2012.06.28

2012.06.28 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. június 28. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

 

                           Málnás Zsolt r. alezredes         Dorogi Rendőrkapitányság  

                                      

Távol lévő képviselő: Kutassy Viktor

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol a következő napirendi pontokkal kiegészíteni:

- Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Helyi Építési Szabályzat módosítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Általános iskola területrendezése

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        52/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A 2012. június 28-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

     2011. évi közbiztonsági helyzetről.

     Előadó: Rendőrkapitányság részéről megbízott személy

 

3.) Tájékoztató a Hétforrás Kft 2011. évi működéséről

     Előadó: Sütő Péter ügyvezet?

4.) Kezességvállalás civil szervezetek hitelfelvételéhez

     a) Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvétele

     b) Epöli Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvétele

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Epöl Községért Kitüntető cím adományozása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Helyi Építési Szabályzat módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Általános iskola területrendezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- A legutóbbi ülésen szóba került a Vibling Lajos Epöl, Csokonai u.1.sz. alatti ingatlan előtti árok rendezése. Ezt a közmunkások elvégezték.

- Az általános iskola épületének tetőtéri részében a festés elkezdődött, a folytatás akkor történik, ha lesz az önkormányzatnak közmunkása.

- A Gerecse-Pilis Vizitársulattal érdemben még nem tudta felvenni a kapcsolatot mert az elnök már nem dolgozik a társulatnál, de információi szerint a társulat forrás hiányában érdemben nem tudja a feladatát ellátni.

- a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásban meghallgatták a Magyar Kémény Kft képviselőjét. Kérdéseikre megnyugtató választ kaptak.

- június 19-én volt a Faluközösségi Egyesület mobil színpadra vonatkozó LEADER pályázatának helyszíni ellenőrzése. Tudomása szerint mindent rendben találtak, így a támogatás kiutalásával remélhetőleg rövidesen visszatérül az Egyesületnek adott támogatás a pályázat finanszírozásához.

- június 26-án a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulásban új munkaszervezet vezető megválasztására került sor.

- a Duna Takarékszövetkezet június 11-étől egyoldalú szerződés módosítással megszüntette a helyi ügyfélfogadását a községházán. Az eddigi levelezés alapján azt sikerült elérnünk, hogy a helyi adók befizetésére lehetőség nyílik helybeli befizetéssel az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

 

A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

                        53/2012.(VI.28.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                       beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet

                       érintő 2011. évi közbiztonsági helyzetről.

 

Málnás Zsolt r.alezredes: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A körzeti megbízott az írásos munkája elvégzéséhez a hivatalban kaphat informatikai és internetes segítséget.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        54/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

                        Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2011. évi

                        közbiztonsági helyzetről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

3.) Napirend: Tájékoztató a Hétforrás Kft 2011. évi működéséről

 

Sütő Péter ügyvezető igazgató: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hétforrás Kft-től az ügyvezető szabadsága miatt nem jelent meg más személy az ülésen, de előzetesen elküldték az írásos beszámolót, melyet javasol elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        55/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Hétforrás Kft 2011. évi működéséről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Hétforrás Kft

beszámolóját a 2011. évi működéséről

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend: Kezességvállalás civil szervezetek hitelfelvételéhez

                      a) Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvétele

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Polgárőr Egyesület hitelfelvételével kapcsolatos kérelmet, melyet javasol támogatni.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            56/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

            Az Epöl Községi Polgárőr Egyesület hitelfelvételéhez szükséges

            kezességvállalásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            készfizető kezességet vállal az Epöl Községi Polgárőr Egyesület

            (székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.24.) által a Duna

          Takarékszövetkezettől történő hitel felvételéhez.

            A hitelfelvétel célja: A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi

                                              Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

                                               végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati

                                               felhívásának keretében elnyert támogatás

                                               megelőlegezése.

                                               (Támogatási határozat: 231/1910/18/7/2011.)

            Kötelezettségvállalás jellege: készfizető kezesség

            Hitelfelvev?: Epöl Községi Polgárőr Egyesület

            A hitel típusa: Éven belüli támogatást előfinanszírozó hitel

            Összege: 1.000.000,- Ft

            Futamideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap

            Készfizető kezességvállalás összege: 1.000.000, Ft

Az önkormányzat részéről felajánlott ingatlanfedezet:

Epöl Község Önkormányzatának tulajdonát képező epöli

505.hrsz-ú ingatlan részét képező Közösségi Ház,

mely az Önkormányzat üzleti vagyonát képezi.

           

            Az önkormányzat képviselő-testülete vállalja a hitel járulékos

            költségeinek megfizetését és a  beruházási költségek kiegyenlítését,

            amennyiben nem a teljes, pályázati határozatban szereplő összeg

            kerülne megítélésre és kiutalásra a végelszámoláskor.

 

            Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a kezességvállalással

            kapcsolatos iratok aláírására.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

b) Epöli Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvétele

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvételével kapcsolatos kérelmet, melyet javasol támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

57/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

            Az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány hitelfelvételéhez

           szükséges kezességvállalásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            készfizető kezességet vállal az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány

            (székhelye: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.) által a Duna

            Takarékszövetkezettől történő hitel felvételéhez.

            A hitelfelvétel célja: A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi

                                              Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

                                               végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati

                                               felhívásának keretében elnyert támogatás

                                               megelőlegezése.

                                               (Támogatási határozat: 231/1910/40/12/2011.)

            Kötelezettségvállalás jellege: készfizető kezesség

            Hitelfelvev?: Epöli Falufejlesztési Közalapítvány

            A hitel típusa: Éven belüli támogatást előfinanszírozó hitel

            Összege: 13.305.716,- Ft

            Futamideje: szerződéskötéstől számított 1 év

            Készfizető kezességvállalás összege: 13.305.716,- Ft

           

            Az önkormányzat képviselő-testülete vállalja a hitel járulékos

            költségeinek megfizetését és a  beruházási költségek kiegyenlítését,

            amennyiben nem a teljes, pályázati határozatban szereplő összeg

            kerülne megítélésre és kiutalásra a végelszámoláskor.

 

            Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a kezességvállalással

            kapcsolatos iratok aláírására.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Epöl Községért Kitüntető cím adományozása

 

Muszela Szabolcs polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy e napirendi pont tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen történik és elrendeli a zárt ülést.  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 26.§ (5) bekezdése szerint a polgármester a zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen kihirdeti.

 

A napirend tárgyalását és a szavazás eredményét külön zárt ülésről készült Jegyzőkönyv tartalmazza.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Kihirdeti a szavazás eredményét és a napirend keretében hozott határozatot.

A képviselő-testület 3 "igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs) meghozta a következő határozatot:

 

                        58/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        Az "Epöl Községért" Kitüntető Cím 2012. évi

                        adományozásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2012. évben az "Epöl Községért" Kitüntető Címet

                        Muszela Imre Epöl, Hunyadi J.u. 14. sz. alatti lakosnak

                        adományozza.

                       

                        Indokolás:

Muszela Imre polgármester úr 17 éven át (1993-2010) "gondos gazdaként" irányította településünk életét. Példamutatásával, munkájával sokat tett azért, hogy az itt élők igazi közösséggé váljanak, s úgy érezzék:"Epöli Polgárnak" lenni büszkeség.

Azon fáradozott, hogy községünk modern infrastruktúrájával, intézményi ellátottságával még hosszú ideig élhető település legyen a mai kor és az elkövetkezendő generációk számára.

Kívánjuk a Mindenható bőséges áldását családja körében eltöltött hosszú évekre!

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

6.) Napirend: Faluközösségi Egyesület támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs: Ismerteti a Faluközösségi Egyesület támogatás kérelmét, melyet javasol támogatni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        59/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Faluközösségi Egyesület támogatásáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        457.022,-Ft visszatérítendő támogatást biztosít az Epöli

                        Faluközösségi Egyesület részére a Helyi Vidékfejlesztési

                        Stratégiák LEADER Program keretében az alkotótábor

                        megrendezésére elnyert pályázat megvalósításához.

                        A támogatási szerződés megkötésével megbízza a

                        polgármestert.

 

                        HatárIdő: a támogatási szerződés megkötésére: 2012. július 15.

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Helyi Építési Szabályzat módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltöző felújítására elnyert 5 millió Ft-os LEADER pályázati támogatást csak akkor tudja az önkormányzat felhasználni, ha módosítja a helyi építési szabályzatot. Korábban, a pályázat benyújtásánál már jelezte, hogy a sportöltöző rossz építési övezetbe került besorolásra, ennek módosítása után lehet építési engedélyt szerezni a felújítási munka elvégzésére, s amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor ezeket a munkákat el kell végezni. Az önkormányzat ez év májusában értesült arról, hogy pályázati támogatásban részesül a sportöltöző felújítására. A LEADER program szabályai szerint a határozat kibocsátását követő 9 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési kérelmet, ezért nagyon szoros a határIdő. A helyi építési szabályzat módosítása kb. 4 hónapot vesz igénybe, majd ezt követi az építési engedély megszerzésére, mely további 1 hónap, majd a kivitelező kiválasztása és a munka elkezdése, mely már a késő őszi, tél eleji Időszakra fog esni. Mindezzel együtt javasolja a helyi építési szabályzat módosítási eljárásának a megindítását, hiszen a településnek vissza nem térő alkalma nyílik most a sportöltöző felújítására. Ismerteti a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó árajánlatot és javasolja elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        60/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        A Helyi Építési Szabályzat módosításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        kezdeményezi a Helyi Építési szabályzat, a Szerkezeti Terv

                        és a Szabályozási terv módosítását a sportöltöző területének

                        építési övezet módosítása és az épület bővítésével kapcsolatos

                        szabályozás vonatkozásában.

                        A tervezési munka elvégzésével megbízza a TT1 Tervező és

                        Tanácsadó Kft-t (székhelye: 1121. Budapest, Kakukkhegyi út 9.

                        képviselő: Nemesánszky Ildikó).

                        A tervezési díj: a tervezési árajánlat szerint.

                        Megbízza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésével.

 

                        HatárIdő: a tervezési szerződés megkötésére: 2012. július 15.

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

8.) Napirend: Általános iskola területrendezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Duna Takarékszövetkezettel kötött folyószámla hitelszerződésben foglalt kötelezettségünknek megfelelően elindult az 505.hrsz-ú telken lévő általános iskola területének megosztása. A Földhivatal engedélyezte a terület megosztását. Ezt követően kerülhet sor a társasházzá nyilvánításra és így az épületrészek külön hrsz-on történő nyilvántartására. Tekintettel arra, hogy az iskola épülete részben ráépült a Magyar Állam tulajdonát képező 580/5.hrsz-ú út területére ezért rendeznünk kell ennek a területnek a tulajdonjogát. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50-51.§-a lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat kérje ennek a területnek az ingyenes tulajdonba adását. A kérelmet az MNV Zrt-hez kell benyújtani. Természetesen vállalnunk kell a tulajdonba adással kapcsolatban felmerülő költségeket. Javasolja az állami vagyon igényléséről határozatot hozni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        61/2012.(VI.28.) Ökt. határozat

                        Állami vagyon igényléséről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2)

bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló

254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50-51.§-a alapján

kezdeményezi a 17/2011. számú, az 505,506,580/5., 580/9.,

és 580/10.hrsz-ú földrészletek megosztásáról szóló változási

vázrajz szerint az 580/5. és 580/10.hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában a Magyar Állam tulajdonát képező 175 m2

területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a

mellékelt területkimutatás és területkimutatási helyszínrajz

szerint.

Az állami vagyon igénylésének célja: általános iskola területéhez történő csatolás.

Epöl község Önkormányzata vállalja az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.

Megbízza a polgármestert az állami vagyon igénylésével

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételével, szerződések

megkötésével.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                          polgármester                                                     körjegyző

Joomla templates by a4joomla