2012.12.28

2012.12.28 Jegyzőkönyv

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2012. december 28. napján 15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:  Muszela Szabolcs                        polgármester

                           Csenki Mihály                               képviselő

                           Kutassy Viktor                               képviselő

                           ifj. Vicze János                              képviselő

                           Mike Hajnalka                               körjegyző

                           Molnár Róbertné                          gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: Wencz Péter alpolgármester

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol elfogadásra.

 

A képviselő-testület egyhangú 4 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        107/2012.(XII.28.) Ökt. határozat

                        A 2012. december 28-i képviselő-testületi

ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a polgármester által előterjesztett napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d:

 

1.) Helyi Építési Szabályzat módosítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Helyi Építési Szabályzat módosítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltöző vonatkozásában megkezdett helyi építési szabályzat módosításának véleményezési eljárása lezárult, a 30 napos kifüggesztési Idő alatt a lakosságtól vagy egyéb szervtől észrevétel nem érkezett. Az állami főépítész záró véleményében hozzájárult a helyi építési szabályzat módosításához. Részletesen ismerteti az állami főépítész záró szakmai véleményét. Javasolja a képviselő-testületnek a helyi rendelet és a településszerkezeti terv módosításának elfogadását. Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet legkorábban a megállapításától számított 30. napon léptethető hatályba, javasolja az azonnali kihirdetést, mivel az önkormányzatnak a rendelet hatályba lépése után még meg kell szereznie az építési engedélyt és február 10-ig be kell nyújtania az első kifizetési kérelmet is.

 

A képviselő-testület 15 óra 45 perckor egyhangú 4 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot és rendeletet:

 

107/2012.(XII.28.) Ökt. határozat

A településszerkezeti Terv módosításáról

 

Epöl község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 6/2002.(IV.02.) Ötv. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv módosítását az alábbiak szerint:

A területhasználat ténylegesen a 054. hrsz., természetben a meglévő sportöltöző telkére (határai az Arany János utca – Vöröshegyi patak – külterület - volt homokbánya terület- Bem utca) vonatkozó módosítását a mezőgazdasági, ezen belül gyep területfelhasználás beépítésre nem szánt különleges, ezen belül sport területfelhasználásúra módosul. A változás után a szintterület-sűrűség 0,05.

A módosítás a településszerkezeti terv leírásának módosítását is szükségessé teszi.

A határozat 1. számú mellékleteként Epöl község képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti terv leírásának kiegészítését.

A határozat 2. számú mellékleteként Epöl község képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti tervlap módosítását.

 

HatárIdő: azonnal                                                                           

Felelős: polgármester

 

 

            17/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet

            A település helyi építési szabályzatáról szóló 5/2002.(IV.3.)  

          önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester 15 óra 47 perckor az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

  

 

                        Muszela Szabolcs                                                     Mike Hajnalka

                      polgármester                                                           körjegyző

 

 

Joomla templates by a4joomla