2012.04.03

2012.04.03 Jegyzőkönyv

J E G Y Z ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. április 3. napján megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

                           Molnár Róbertné                       gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ifj. Vicze János

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        26/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A 2012. április 3-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a polgármester által előterjesztett napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az állategészségügy 2011. évi helyzetéről beszámoló.

     Előadó: dr. Torpai Tibor hatósági állatorvos

3.) Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2011. évi működéséről.

     Előadó: dr. Lassu Imre háziorvos

4.) Védőnő beszámolója az anya és csecsemővédelem 2011. évi tapasztalatairól.

     Előadó: Szádóczkiné Török Ivett védőn?

5.) Fogorvos beszámolója a 2011. évi tevékenységéről.        

     Előadó: Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos

6.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Folyószámla hitel felvétele

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- március 8-án az E-ON Zrt. munkatársával helyszíni bejárást tartottak a közvilágítási hálózat sok műszaki hibája és a sok áramkimaradás miatt. Sok problémát találtak, mely a jövőben javításra kerül.

- március 10-én Michl József országgyűlési képviselő fórumán vett részt a településen.

- március 15-én megtartottuk az ünnepséget, mely után került sor Blinczinger Béla helyi festűművész kiállítására "Epöli arcok és emberek" címmel.

- március 17-én került sor a borverseny megrendezésére. Köszöni a szervezők munkáját.

- március 22-én ülést tartott a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás, melyen módosításra került a társulás 2011. évi költségvetése.

- a Gyermely Rt megszüntette a községünk határában lévő trágya lerakót, így remélhetőleg egy Időre megszűnt a kellemetlen bűzös szag a községben.

- március elején Péter Attila únyi vállalkozó őrizetlenül hagyott szürke marhái okoztak gondot, többször kellett kihívni a rendőrséget is, hogy elküldjük innen a vállalkozót, aki illegálisan be akart költözni a tanya területére.

- Bejelenti, hogy dr. Bukovszky Mária gyermekorvos befejezte munkáját, így most jelenleg nincs gyermekorvosa a településnek. A pótlásáról gondoskodni kell a jövőben.

- április 21-én falutakarítást szervez az önkormányzat, a közterületeket kellene rendbe tenni, hogy majd később a közmunkások megfelelő szinten tudják tartani.

- A Faluközösségi Egyesület elkészíttette a mozgószínpadot, a múlt ülésen határozatba foglalt támogatást átutaltuk a részükre, melyet rövidesen vissza is igényelhetnek.

 

A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        27/2012.(IV.03.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

2.) Napirend: Az állategészségügy 2011. évi helyzetéről beszámoló.

 

dr.Torpai Tibor hatósági állatorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        28/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        Az állategészségügy 2011. évi helyzetéről szóló

                        beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Torpai Tibor

                        hatósági állatorvos tájékoztatóját az állategészségügy 2011. évi

                        helyzetéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2011. évi

                       működéséről.

dr. Lassu Imre háziorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        29/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A háziorvosi szolgálat 2011. évi működéséről szóló

                        tájékoztatóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Lassu Imre

                        háziorvos tájékoztatóját a háziorvosi szolgálat 2011. évi

                        tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend:  Védőnő beszámolója az anya és csecsemővédelem

   2011. évi  tapasztalatairól.

 

Szádóczkiné Török Ivett védőn?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        30/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        Az anya és csecsemővédelem 2011. évi tapasztalatairól szóló

                       beszámolóról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        védőnő beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és védőn?

5.) Napirend: Fogorvos beszámolója a 2011. évi tevékenységéről.     

Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        31/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A fogorvos 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

                        Jobbágyné dr. Major Ildikó fogszakorvos beszámolóját

                        a 2011. évi tevékenységéről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és fogszakorvos

6.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        6/2012.(IV.04.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

szóló 1/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

7.) Napirend: Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

           

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

32/2012.(IV.03.) Ökt.határozat

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 32/2012. (IV.03.) Ökt. számú határozatával, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján a 2012. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

Epöl Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2012. évben nem tervez.

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

HatárIdő: azonnal.

 

8.) Napirend: Folyószámla hitel felvétele

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez évben is javasolja áthidaló megoldásként a jelenleg érvényben lévő éven belüli folyószámlahitel szerződés meghosszabbítását. Ez a hitel konstrukció a tavalyi évben is nagyon jól jött, amikor az önkormányzat anyagilag megszorult. Jelenleg az önkormányzat anyagi helyzete nem indokolja a hitelfelvételt, de mivel május hónapban lejár az előző évi szerződés ezért a jövőre nézve javasolja változatlan 8 millió forintos összegben meghosszabbítani. Ingatlanfedezetként továbbra is a Közösségi Ház ingatlan kerülne be fedezetként a szerződésbe. Tájékoztatásul elmondja, hogy az éven belüli folyószámlahitel felvételhez nem szükséges külön engedély az önkormányzat részére.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

33/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

Folyószámla hitel felvételéről- hitelkeret megújításáról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés

            terhére a Duna Takarékszövetkezettől vegyen igénybe az

            önkormányzati pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó

            önkormányzati folyószámla hitelt 8 millió Ft összegben

Hitel felvev?: Epöl Község Önkormányzata

                      2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

A hitel futamideje: 1 év

A hitel járulékainak fizetése folyamatos.

A hitel futamideje alatt a hitelhez kapcsolódó járulék az önkormányzat költségvetésébe tervezésre kerül.

Hitel célja: Folyószámla hitel - hitelkeret megújítása

Hitel összege: 8 millió Ft

            Amennyiben a bank szükségesnek látja ingatlanfedezet

            felajánlását, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

            hogy a hitelkérelemben ingatlan fedezetként az önkormányzat

            tulajdonát képező Epöl, Kossuth L.u.28.sz. alatti (505.hrsz.) Közösségi         Ház ingatlant szerepeltesse.

            HatárIdő: a szerződés megkötésére: 2012. április 30.

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

9.) Napirend: Közmeghallgatás Időpontjának kitűzése

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény szerint minden évben kötelező egy alkalommal közmeghallgatást tartani. Ennek Időpontja községünkben tavasszal szokott lenni, javasolja most is ezt az Időszakot. Előterjeszti a napirendi tervezetet és javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet és a közmeghallgatás Időpontjaként április 23-a hétfői napot 18 órai Időpontot javasolták.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        34/2012.(IV.03.) Ökt. határozat

                        A 2012. évi Közmeghallgatásról

           

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2012. április 23-án 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

                        Helye: Községháza tanácsterme

                        Napirend:

                        1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2011. évben végzett

                             tevékenységéről.

                        2.) Tájékoztató a képviselő-testület 2012. évi terveiről

                        3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, ötletbörze

                        A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a

                     közmeghallgatás Időpontját és a napirendeket az SZMSZ-ben

foglaltaknak megfelelően hirdetményben tegye közzé.

 

HatárIdő: a hirdetmény közzétételére: a közmeghallgatás

                előtt 8 nap

                        Felelős: képviselő-testület és körjegyző

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                         körjegyző

 

Joomla templates by a4joomla