2012.08.30

2012.08.30 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. augusztus 30. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                              képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

           

                           Molnár Róbertné                        gazdálkodási előadó

                           Révészné N. Andrea                 igazgatási előadó

 

Távol lévő képviselő: ifj. Vicze János

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol a következő napirendi pontokkal kiegészíteni:

- 23/2012.(III.01.) Ökt. határozat kijavítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Molnár Gergely lakásvásárlási támogatás kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Egyebek: pályázati lehetőségek ismertetése

                  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        62/2012.(VIII.30.) Ökt. határozat

                        A 2012. augusztus 30-i képviselő-testületi ülés

napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) Állami vagyon igénylése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

4.) Intézkedési Terv az Epöl-Szomor Körjegyzőség belső ellenőrzéséről

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

5.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a

     2012. I. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: bizottság elnöke és polgármester

6.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) 23/2012.(III.01.) Ökt. határozat kijavítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Molnár Gergely lakásvásárlási támogatás kérelme

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Egyebek: pályázati lehetőségek ismertetése

                     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- július 7-én volt Szeifried Zoltán Rodolfóról és Hofiról készült képkiállítása.

- A július 7-i hétvégén megtörtént az óvodában a parkettázás, az anyagokat vásároltuk meg és két szülő vállalta a parketta lerakását.

- július 26-án kezdődött el a tájház belső felújítása, várhatóan szeptember végére elkészül. Az önkormányzat vállalta a belső vakolat leverését és a rabicháló költségeit. Ezt a munkát a közmunkások elvégezték.

- július 29-én volt egy nagy felhőszakadás, mely károkat is okozott a településen, ezeket nagyrészt már helyreállítottuk.

- július 30 - augusztus 5. között volt az Alkotótábor. A tábor keretében készült egy Trianoni Emlékm?, melynek majd méltó helyet kell találni a településen. Az avatására a következő évben a trianoni emléknap alkalmából kerül sor.

- A helyi építési szabályzat módosításának munkái elkezdődtek, első körben elvégeztük a szakhatósági egyeztetéseket. Augusztus 14-én helyszíni bejárás volt az Arany J. utca végén lévő szennyvízátemelő védőtávolságának meghatározása céljából.

- augusztus 25-én került megrendezésre a Nyárbúcsúztató Családi sportdélután és főzőverseny. Sikeres rendezvény volt.

- A BEN Intézményfenntartó társulás augusztus 29-én ülésezett, néhány szóban tájékoztatja a képviselőket az ülésen elhangzottakról.

- augusztus végén elkészült a községben a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az ehhez szükséges villanyáram biztosítását felvállalta az önkormányzat.

- Tájékoztatásul elmondja, hogy Csenki Mihály képviselőnek kiadta a bolt mögötti raktár egy részét gabona tárolására. A bérleti díjként Csenki Mihály felajánlotta, hogy a községi disznóvágásra biztosít egy sertést, melyet köszönettel elfogadott.

 

 

A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

                        63/2012.(VIII.30.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

2.) Napirend: Az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

64/2012.(VIII.28.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ /1/ bekezdése  alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1. / Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 5/2012./III.2./Ökt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési előirányzatainak  I. féléves alakulása

 

 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

Előirányzat megnevezése        Eredeti      Módosított    Teljesítés     Teljesítés

                                              előirányzat   előirányzat                      alakulása

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                      

Bevételek  főösszege            208.001         209.734        104.079         50 %

Kiadások főösszege              208.001         209.734          99.456         47 %

 

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a féléves teljesítést, valamint

     - a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

4./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a féléves teljesítést , valamint

     -  a teljesítés alakulását

     az 2. számú melléket kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

5./ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. első féléves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése     Eredeti      Módosított   Teljesítés        Teljesítés

                                          előirányzat    előirányzat                           alakulása

                                                                                                          

Összesen:                             204.130      204.130         98.905            48 %

Ebből:

- személyi juttatások                   6.963           6.963          3.733            54 %

- munkaadókat terhelő járulékok 1.624           1.624             851            52 %

- dologi kiadások                       11.231         11.231          3.458            31 %

- támogatás értékű műk.kiadások:178.020  178.020         87.856           49 %

- társ.és szociálpol.juttatások        6.292         6.292            1.881           30 %

- kiegyenlít?, függ?, átfutó kiadások                                     1.126

 

6./ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése    Eredeti     Módosított  Teljesítés           Teljesítés

                                           előirányzat előirányzat                             alakulása

                                                                                                            

Összesen:                             3.871       5.604                 551                10 %

Ebből:

- intézményi beruházási kiadások                                     76    

- felhalmoz.célú pénzeszköz átadás 200   200                100                 50 %

- hiteltörlesztés                       2.321        2.321                 375               16 %

 

7./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9./ Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

 

A tartalék összegének alakulása

 

10./ Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése  Eredeti      Módosított       2012. első      Teljesítés

                                        előirányzat  előirányzat         féléves         alakulása

                                                                                     teljesítés

Tartalék:                                 1.350        3.083                   0

Ebből:

- általános tartalék                                   1.733                   0

- céltartalék                             1.350        1.350                   0

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

3.) Napirend: Állami vagyon igénylése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az általános iskola területrendezése ügyében benyújtott állami vagyon igényléséről szóló önkormányzati határozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felhívására ki kell egészíteni. Ismerteti az MNV Zrt levelét. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            65/2012.(VIII.30.) Ökt. határozat

            Az állami vagyon igényléséről szóló 61/2012.(VI.28.) Ökt.

            határozat kiegészítéséről.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az állami vagyon

            igényléséről szóló 61/2012.(VI.28.) Ökt. határozatát az alábbiak

            szerint kiegészíti:

 

            1.) Az állami vagyon igénylésének felhasználási célja:

     Az Epöl, Hősök tere 5.sz. alatti általános iskola épületének telkéhez

     történő csatolás.

 

            2.) Segítendő feladat megnevezése: a helyi önkormányzatokról szóló

     1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében foglalt és a

      közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásai szerinti

      alapfokú nevelés, oktatás biztosítása.

 

            3.) A képviselő-testület kijelenti, hogy az 580/5. és 580/10.hrsz-ú

                ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, természetvédelmi, Natura

                2000. , valamint helyi védettség alatt.

           

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

4.) Napirend: Intézkedési Terv az Epöl-Szomor Körjegyzőség belső

                       ellenőrzéséről.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

66/2012.(VIII.28.) Ökt. határozat

Az Epöl-Szomor Körjegyzőség belső ellenőrzéséről szóló intézkedési tervről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az

Epöl-Szomor Körjegyzőség belső ellenőrzésének

megállapításaihoz készített Intézkedési Tervet.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   körjegyző

 

 

5.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                       beszámolója a 2012. I. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Csenki Mihály bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

67/2012.(VIII.28.) Ökt. határozat

Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

beszámolójáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi

            és Szociális Bizottság és a polgármester 2012. I. félévi

            szociális tevékenységéről készült beszámolót.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

                       Megállapodás módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

68/2012.(VIII.30.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

.

A Társulási Megállapodás módosításai az alábbiak:

 

-         II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1.)   „A Társulás az alábbi térség feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik:” címszó alatt kiegészül:

„j.) hulladékkezelési feladatok „

                       

-          Szakfeladat száma, megnevezése:

              KSH Szakfeladat-rend szerint: 381103

               Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása,

              átrakása

 

Az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.

 

Felelős: polgármester

HatárIdő: 2012. augusztus 31.

69/2012.(VIII.30.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

.

A Társulási Megállapodás módosításai az alábbiak:

 

            -II. fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

                        1.) b.) „egészségügyi feladatok” bekerül

            -III. fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI címszó alá bekerül:

           

Egészségügyi feladatok

 

1.)   A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaIdőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

 

2.)   A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

 

3.)   A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

 

4.)   A térséget érintő egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezését és bonyolítását esetenként közösen végzi.

 

5.)   Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a térségre kiterjedő együttes pályázatokat nyújt be.

 

-  Szakfeladat száma, megnevezése alá bekerül:

KSH Szakfeladat-rend szerint 1:

851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint 2:

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

 

Az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi

  

HatárIdő: azonnal

Felelős: polgármester

 

7.) Napirend: 23/2012.(III.01.) Ökt. határozat kijavítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Epöli Faluközösségi Egyesület részére a 23/2012.(III.01.) Ökt. határozattal megállapított támogatáshoz biztosított önerő összege tévesen került kiszámításra, a helyes összeg 221.520,- Ft. Kéri a képviselő-testületet a határozatban szereplő önerő összegének kijavítására.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

                        70/2012.(VIII.30.) Ökt. határozat

                        A 23/2012.(III.01.) Ökt. határozat kijavításáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a 23/2012.(III.01.) Ökt. határozatban szerepl?

                        108.310,- Ft vissza nem térítendő támogatás összegét

                        221.520,- Ft-ra kijavítja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

8.) Napirend: Molnár Gergely lakásvásárlási támogatás kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Molnár Gergely és felesége kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz a Szabadság u. 3.sz. alatti ingatlan megvásárlásához lakásvásárlási támogatás iránt. A kérelem megfelel a helyi rendeletben foglaltaknak. Javasolja a támogatás megállapítását.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

                        71/2012.(VIII.30.) Ökt. határozat

                        Lakásvásárlási támogatás megállapításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a lakást építők és vásárlók helyi támogatásáról szóló

                        3/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet alapján

                        100.000,- Ft kamatmentes, vissza nem térítendő

                        támogatást nyújt Molnár Gergely  és Molnár-Pertzel

Zsanett Epöl, Kossuth L.u.25.sz.

                        alatti lakosoknak az Epöl, Szabadság u.3.sz. alatti

                        386. hrsz-ú ingatlan megvásárlásához.

 

                        A támogatás kifizetése az adásvételi szerződésnek

                        a földhivatali széljegyeztetése után történhet meg.

 

                        A határozat rendelkezései 2012. szeptember 1. napján

lépnek hatályba.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

9.) Napirend: Egyebek: pályázati lehetőségek ismertetése

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely pályázati kiírásának tervezetéről.

Megemlít néhány lehetséges pályázati célt: pl. Epöl története könyv kiadása, tanösvény kiépítése, Hegyalja utcai játszótér kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő sziget területének kialakítása, temetői parkoló kialakítása. A rendelet még nem jelent meg, a pályázatok benyújtására várhatóan október vagy november hónap lesz megjelölve.

Kéri a képviselőket, akinek van pályázati ötlete rövid Időn belül közölje.

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                   Mike Hajnalka

                           polgármester                                                            körjegyző

 

Joomla templates by a4joomla