2012.11.16

2012.11.16 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. november 16. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:  Muszela Szabolcs                        polgármester

                           Wencz Péter                                 alpolgármester

                           Kutassy Viktor                               képviselő

                           ifj. Vicze János                              képviselő

                           Mike Hajnalka                               körjegyző

                          

Távol lévő képviselő: Csenki Mihály képviselő

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülés összehívása a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 9.§-a szerint telefonon történt. Az ülés összehívásának sürgősségét az ÖNHIKI támogatást igénylő határozat módosítása és két civil szervezet által benyújtandó pályázat indokolja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét.

1.) ÖNHIKI támogatás igényléséről szóló határozat módosítása.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Civil szervezetek pályázatainak támogatása

    - Községi terek felújítása

    - Epöl Község története c. könyv kiadása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        85/2012.(XI.16.) Ökt. határozat

                        A 2012. november 16-i képviselő-testületi

ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a polgármester által előterjesztett napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d:

 

1.) ÖNHIKI támogatás igényléséről szóló határozat módosítása.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Civil szervezetek pályázatainak támogatása

    - Községi terek felújítása

    - Epöl Község története c. könyv kiadása

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: ÖNHIKI támogatás igényléséről szóló határozat módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi testületi döntésnek megfelelően határIdőben benyújtásra került az ÖNHIKI támogatási igény a Magyar Államkincstárhoz. A határozatban elírás folytán tévesen szerepel a helyi adók összege, ezért ezt már csak a határozat módosításával lehet helyesbíteni. Javasolja a határozatban a helyi adók összegét 4.500 E Ft-ra módosítani.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

86/2012.(XI.16.) Ökt. határozat

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 82/2012.(X.25.) Ökt. határozat módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 82/2012.(X.25.) Ökt. határozatának 2/II. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

-     a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben

      ilyen jogcímen 4.500 E Ft összegű bevételt tervez.

 

A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester


2.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak támogatása

                      - Községi terek felújítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Faluközösségi Egyesület pályázatot nyújt be a Leader program keretében a községi temetőben kerítés építésére, burkolatok kialakítására, padok, hulladéktárolók, kerékpártároló kihelyezésére, kapu készítésére, valamint a temető előtt egy park kialakítására, melyben parkoló is kialakításra kerül. Ezen kívül a Petőfi téren a szelektív hulladékgyűjtő sziget új helyén burkolat kialakítása is szerepel a pályázatban. Mindez 100 %-os pályázati támogatással valósítható meg, amennyiben nyertes lesz a pályázat.

Tekintettel arra, hogy ezek a területek önkormányzati tulajdonban vannak, ezért a pályázat benyújtásához szükséges az önkormányzat képviselő-testületének hozzájáruló nyilatkozata. Előterjeszti a határozati javaslatot és javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

87/2012.(XI.16.) Ökt. határozat

A Községi terek felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatában hozzájárul ahhoz, hogy a Faluközösségi Egyesület (Cím: 2526 Epöl Kossuth Lajos utca 8., Adószám: 19147792-1-11) az Epöl Községi Önkormányzat tulajdonát képező 218. hrsz szám alatti és a 485/2. hrsz alatti ingatlanokra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtson be az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremuködésével 2012-tol igénybe vehető támogatások részletes feltételeirol szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adott közleménye alapján és a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentáció szerint beruházást valósítson meg, továbbá ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végzünk.

Kijelentjük továbbá, hogy a projekt kötelező üzemeltetési Időszakában, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant a fent megnevezett projekt megvalósítója a pályázati kiírásban előírt üzemeltetési Időszak lejártáig használhatja.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

-          Epöl Község története c. könyv kiadása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány pályázatot kíván benyújtani az Epöl története c. könyv napjainkig történő folytatásának kinyomtatására. Ezzel újra kiadásra kerülne a község története 2 kötetes változatban. A közalapítvány 100 %-os pályázati támogatással tud pályázni. A pályázat benyújtásához javasolja az önkormányzati hozzájárulást megadni.

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:


88/2012.(XI.16.) Ökt. határozat

Epöli Falufejlesztési Közalapítvány pályázatának támogatásáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatában hozzájárul ahhoz, hogy a Falufejlesztési Közalapítvány (Cím: 2526 Epöl Kossuth Lajos utca 8., Adószám: 19150316-1-11) az Epöl Községi Önkormányzat tulajdonát képező 497/1. hrsz szám alatti ingatlanra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtson be az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tol igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adott közleménye alapján és a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentáció szerint beruházást valósítson meg, továbbá ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végzünk.

Kijelentjük továbbá, hogy a projekt kötelező üzemeltetési időszakában, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant a fent megnevezett projekt megvalósítója a pályázati kiírásban előírt üzemeltetési időszak lejártáig használhatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.


                        Muszela Szabolcs                                                     Mike Hajnalka

                           polgármester                                                              körjegyző


Joomla templates by a4joomla