2012.04.26

2012.04.26 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. április 26. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

                           Molnár Róbertné                      gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: Wencz Péter                 alpolgármester

                                        Kutassy Viktor              képviselő

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol a következő napirendekkel kiegészíteni:

- Hulladékszállítási díj módosítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- 054.hrsz-ú ingatlan területrendezése

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási finanszírozás

  kiegészítése.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        38/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        A 2012. április 26-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

N a p i r e n d:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2011. évi

     fenntartásáról.

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

3.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Az Önkormányzat 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Egyebek:

- Hulladékszállítási díj módosítása

 Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- 054.hrsz-ú ingatlan területrendezése

             Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

  finanszírozás kiegészítése.

            Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- április 10-én a Dorogi Munkaügyi Hivatal Vezetőjét kereste fel mert ez évben túl alacsony mértékben került megállapításra községünk vonatkozásában a közmunka támogatási összege. Júniusban már kimerítjük az éves keretet. Sajnos semmi bíztató választ nem kaptunk, a második félévben újra megvizsgálják a keret összeget. Ez évben a parlagfő írtásra kikérhető közmunkások pályázata is kistérségi szinten nyújtható be, a dorogi kistérségben 11 főre lehet pályázni. Ez is nagyon kevés, de községünkből mindenképpen jelzi 1-2 főre való igényünket.

- április 11-én közös képviselő-testületi ülést tartottak az Epöl és Szomor községek képviselő-testületei.

- április 21-én volt a falutakarítás. Többen vettek részt, mint tavaly.

- április 23-án megtartotta a képviselő-testület a közmeghallgatást.

- április 24-én a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa ülésezett, elfogadásra került a Társulás 2011. évi zárszámadása.

- Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat nyert az EU-s Élelmiszer pályázaton, így az év során majd érkezik hozzánk élelmiszer szállítmány, melyet a rászorulók között fog az önkormányzat szétosztani.

 

A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        39/2012.(IV.26.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

2.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető

2011. évi  fenntartásáról.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a hulladékszállítás költségeit nem vette bele a költségvetésbe mert az biztosan rendezve lesz az önkormányzat részéről.  Az elmúlt évben a temető 500 E Ft veszteséget termelt. Évek óta nem volt áremelés, a benzin költségek emelkedtek, így a főnyírás, hulladékszállítás költségei is nőttek. Megoldásra váró feladat a temetőben a főnyírás kérdése, melyet ők már nem nagyon tudnak vállalni, nagyon drága. Javasolja megállapítani a létesítmények igénybevételi díját is.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A fenti gondok évről-évre felmerülnek a temető üzemeltetésével kapcsolatban. Van törvényi szabályozás, helyi rendelet és kegyeleti közszolgáltatási szerződés. A fenntartó és üzemeltető feladatait figyelembe véve konszenzusos megoldást kell találni mindkét fél megelégedésére. Javasolja erre vonatkozóan egyeztető megbeszélés megtartását az önkormányzat és a szolgáltató között.  Az utóbbi Időben több jelzést kapott az önkormányzat, hogy a szolgáltató jogtalanul számított fel sírhelydíjakat, megkérdezi, hogy visszafizetésre kerülte-e már ezek az összegek.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: A túlszámlázott sírhelydíjak a héten kiutalásra kerültek, az érintettektől elnézést kér.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        40/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolójáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kegyeleti

                        Léthé Temetkezési Bt beszámolóját a köztemet?

                        2011. évi fenntartásáról.

                        Kezdeményezi a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés          

                        módosítását és egyeztető megbeszélés megtartását a

                        temető fenntartási költségek csökkentése érdekében.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        7/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet

                        Az önkormányzat 2011.évi költségvetési zárszámadásáról.

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentése

 

Muszela Szabolcs polgármester: A belső ellenőrzési jelentést minden képviselő kézhez kapta, javasolja az elkészített intézkedési tervvel együtt elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        41/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési jelentéséről

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat

                        2011. évi belső ellenőrzéséről készült beszámolót és az

                        Intézkedési Tervet.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Egyebek

 

-          Hulladékszállítási díj módosítása

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Javasolja a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú 3 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet

                        A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló

                        21/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

- 054.hrsz-ú ingatlan területrendezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltöző területrendezése és térképen történő feltüntetése ügyben eljárást kezdeményezett az önkormányzat a Földhivatalnál. A területrendezés csak önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint, ez a sportöltöz?, az un. homokgödör és egy olyan út, mely a valóságban nincs meg. A változás utáni állapot szerint ez az út megszüntetésre kerülne és beolvad a valóságos állapot szerint a sportöltöző területébe. Javasolja a változási vázrajz szerint a jóváhagyást.

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        42/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        Sportöltöző területének rendezéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a B-Cenzus Bt 15/2011. munkaszámú változási vázrajza

                        alapján hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képez?

                        052, 053. és 054.hrsz-ú földrészletek vázrajz szerinti

                        megosztásához.

                        A 053.hrsz-ú önkormányzati útként nyilvántartott ingatlan

                        esetén a nyilvántartott térképi és ingatlan-nyilvántartási állapot

                        eltér a valóságos természetbeni állapottól, mely

                        szerint a 053.hrsz-ú ingatlan nem út művelési ágú terület,

                        hanem a 054.hrsz-ú sportöltözőhöz tartozó zöldterület.

                        A megosztási vázrajz a valóságos természetbeni állapot

                        megállapítását és ingatlan-nyilvántartási rögzítését tartalmazza.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

-          Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási 

     finanszírozás kiegészítése.

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Elnökének megkeresését, mely szerint az államháztartásról szóló törvény előírásainak változása miatt szükséges a társulásban mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező dolgozó alkalmazása a beszámolók és egyéb jelentések ellenjegyzéséhez. A Társulás a mérlegképes könyvelőt részmunkaIdőben alkalmazná, községünkre eső összeg ebben az évben 9 hónapra számolva 78.030,- Ft Javasolja 80 E Ft többlettámogatás biztosítását a Társulás Munkaszervezete részére.

 

A képviselő-testület egyhangú 3 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        43/2012.(IV.26.) Ökt. határozat

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        Társulási hozzájárulás kiegészítéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        működéséhez szükséges 2012. évi hozzájárulást a

                        munkaszervezet vonatkozásában 80 E Ft-tal kiegészíti.

                        Epöl község hozzájárulása a munkaszervezet

működéséhez 15 %-os költségvállalással 1.419 E Ft-ra

módosul.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f. 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                        körjegyző

 

Joomla templates by a4joomla