2012.11.29

2012.11.29 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. november 29. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:  Muszela Szabolcs                        polgármester

                           Wencz Péter                                 alpolgármester

                           Kutassy Viktor                               képviselő

                           ifj. Vicze János                              képviselő

                           Mike Hajnalka                               körjegyző

                           Molnár Róbertné                          gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: Csenki Mihály képviselő

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az egyebek napirendi pont keretében az alábbiakkal kiegészíteni:

- Hulladékszállítási díj módosítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Szociális célú tüzifa támogatás

   Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        89/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

                        A 2012. november 29-i képviselő-testületi

ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a polgármester által előterjesztett napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        Határidő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) 2013. évi költségvetési koncepció.

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

5.) Helyi adók módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Lakásbérleti díjak, helyiségbérleti díjak és közterület-használati díjak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

8.) Térségi Alapellátó Szolgálat térítési díjainak módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

9.) Egyebek: - Hulladékszállítási díj módosítása

                        Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

                       - Szociális célú tüzifa támogatás

                        Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Határidőre benyújtásra került az ÖNHIKI támogatási kérelem, majd később a hiánypótlását is megtettük. A döntés december hónapban születik meg.

- A községből 3 pályázat került benyújtásra a Leader pályázati program keretében. A Falufejlesztési Közalapítvány pályázott az Epöl története c. könyv újranyomtatására és a napjainkig terjedő rész megjelentetésére, a Faluközösségi Egyesület pályázatot nyújtott be a községi temető területén burkolatok, kerítés, kapu, park kialakítására, az Egyházközség pedig a római katolikus templom tetőzetének cseréjére. Reméljük, hogy pályázataink sikeresek lesznek. A döntések tavaszra várhatóak.

- A Helyi Építési Szabályzat módosítása folyamatosan halad. A véleményezési eljárás lezárult, megkértük az Állami főépítész záró véleményét. Ennek megérkezése után várhatóan a december végén jóváhagyható lesz.

- Az általános iskola állami fenntartásba vételével kapcsolatban kevés információval rendelkezünk. A napokban elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény szerint december 15-ig kell megállapodást kötni a tankerületi igazgatóval.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        90/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                       beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        Határidő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3/4 éves

                        teljesítéséről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

 

 

 

 

91/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló

tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 87.§./1/ bekezdése alapján  a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1. / Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 5/2012./III.2./ önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési előirányzatainak  három negyedéves alakulása

 

 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak három negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

Előirányzat megnevezése                                Eredeti      Módosított   Teljesítés     Teljesítés

                                                                       előirányzat   előirányzat                      alakulása

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                     

Bevételek  főösszege                                     208.001        209.734        129.244          62 %

Kiadások főösszege                                       208.001        209.734        130.241          62 %

 

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a három negyedéves  teljesítést, valamint

     - a teljesítés alakulását

     az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

4./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai:

     - eredeti előirányzatait,

     - a módosított előirányzatokat,

     - a három negyedéves teljesítést , valamint

     -  a teljesítés alakulását

     az 2. számú melléket kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

5./ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. három negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése                              Eredeti      Módosított   Teljesítés        Teljesítés

                                                                 előirányzat    előirányzat                           alakulása

                                                                                                          

Összesen:                                                    204.130      204.130        128.840           63 %

Ebből:

- személyi juttatások                                       6.963        6.963              5.208             75 %

- munkaadókat terhelő járulékok                    1.624        1.624              1.205              74 %

- dologi kiadások                                            11.231      11,231             5.961             53 %

- támogatás értékű műk.kiadások                178.020     178.020        111.837             63 %

 

6./ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. három negyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése                              Eredeti     Módosított  Teljesítés         Teljesítés

                                                                  előirányzat   előirányzat                           alakulása

                                                                                                             

Összesen:                                                         3.871       5.604             1.401               25 %

Ebből:

- intézményi beruházási kiadások                                                                76           

- felújítás                                                       

- felhalmoz.célú pénzeszköz átadás                    200          200                  200           100 %

- hiteltörlesztés                                                 2.321        2.321              1.125              48 %

 

7./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8./ Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9./ Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

A tartalék összegének alakulása

 

10./ Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése                     Eredeti      Módosított       2012. három     

                                                            előirányzat  előirányzat        negyedéves                  

                                                                                                         teljesítés

 

Tartalék:                                                1.350           3.083                  0

Ebből:

- általános tartalék                                                       100                   0

- céltartalék                                            1.350          2.983                   0

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

 

3.) Napirend: 2013. évi költségvetési koncepció.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

 

 

 

 

 

 

92/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról.

 

1.       A 2013. évi gazdálkodás folyamán  elsődleges feladat az összevont hivatal létrehozása, az intézmények működőképességének megőrzése, és ehhez a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása. Felül kell vizsgálni és a realitásoknak megfelelően kell tervezni az intézményi saját bevételeket, alapul véve azok 2012. évi tényadatait. Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető forrásokra, az ezekhez szükséges saját erőt biztosítani kell.

2.       A megszűnt vízi-közmű társulat által felvett hitel fedezetét biztosítani kell.

3.       A kiadási oldalon megjelenő feladatok finanszírozását lehetőleg hitel felvétele nélkül kell megoldani.

4.       Az eredeti költségvetéshez képest új feladat vállalása csak abban az esetben lehet indokolt, ha annak ellátását bevételi többlet garantálja.

5.       A folyamatban lévő pályázatokhoz önerőt kell biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés kötelező feladata az önkormányzatnak. Eddig a Többcélú Társuláson keresztül került foglalkoztatásra a belső ellenőr, s a kapott állami normatíva teljesen fedezte a belső ellenőrzésre fordított kiadásokat. A 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint erre a feladatra nem lesz normatíva, így ezt a kötelező feladatot az önkormányzatnak jövőre a saját bevételeinek terhére kell finanszíroznia. Ez kb. 300-350 E Ft kiadás lesz. Javasolja, hogy az önkormányzat a 2013. évi költségvetése megalkotásáig kezdeményezze majd erre a feladatra társulás létrehozását, a költségek csökkentése érdekében.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            93/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

            A 2013. évi belső ellenőrzési tervről.

 

A:         Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az

                        önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

 

B:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

2013. évi belső ellenőrzési tervét.

 

                        Határidő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

 

 

 

 

 

5.) Napirend: Helyi adók módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint az önkormányzat feladatalapú támogatásban részesülnek, mellyel szigorúan el kell majd számolni. A kötelező feladaton kívül önként vállalt feladatot a saját bevételek terhére lehet csak vállalni. E bevételek igen csekély összegűek az önkormányzatnál. Veszélybe kerülhet több önként vállalt feladat jövőbeni ellátása, így javasolja a magánszemélyek kommunális adójának emelését. Új adónem bevezetését nem javasolja.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővít?, az adó mértékét növel?, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. Ebből következűen valamely adóév 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték, adómenteségi rendelkezés tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba. Azaz, ha az önkormányzat 2013. január 1-jén kíván hatályba léptetni új adórendeletet vagy valamely módosító adórendelet rendelkezést, akkor azt legkésőbb 2012. december 2-ig ki kell hirdetni a helyben szokásos módon. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ a) pont utolsó fordulata szerint adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem súlyosbítható. Tehát ha az adórendelet 2013. január 1-jétől az adómérték növelésére, az adókedvezmény/mentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát - új adónemet a településen először bevezető rendelet kivételével - 2012. december 2-ig nem hirdetik ki, akkor annak - a súlyosbítás tilalmára tekintettel - 2013. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            15/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

            A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 2/2006.(II.24.) önkormányzati

            rendelet módosításáról.

 

 

6.) Napirend: Lakásbérleti díjak, helyiségbérleti díjak és közterület-használati díjak

                       módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta az előterjesztést majd úgy döntött, hogy a közterület-használati díjak közül a mozgóbolti árusítás díját is felemeli, a helyiségbérleti díjak vonatkozásában pedig a Kossuth L.u.3.sz. alatti raktárhelyiség bérleti díját egyéni megállapodás alapján fogja megállapítani. Ezekkel a módosításokkal került elfogadásra a határozati javaslat.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

94/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A lakásbérleti díjakról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéreit az alábbiak szerint

állapítja meg:

 

I.          Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozóan a lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                    364,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                            303,- Ft/m2/hó

            c.) komfort nélküli lakás esetén                     157,- Ft/m2/hó

 

II.         A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjét lakbérkedvezmény illeti meg.

 

            A kedvezményes lakbér mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                    183,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                            151,- Ft/m2/hó

 

            A határozat rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel egyidejőleg az 72/2011.(XI.24.) Ökt. határozat hatályát

           veszti.

 

            Határidő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

95/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A helyiségbérleti díjakról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint módosítja 2013. január 1-től:  

1./ Közösségi Ház    Epöl, Kossuth L.u.28.

            - bál céljára, lakodalom céljára                                 17.220,- Ft/nap

              jótékonysági bál céljára ingyenes !

            - árusítás céljára                                                       2.200 Ft/óra

            - pártpolitikai rendezvények céljára                           2.200 Ft/óra

            - magánrendezvény céljára

            - halotti tor esetén                                                     5.250,- Ft/nap               

- egyéb szórakoztató jellegű rendezvény esetén    10.500,- Ft/nap         

3./ fodrász üzlet                     Epöl, Kossuth L.u.10.            9.450,- Ft /hó

4./ Kossuth L.u.3.sz. alatti raktár helyiség /162/1.hrsz/ egyéni megállapodás alapján

5./ Kossuth L.u. „volt garázs” /579.hrsz/                  egyéni megállapodás alapján

6./ Postahivatal (Kossuth L.u.28.) bérleti díja                                 22.000,- Ft/hó

 

A bérleti díjak beszedésével megbízza a jegyzőt.

A határozat rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel együtt hatályát veszti a 73/2011.(XI.24.) Ökt. határozat

 

Határidő: folyamatos

Felelős:   képviselő-testület és körjegyző

 

 

 

96/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A közterület-használati díjakról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2003.(III.28.)

Ökt.rendelet 13.§. (1) bek. alapján a község területén az alábbi közterület-

használati díjakat állapítja meg:

 

1./  Állandó használati díj:

a./ egyedi hirdető berendezés és reklámtábla 10.500,- Ft/m2

            b./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 560,- Ft/m2/hó

 

 2./ Ideiglenes használati díjak:

            a./ alkalmi árusítás                                                     1.600,- Ft/nap

            b./  tehergépkocsi és gépjárművek tárolása             318,- Ft/m2/hó

                 / 5 napig mentes/

            c./ mutatványos tevékenység, vásár:

                        a./ kőrhinta jellegű eszközök                         220,- Ft/m2/nap

                        b./ alkalmi árusítás                                         630,- Ft/m2/nap        

 

3.) Mozgóbolti tevékenység díjai:                              

  - napokban megállapítható közterület-használat esetén          1.600,- Ft/nap

 

E határozat rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egyidejőleg az 74/2011.(XI.24.)  Ökt.  határozat hatályát veszti.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatokat:

 

97/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatot 2013. június 30-ig változatlanul,

társulási formában kívánja működtetni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

98/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevű intézményt

2013. június 30-ig változatlanul kívánja tovább működtetni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

99/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorog és Térsége

Szociális Alapellátó Szolgálatot 2013. június 30-ig változatlan formában

működteti tovább az alábbi feltételekkel:

A társulás a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és Idősek nappali

ellátása szakfeladatok működtetési forrását az állami normatív támogatásból

és a szolgáltatásokban részt vevő települések hozzájárulásaiból biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

8.) Napirend: Térségi Alapellátó Szolgálat térítési díjainak módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

100/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjainak jóváhagyásáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            javasolja elfogadásra Dorog Város Önkormányzata képviselő-testületének

            a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjairól

            szóló rendeletet az előterjesztésben szereplő díjak alkalmazásával.

 

           Felelős:  polgármester

           Határidő: folyamatos

 

 

9.) Napirend:  Egyebek: - Hulladékszállítási díj módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a mai napon kaptuk a szolgáltatótól az értesítést, hogy november 26-án a Parlament elfogadta az új Hulladéktörvényt, mely rövidesen kihirdetésre kerül. A szolgáltató tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a piacon való maradás érdekében az Esztergomi telephely által szolgáltatott településeken változatlan műszaki tartalom mellett az új jogszabályi feltételek szerint kívánja fenntartani a szerződéses jogviszonyt az önkormányzatokkal a 2013-as évre vonatkozóan. Ennek szellemében a díjemelési javaslatuk a korábbi 8,9 % helyett 4,2 %, melyet 2012. december 20-tól kérnek bevezetni. Javasolja a szolgáltató által tett díj javaslatot elfogadni.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            16/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

            A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 21/2002.(XII.13.)

            önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

- Szociális célú tüzifa támogatás

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendelet 1. melléklete szerint Epöl község a kért 20 m3 helyett 2 erdei m3 tüzifa támogatásra jogosult. A rendelet szerint a támogatás feltétele 2000 Ft/erdei m3 + Áfa önrész, valamint a fuvar költség és a rászorulókhoz való eljuttatás költségének vállalása. Ezen kívül módosítani kellene a helyi szociális rendeletünket is a rászorultság szempontjainak megjelölésénél. Tekintettel arra, hogy ez a támogatás igen csekély mértékű és messzemenően nem fedezi a rászorulók számát sem, így nem javasolja ennek felhasználását és javasolja a testületnek, hogy mondjon le ezen előirányzat felhasználásáról.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        101/2012.(XI.29.) Ökt. határozat

                        Szociális célú tüzifa támogatásról történő lemondásról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárlásához

                        kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) BM

                        rendelet 1. mellékletében biztosított 2 erdei m3 tüzifa támogatás

                        felhasználásáról lemond.

                        Indokolás: A támogatás a rászorulók számához képest olyan csekély mértékű,

                        hogy a rendelet 1.§ (3) bekezdésében és a 4.§ (1) bekezdésében előírt

                        támogatási feltételek biztosítása az önkormányzattól nem várható el,

                        azzal nincs arányban.

 

                        Határidő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.


 

                        Muszela Szabolcs                                                     Mike Hajnalka

                           polgármester                                                              körjegyző

Joomla templates by a4joomla