segítésével kapcsolatban

 

-          A képviselők, a bizottságok munkájának segítése, a képviselő-testületi és bizottsági ülésekre vonatkozó előterjesztések pontos, határIdőben történő elkészítése.

 

-    A kisebbségi önkormányzat működésének elősegítése érdekében el kell látni a

     szervezési feladatokat, miszerint az ülések írásbeli anyagainak a kezelését,

     nyilvántartások vezetését, figyelemmel kell kísérni az éves munkatervet, valamint a

     határozatok pénzügyi vonatkozásának végrehajtását.

 

HatárIdő: 2012. december 31.

Felelős:   polgármester és körjegyző

 

 

3.) Napirend: Egyebek

 

Nagy György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy néhány hete vált ismertté a 2013. évtől tervezett járási rendszer elképzelése, mely szerint Epölt és Szomort külön járásba tervezi helyezni a jogalkotó. Ez sajnos azt a helyzetet idézné el?, hogy nem tarthatnánk meg a jelenlegi jól működő körjegyzőséget. Az önkormányzatoknak volt lehetősége észrevételt tenni a járási rendszer tervezetéhez, ezért a két önkormányzat nevében levélben megkeresték a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárát és a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízott Asszonyt azzal, hogy legyenek tekintettel a jelenlegi körjegyzőségünkre és a két települést helyezzék azonos járásba, vagy biztosítsák a járások közötti átjárhatóságot. Az Országgyűlés várhatóan június hó folyamán dönt a járások kialakításának végleges változatáról.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az együttes ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

Muszela Szabolcs                                 Nagy György                               Mike Hajnalka

Epöl Község Polgármestere      Szomor Község Polgármestere              körjegyző

Joomla templates by a4joomla