2013.03.28

2013.03.28 Jegyzőkönyv


J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

               2013. március 28.-i napján megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Községháza

 

 

Jelen vannak:- Muszela Szabolcs polgármester

-         Wencz Péter alpolgármester

-         Csenki Mihály képviselő

-         Kutassy Viktor képviselő

-         Ifj.Vicze János képviselő

-         Elődné Lukács Erzsébet jegyző

 

 

Muszela Szabolcs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta, majd előterjesztette a kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslatot.

 

( jelenléti ív csatolva )

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2013.(III.28.) Ökt.határozat

a 2013. március 28.-i képviselő- testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról:

 

Epöl Község Képviselő- testülete a polgármester által előterjesztett napirendi pontokra tett javaslatot a kiküldött meghívó szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

 

( Meghívó csatolva )

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

2.)A háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2012.évi működéséről.

     Előadó: Dr.Lassu Imre családorvos

 

3.)Védőnő beszámolója az anya- és csecsemővédelem 2012.évi tapasztalatairól.

     Előadó: Ádámszki Sándorné védőnő

 

4.) A fogorvos beszámolója a 2012.évi tevékenységéről.

     Előadó: Jobbágyné dr.Major Ildikó fogszakorvos

 

5.)Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

    Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

6.) Bula Péter földhasználati ügye.

    Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

7.)Vagyongazdálkodási Terv megalkotása

    Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

8.) Közbeszerzési Terv megalkotása

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

 

9.) Egyebek

 

 

A NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1.)   Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester:

 

Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatta a képviselő - testületet:

-18-án Esztergomban tartott a dorogi munkaügyi kirendeltség egy informális tájékoztatót, ahol elmondták, hogy idén milyen lesz a közfoglalkoztatottak helyzete: csak FHT-ban részesülőket közvetítenek ki, csak 6 órában és max. 2 hónapra. Reméljük, hogy az idő múlásával ez változni fog.

-  20-án megalakult a Helyi Védelmi bizottság, amely azóta sok feladatot jelent: új helyi polgári védelmi szervezeteket kellett alakítani, melybe a képviselőket is bevontam. Vízkár-elhárítási tervet kell készíteni a jövőben, valamint a szállítóeszközökkel rendelkező helyi lakosok, vállalkozók névsorát le kellett adni.

- 20-án volt a KÖH alakuló ülése, ahol aláírtuk a megállapodást…, köszönet a szívélyes vendéglátásért…reméljük, viszonozni tudjuk immár teljes létszámmal…

- 23-án civil szervezetek napját tartottuk, ahol elbúcsúztunk Hajnalkától…

- 28-án kistérségi társulási ülésen vettem részt, ahol arról volt szó, hogy a megváltozott törvényi feltételeknek megfelelően kell átalakítani a kistérségi megállapodásokat, valamint az egyes feladatokhoz tartozó finanszírozási rendszerek hogyan érintik a települések kv-ét. mi már az új számokkal fogadtuk el a kv-t.

- Panoráma utca murvázása megtörtént…

- elkezdődtek az öltöző felújítás munkálatai, aki arra járt, láthatta, hogy a szeszélyes időjárás ellenére haladnak…további egyeztetésre kerül sor a jövő hét közepén: megnézzük, hogy mik azok a tételek, amit társadalmi munkában meg tudunk oldani, ill. amit még az önkormányzatnak hozzá kell tenni…közben kiderült, hogy a tetőre kiviteli terveket kell készíteni…

- 14-én volt a 48-as megemlékezés…

- 16-án a borverseny…köszönet a szervezőknek

- közben elkezdődtek a LEADER tervezések az új időszakra, melynél több projektötletet adtunk be, ami az előzőben forrás hiány miatt nem volt megvalósítható pl:

- újra kívánjuk a kis értékű eszköz-beszerzések meghirdetését (pl. sörpad, pavilonok stb.), hiszen előzőleg sokan formai okok miatt elestek ettől a lehetőségtől

- a helyi rendezvényeknek is nagy sikerük volt (eszközbeszerzéssel)

 - tanösvény - sajnos ez a projekt eddig az alacsony támogatási forrás miatt hiúsult meg. Javasoljuk, hogy magasabb támogatási összeggel szerepeljen ez a célterület, valamint elszámolható legyen a tervezés és más egyéb költség is. (5-10 M Ft)

- nem tudom, van e mód és lehetőség az alábbiakra, de olykor egy projekt azért nem valósul meg, mert a fejlesztendő ideális ingatlan nem a pályázó tulajdonában van. Ha a célforrást ingatlan vásárlására (és ezzel együtt rögtön a felújítására) is fel lehetne használni, sok akadály elhárulna az egyes ötletek megvalósítása elől (ez akár a vállalkozásokat is érintheti)

- a megalakult Gerecse Natúrparkban lévő lehetőségeket nyilván ki kell használni. Helyi őstermelők által megtermelt termények, feldolgozott termékek propagálására, egységes arculat kialakítására, önmaguk menedzselésére, kistermelők, kis vállalkozók képzésére, vállalkozás élénkítésére, helyi piacok kialakítására, feldolgozó eszközök beszerzésére, új lehetőségeket feltáró tanulmányok elkészítésének megbízására szintén szükség lenne.

- épületek (akár óvodák, önkormányzatok, közösségi terek stb), valamint vállalkozások energetikai ellátásának (HMV, fűtés, áram stb.) alternatív, környezettudatos, takarékos rendszerekkel való kiváltása

- nagy problémát jelent évek óta a belterületi vízelvezető árkok és utak karbantartása, kiépítése. Vajon erre van-e valami okos megoldás?

- összegezve megjegyezném, hogy véleményem szerint minden olyan fejlesztési jellegű projektbe jó lenne beépíteni az egyéb elszámolható költséget, tervezési költséget stb., ami ezt egyébként is indokolná

A képviselő- testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ( Muszela Szabolcs  polgármester) meghozta a következő határozatot:

 

25/2013.(III.28.) Ökt.határozat

A polgármester előző ülés óta történt eseményekről készült beszámolójának elfogadásáról:

 

Epöl Község Képviselő- testülete elfogadja a polgármester beszámolóját az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Muszela Szabolcs

 

2.)Napirend:

A háziorvos tájékoztatója a háziorvosi szolgálat 2012.évi tevékenységéről.

 

dr. Lassu Imre háziorvos: Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva .

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

 

 

26/2013.(III.28.) Ökt.határozat

  A háziorvosi szolgálat 2012.évi tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadásáról:

 

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Dr. Lassu Imre háziorvos tájékoztatóját a háziorvosi szolgálat 2012.évi tevékenységéről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

 

 

 

3.) Napirend:

A védőnő beszámolója az anya- és csecsemővédelem 2012.évi tapasztalatiról

 

Ádámszki Sándorné védőnő: Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A képviselő- testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

27/2013.(III.28.) Ökt.határozat

az anya- és csecsemővédelem 2012.évi tapasztalatiról

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a védőnő beszámolóját a 2012.évi tevékenységéről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

4.) Napirend:

A fogorvos beszámolója a 2012.évi tevékenységéről.

 

Jobbágyné dr.Major Ildikó fogszakorvos: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyhöz..

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

28/2013.(III.28.) Ökt.határozat

A fogorvos 2012.évi tevékenységéről

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a fogorvos beszámolóját a 2012.évi tevékenységéről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend:

 

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

 

Muszela Szabolcs polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a hatályos jogszabályok szerint minden évben kötelező egy alkalommal közmeghallgatást tartani. Ennek időpontja tavasszal szokott lenni, így javasolná most is ezt az időszakot. Előterjesztette a napirendi tervezetet és javasolja elfogadásra.

 

 

A képviselő- testület megtárgyalta a napirendet és a közmeghallgatás időpontjaként április 25.-én, csütörtökön, 18.00 órát javasoltak.

 

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

29/2013.(III.28.) Ökt.határozat

a 2013.évi közmeghallgatás összehívásáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2013. április 25.-én 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

 

Helye: Községháza tanácsterme

 

Napirend:

1.)   Tájékoztató a képviselő-testület 2012.évben végzett tevékenységéről.

2.)   Tájékoztató a képviselő- testület 2013.évi terveiről

3.)   Lakossági észrevételek, javaslatok, ötletbörze

 

A képviselő- testület megbízza a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontját és a napirendi pontokat az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően hirdetményben tegye közzé.

 

Határidő: a hirdetmény közzétételére: a közmeghallgatás előtt 8 nap

Felelős: Képviselő- testület és a jegyző

 

6.) Napirend:

Bula Péter földhasználati ügye.

 

Muszela Szabolcs polgármester szóbeli előterjesztés keretében tájékoztatta a képviselőket Bula Péter Bajnai lakos földhasználat meghosszabbítási kérelméről.

 

A kérelem - a rendelkezésre álló nyilvántartások szerint- a használt ingatlan helyrajzi számát tévesen tartalmazza, valamint 2013.év végiéig élő szerződésre vonatkozik, így a képviselő- testület a földhasználat ügyében a későbbiekben dönt, jelen ülésen határozatot nem hoz.

 

7.) Napirend:

Vagyongazdálkodási Terv megalkotása.

 

Muszela Szabolcs polgármester a kiküldött tervezet szerint előterjesztette a 2013.évre vonatkozó vagyongazdálkodási tervet.

 

( vagyongazdálkodási terv csatolva )

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

30/2013.(III.28.) Ökt.határozat

a 2013.évi vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

 

Epöl Község Képviselő- testülete a csatolt melléklet szerinti, 2013.évre vonatkozó vagyongazdálkodási tervet elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő- testület és a polgármester

 

 

8.) Napirend:

A Közbeszerzési Terv megalkotásáról.

 

Muszela Szabolcs polgármester : Írásos előterjesztés csatolva.

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

31/2013.(III.28.) Ökt.határozat

a 2013.évi közbeszerzési terv elfogadásáról

 

Epöl Község Képviselő- testülete a 31/2013.(III.28.) Ökt.számú határozatával, a közbeszerzésről szóló 2011.évi CVIII.tv.(továbbiakban: Kbt.)33.§ (l) bekezdése alapján a 2013.évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

 

Epöl község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2013.évre nem tervez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Muszela Szabolcs polgármester

 

9.) Egyebek

 

9.1. Muszela Szabolcs polgármester tájékoztatta a képviselőket a sportöltöző felújítási munkálatairól, és arról a lehetőségről, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Települési, Pályázati és Vis Maior Alapjához fordulhatunk fejlesztési finanszírozás céljából.

 

A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

32/2013.(III.28.) Ökt.határozat

A települési pályázati, fejlesztési és Vis Maior Alapra történő kérelem benyújtásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete jelen határozatában kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Maior Alapjára kérelmét benyújtja.

Az igényelt támogatás összege: 3.000.000.-Ft.

Az igényelt támogatás célja az” iskolarendszeren kívüli sportlétesítmények bővítése, felújítása, eszközbeszerzés és energiatakarékos fejlesztése” elnevezésű célterület már elnyert fejlesztési célú  pályázati támogatás  sajátforrás támogatása elnevezésű támogatás elnyerése.

 

A képviselő- testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2013.évi költségvetésében biztosítja és az igényelt támogatás elnyerése esetén annak visszafizetésére egy összegben kötelezettséget vállal.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő- testület

 


 

9.2. Képviselői észrevételek, javaslatok, hozzászólások:

 

Muszela Szabolcs polgármester: Érkezett egy szóbeli megkeresés, a településünkön alkalmazott sírhelydíj kapcsán. Véleményem szerint erre az esetre hatályos helyi rendeltünk van, így annak betartását javaslom a képviselő-testület számára.

 

A képviselők egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták a polgármester javaslatát.

 

Kutassy Viktor képviselő: Az általam felvállalt orvosi rendelő körüli parkosítás munkálatait megkezdtem, az ígért zöld növények a Barackvirág Kft.-től megvannak, egyelőre deponálva. A későbbiekben majd egyeztetünk, hogy hová kerülnek véglegesen.

 

Csenki Mihály képviselő: Egyre nagyobb problémát jelent a focipályánál a vízzel telt árok. Mit tehetünk ebben az ügyben? Azt gondolom, hogy előbb, utóbb be kell temetni azt az árkot -mivel igen rossz helyen van-és ki kell mérni az eredeti árok helyét.

 

Az ún. Birodalmi út állapota siralmas és ez a Gyermely ZRT. gépeinek is köszönhető. Véleményem szerint próbáljuk őket megkeresni és Bajna Község Önkormányzatával együtt a helyreállításban kérjük a segítségüket

 

Végül a jegyző asszony segítségét kérném Ecker Márk és Ecker Attila epöli lakosok ügyében, mivel egyre több probléma van az iskolában a gyermekkel.

 

Muszela Szabolcs polgármester és Elődné Lukács Erzsébet jegyző a javaslatokat rögzítette.

 

Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem érkezett, Muszela Szabolcs polgármester a munkaterv szerinti ülést bezárta.

 

 

Muszela Szabolcs              kmft.                           Elődné Lukács Erzsébet

  polgármester                                                                    jegyző

 

Joomla templates by a4joomla