2012.10.25

2012.10.25 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. október 25. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Mike Hajnalka                              körjegyző

                          

                          Dr. Lendvai Balázs                     KEM Kormányhivatal jogtanácsos

                          Lang Balázs                                 KEM Növény- és Talajvéd.Igazg.

                          Pásztor Zsuzsanna                    KEM ÁNTSZ Dorogi,Eszt.Int.

                          Nagy György                                Szomor község polgármestere

                          Dr. Varga Márk                             KEM Korm.Hiv.Földhivatala

                          Tóth László                                  KEM Korm.Hiv.Munkaügyi Hivatal 

 

Távol lévő képviselő: ---

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az egyebek napirendi pont keretében az alábbiakkal kiegészíteni:

- Szándéknyilatkozat a Gerecse Natúrpark létrehozásához

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Helyi adókról tájékoztató

  Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

 

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        78/2012.(X.25.) Ökt. határozat

                        A 2012. október 25-i képviselő-testületi

ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a meghívóban megküldött és a polgármester által

kiegészített napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

N a p i r e n d:

 

1.) Tájékoztató a járási rendszer kialakításáról.

      Előadó: KEM Kormányhivatal részéről megbízott személy

2.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester  

3.) Tájékoztató az általános iskola működtetéséről szóló 

      szándéknyilatkozathoz.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

     támogatására vonatkozó igény benyújtása.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Egyebek:  - Szándéknyilatkozat a Gerecse Natúrpark létrehozásához

                          Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

                          Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Helyi adókról tájékoztató

                          Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Tájékoztató a járási rendszer kialakításáról.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részéről megjelent dr. Lendvai Balázs Urat és a szakigazgatási szervek részéről megjelent személyeket. Felkéri dr. Lendvai Balázs jogtanácsost a járások kialakításáról szóló tájékoztató megtartására.

 

dr. Lendvai Balázs jogtanácsos: Ismerteti a 2013. január 1-jével felállításra kerülő járások kialakításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat, a rendszer lényegét, az ügysegéddel kapcsolatos előírásokat, a vagyonátadásra vonatkozó szabályokat és a köztisztviselői státuszok átadásának szabályait.

 

A hozzászólások keretében Muszela Szabolcs polgármester és Nagy György polgármester az Epöl-Szomor Körjegyzőség vonatkozásában felvetik, hogy a Kormányhivatal 1 fő státusz elvonását kezdeményezte a körjegyzőségtől a járási hivatalhoz. Ezzel kapcsolatosan elmondják, hogy méltányos elbírálást kérnek a Kormányhivataltól, mivel a körjegyzőség települései 2013-tól külön-külön járáshoz tartoznak majd és ez miatt a létszámot más-más összevont hivatalhoz kell majd csoportosítani. Amennyiben az 1 fő elvonását január 1-től meg kell valósítani, az könnyen működésképtelenséget eredményezhet a hivatalban. Jelenleg nincs olyan ügyintéz?, akinek a munkája feleslegessé válna a járási rendszer kialakítása miatt. Az előzetes információk szerint Epöl községbe ügysegéd sem jönne januártól, így a lakosság biztosan nehezebben tud majd olyan ügyeket elintézni, amelyek a járási hivatalhoz tartoznak majd.

 

dr. Lendvai Balázs jogtanácsos: Válaszában elmondja, hogy megérti a települések gondját az 1 státusz átadásával kapcsolatban, de ő nincs abban a helyzetben, hogy engedélyezze ennek az elengedését. Azt azonban megígéri, hogy tolmácsolja a felmerült gondot és észrevételeket a Kormányhivatalban. Az ügysegéddel kapcsolatban tájékoztat arról, hogy az összevont hivatalok létrejötte után újra lehet jelezni az ügysegéd iránti igényt, s erre vonatkozóan megállapodást kell majd kötni a Kormányhivatallal.

Muszela Szabolcs polgármester megköszöni a tájékoztatót és a szakigazgatási szervek részvételét.

dr. Lendvai Balázs jogtanácsos és a szakigazgatási szervek képviselői eltávoztak az ülésről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: A téma folytatásaként a kiküldött írásos anyagnak megfelelően ismerteti, hogy a körjegyzőség 1 fő státuszának átadása vonatkozásában megállapodást kell kötni a Kormányhivatallal. Tekintettel arra, hogy körjegyzőségünk van, így a megállapodás aláírásához mindkét képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A megállapodás csak akkor jön létre, ha ahhoz minden érintett fél hozzájárul. Epöl község részéről nem javasolja létszám átadását, mert itt csak 2 fő köztisztviselő dolgozik. Szomor helyzetét is méltányolva, azt a javaslatot teszi, hogy a szomori képviselő-testület is beszéljen a létszám átadás kérdéséről. Természetesen Epöl község csak akkor vállalja a megállapodás aláírását, ha az Szomor településnek is aláírható és vállalható.

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            79/2012.(X.25.) Ökt. határozat

            A járások kialakításával kapcsolatban a KEM Kormányhivatallal kötend?

            megállapodásról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            felhatalmazza Muszela Szabolcs polgármestert a

            járások kialakításával kapcsolatosan a KEM Kormányhivatallal

            a Megállapodás megkötésére az alábbi feltételekkel:

            a) a Megállapodást a polgármester csak akkor írhatja alá,

                ha ahhoz Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                is hozzájárul és felhatalmazza Szomor polgármesterét az aláírásra,

            b) a Megállapodásban a Körjegyzőség epöli kirendeltségén dolgozó

               köztisztviselői státusz átadása nem szerepelhet.

 

            HatárIdő: a szomori képviselő-testület döntésétől függően soron kívül

            Felelős:   polgármester

 

2.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- a Falufejlesztési Közalapítvány pályázata alapján a napokban befejeződött a tájház belső felújítása. Az adminisztrációs feladatok lezárása után rövidesen benyújtásra kerül a Leader támogatás leigénylése.

- október 13-án került sor civil szervezetek bevonásával a településen a szüreti felvonulás megtartására. Ezzel több, mint 40 éves hiányt pótoltunk, s remélhetőleg a jövőben is megrendezésre kerül.

- október 18-án megtartottuk az Idősek Napját, mely szintén jól sikerült program volt.

- az október 23-i ünnepségen is sok résztvevő volt, minden szereplőnek megköszöni a segítséget.

- a Belügyminisztérium felhívására 20 m3 tüzifát igényelt az önkormányzat a tél folyamán nehéz helyzetbe kerülők támogatására.

- Értesítést kaptunk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól, hogy EU Élelmiszersegélyt kap a település. Az ideszállításról november közepéig kell gondoskodnunk. A kiosztáshoz kéri majd a szociális bizottság segítségét.

 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Szabolcs polgármester) meghozta a következő határozatot:

                        80/2012.(X.25.) Ökt. határorzat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                     beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

3.) Napirend: Tájékoztató az általános iskola működtetéséről szóló 

                         szándéknyilatkozathoz.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az előző ülés óta sem alkotta meg az Országgyűlés a jövő évi költségvetési törvényt. Az iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozat határidejét kitolták november 15-re, de feltételezhet?, hogy akkorra sem lesz más információnk mint amit már eddig is tudunk. A Magyar Államkincstártól származó információk szerint a működtetés vállalásához az önkormányzatnak igazolnia kell, hogy a működtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel rendelkezik, adatot kell szolgáltatnia az érintett köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlanok működtetési adatairól és a működtetéshez rendelkezésre álló önkormányzati bevételekről. Mindezek alapján az állam az önkormányzat kérelmét felülvizsgálja és ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség meglétét, az állam az önkormányzat kérelmét elutasítja.

Fentiek ismeretében javasolja olyan határozat meghozatalát, amelyben szerepel az, hogy a képviselő-testület szeretné, de a költségvetési támogatások hiánya miatt nem tudja vállalni az általános iskola működtetését.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        81/2012.(X.25.) Ökt. határozat

                        Az általános iskola működtetéséről szóló szándéknyilatkozatról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        nem él a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

                        97.§ (24) bekezdésében biztosított szándéknyilatkozat

                        lehetőségével. A helyi oktatás fontossága miatt szeretné, de a

                        költségvetési támogatások és a saját források hiánya miatt nem tudja

                        2013. január 1-től az általános iskola működtetési kiadásainak

                        finanszírozását az államtól átvállalni.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

4.) Napirend: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

                         támogatására vonatkozó igény benyújtása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igény nyújtható be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. Községünknek van még csatorna közmű hitele, s ennek támogatására javasolja a támogatási igény benyújtását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

82/2012.(X.25.) Ökt. határozat

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

 

    1.     Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi

            központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja

            alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül

            hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

 

2.        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önhibájukon kívül

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez

a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

I.    A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és

      a Szomor székhelyű Körjegyzőséghez tartozik. 

 

II.   A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben

      ilyen jogcímen 6.340 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 14.364 ezer forint működési

      célú hiánnyal fogadta el.

 

IV.  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem

      kötelezett.

 

V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§

     (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok

     követelményeinek megfelel.

 

HatárIdő: A támogatási igény benyújtására: 2012. november 5.

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

5.) Napirend: Egyebek: 

 

- Szándéknyilatkozat a Gerecse Natúrpark létrehozásához

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség képviseletében Michl József elnök, országgyűlési képviselő Úr által írt kezdeményezést és javasolja a szándéknyilatkozat megtételét, elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

83/2012.(X.25.) Ökt. határozat

A Gerecse Natúrpark létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

csatlakozni kíván a Gerecse Natúrparkhoz, egyetért a Natúrpark

létesítésével és céljaival.

Az Által-ér Szövetség által, a Gerecse Natúrpark név használatához

való miniszteri hozzájárulás érdekében írt kérelmező levélben foglaltakat

támogatjuk. A Natúrparkra kidolgozott szakmai koncepcióban foglaltakat

elfogadjuk, a Natúrparkot annak területére, valamint a Natúrpark által érintett

természetvédelmi területi kategóriákra (védett természeti terület, Natura

2000 terület stb.) vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogjuk

működtetni. Egyetértünk azzal, hogy a Natúrparkot hivatalosan a nevezett

létrehozásáért és működtetéséért felelős szervezet, az Által-ér Szövetség

(székhely: 2890. Tata, Kossuth tér 1.) képviselje.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

- Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek az Epöli Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét. Az Egyesület ez év nyarán Leader támogatásból két kamerából álló térfigyelő rendszert építtetett ki a településen. A pályázati támogatás megelőlegezéséhez hitelt vettek fel, melynek a kamatait nem tudják fizetni, ehhez kérik az önkormányzat támogatását. A kamatokat addig kell fizetni, amíg a pályázati támogatás nem érkezik meg a számlájukra. Eddig kb. 20 E Ft a felmerült kamat, mely várhatóan nem haladja majd meg az 50 E Ft-ot. Kéri a képviselő-testületet, hogy nyújtson segítséget az egyesületnek és vállalja fel a felmerülő kamatok összegének támogatását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            84/2012.(X.25.) Ökt. határozat

            Az Epöli Polgárőr Egyesület támogatásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a Térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyú Leader

            pályázat keretében az Epöli Polgárőr Egyesület által

            a Duna Takarékszövetkezettől felvett hitel kamatait

azok felmerüléséig megtéríti az egyesületnek.

 

A támogatási szerződés megkötésével megbízza a

polgármestert.

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:  képviselő-testület és polgármester

- Helyi adókról tájékoztató

Mike Hajnalka körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővít?, az adó mértékét növel?, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. Ebből következűen valamely adóév 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték, adómenteségi rendelkezés tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba. Azaz, ha az önkormányzat 2013. január 1-jén kíván hatályba léptetni új adórendeletet vagy valamely módosító adórendelet rendelkezést, akkor azt legkésőbb 2012. december 2-ig ki kell hirdetni a helyben szokásos módon. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ a) pont utolsó fordulata szerint adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem súlyosbítható. Tehát ha az adórendelet 2013. január 1-jétől az adómérték növelésére, az adókedvezmény/mentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát - új adónemet a településen először bevezető rendelet kivételével - 2012. december 2-ig nem hirdetik ki, akkor annak - a súlyosbítás tilalmára tekintettel - 2013. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség.

Fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek, amennyiben a helyi adók tekintetében módosítást szeretne bevezetni 2013-tól, azt a novemberi ülésen tegye meg.

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

                        Muszela Szabolcs                                                   Mike Hajnalka

                           polgármester                                                            körjegyző

Joomla templates by a4joomla