2012.03.01

2012.03.01 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

              2012. március 1-jén megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs        polgármester

                           Wencz Péter                    alpolgármester

                           Csenki Mihály                  képviselő

                           Kutassy Viktor                képviselő

                           ifj. Vicze János                képviselő

                           Mike Hajnalka                  körjegyző

Távol lévő képviselő:  ----

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából valamennyi tag jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol kiegészíteni a következő napirendi ponttal:

- Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-ellátási

  szerződés.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

  módosítása, térítési díjakról szóló rendelet megalkotásához hozzájárulás.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        14/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                        A 2012. március 1-jei képviselő-testületi ülés napirendi

                     pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése III. forduló

     a) Az önkormányzat 2013-2015. közötti Időszakra vonatkozó saját  

         bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési   

         kötelezettségeinek megállapítása.

     b) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

     módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak jóváhagyása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Magyar Önkormányzatok Szövetségébe belépés

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-ellátási

     szerződés.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

     Megállapodás módosítása, térítési díjakról szóló rendelet

     megalkotásához hozzájárulás.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

10.) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- február 18-án került megrendezésre a civil szervezetek találkozója. A közösségi életet illetően nincs okunk a panaszra, bár a költségvetésből látni fogjuk, a civil szervezetek támogatását célirányosan, egyedi elbírálás után képzeljük el.

- február 20-án a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás ülése volt, ahol elfogadásra került a társulás költségvetése és finanszírozásának módja.

- február 23-án Dadon vett részt egy megyei fórumon, melyen Gémesi György a MÖSZ elnöke vázolta az új önkormányzati törvénnyel és a közoktatási törvénnyel kapcsolatos aggályait. Felhívta a figyelmet az egységes álláspont kialakításának és képviseletének a fontosságára.

- A "birodalmi út" melletti trágyalerakóval kapcsolatban állásfoglalást kért a falugazdászon keresztül az illetékes szakhatóságtól, vajon meddig tartható ez az állapot. Ha megjön az állásfoglalás, megkeressük a Gyermely Rt-t a "birodalmi út" állapotával kapcsolatban is.

- március 17-én kerül sor a községi borversenyre, kéri a szervezőket az eddigiekhez hasonló lebonyolításra.

A március 15-i ünnepség után kerül majd sor Blinczinger Béla Epöli tájak és emberek című kiállításának megnyitójára.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

                        15/2012.(III.01.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése III. forduló

     a) Az önkormányzat 2013-2015. közötti Időszakra vonatkozó saját

         bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

         kötelezettségeinek megállapítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

16/2012.(III.01.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2013-2015. közötti Időszakra vonatkozó saját bevételeinek,

valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek

megállapításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 1. mellékletében szereplő táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:  polgármester

 

 

b) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóban részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét. A jövőre nézve a költségvetés bevételi oldalának növelésére fordítható a buszgarázs és a bolt mögötti raktár épületének értékesítése vagy bérbeadása, az üres vagy megüresedő önkormányzati lakások bérbeadása.

Az év során szükséges lesz a jelenlegi likvid hitel szerződés meghosszabbítása további 1 évre, ez májusban esedékes.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

            5/2012.(III.02.) önkormányzati rendelet

            Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

3.) Napirend: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

                      Megállapodásának módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

17/2012.(III.01.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását és a módosítással egységes szerkezetét elfogadja.

 

Módosítások:

I.          fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.) pontja: „Magyar Köztársaság” kikerül,

helyette: „Magyarország” bekerül.

 

II.         fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

1.)    b.) „egészségügyi feladatok” kikerül.

2.)     

„Szakfeladat száma, megnevezés:” címszó alatt:

„KSH szakfeladat-rend szerint:

853158 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

KSH szakfeladat-rend szerint:

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása”

szövegrész kikerül.

 

III.fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

 

                         Szociális feladatok 5.) pontja kiegészül az alábbiakkal:

„A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.”

 

Gyermekjóléti feladatok:

4.) pont: „Az intézmény alaptevékenysége” címszó alatt:

„helyettes szülői hálózat” kikerül

 

V.         fejezet: A társulási szervek működése

4.) pont és 8.) pont: „Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal” kikerül

helyette: „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” bekerül.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:  képviselő-testület és polgármester

18/2012.(III.01.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását és így egységes szerkezetben elfogadja.

 

Módosítások:

II.         fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

1.)    b.) „egészségügyi feladatok” kikerül.

 

„KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”

szövegrész kikerül.

 

III.fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

„Egészségügyi feladatok”, teljes egészében kikerül.

 

Az orvosi ügyelet feladatellátásra vonatkozó módosítások 2012. május 31-ével lépnek hatályba.

HatárIdő: a szerződés aláírására: 2012. március 28.

Felelős:   polgármester

 

 

4.) Napirend: Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak

                       jóváhagyása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            19/2012.(III.01.) Ökt. határozat

            A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak

           jóváhagyásáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            egységes térítési díj formában javasolja elfogadásra

Dorog Város Önkormányzata képviselő-testületének

            a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól

            szóló rendeletet az előterjesztésben szereplő díjak alkalmazásával.

 

          Felelős:  polgármester

          HatárIdő: folyamatos

 

 

5.) Napirend: Lakásvásárlási támogatási kérelem elbírálása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Előterjeszti Molnár Viktor lakásvásárlási támogatás iránti kérelmét. Támogatja a kérelem teljesítését.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        20/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                        Lakásvásárlási támogatás megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról szóló

                        3/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet alapján

                        100.000,- Ft kamatmentes, vissza nem térítendő

                        támogatást nyújt Molnár Viktor Epöl, Kossuth L.u. 25.sz.

                        alatti lakosnak az Epöl, Kossuth L. u. 41.sz. alatti

                        131.hrsz-ú ingatlan megvásárlásához.

 

                        A támogatás kifizetése az adásvételi szerződésnek

                        a földhivatali széljegyeztetése után történhet meg.

 

                        A határozat rendelkezései 2012. március 3. napján lépnek

                     hatályba.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

6.) Napirend: Magyar Önkormányzatok Szövetségébe belépés

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy több alkalommal is részt vett az új önkormányzati törvényt és a közoktatási törvényt érintő változásokkal foglalkozó fórumokon. Ezek mindegyikén elhangzott, hogy kistelepülés lévén eredményesen csak akkor léphetünk fel érdekeink érvényesítése érdekében, ha minél többen és minél egységesebbek vagyunk. Ezért javasolja csatlakozni a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        21/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                        A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő

                     csatlakozásról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        belépési szándékát fejezi ki a Magyar Önkormányzatok

                        Szövetségébe és vállalja a tagsággal kapcsolatos

                        tagdíj megfizetését.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

7.) Napirend: Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-

                       ellátási szerződés.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                  22/2012.(III.01.) Ökt. határozat

                  Központi Háziorvosi Ügyelet ellátására vonatkozó feladat-

                 ellátási szerződésről.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet feladat ellátására vonatkozóan 2012. június 01. napjától feladat-ellátási szerződést köt a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi rendelő Nonprofit Kft.-vel.

 

A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.

 

Az erről szóló határozatot, valamint az aláírt feladat-ellátási szerződést 2012. március 28-ig megküldi a társulás munkaszervezetének.

 

      HatárIdő: 2012. március 28.

      Felelős:  polgármester

8.) Napirend: Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Epöli Faluközösségi Egyesület támogatási kérelmét. Az Egyesület 2011. évben pályázatot nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER pályázatán népviseleti öltözetre és egy mobil színpad elkészítésére. A 2011. év során a népviseleti öltözetet önkormányzati támogatással sikerült elkészíttetni. Ez évben kerülne sor a mobil színpad elkészíttetésére. A pályázati támogatást meg kell előlegezni és az Egyesületnek nincs a számláján ennyi pénz, viszont ha a mobil színpad rövid Idő alatt elkészülne, akkor április hónapban az Egyesület benyújthatná a támogatás lehívásának kérelmét az MVH-hoz. A mobil színpadra elnyert támogatás bruttó 846.730,- Ft. Tekintettel arra, hogy Időközben Áfa emelkedés volt, valamint a színpadot a 2009. évben készített költségvetési tervezett áron már nem lehet elkészíteni, ezért most 955. 040,- Ft-ba kerülne. Javasolja a különbözeti 108.310,- Ft-os összeget az Epöli Faluközösségi Egyesületnek támogatásként megállapítani, valamint a pályázati támogatás lehívásához szükséges teljes összeget megelőlegezni visszatérítendő önkormányzati támogatásként.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

23/2012.(III.01.) Ökt. határozat

            Az Epöli Faluközösségi Egyesület támogatásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az Epöli Faluközösségi Egyesületnek 955.040,- Ft

            támogatást nyújt a 2012. évi költségvetésének általános

            gazdálkodási tartaléka terhére a Mezőgazdasági és

            Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési támogatások Igazgatósága

            231/1910/12/19/2009. számú támogatási határozatában foglalt

            mobil színpad elkészítésére és támogatásának megelőlegezésére.

            A támogatás formája: a) 846.730,- Ft visszatérítendő támogatás

                                                  b) 108.310,- Ft vissza nem térítendő támogatás

            Az a) pontban foglalt támogatást az Egyesület köteles a számlájára

történő megérkezést követően, haladéktalanul az

önkormányzatnak visszautalni.

            A támogatási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

            HatárIdő: a támogatási szerződés megkötésére: 8 nap

            Felelős:   polgármester

 

 

9.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                       Társulási  Megállapodás módosítása, térítési díjakról

                       szóló rendelet megalkotásához hozzájárulás.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás minta közoktatási intézmények fenntartója látja el a gyermekétkeztetési feladatokat is. Tekintettel arra, hogy Nagysáp községre vonatkozóan módosítani kívánják a gyermekétkeztetés térítési díjait, így a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell eljárni, miszerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében foglalt rendeletalkotási felhatalmazás alapján kell erről rendeletet alkotni. A Társulási Megállapodásban rögzíteni kell annak a települési önkormányzatnak a megnevezését, aki a helyi rendeletet megalkotja. A rendelet megalkotására a Társulási Tanácsban Bajna községre esett a választás.  A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A rendeletbe Bajna és Epöl községek részéről a jelenleg érvényes térítési díjak kerülnek, Nagysáp község részéről pedig az emelt díjak. Fentiek alapján javasolja elfogadásra a Társulási Megállapodás módosítását, valamint a helyi rendelet megalkotásához szükséges hozzájárulást.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

 

24/2012.(III.01.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának 7.sz. módosítását az alábbiak szerint:

 

Bajna- Epöl- Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának

 

 7.sz.módosítása.

 

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint kerül módosítása:

 

1.) A Társulási Megállapodás III/Társulási Tanács feladatai című fejezete

     kiegészül a következő 4.) ponttal:

 

     4.) A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás által fenntartott

          közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról Bajna Község

          Önkormányzatának képviselő-testülete alkot rendeletet.

          A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi

         önkormányzatokképviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

 

2.) Társulási Megállapodás jelen módosítása 2012. március 15. napján lép hatályba.

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései

változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: polgármester

 

25/2012.(III.02.) Ökt. határozat

Bajna Község Önkormányzatának a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendeletének megalkotásához szükséges hozzájárulásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra

Bajna Község Önkormányzata képviselő-testületének

a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

fenntartásában működő közoktatási intézményekben a

gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendeletét.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: polgármester

10.) Napirend: Egyebek

 

A napirend keretében Kutassy Viktor képviselő jelezte, hogy a Táncsics utcából a szűlőhely felé vezető földutat cross motorosok használják, így az út állapota nagyon rossz. Jelenleg a képtartóhoz sem lehet autóval felmenni.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                         körjegyző

Joomla templates by a4joomla