2012.05.31

2012.05.31 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. május 31. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

 

Tóth Jánosné                              Dorog és Térsége Családsegítő   

                                                   és Gyermekjóléti Szolgálat   

                                                             intézményvezetője

                            Erősné Meszes Mónika           csoportvezet?

                            Juhász Katalin                           családgondozó

                            Wiezner Nikoletta                        családgondozó

 

                          

Távol lévő képviselő: ---

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol a következő napirenddel kiegészíteni:

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

  módosítása.

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Megbízási keretszerződés egészségnevelő program pályázat megírására

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        44/2012.(V.31.) Ökt. határozat

                        A 2012. május 31-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester


N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Tájékoztató a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi

      munkájáról.

     Előadó: Szolgálat részéről megbízott személy

3.) Epöl-Szomor Körjegyzőség beszámolója a 2011. évi gyámhatósági

     tevékenységről.

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

4.) A köztemetőről és a temetkezésről szóló helyi rendelet és a Kegyeleti

     Közszolgáltatási szerződés módosítása.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

6.) A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról rendelet

     alkotása.

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

7.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás

     módosítása.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Megbízási keretszerződés egészségnevelő program pályázat megírására

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Egyebek

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Az elmúlt ülés óta egyeztetés történt a temető üzemeltetését végző Léthé Temetkezési Kft-vel. Erről külön előterjesztés készült a 4.) napirend keretében.

- a május hónap a sport és a rendezvények jegyében telt el, köszönhető a civil szervezetek aktivitásának:

            április 28. öregfiúk kispályás labdarúgó torna

            május 13. vidámpark és főzőverseny

            május 19. gyermeknap

            május 23. Kihívás napja

            május 28. Pünkösdi Király Kupa

- a parlagfő mentesítési program keretében a Többcélú Kistérségi Társulás pályázata alapján 2 fő közhasznú dolgozót tudunk foglalkoztatni augusztus közepéig 100 %-os támogatással.

- A május hónap folyamán a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás az iskola igazgatói és óvodavezetői álláshelyekre pályázatot írt ki mivel lejárnak az intézményvezetői megbízások.

- A benyújtott Leader pályázatok közül a kis értékű pályázatok támogatási határozata már megérkezett. Ennek köszönhetően a Polgárőrség térfigyelő kamera rendszert, a Faluközösségi Egyesület pedig a nyári alkotótábor megrendezésére kapott támogatást. Tudomása szerint a nagy értékű pályázataink - tájház felső felújítása, sportöltöző felújítása - is nyertesek lesznek, rövidesen megkapjuk az erről szóló értesítést is. Ezzel kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a sportöltöző területének rendezése folyamatban van, már feltüntetésre került a térképen az épület és a telekmegosztás is elkészült, várjuk a Földhivatal bejegyző határozatát. Ezután kerülhet sor a Helyi Építési Szabályzat módosítására, melyet a nyár folyamán el kell indítanunk. A szabályzat módosítása után szerezhető meg az építési engedély, majd sor kerülhet a kivitelezésre. Ez egy elég hosszú Időintervallum, nem biztos, hogy ez évben a kivitelezés megtörténhet. A tájház felújítását mindenképpen ebben az évben tervezi a Közalapítvány.

- A számlavezető Duna Takarékszövetkezettel megkötöttük az éven belüli folyószámla hitel szerződést.

- A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrizte a településen a vízelvezető árkokat. Ennek eredményeként rövidesen lakossági felhívást teszünk közzé az árkok kitisztítására vonatkozóan.

- május 25-én a bajnai Izsó Károly és a honismereti egyesület tagjai voltak kíváncsiak településünkre  - jó volt hallani nagyobb településeken élők elismerő szavait.

- tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Önkormányzat a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatás vonatkozásában 2013-tól új szolgáltatót, a Magyar Kémény Kft-t jelölt ki. A régi szolgáltató a Komtűz Kft most sorra keresi fel az önkormányzatokat azzal, hogy vele kössenek szerződést ugyanis a jogszabály megengedi, hogy június 30-ig dönthet úgy a települési önkormányzat vagy társulása, hogy maga oldja meg ezt a feladatot, de akkor pályázatot kell kiírnia. Egyenlőre ezzel kapcsolatban folyik az egyeztetés, hétfőn lesz a Többcélú Társulás ülésén erről szó. Azt a megoldást fogják választani, ami a lakosságnak a legkedvezőbb.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        45/2012.(V.31.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

                        2011. évi munkájáról.

 

Tóth Jánosné intézményvezet?: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként röviden bemutatkozik.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        46/2012.(V.31.) Ökt. határozat

                        A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi

                       munkájáról szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi

                        Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatóját a

                        szolgálat 2011. évi munkájáról.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: Epöl-Szomor Körjegyzőség beszámolója a 2011. évi

                       gyámhatósági tevékenységről.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        47/2012.(V.31.) Ökt. határozat

                        Az Epöl-Szomor Körjegyzőség 2011. évi gyámhatósági

                        tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Epöl-Szomor

                        Körjegyzőség tájékoztatóját a 2011. évi gyámhatósági

                        tevékenységről.

.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend: A köztemetőről és a temetkezésről szóló helyi rendelet és a

                        Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi ülés óta egyeztetést történt a köztemető üzemeltetését végző Kegyeleti Léthé Temetkezési Kft-vel a temető további üzemeltetésének költségeiről. A megbeszélés szerint az önkormányzat vállalná a temető hulladékszállításának és a zöldterület gondozásának feladatát és költségét. Az üzemeltető felajánlotta, hogy éves szinten 250 E Ft támogatást biztosít az önkormányzatnak. Sikerült egyezséget kötnünk a Saubermacher Kft-vel, aki a temetői hulladékot ezen összeg ellenében havonta 1 alkalommal elszállítja a temetőből. Így a hulladékszállítás az eddigi 350 E Ft helyett nem kerül költségébe az önkormányzatnak. A zöldterület gondozását eddig az üzemeltető végzete évi 7-800 E Ft-os költségen. Ez nagyon magas ár, júniustól javasolja, hogy az önkormányzat vegye át ezt a feladatot és vagy közmunkásokkal vagy olcsóbb vállalkozóval oldja meg. Véleménye szerint kb. 350 E Ft-ból - melyet eddig a hulladékszállításra költött az önkormányzat - megoldható ez a feladat. Így tehát többlet költséget nem jelent az önkormányzatnak és talán szebb lesz a temet?, ha saját magunk gondoskodunk a rendről.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot és rendeletet:

 

                        48/2012.(V.31.) Ökt. határozat

                        A Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        a Léthé Temetkezési Kft-vel között Kegyeleti Közszolgáltatási

                        szerződés 1.számú módosítását.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

                        9/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet

                        A köztemetőről és a temetkezésről szóló 10/2000.(IX.28.)

                        önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

5.) Napirend: Egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül

                          helyezése

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következ?  rendeletet:

 

                        10/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet

                        Egyes szabálysértési rendelkezések hatályon

kívül helyezéséről.

 

 

6.) Napirend: A közterületek nemzeti ünnepeken történő

                          fellobogózásáról rendelet alkotása.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következ?  rendeletet:

 

                        11/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet

                        A közterületek nemzeti ünnepeken történő

                        fellobogózásáról.

 

 

 

7.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási

                       Megállapodás módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2009. évi CIX. törvény 55.§ (6) bekezdése értelmében a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 2010. január 1-jétől nem minősül költségvetési szervnek, ezért alapító okirattal nem rendelkezhet. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény értelmében a társulási megállapodásban szükséges rögzíteni az alapító okiratban eddig rögzített rendelkezéseket. Fenti rendelkezések betartására a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága felhívta a figyelmünket, ezért javaslom az alapító okirat hatályon kívül helyezését és a Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        49/2012.(V.31.) Ökt. határozat

                        A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        Alapító Okiratát 2012. május 31.napjával hatályon kívül helyezi.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

50/2012.(V.31.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának 8. sz. módosítását az alábbiak szerint:

 

Bajna- Epöl- Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának

 

 8.sz.módosítása.

 

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint kerül módosítása:

 

1.) A Társulási Megállapodás a következő VII. fejezettel kiegészül.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

1.         Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

            1997. évi CXXXV.tv. 16.§-ában foglaltak szerint intézmény alapítása

            és fenntartása.

 

            Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

Alaptevékenysége:

 

            562912          Óvodai intézményi étkeztetés

            562913          Iskolai intézményi étkeztetés

            562917          Munkahelyi étkeztetés

            682002          Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            841126          Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási

                                   tevékenysége

            841901          Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai

            851011          Óvodai nevelés, ellátás

851012          Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,

                        ellátása

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő

funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev.  integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev. integráltan

 

            852011          Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (1-4 évfolyam)

            852012          Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.,okt. (1-4

                                   évfolyam)

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev.okt. integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

 

            852013          Nemzeti és etnikai kisebbs.tan. nappali rendsz.nev.,okt.

 (1-4 évfolyam)

            852021          Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. (5-8 évfolyam)

            852022          Sajátos nev.ig. ált.isk.tan.nappali rendsz. nev.,okt. (5-8

                                   évfolyam)

                                   ezen belül:

-         beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció,vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendsz. nev. okt.integráltan.

-         megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendsz. nev., okt. integráltan

 

            852023          Nemzeti és etnikai kisebbs.tan.napp.rendsz.nev.,okt.

(5-8 évfolyam)

            855911          Általános iskolai napközi otthoni nevelés

            855914          Általános iskolai tanulószobai nevelés

            855912          Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése

            855913          Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni

                                   nevelése

            855915          Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai

                                   tanulószobai

                                   nevelése

            855916          Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai

                                   nevelése

            910121          Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

            910123          Könyvtári szolgáltatások

            931204          Iskolai, diáksport tevékenység támogatása

 

 

            Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem

                                                                folytathat.

 

2.         Illetékessége:         Bajna, Epöl és Nagysáp községek közigazgatási

                                               területe

                                                              

 

3.         Típus szerinti besorolása:

 

            Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó

 

4.         Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

 

            A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

1997. évi CXXXV.  törvény 12.§. alapján a  Társulási Tanács Elnökét és

Elnökhelyetteseit a Társulási Tanács saját tagjai közül nyílt, többségi

szavazással választja.

            Megbízatásuk Időtartama: Legfeljebb a polgármesteri vagy helyi

            önkormányzati képviselői mandátum megszűnéséig tart.

 

 

 

5.                 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony

           megjelölése:

 

Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

            Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is

            lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

            törvény rendelkezései az irányadóak.

            Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári

            Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)

 az irányadó.

 

6.         Alapító, irányító és fenntartó neve és címe:

1.       Bajna Község Önkormányzatának

                                                                       képviselő-testülete

                                                                       2525. Bajna, Kossuth L.u.1.

 

2.      Epöl Község Önkormányzatának

képviselő-testülete

2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

                                                           3.         Nagysáp Község Önkormányzatának

                                                                       képviselő-testülete

                                                                       2524. Nagysáp, Köztársaság tér 1.

 

7.         A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona.

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

 

            A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a

            költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgyak

            esetében elsősorban az alapítót illetik meg.

            Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti

            rendelkezési jogosultságra az önkormányzatok vagyonrendeletének

            szabályai vonatkoznak.

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítása 2012. június 1. napján lép hatályba.

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései

változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: polgármester

 

8.) Napirend:Megbízási keretszerződés egészségnevelő program

                        pályázat megírására

 

Muszela Szabolcs polgármester: Lehetőség van arra, hogy Önkormányzatunk benyújtsa pályázatát a TÁMOP-6.1.2./11/1. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázatra.

Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” című pályázati project keretén belül egészségre nevelő programokra lehet pályázni. Ilyen pl. az iskolás gyermekek részére úszásoktatás, előadások, jóga. Eszközvásárlásra is lehetőség van a pályázati támogatás 10 %-ában. A pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem kell biztosítani, a pályázati előleget előre utalják.

Javasolja a pályázat benyújtását és a megbízási keretszerződés megkötését a Soter-Line Oktatási Központ Kft-vel.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

51/2012.(V.31.) Ökt. határozat

Megbízási keretszerződés megkötéséről egészségnevelő program pályázat megírására

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

1.         Benyújtja pályázatát a TÁMOP-6.1.2./11/1. „Egészségre nevelő és           szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázati          projektre.

 

2.         A pályázat megírásával, lebonyolításával és elszámolásával megbízza a Soter-Line Oktatási Központ Kft-t (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt.7., adószáma: 12174843-242)

3.         A szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert.

 

HatárIdő:azonnal

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

 

9.) Napirend: Egyebek

 

Csenki Mihály képviselő néhány vízelvezetési és ároktisztítási problémát vet fel, melyet a testület megtárgyalt.

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                         körjegyző

Joomla templates by a4joomla