2013.01.31

2013.01.31 Jegyzőkönyv

J e g y z ? k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat Képvisel?-testületének

               2013. január 31. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:  Muszela Szabolcs                        polgármester

                           Wencz Péter                                 alpolgármester

                           Csenki Mihály                               képvisel?

                           Kutassy Viktor                               képvisel?

                           ifj. Vicze János                              képvisel?

                           Mike Hajnalka                               körjegyz?

                           Molnár Róbertné                          gazdálkodási el?adó

 

Távol lév? képvisel?: ---

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képvisel?-testület 5 tagjából 5 f? jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az egyebek napirendi pont keretében az alábbiakkal kiegészíteni:

- Hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

  El?adó: Mike Hajnalka körjegyz?

- Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

  El?adó: Muszela Szabolcs polgármester

 

 

A képvisel?-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következ? határozatot:

 

                        3/2013.(I.31.) Ökt. határozat

                        A 2013. január 31-i képvisel?-testületi

ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

a polgármester által el?terjesztett és az ülésen kiegészített

napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

 

                        Határid?: azonnal

                        Felel?s:   Muszela Szabolcs polgármester

 

N a p i r e n d:

 

1.) Tájékoztató az el?z? ülés óta történt eseményekr?l

      El?adó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Vagyonkezelési szerz?dés megkötése az általános iskola állami fenntartásba

     vételével kapcsolatban.

     El?adó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A képvisel?-testület 2013. évi munkaterve

     El?adó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a 2012. II.

     félévi szociális tevékenységér?l.

     El?adó: Muszela Szabolcs polgármester, Csenki Mihály bizottság elnöke

5.) Hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

     El?adó: Mike Hajnalka körjegyz?

6.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

     El?adó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Egyebek: Összevont hivatal létrehozása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az el?z? ülés óta történt eseményekr?l

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az el?z? ülés óta történt eseményekr?l az alábbiakban tájékoztatja a képvisel?-testületet:

- Január hónapban többször is ülésezett a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás mert új munkaszervezet vezet?t kellett keresni. Áthidaló megoldásként került alkalmazásra egy közalkalmazott, aki vállalta a társulás ez évi költségvetésének és az elmúlt évi zárszámadásának elkészítését.

- A Falufejlesztési Közalapítvány beruházásában befejez?dött a tájház küls? felújítása, a pályázati támogatás megérkezett a Közalapítványhoz, az épületre a használatbavételi engedély is elkészült. Az épület bels? felújítására nyert pályázati támogatás december hónapban leigénylésre került, ennek még várjuk a helyszíni ellen?rzését.

- Január 9-én volt a Gerecse Natúrpark alapító okiratának ünnepélyes aláírása Péliföldszentkereszten. Az ünnepélyes átadásra holnap kerül sor Tatán.

- Január 10-én a civil szervezetekkel együtt elkészítésre került a község programterve, mely a község honlapján olvasható.

- Január 11-én volt a Doni áttörés emléknapja, melyen ünnepséget tartottunk.

- A Kossuth L.u. 9.sz. alatti ingatlan (tájház mellett) tulajdonosa megkereste azzal, hogy az önkormányzatnak felajánlja megvásárlásra az ingatlant. Err?l majd a kés?bbiek során beszélni kell.

- Január 23-án megbeszélést folytatott Pallagi Tibor Bajna Község Polgármesterével a létrehozandó összevont hivatalról.

- Január 24-én ülésezett a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. Röviden ismerteti az ott elhangzottakat.

- Január 26-án volt a községi disznóvágás, mindenkinek megköszöni a részvételt és a segítséget.

- Január 29-én a Leader HACS helyszíni ellen?rzést tartott a temet?vel és a szelektív hulladékgy?jt? sziget elhelyezésével kapcsolatban benyújtott pályázat vonatkozásában.

- A sportöltöz? felújítására elnyert pályázat megvalósítása jelenleg az építési engedély megszerzésének stádiumában van. Remélhet?leg rövidesen megkapjuk az engedélyt és utána indulhat a munka.

 

A képvisel?-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következ? határozatot:

 

                        4/2013.(I.31.) Ökt. határozat

                        A polgármester el?z? ülés óta történt eseményekr?l készült

                       beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az el?z? ülés óta

                        történt eseményekr?l.

 

                        Határid?: azonnal

                        Felel?s:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

2.) Napirend: Vagyonkezelési szerz?dés megkötése az általános iskola állami

                       fenntartásba vételével kapcsolatban.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos el?terjesztés csatolva a jegyz?könyvhöz.

 

 

A képvisel?-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következ? határozatot:

                        5/2013.(I.31.) Ökt. határozat

                        Vagyonkezelési szerz?dés megkötésér?l

 

                        Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

                        az el?terjesztésnek megfelel?en jóváhagyja az általános

                        iskola állami fenntartásba vétele vonatkozásában a

                        Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötend?

                        vagyonkezelési szerz?dést.

                        A vagyonkezelési szerz?dés aláírásával felhatalmazza

                        a polgármestert.

 

                        Határid?: azonnal

                        Felel?s: képvisel?-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: A képvisel?-testület 2013. évi munkaterve

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos el?terjesztés csatolva a jegyz?könyvöz.

 

A képvisel?-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következ? határozatot:

 

                        6/2013.(I.31.) Ökt. határozat

                        A képvisel?-testület 2013. évi munkatervér?l

 

                        Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

                        az el?terjesztésnek megfelel?en elfogadja a 2013. évi

                        munkatervét.

                        Felkéri a körjegyz?t, hogy a munkatervet küldje meg a

                        Szervezeti és M?ködési Szabályzatban foglaltaknak.

 

                        Határid?: a munkaterv továbbítására: 15 nap

                        Felel?s:    körjegyz?

 

 

4.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a

                       2012. II. félévi szociális tevékenységér?l.

 

Muszela Szabolcs polgármester és Csenki Mihály bizottság elnöke: Írásos el?terjesztés csatolva a jegyz?könyvhöz.

 

A képvisel?-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következ? határozatot:

 

                        7/2013. (I.31.) Ökt. határozat

                        A polgármester és a bizottság szociális tevékenységér?l szóló

                        beszámolóról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete

                        az el?terjesztésnek megfelel?en elfogadja az Egészségügyi és

                        Szociális Bizottság és a polgármester 2012. II. félévi szociális

                        tevékenységér?l készített beszámolót.

           

                        Határid?: azonnal

                        Felel?s:    polgármester és bizottsági elnök

 

 

5.) Napirend: Hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.

 

Mike Hajnalka körjegyz?: Tájékoztatja a képvisel?-testületet, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az Epöl Községi Önkormányzat Képvisel?-testületének 16/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete vonatkozásában. Ismerteti a felhívást, melyet javasol elfogadni és ennek megfelel?en módosítani a helyi rendeletet. Az els? módosítás tulajdonképpen egy technikai módosítást jelent, mivel a díjak 2013. január 1. napjától megállapított összegét nem fogja érinteni.

2013. január 1. napjától megsz?nt a helyi önkormányzatok hulladékszállítási díjat megállapító árhatósági jogköre, ezért a második rendeletben hatályon kívül kell helyezni a díjakról szóló mellékletet.

A képvisel?-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következ? rendeleteket:

 

                        1/2013.(II.01.) önkormányzati rendelet

                        A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 21/2012.(XII.13.)

                        önkormányzati rendelet módosításáról.

 

                        2/2013.(II.01.) önkormányzati rendelet

                        A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 21/2012.(XII.13.)

                        önkormányzati rendelet módosításáról.

                       

 

6.) Napirend: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képvisel?-testületet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetér?l. Ez még csak egy els? számítás, egy nyers változat, melyet még pontosítani szükséges, de már ebb?l látszik, hogy az önkormányzat ez évi költségvetésében nem lesz hiány. Ez annak köszönhet?, hogy 2012. december hónapban a település 5.128 E Ft ÖNHIKI támogatásban és 4.852.825,- Ft adósságrendezési támogatásban részesült. Február hónapban még pontosításra kerülnek az el?irányzatok, s ezután majd újra el?terjeszti a képvisel?-testületnek döntéshozatalra. Amennyiben valakinek észrevétele, javaslata van a költségvetéssel kapcsolatban, az tegye meg a hivatal vagy a polgármester felé.

 

 

7.) Egyebek: Összevont hivatal létrehozása

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képvisel?-testületet, hogy az önkormányzati törvény rendelkezéseinek megfelel?en 2013. március 1. napjától összevont hivatalhoz kell Epölnek csatlakoznia. Tájékoztatja a képvisel?-testületet az önkormányzati törvényben foglalt rendelkezésekr?l a hivatal létrehozására, m?ködésére, személyi állományára vonatkozóan. Korábban már volt egyeztetés Bajna településsel. Az elmúlt id?szakban Bajna Község Polgármesterével történt egyeztetés szerint a hivatal a fenti id?ponttól felállítható, ehhez a képvisel?-testületeknek majd több dokumentumot is el kell fogadnia, melyek közül az egyik legfontosabb a megállapodás. A mai nap reggelén kapta meg a Bajna Község Jegyz?je által készített megállapodás tervezetét, melyet ilyen rövid id? alatt nem tudott a képvisel?-testület elé terjeszteni, de a nap folyamán interneten továbbította azt minden képvisel? részére. A maga részér?l a megállapodás-tervezettel kapcsolatban több észrevétele is van, a tartalma rendkívül hiányos, véleménye szerint semmiképp nem alkalmas tárgyalásra. A körjegyz?ségi megállapodást alapul véve minden sarkalatos kérdésre ki kell térni egy ilyen megállapodás megkötésekor, hogy a kés?bbiek során elkerüljük az esetleges vitás kérdéseket. Ahhoz mindenképpen ragaszkodik, hogy Epölön legyen állandó kirendeltség, megfelel? számú - jelenleg 2 f? - köztisztvisel?vel, és ne az ügyfél utazzon, hanem az ügyintéz? és a jegyz?.

Felkéri a képvisel?ket, hogy akinek van javaslata, véleménye a kiküldött anyaggal kapcsolatban az pár napon belül tegye meg.

Az összevont hivatal létszámát tekintve elmondja, hogy Bajna Község Polgármesterével tárgyalást folytatott a jegyz? személyér?l. A maga részér?l erre az álláshelyre a jelenlegi körjegyz?t Mike Hajnalkát javasolta több szempont miatt is. Epöl községnek egy biztosíték lett volna, ha az összevont hivatalban a kisebb település adja a jegyz?t. Sajnos az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy a jegyz?t a polgármesterek lakosságszám szerinti többségi szavazattal nevezik ki. Tehát Bajna községnek a lakosságszámát tekintve több szavazata van. A döntéshez a bajnai polgármester kikérte a bajnai testület véleményét,  s ?k azt a választ adták, hogy jelen esetben érvényesítik a lakosságszámos szavazatukat és El?dné Lukács Erzsébetet javasolták a jegyz?i állásra. Ugyanakkor azt is eldöntötték/javasolták, hogy az összevont hivatalban aljegyz?t nem foglalkoztatnak.

Így az a helyzet állt el?, hogy ebben a társulásban Epöl község ezen a területen nem tudja érvényesíteni a saját szempontjait, így az epöli jegyz?t?l meg kell válnia a képvisel?-testületnek.

Nagyon sajnálja, hogy így alakult, de véleménye szerint mindent megtett annak érdekében, hogy Epöl szempontjait és érdekeit érvényesítse.

 

Mike Hajnalka körjegyz?: Bejelenti a képvisel?-testületnek, hogy 2013. március 1-t?l már nem látja el a településen a jegyz?i feladatokat. A maga részér?l nagyon sajnálja, hogy 25 év után itt kell hagynia ezt a települést, ahol 1989-t?l, a település önállóvá válásától dolgozott. Alapvet?en nem volt szándéka itt hagyni ezt a kistelepülést, hiszen ez alatt a sok év alatt sok munka árán, a közrem?ködésével rengeteg fejl?désen ment keresztül ez a kis falu, de a bajnai önkormányzat kedvez?tlen, és tulajdonképpen állást sem ajánló válasza után elfogadott egy másik állás ajánlatot és a jöv?ben másik hivatalban kezdi meg a munkát.  Reméli, hogy a megkezdett munkát lesznek majd, akik folytatják, és ugyan ilyen lelkesedéssel viszik majd tovább, öregbítve ezzel a község jó hírnevét.

A maga részér?l felajánlja, amennyiben a község felkéri, továbbra is segíteni fogja a települést.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.


 

                        Muszela Szabolcs                                                     Mike Hajnalka

                           polgármester                                                              körjegyz?

Joomla templates by a4joomla