2013.02.14

2013.02.14 Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

               2013. február 14. napján megtartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:  Muszela Szabolcs                        polgármester

                           Wencz Péter                                 alpolgármester

                           Csenki Mihály                                képviselő

                           Kutassy Viktor                               képviselő

                           ifj. Vicze János                              képviselő

                           Mike Hajnalka                               körjegyző

                           Molnár Róbertné                          gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ---

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az egyebek napirendi pont keretében az alábbiakkal kiegészíteni:

- Gerecse-Pilis Vízi Társulat támogatási kérelme

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

- Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

  Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

A képviselő-testület egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        8/2013.(II.14.) Ökt. határozat

                        A 2013. február 14-i képviselő-testületi

ülés napirendi pontjairól

 

                        Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a polgármester által előterjesztett és az ülésen kiegészített

napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

 

                        Határidő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

 

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

      a.) Az önkormányzat 2014-2016. közötti időszakra vonatkozó saját bevételeinek,

           valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek

           megállapítása.

      b.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

            Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

      c.) Polgármester 2013. évi cafetéria juttatásának megállapítása

           Előadó: Csenki Mihály bizottság elnöke

      d.) 2013. évi Képviselői Keret megállapítása

           Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

      e.) Rendeletalkotás az önkormányzat költségvetéséről

           Előadó: Muszela Szabolcs polgármester    

 

3.) Epöl-Szomor Körjegyzőség tájékoztatója a 2012. évi munkájáról.

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

4.) Epöl-Szomor Körjegyzőség tájékoztatója a 2012. évi gyámhatósági tevékenységéről

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

5.) Epöl-Szomor Körjegyzőség Megszüntető Okiratának jóváhagyása

     Előadó: Mike Hajnalka körjegyző

6.) Egyebek: - Gerecse-Pilis Vízi Társulat támogatási kérelme

                         Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

                       - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

                         módosítása

                         Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- február 6-án részt vett a területfejlesztési térségi műhely rendezvényen, melyen szó volt a 2014-ben megjelenő EU-s pályázatokról és a lokális gazdaságfejlesztés anomáliáiról.

- február 7-én és 14-én is egyeztetés történt a sportöltöző pályázat megvalósításának jelenlegi állásáról. Folyamatban van az építési engedélyezési eljárás. Ennek lezárása után lehet kivitelezővel szerződni és megkezdődhet a munka.

- február 8-án Bajnán egyeztetett Bajna Község Polgármesterével a tervezett közös hivatal megállapodásáról. Azt az információt kapta, hogy Bajna község egyetért az Epöl község által írt és előterjesztett megállapodás tervezetével. Az elfogadására és aláírására majd a február 20-ára tervezett közös testületi ülésen kerülhet sor. Az erről szóló meghívót a napokban megkapják a képviselők.

- február 13-án Gödöllőn vett részt az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos konferencián. Néhány szóban ismerteti az ott elhangzottakat.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        9/2013.(II.14.) Ökt. határozat

                        A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült

                       beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                        elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta

                        történt eseményekről.

 

                        Határidő: azonnal

                        Felelős:   Muszela Szabolcs polgármester

 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

      a.) Az önkormányzat 2014-2016. közötti időszakra vonatkozó saját bevételeinek,

           valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek

           megállapítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

10/2013.(II.14.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2014-2016. közötti időszakra vonatkozó saját bevételeinek,

            valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek

            megállapítása.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 1. mellékletében szereplő táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  polgármester

 

 

b.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 2013. évi működéséhez szükséges és Epöl községet érintő társulási hozzájárulási összegekről. Tekintettel arra, hogy az iskola állami fenntartásba és működtetésbe került, így az éves hozzájárulás összege jelentősen csökkent. Ez évben a társulásban az óvodák és a munkaszervezet kiadásait kell finanszírozni az eddigi megosztási elveknek megfelelően. A társulás várhatóan 2013. június 30-ig marad fenn, utána megszüntetésre kerül. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

11/2013.(II.14.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozásáról

 

1.)        Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                        Az előterjesztésnek megfelelően 12.715  E Ft bevétellel, 16.616 E Ft

                        kiadási főösszeggel és 3.901 E Ft önkormányzati támogatási

            összeggel elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó

Társulás epöli intézményeire vonatkozó 2012. évi költségvetési

javaslatot.

 

               2.)    Az előterjesztésnek megfelelően 3.074  E Ft bevétellel és 3.074 E Ft

                        kiadási főösszeggel  17 %-os önkormányzati költségvállalással

( 538 E Ft)  elfogadja a Társulási Tanács Munkaszervezetének

2013. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az Intézményfenntartó

                        Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen határozat (1)-(2) pontjának

                        megfelelően szavazzanak.

 

                        Határidő: Társulási Tanács 2013. évi költségvetést tárgyaló ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 

 

 

 

 

 

 

c.) Polgármester 2013. évi cafetéria juttatásának megállapítása

     Előadó: Csenki Mihály bizottság elnöke

 

Csenki Mihály bizottság elnöke: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület  4 "igen" szavazattal 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

 

12/2013.(II.14.) Ökt. határozat

            A polgármester 2013. évi cafetéria juttatásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

            Muszela Szabolcs főállású polgármester cafetéria-juttatásának éves

keretösszegét a 2013. év vonatkozásában bruttó 200.000 Ft/év összegben

állapítja meg.

            A cafetéria-juttatás részletszabályait e határozat melléklete tartalmazza.

            Megbízza  a körjegyzőt a polgármester rendelkező nyilatkozata alapján

            a cafetéria-jutttások folyósításával.

 

Határidő: 2013. január 1-től folyamatos

            Felelős:    körjegyző

 

d.) 2013. évi Képviselői Keret megállapítása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

13/2013.(II.14.) Ökt. határozat

A 2013. évi képviselői keretről.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától a Képviselői Keretet az alábbiak szerint állapítja meg:

A Képviselői Keret 2013. évi összege 540.000,-Ft /év 

A keret felhasználásáról a települési önkormányzati képviselők önállóan döntenek az alábbi egyénre szabott keretösszegek szerint:

            a.) települési képviselők által felhasználható keret  360 E Ft/év

                        Az egyéni képviselői keret összege:   10 E Ft/hó

 

            b.) alpolgármester által felhasználható keret       180 E  Ft/ év

                        Az alpolgármester egyéni kerete: 15 E Ft/hó.

 

Határidő: 2013. január 1-től folyamatos

Felelős:   polgármester

 

e.) Rendeletalkotás az önkormányzat költségvetéséről

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester    

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

            3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet

            Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

3.) Napirend: Epöl-Szomor Körjegyzőség tájékoztatója a 2012. évi munkájáról.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

14/2013.(II.14.) Ökt. határozat

Az Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az

            Epöl-Szomor Körjegyzőség 2012. évi munkájáról

            szóló beszámolót.

 

            Határidő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: Epöl-Szomor Körjegyzőség tájékoztatója a 2012. évi gyámhatósági    

                       tevékenységéről.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

15/2013.(II.14.) Ökt. határozat

            A 2012. évi gyámhatósági tevékenységről szóló beszámolóról.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Epöl-Szomor

            Körjegyzőség tájékoztatóját a 2012. évi gyámhatósági tevékenységről.

.

            Határidő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

5.) Napirend: Epöl-Szomor Körjegyzőség Megszüntető Okiratának jóváhagyása.

 

Mike Hajnalka körjegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            16/2013.(II.14.) Ökt. határozat

            Az Epöl-Szomor Körjegyzőség Megszüntető Okiratáról.

 

            1.)        Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                        az Epöl-Szomor Körjegyzőség megszüntetését tartalmazó

                        Megszüntető Okiratot a határozat melléklete szerinti

                        tartalommal adja ki.

 

            2.)        Felhatalmazza Muszela Szabolcs polgármestert és

Mike Hajnalka körjegyzőt az 1.) pontban foglalt

Megszüntető Okirat aláírására.

                       

                        Határidő: 2012. február 28.

                        Felelős: polgármester és körjegyző

6.) Egyebek: - Gerecse-Pilis Vízi Társulat támogatási kérelme

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a képviselő-testületnek a Gerecse-Pilis Vízi Társulat levelét, melyben önkéntes tagi hozzájárulást kérnek az önkormányzattól. Epöl községnek ez az összeg kb. 120 E Ft/év lenne. Azzal a feltétellel javasolja támogatni a kérelmet, ha konkrét munkát is végezne a Vízi Társulat a településen.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            17/2013.(II.14.) Ökt. határozat

            A Gerecse-Pilis Vízi Társulat támogatásáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

            Gerecse-Pilis Vízi Társulat támogatásáról az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

 

Epöl Község Képviselő-testülete, a Gerecse-Pilis Vízi Társulat elnökének, Bánffy Miklós úrnak önkéntes tagi hozzájárulás fizetésére irányuló megkeresésére, az alábbi nyilatkozatot teszi.

 

Epöl Község Önkormányzata hajlandó 800 Ft/Ha önkéntes tagi hozzájárulás megfizetésére, azzal, hogy ezen hozzájárulás kellő mértékű része fedezetet biztosít a helyi vízrendezési feladatok, munkálatok (pl. Vörös-hegyi vízfolyás, Bajna-Epöli vízfolyás stb. kezelése, karbantartása) elvégzésére.

 

            Határidő: azonnal

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

- Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

 

Muszela Szabolcs polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

18/2013.(II.14.) Ökt. határozat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és így egységes szerkezetben az alábbiak szerint elfogadja.

 

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

 

A Dorogi Kistérség Önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. sz. törvény 41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján – a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében – a képviselő-testületek döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.)      A megállapodás 4.) pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre határozatlan időre. A társuló önkormányzatok vállalják, hogy a megállapodáson alapuló együttműködést 2005. május 11.-től napjától kezdődően legalább 3 évre szólóan fenntartják.

 

2.)      A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Társulásnak tagja a dorogi statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat.

 

3.)      A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

 

4.)      A Társulás tagjai, azok székhelye:

 

- Annavölgy Község Önkormányzata             2529 Annavölgy, Községháza köz 2.

- Bajna Község Önkormányzata                               2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.

- Csolnok Község Önkormányzata                            2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.

- Dág Község Önkormányzata                                  2522 Dág, Deák F. u. 28.

     - Dorog Város Önkormányzata                                  2510 Dorog, Bécsi u. 71.

     - Epöl Község Önkormányzata                                 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8.

     - Kesztölc Község Önkormányzata                           2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

     - Leányvár Község Önkormányzata                           2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

     - Máriahalom Község Önkormányzata                       2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. 31.

     - Nagysáp Község Önkormányzata                           2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1.

- Piliscsév Község Önkormányzata                           2519 Piliscsév, Hősök tere 9.    

- Sárisáp Község Önkormányzata                             2523 Sárisáp, Fő u. 123.          

- Tokod Nagyközség Önkormányzata                        2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.  

- Tokodaltáró Község Önkormányzata                       2532 Tokodaltáró, József A. u. 31.

- Úny Község Önkormányzata                                  2528 Úny, Kossuth L. u. 2.       

 

5.)      A Társulás működési területe: a 4.) pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

 

6.)      A társulás, valamint tagönkormányzatai lakosságszámát   az 1. sz. függelék tartalmazza.

 

7.)      A Társulás bélyegzője: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyarország címerével.

 

8.)      A Társulás nem minősül költségvetési szervnek, de gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Dorog Város Polgármesteri Hivatala látja el.

 

9.)      A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott tag látja el.

 

10.)    A Társulás induló vagyonát az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

11.)    A társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.

 

12.)    A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

13.) a)     A Társulás egyes tagjai – a Társuláson belül – a Társulás feladatai célzott ellátása érdekében mikro-társulást hozhatnak létre.

 

b)     A mikro-társulás létrehozására vonatkozó megállapodást véleményezésre a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

 

c)     A mikro-társulás elsődlegesen az  egymással szomszédos települések lakosságának alapellátását biztosítja.

 

d)     A mikro-társulás működésének szabályait, az ellátandó feladatokat a társulásban résztvevők külön megállapodásban szabályozzák, azonban a mikro-társulás része a többcélú társulási rendszernek.

 

II.

 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

 

1.) A Társulás az alábbi térségi feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik:

 

a.)     egészségügyi feladatok;

b.)     szociális feladatok;

c.)     gyermekjóléti feladatok;

d.)     területfejlesztési feladatok;

e.) adósságkezelési szolgáltatás feladat;

f.) hulladékkezelési feladatok.

 

Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105

 

Megnevezés: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

Szakfeladat száma, megnevezése:

 

KSH Szakfeladat-rend szerint

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

KSH Szakfeladat-rend szerint:

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

KSH Szakfeladat-rend szerint :

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

KSH Szakfeladat-rend szerint :

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint :

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

KSH Szakfeladat-rend szerint :

889924 Családsegítés

KSH Szakfeladat-rend szerint :

881011 Idősek nappali ellátása

KSH Szakfeladat-rend szerint :

889922 Házi segítségnyújtás

KSH Szakfeladat-rend szerint :

889921 Szociális étkeztetés

KSH Szakfeladat-rend szerint:

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

 

2.)      A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi.

 

3.)      A térségi feladat- és hatásköröket részben a székhely település önkormányzatának hivatala, mint munkaszervezet útján, részben a kistérség települései által fenntartott intézmények útján, illetve intézményfenntartó társulások útján biztosítja a társulás.

 

4.)      A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében intézményt alapíthat, fenntarthat és kinevezi annak vezetőjét.

 

III.

 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

 

Egészségügyi feladatok

 

1.)    A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

 

2.)    A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

 

3.)    A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.

 

4.)    A térséget érintő egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezését és bonyolítását esetenként közösen végzi.

 

5.)    Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a térségre kiterjedő együttes pályázatokat nyújt be.

 

Szociális feladatok

 

1.)      A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:

·         családsegítés,

·         szociális étkeztetés

·         házi segítségnyújtás

·         nappali ellátás

 

2.)      A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján ellátja a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.         

3.)      A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

 

 

5.)      A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendő térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

 

Gyermekjóléti feladatok

 

1.)     A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.

 

Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések

 

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

1.)      A társult önkormányzatok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatokat az általuk alapított, közösen fenntartott és működtetett intézmény útján látják el.

2.)      Az intézmény neve: Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

3.)      Az intézmény székhelye: 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8.

4.)      Az intézmény alaptevékenysége:

családsegítés

gyermekjóléti szolgáltatás

adósságkezelési szolgáltatás

 

Az intézmény tevékenységi köre,  alapvető szakágazati besorolása és megnevezése:

Szakágazati besorolás: 889900

mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az intézmény a feladatellátásra vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja az önkormányzati alapellátási feladatok ellátását.

 

5.)        A költségek viselése és megoszlása:

a.)  Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra.

b.)  A megállapított önkormányzati hozzájárulás időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.

c.)  A befizetési határidő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.

 

6.)      A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, ezért a felújítással és beruházással kapcsolatos feladatok a Ptk. szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.

 

7.)      A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják.

 

8.)      A társulás által fenntartott intézmény jogállása:

Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv.

9.)      Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves időtartamra.

Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.

10.)     

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó, egyéb munkaviszony tekintetében az 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről.

 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

 

1.)  Intézmény neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

 

2.)   Székhely: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

 

3.) Irányító szerv neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

 

4.) Irányító szerv címe: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

 

5.) Intézmény alaptevékenysége: többcélú kistérségi társulás keretében működő               

                                   - szociális étkeztetés

                                   - nappali ellátás

                                   - házi segítségnyújtás

 

6.) Az intézmény működési körzete:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.

 

Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területe, alapvető szakágazati besorolása és megnevezése:

Szakágazati besorolás: 889900               mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

7.)       

a)     Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra.

b)   A megállapított önkormányzati hozzájárulás időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.

c)   A befizetési határidő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.

 

8.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, míg a társult településeken lévő telephelyek az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő települési önkormányzatok tulajdonában maradnak. A felújítással és az esetleges beruházással járó feladatok költségei a polgári jog szabályai szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek esetenként eltérhetnek.

 

9.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják.

 

10.) A társulás által fenntartott intézmény jogállása:

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.

11.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves időtartamra.

Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.

 

12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó, egyéb munkaviszony tekintetében az 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről.

Területfejlesztés

 

A Társulás összefogja, koordinálja a kistérség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait.  Ennek keretében:

 

1.)            A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 

2.)            A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.

 

3.)            A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

a)       vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;

b)       kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;

c)       pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

d)       a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;

e)       megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

f)         véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;

g)       közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;

h)       forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;

i)         képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;

j)         koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;

k)       pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

l)         megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;

m)     véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;

n)       a h) és k) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

 

4.)                 A Társulási Tanács egyhangúlag dönt az alábbi ügyekben:

-          a kistérségi területfejlesztési koncepció, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési program kidolgozása és elfogadása, ezek megvalósításának ellenőrzése;

-          pénzügyi terv készítése a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

-          megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

 

5.)      Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.

 

IV.

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

 

A tagsági jogviszony létrejötte és megszűnése

 

1.)            A Társulás a kistérségi önkormányzatok önkéntes akarat elhatározásán alapuló

          megállapodás szerint működik.

 

2.)            A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testülete határozattal mondja ki a Társulásban való részvételüket.

 

3.)            A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel meghozott határozata szükséges a társulási megállapodás:

 

-           jóváhagyásához,

-          módosításához,

-          a megszüntetéséhez,

-          évközbeni felmondásához, valamint

-     a társuláshoz történő csatlakozáshoz.

 

4.)            A társulási megállapodást felmondani, illetve a társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. Az erre vonatkozó döntést az érintett tagönkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

 

5.)            A társulási megállapodás módosítását és megszűntetését bármelyik tag kezdeményezheti, a kezdeményezésről a társulás tagjainak 60 napon belül kell dönteni.

 

6.)            A társulás megszűnik, ha:

 

-          ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a megszűnését,

-          a bíróság jogerős döntése alapján,

-          tagjainak száma a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt.

 

7.)            Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő

          támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

 

8.)            Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

 

A Társulás tagnyilvántartása

 

1.)            A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség megállapításának is alapja. 

 

2.)            A megállapodás 2. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket

tartalmazza;

 

-          az önkormányzat megnevezését, székhelyét,

-          belépési időpontját,

-          a befizetendő évi összeget,

-          a tagság megszűnésének időpontját,

-          szavazati jogosultságot és mértékét.

 

3.)            A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.

 

A tagok részvétele a Társulás munkájában

 

1.)            A tagok a Társulásban tagsági jogaikat – a belépés-kilépés, módosítás kivételével – képviselőjükön keresztül gyakorolják.

 

2.)            A tagok képviselői a települési tagönkormányzatok polgármesterei.

 

3.)            Szavazni a polgármester, az őt általános jogkörrel helyettesítő alpolgármester, illetve akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület meghatalmazott tagja jogosult.

 

4.)            A polgármester évente legalább két alkalommal beszámol a képviselő-testületének a Társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A Társulás szervei

1.)            A Társulás szervei:

-          Társulási Tanács 

-          Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

-          Eseti Munkabizottság

 

A Társulás tisztségviselői:

-          Elnök

-          Általános elnökhelyettes

-          Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság Elnöke

-          Közoktatási feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Mozgókönyvtári feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Szociális alapellátási feladatok Szakmai Elnökhelyettese

-          Belső ellenőrzési feladatok Szakmai Elnökhelyettese

 

Társulási Tanács

 

1.)            A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni.

          A társulási tanács intézmény alapítása, fenntartása esetén gyakorolja az alapító, valamint a fenntartói jogokat, kinevezi az intézmény vezetőjét.

 

2.)            A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester akadályoztatva van, a Tanácsban külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelezettségeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egyidőben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. A meghatalmazás teljes körű, és részleges körű lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.

 

3.)            Tanácskozási joggal a tagönkormányzat delegáltjaként más, az adott ügyben szakértelemmel rendelkező személy is részt vehet az ülésen.

 

Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság

 

1.)      A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve, amely ellenőrzi a gazdálkodás jogszerűségét, valamint véleményezi a társulás tanács elé kerülő pénzügyi témájú előterjesztéseket. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

 

Eseti Munkabizottság

 

1.)            A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a társulási tanács eseti munkabizottságot hozhat létre.

 

2.)            A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani.

 

Társulás Elnöke

 

1.)            Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg titkos szavazással.  Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

 

2.)            A Társulás elnökének megválasztásához a Társulási Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

3.)            Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás Általános Elnökhelyettese látja el.

 

4.)            Az elnök részletes feladatait és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.

 

Társulás Általános Elnökhelyettese

 

1.)      A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából általános elnökhelyettest, és a közoktatási, mozgókönyvtári, szociális, valamint a belső ellenőrzési feladatok koordináló szakmai elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás elnökhelyetteseinek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

Munkaszervezet Vezetője

 

1.)      A Munkaszervezet vezetője Dorog Város Jegyzője.

 

A Társulás munkaszervezete

 

1.)            A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ellátandó feladatként meghatározott közszolgáltatások és a területfejlesztési feladatok ellátására egy közös szakmai munkaszervezetet működtetnek.

 

2.)            A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a kistérségi székhely település önkormányzata képviselő-testületének hivatala látja el.

 

3.)            A hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:

 

-          a Társulási Tanács üléseinek előkészítése,

-          folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási  szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,

-          a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtása.

 

4.)            A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet Vezetője gyakorolja.

 

5.)            A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

V.

 

A Társulási Szervek működése

 

A Társulási Tanács ülései

 

1.)            A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. A Társulási Tanács alakuló ülését a Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze.

 

2.)            A Társulási Tanács rendes ülést szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart, a Társulási Tanács által elfogadott éves munkaterve alapján.

 

3.)            Rendkívüli ülést kell összehívni a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó - indítványára.

 

4.)            Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére is.

 

5.)            A Társulási Tanács összehívására, az ülés előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeinek meghatározására vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

6.)            A Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Általános elnökhelyettes vezeti le.

          A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

 

7.)            A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező tag jelen van és a jelen levő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

          A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

 

8.)            Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a az elnökhelyettes ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Vezetőjének és a társulás tagjainak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

9.)            A társulási tanács ülése nyilvános.

          A társulási tanács

a)         zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b)         zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

10.) A Társulási Tanács, mint kistérségi fejlesztési tanács a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit és hozza döntéseit.

 

A Társulási Tanács döntései

 

1.)            A Társulási Tanács döntése: határozat. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, kivéve, ha a megállapodás minősített többséget, vagy egyhangú döntést ír elő.

 

2.)            A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.

 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

 

1.)            Minősített többségű döntés szükséges

-          a Társulás Tanácsa hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízáshoz illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához,

-          500.000 Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi döntéshez,

-          a Társulás éves költségvetésének meghatározásához,

-          a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

-          a megállapodás V. A Társulási Szervek működése cím, A Társulási Tanács ülései alcím 9. b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,

-          a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

 

2.)      Egyéb kérdésekben a Tanács egyszerű többséggel dönt.

 

3.)            A többcélú kistérségi társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács a megalakulást követő 3 hónapon belül fogadja el, mely tartalmazza a Társulás működésének részletes szabályait.

 

A Társulás más szerveinek ülései

 

1.)            A Tanács eseti munkabizottsága határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hoznak meg.

 

2.)            Az 1.) pontban meghatározott szerv üléseit elnökük hívja össze, valamint összehívását bármely tag is kezdeményezheti a napirend megjelölésével.

 

VI.

 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A Társulás tagjának jogai

 

1.)            Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

 

2.)            Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

 

3.)            Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

 

4.)            Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait, és információit.

 

5.)            Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

 

6.)            Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

 

7.)            Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

 

8.)            Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.

 

9.)            A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.

 

A társulás tagjainak kötelességei

 

1.)            A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

 

2.)            Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

 

3.)            Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

 

4.)            A Társulás határozatainak végrehajtása.

 

5.)            Befizetési kötelezettségek teljesítése.

 

6.)            A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.

 

 

VII.

 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK

PÉNZÜGYI FEDEZETE, VAGYONA

1.)            A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi fedezet létrehozását határozzák el.

 

2.)            A közös pénzeszköz a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett  vagyon.

 

3.)            A Társulás vagyona felett a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendelkezik.

 

4.)            A közös pénzügyi fedezet elősegíti:

 

a.       az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását,

b.       egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését,

c.       a települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását.

 

5.)            A közös pénzügyi fedezetet biztosító összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.

 

6.) A társulás a tagönkormányzatainak és az ott működő civil szervezetek, alapítványok, illetve költségvetési szervek számára anyagi támogatást nyújthat.

 

A pénzügyi fedezet, vagyon forrásai

1.)    kötelező befizetés

 

-    A feladatellátáshoz kapcsolódó, a társulási tanácsi ülésen hozott határozatnak megfelelő összegű és arányú hozzájárulás.

 

 

2.)    Saját elhatározáson alapuló befizetés:

 

a.      a tagönkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatainak teljesítése érdekében.

 

3.)                 Egyéb

a.      állami támogatás, hozzájárulás,

b.      állami pályázati forrás,

c.      gazdálkodó, vagy más szerv által biztosított támogatás, vagy forrás,

d.      a Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,

e.      a közös vagyonból kihelyezett összeg hozadéka.

 

 

Az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami, vagy garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.

 

A kötelező befizetés után kamat nem jár.

4.) A társult önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a társulás a nem fizető önkormányzat részére fizetési felszólítást küld, és annak 90 napos eredménytelen elteltét követően az elmaradt befizetést azonnali beszedési megbízás – inkasszó – útján érvényesíti.

 

 

A társulás gazdálkodása

 

1.)      A Társulás költségvetését a Társulási Tanács az államháztartási törvény előírásai alapján önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

 

2.)      A Társulás önálló könyvvezetést folytat és elkülönült költségvetési beszámolót készít.

 

3.)      A közös pénzeszköz felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala a Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:

 

f.        meghatározza a befizetések összegét, idejét,

g.      gondoskodik a pénzeszközök kezeléséről,

h.      fel nem osztható tőkét évenként %-osan meghatározza,

i.        meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat, 

j.        elbírálja a konkrét támogatási igényeket,

k.      odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,

l.        dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszatérítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételeit  és szabályait,

m.    pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.

 

4.)            A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a közös pénzeszközök felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, a teljesített közös célú kiadásokról, illetve a teljes működésről.

 

5.)            A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök vagy az elnökhelyettes és az aláírás-bejelentésen megjelölt további személyek közül 1 fő együttesen gyakorolja.

 

6.)            A Társulás nevében az elnök egy személyben, önállóan jogosult aláírni, olymódon, hogy a Társulás kézzel, vagy géppel írt, illetve előnyomott, vagy nyomtatott alábbi megnevezés fölé:

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

 a saját nevét írja, a hiteles aláírási címpéldánnyal egyezően.

 

VIII.

 

A VAGYON FELOSZTÁSA A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSEKOR

 

1.)            A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.

 

2.)            A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási  szerződésben osztják fel.

 

3.)            A felosztás elvei a következők:

 

a.      Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

b.      Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

 

4.)            A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

 

5.)            A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere, stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

 

6.)            A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

 

IX.

 

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése

 

1.)      Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi fedezet befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

 

2.)      Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

 

3.)      A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.)            Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete az elfogadásáról határozattal döntött.

 

2.)            A Társulási Megállapodás mellékletei:

 

            1. sz.      A Társulás induló vagyona

            2. sz.      A tagnyilvántartás

 

3.)            A Társulási Megállapodás függelékei:

 

1. sz. A Társulás, valamint a társulást alkotó tagönkormányzatok lakosságszáma

 

4.)                   A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy ezen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

 

5.)                   A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

 

Dorog, 2013. február 22.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                     Mike Hajnalka

                           polgármester                                                              körjegyző

Joomla templates by a4joomla