Együttes ülés 2013.01.30

Együttes ülés 2013.01.30 Jegyzőkönyv

J e g y z ? k ö n y v

 

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képvisel?-testületének és

    Epöl Község Önkormányzata Képvisel?-testületének

    2013. január 30-án megtartott együttes ülésér?l.

 

Az ülés helye: Epöl Község Önkormányzata Tanácsterem

                         2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

 

Jelen vannak:

 

Szomor Község Önkormányzata részér?l:

            Nagy György                                  polgármester

            Virágh István                                  alpolgármester

            Bederna Anikó                               képvisel?

            Kosztka Ern?                                 képvisel?

            Steiner Gabriella                            képvisel?

            Zavarkó Balázs Jánosné                        képvisel?

 

            Távol lév? képvisel?: Földháziné Harsányi Margit


Epöl Község Önkormányzata részér?l:

            Muszela Szabolcs                        polgármester

            Wencz Péter                                   alpolgármester

            Csenki Mihály                                képvisel?

            Kutassy Viktor                               képvisel?

            ifj. Vicze János                              képvisel?

 

          Távol lév? képvisel?: ---

 

            Mike Hajnalka körjegyz?

 

Az ülést vezette: Muszela Szabolcs Epöl Község Polgármestere

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.

 

Határozatképesség: Szomor Község vonatkozásában a képvisel?-testület létszáma 7 f?, ebb?l jelen van 6 f?. Epöl Község vonatkozásában a képvisel?-testület létszáma 5 f?, ebb?l jelen van 5 f?. Az ülés mindkét település részér?l határozatképes.

 

Az ülés vezet?je ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet a képvisel?-testületeknek elfogadásra javasol.

 

Szomor Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete egyhangú 6 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következ? határozatot:

 

 

Szomor Község Önkormányzata Képvisel?-testületének

1/2013.(I.30.) Ökt. határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata Képvisel?-testületének

1/2013.(I.30.) Ökt. határozata

                        A 2013. január 30-i képvisel?-testületi ülés napirendi pontjairól

 

                        Szomor Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete és

                        Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

                        a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett

javaslatot elfogadja.

 

                        Határid?: azonnal

                        Felel?s:   képvisel?-testület és  polgármester

Napirend:

 

1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló

     - Epöl-Szomor Körjegyz?ség 2013. évi költségvetésének jóváhagyása

     El?adó: Muszela Szabolcs polgármester és Nagy György polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Napirend: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztése

                       I. forduló:

                       - Epöl-Szomor Körjegyz?ség 2013. évi költségvetésének

                         jóváhagyása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja mindkét önkormányzat képvisel?-testületét, hogy az Epöl-Szomor Körjegyz?ség 2013. évi költségvetése a Társulási Megállapodás szerint elkészült. Az államháztartásról szóló törvény szerint az önkormányzatoknak 2013. február 15-ig be kell terjeszteniük az éves költségvetést a képvisel?-testület elé. Tekintettel arra, hogy a körjegyz?ségi költségvetéshez biztosított önkormányzati önrészek is részét képezik az önkormányzatok 2013. évi költségvetésének, így jelen napirenddel I. fordulóban beterjesztésre kerül mindkét önkormányzat 2013. évi költségvetése. A körjegyz?ség m?ködéséhez biztosított önkormányzati hozzájárulások ismeretében lehet mindkét önkormányzat éves költségvetésének tervezését folytatni.

Felkéri Nagy György polgármester Urat, mint a társulás székhelye szerinti település polgármesterét a napirend el?terjesztésére.

 

 

Nagy György polgármester: Írásos el?terjesztés csatolva a jegyz?könyvhöz.

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a körjegyz?ség költségvetése a Társulási Megállapodásban megfogalmazott elvek alapján került elkészítésre. Részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét.

Szomor Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete egyhangú 6 „igen” szavazattal, Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következ? határozatot:

 

Szomor Község Önkormányzata Képvisel?-testületének

4/2013.(I.30.) Ökt. határozata és

 

Epöl Község Önkormányzata Képvisel?-testületének

2/2013.(I.30.) Ökt. határozata

                        Az Epöl-Szomor Körjegyz?ség 2013. évi költségvetésér?l

 

                        Szomor Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete és

Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

                        az el?terjesztésnek megfelel?en jóváhagyja az

                        Epöl-Szomor Körjegyz?ség 2013. évi költségvetését

                        és biztosítják a költségvetés szerinti önkormányzati hozzájárulást

                        a Körjegyz?ség m?ködéséhez.

 

                        Határid?: azonnal

                        Felel?s:   képvisel?-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az együttes ülést bezárta.

 

K.m.f.


Muszela Szabolcs                                 Nagy György                               Mike Hajnalka

Epöl Község Polgármestere      Szomor Község Polgármestere              körjegyz?

Joomla templates by a4joomla